Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/215
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.08.
Iktatószám:21371/2019
CPV Kód:31712341-2
Ajánlatkérő:Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság alábbi telephelyei: BKV Zrt. V230 raktár BKV Zrt. M270 raktár BKV Zrt. M280 raktár BKV Zrt. I030 raktár
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Sysco-Lux Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71040624
Postai cím: Akácfa Utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1980
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Schifner Marianna
Telefon: +36 14616578
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkv.hu/beszerzesek
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Általános LED fényforrások beszerzése (T-197/17.)
Hivatkozási szám: EKR000233622018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31712341-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Általános LED fényforrások beszerzése (T-197/17.)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31712341-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság alábbi telephelyei:
BKV Zrt. V230 raktár
BKV Zrt. M270 raktár
BKV Zrt. M280 raktár
BKV Zrt. I030 raktár
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Teljes mennyiség (tájékoztató jelleggel): 12717 db/12 hónap
A részletezést a közbeszerzési útmutató 2. számú melléklete (ajánlati árak táblázata) tartalmazza
A megadott mennyiségek tapasztalati mennyiségek, melyek a korábbi üzemeltetési tapasztalatok felhasználásával a beszerzés mennyiségének az ÁFA nélküli ajánlati összár egyértelmű meghatározása érdekében történt, a szerződés keretében beszerzett mennyiségek ezen tapasztalati adatoktól eltérhetnek. Ajánlattevőnek az előzőek ismeretében kell benyújtania ajánlatát. A megkötésre kerülő szerződés mellékletében csak az egységárak kerülnek feltüntetésre.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés hatálya alatt a szerződés egységárak táblázat mellékletében nem szereplő tételeken felül egyéb, – a közbeszerzési dokumentumok szerinti – tárgyát képező tételek felújítását is megrendelje legfeljebb a szerződésben meghatározott keretösszeg 10%-ával megegyező mértékben, a tárgytól eltérő új elemre való kiterjesztés nélkül. Ezen tételek a szerződés módosítása esetén a felek külön megállapodása alapján megrendelhetők.
A 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján, a közbeszerzési műszaki leírásban esetlegesen előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, az ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is elfogad.
Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell, hogy:
-az ajánlattételi felhívásban, közbeszerzési útmutatóban és annak valamennyi mellékletében, a szerződéstervezetben, valamint az Ajánlatkérő által esetlegesen tett pontosításokban és kiegészítésekben, kiegészítő tájékoztatásban foglalt feltételeket mindenben tudomásul vette és elfogadta,
-a szerződés megkötésére és teljesítésére vállalkozik az Ajánlattételi nyilatkozaton megadott ellenszolgáltatás ellenében,
-az ajánlatkérő holnapján (www.bkv.hu/adatvedelmi_tajekoztatas_beszerzesek) található személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat megismerte és azt a szerződés megkötése és teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismertette,
-a szerződés időtartama alatt az ajánlatkérő által kért ütemezésben és a lehívások (megrendelések) szerinti mennyiségben teljesítenek,
-a vállalt szállítási határidő - a beszerzési megrendelés kézhezvételétől számítva - nem több mint 15 munkanap,
-a beszállítandó termékek megfelelnek az MSZ EN 12464 szabványnak,
-a jótállási határidő alatt történő meghibásodás esetén vállalják a meghibásodásból eredő károk megtérítését,
-amennyiben valamely termékhez szükséges és azt a termék gyártója biztosítja, a beépítéséhez és használatához szükséges tartozékokat, csatlakozó elemeket, szalagokat, rögzítő- és toldóelemeket ajánlatkérő részére díjmentesen a termék leszállításakor átadják,
-a termék beszállítását – beleértve a jótállási időn belüli meghibásodása esetén a jótállás érvényesítésekor, illetve hibás teljesítés esetén a termék elszállítását, visszaszállítását – Ajánlatkérő részére díjmentesen biztosítják,
-a termékekért, a termék átvételétől számított minimum 36 hónap jótállást vállalnak (működési órák korlátozása nélkül), valamint, a termék esetleges meghibásodásából eredő következménykárokat Ajánlatkérő részére megtérítik,
-tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:
•nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
01098 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Általános LED fényforrások beszerzése (BKV Zrt. T-197/17.)
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/11 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Sysco-Lux Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55523556
Postai cím: Farkastorki Lejtő 23.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: info@syscogroup.hu
Telefon: +36 16320424
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 16320424
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 17419654
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31712341-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31712341-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság alábbi telephelyei:
BKV Zrt. V230 raktár
BKV Zrt. M270 raktár
BKV Zrt. M280 raktár
BKV Zrt. I030 raktár
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Teljes mennyiség (tájékoztató jelleggel): 12717 db/12 hónap
A részletezést a közbeszerzési útmutató 2. számú melléklete (ajánlati árak táblázata) tartalmazza
A megadott mennyiségek tapasztalati mennyiségek, melyek a korábbi üzemeltetési tapasztalatok felhasználásával a beszerzés mennyiségének az ÁFA nélküli ajánlati összár egyértelmű meghatározása érdekében történt, a szerződés keretében beszerzett mennyiségek ezen tapasztalati adatoktól eltérhetnek. Ajánlattevőnek az előzőek ismeretében kell benyújtania ajánlatát. A megkötésre kerülő szerződés mellékletében csak az egységárak kerülnek feltüntetésre.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés hatálya alatt a szerződés egységárak táblázat mellékletében nem szereplő tételeken felül egyéb, – a közbeszerzési dokumentumok szerinti – tárgyát képező tételek felújítását is megrendelje legfeljebb a szerződésben meghatározott keretösszeg 10%-ával megegyező mértékben, a tárgytól eltérő új elemre való kiterjesztés nélkül. Ezen tételek a szerződés módosítása esetén a felek külön megállapodása alapján megrendelhetők.
A 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján, a közbeszerzési műszaki leírásban esetlegesen előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, az ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is elfogad.
Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell, hogy:
-az ajánlattételi felhívásban, közbeszerzési útmutatóban és annak valamennyi mellékletében, a szerződéstervezetben, valamint az Ajánlatkérő által esetlegesen tett pontosításokban és kiegészítésekben, kiegészítő tájékoztatásban foglalt feltételeket mindenben tudomásul vette és elfogadta,
-a szerződés megkötésére és teljesítésére vállalkozik az Ajánlattételi nyilatkozaton megadott ellenszolgáltatás ellenében,
-az ajánlatkérő holnapján (www.bkv.hu/adatvedelmi_tajekoztatas_beszerzesek) található személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat megismerte és azt a szerződés megkötése és teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismertette,
-a szerződés időtartama alatt az ajánlatkérő által kért ütemezésben és a lehívások (megrendelések) szerinti mennyiségben teljesítenek,
-a vállalt szállítási határidő - a beszerzési megrendelés kézhezvételétől számítva - nem több mint 15 munkanap,
-a beszállítandó termékek megfelelnek az MSZ EN 12464 szabványnak,
-a jótállási határidő alatt történő meghibásodás esetén vállalják a meghibásodásból eredő károk megtérítését,
-amennyiben valamely termékhez szükséges és azt a termék gyártója biztosítja, a beépítéséhez és használatához szükséges tartozékokat, csatlakozó elemeket, szalagokat, rögzítő- és toldóelemeket ajánlatkérő részére díjmentesen a termék leszállításakor átadják,
-a termék beszállítását – beleértve a jótállási időn belüli meghibásodása esetén a jótállás érvényesítésekor, illetve hibás teljesítés esetén a termék elszállítását, visszaszállítását – Ajánlatkérő részére díjmentesen biztosítják,
-a termékekért, a termék átvételétől számított minimum 36 hónap jótállást vállalnak (működési órák korlátozása nélkül), valamint, a termék esetleges meghibásodásából eredő következménykárokat Ajánlatkérő részére megtérítik,
-tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:
•nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 17419654
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Sysco-Lux Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55523556
Postai cím: Farkastorki Lejtő 23.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: info@syscogroup.hu
Telefon: +36 16320424
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 16320424
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/10/29 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés általános jellege nem változik. A keretszerződés több tétellel kiegészítésre került. A szerződés keretösszege nem változik. A módosítás nem érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A keretszerződés 1.3 pontja lehetővé teszi a keretszerződés 1. sz. mellékletének a szerződés tárgykörébe illő tétellel való kiegészítését.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 17419654 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 17419654 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2019.10.29.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben