Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/215
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.08.
Iktatószám:21453/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Nagykanizsai Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Nagykanizsa
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.12.20.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:gazdasági társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:városfejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nagykanizsai Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71174624
Postai cím: Erzsébet Tér 20
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rodekné Hederics Erika
Telefon: +36 309567768
E-mail: hederics.erika@nagykanizsa.hu
Fax: +36 93510078
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kanizsaifejlesztesek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000930042019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000930042019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: gazdasági társaság
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: városfejlesztés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Nagykanizsa – Ipari Park II. ütem
Hivatkozási szám: EKR000930042019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés keretében a Nagykanizsa – Ipari Park II. ütemének tervezése és kivitelezése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Nagykanizsa – Ipari Park II. ütem
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221000-2
További tárgyak:45232410-9
45233120-6
45316110-9
71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Nagykanizsa
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében a Nagykanizsa – Ipari Park II. ütemének tervezése és kivitelezése az alábbi tervezett, főbb mennyiségekkel:
Engedélyezési és kiviteli tervek /egyesített tervek/, engedélyek beszerzése, tervezői művezetés, előzetes hatásvizsgálat, Régészeti szakfelügyelet, nyomvonalas, nem nyomvonalas, bontási munkák
Útépítés: 7 méter szélességű, 2214 fm hosszú aszfaltburkolatú útpálya, járda-bicikliút (pályaszerkezet nélkül), forgalomtechnika, buszöböl, útpályatartozékok: 15730 m2 Az út csapadékvíz-elvezetését nyílt rendszerben, árokkal kell megoldani.
Szervízút makadám burkolattal 2000 m2
Útépítés földmunkája 25000 m3
Vízelvezető árkok kiépítése 4400 m
2 db tubosider, 1 db 12 m nyílású híd
Gyűjtő utakhoz kiépítendő közvilágítás (lámpaoszlopokkal, lámpatestekkel) földkábellel, utak mentén 2.300 m
Vízellátás, tüzivíz hálózat kiépítése DN 315 KPE ivóvíz nyomóvezeték: 1550 m
Szennyvízelvezetés (szennyvízcsatorna) kiépítése: 1600 m
Gázellátás kiépítése 1650m
Elektromos ellátás kiépítése 1800 m
Légkábelek kiváltása földkábelekre 500 m
Földmunka az elsődleges területen 20000 m3
Fásítás, zöldfelület kialakítás 13000 m2
Ajánlatkérő tárgyi eljárásban tartalékkeretet nem biztosít. Az ajánlattevő által elvégzendő tervezési és kivitelezési munkákat és a kapcsolódó feladatokat a Dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A felhívás III.1.3) M/2. A) pontjában meghatározott szakember szakmai többlettapasztalata (hónapban megadva; max. 36 hónap) 10
2 3. A felhívás III.1.3) M/2. B) pontjában meghatározott szakember szakmai többlettapasztalata (hónapban megadva; max. 36 hónap) 10
3 4. A felhívás III.1.3) M/2. C) pontjában meghatározott szakember szakmai többlettapasztalata (hónapban megadva; max. 36 hónap) 5
4 5. A felhívás III.1.3) M/2. D) pontjában meghatározott szakember szakmai többlettapasztalata (hónapban megadva; max. 36 hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 22 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.1-15-NA1-2016-00001
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Igazolási mód:
Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban, mint „Kr.”) 4. § (1) szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban, mint „EEKD”) benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. §-ában említett kizáró okok hiányát.
Az EEKD-ban a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat.
Az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(6) alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. III. fejezetében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben (nemleges nyilatkozat is csatolandó).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra és 74. § (1)-re, továbbá a Kr. 1-8., 10. és 12-16. §-okra.
A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó igazolási mód:
Az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban. Ajánlatkérő az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelménynek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6)-ra is figyelemmel:
SZT1) Az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplő a 322/2015.(X.30.) Kr. 21. § (1) és a Kbt. 65. § (1) c) alapján csatolja az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást, ha a vonatkozó nyilvántartás a Kbt. 69. § (11) szerinti ellenőrzésére nincs mód. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
SZT2) A tervezői tevékenységet folytató gazdasági szereplő a 322/2015.(X.30.) Kr. 8. § (1) és a Kbt. 65. § (1) c) alapján csatolja az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást a Kr. 26. § (3) bek. alapján, ha a vonatkozó nyilvántartás a Kbt. 69. § (11) szerinti ellenőrzésére nincs mód.
Továbbá felhívjuk a figyelmet a Kr. 24. § (1)-(2) és (5)-re is. A Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) és a Kbt. 69. § (11) is irányadók.
A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság minimumkövetelménye(i):
SZT1) A 322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (1) bekezdése alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplőknek szerepelniük szükséges az 1997. évi LXXVIII. tv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek a letelepedésük szerinti ország nyilvántartásában szükséges szerepelniük.
SZT2) A 322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 8. § (1) bekezdése alapján a tervezői tevékenységet folytató gazdasági szereplőnek szerepelnie szükséges a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek a letelepedésük szerinti ország nyilvántartásában szükséges szerepelniük.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:
P/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a számlavezető pénzügyi intézménytől származó, az ajánlattevő részére vezetett - a jelen felhívás feladásának napján fennálló - valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, a jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozat az alábbi tartalommal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:
- pénzforgalmi számla száma,
- mióta vezeti a pénzforgalmi számlát,
- a pénzforgalmi számlán a jelen felhívás feladásának napját megelőző 12 hónapban volt-e 30 napot meghaladó időtartamú sorba állítás.
(Ajánlatkérő „sorba állítás” alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.)
P/2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján az ajánlattevő nyilatkozata a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (mélyépítési munkák kivitelezése és/vagy az ezen munkákhoz kapcsolódó tervezési munkák) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt mérlegfordulónappal lezárt üzleti évek közbeszerzés tárgya - mélyépítési munkák kivitelezése és/vagy az ezen munkákhoz kapcsolódó tervezési munkák - szerinti nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(8) és (11) bekezdései is irányadóak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben bármelyik - a jelen felhívás feladásának napján fennálló - pénzforgalmi számláján a jelen felhívás feladásának napját megelőző 12 hónapban 30 napot meghaladó mértékű sorba állítás fordult elő.
P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év összességében a közbeszerzés tárgyából (mélyépítési munkák kivitelezése és/vagy az ezen munkákhoz kapcsolódó tervezési munkák) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el az 1 000 000 000,- HUF összeget.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(8) és (11) bekezdései is irányadók.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:
M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm.r. (a továbbiakban, mint „Kr.”) 21. § (2) bek. a) pontja alapján a jelen felhívás feladásától visszafelé számított 5 év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése ajánlattevő cégszerű nyilatkozatával és a Kr. 22. § (3) bek. szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. A cégszerű nyilatkozatban egyértelműen meg kell jelölni az igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény pontos számát. A cégszerű nyilatkozatban és az igazolás(ok)ban meg kell adni legalább a szerződést kötő másik fél nevét és székhelyét, az építési beruházás tárgyát és mennyiségét, a teljesítés kezdésének és befejezésének (a sikeres műszaki átadás-átvétel) idejét (év/hónap/nap) és helyét, továbbá az igazolás(ok)ban nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Közös ajánlattevők által történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referenciaigazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevő saját teljesítése alapján az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen [figyelemmel a Kr. 22. § (5)-re is]. A referenciamunka akkor tekinthető a felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven belül teljesítettnek, ha a teljesítés (sikeres műszaki átadás-átvétel) időpontja erre az időszakra esik, de legfeljebb 8 éven belül megkezdődött.
M/2. A Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján az ajánlattevő cégszerű nyilatkozattal ismertesse azoknak a szakembereknek a nevét, képzettségét, gyakorlatát - az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény pontos számának megjelölésével együtt -, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Az előírt végzettség a végzettséget/képzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolatban történő benyújtásával, a gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Az önéletrajznak az egyes szakmai tapasztalatok időtartamát (legalább az alkalmasság megállapításához szükséges mértékben) év/hónap pontossággal kell tartalmaznia, továbbá tartalmaznia kell a szakember munkáltatóját az ajánlattételi határidő időpontjában. A szakmai tapasztalat vonatkozásában az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember szakmai tapasztalatába. Csatolni szükséges továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy Ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében az Ajánlattevő által megjelölt pozícióban részt vesz, valamint a betöltendő pozíciónak megfelelő jogosultsággal a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog. Amennyiben a szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában szerepel, a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget/szakképzettséget és tapasztalatot az érvényes jogosultság igazolja (saját kezűleg aláírt önéletrajzot ebben az esetben is csatolni szükséges).
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bek. is irányadók.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik:
M/1. a jelen felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt) alábbi, teljesített referenciákkal:
A) Összesen legalább 400 fm hosszú és legalább 5,2 m széles szilárd burkolatú út és nyílt csapadékvízelvezető árok kivitelezésére vonatkozó referenciával
B) Összesen legalább 30000 m3 földmunka kivitelezésére vonatkozó referenciával;
C) Összesen legalább 2000 m vízvezeték és/vagy szennyvízcsatorna kivitelezésére vonatkozó referenciával
D) Összesen legalább 1400 m földkábellel kiépített közvilágítás (lámpaoszlopokkal, lámpatestekkel) kivitelezésére vonatkozó referenciával
E) közművesítés kiépítéséhez és/vagy felújításához kapcsolódó víziközmű, tervezési feladatokra vonatkozó referenciával
Egy megfelelő tartalmú referenciával több alpontban szereplő referenciakövetelménynek való megfelelés is igazolható, valamint az egyes alpontokban szereplő referenciakövetelmények körében előírt mennyiségek (M/1.A, M/1.C, M/1.D, -pontok tekintetében a hosszúság, M/1.B. pont tekintetében a terület nagysága) több referencia bemutatásával is igazolhatók.
M/2. legalább az alábbi szakemberekkel:
A) 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal, valamint végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel), vagy érvényes MV-KÉ jelű jogosultsággal;
B) 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-VZ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal, valamint végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel), vagy érvényes MV-VZ jelű jogosultsággal;
C) 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti KÉ-K (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal, valamint végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel), vagy érvényes KÉ-K jelű jogosultsággal;
D) 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti VZ-TEL (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal, valamint végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel), vagy érvényes VZ-TEL jelű jogosultsággal;
Egyazon szakember egyetlen pozícióra ajánlható meg.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint (HUF). A szerződésszerű, igazolt teljesítést követően a kifizetés a 322/2015.(X.30.) K.r. 30-32/A.§, a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6) bek. és (12) bek, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdéseinek megfelelően történik, figyelemmel a 272/2014.(XI. 5.) Kr. vonatkozó rendelkezéseire, az utófinanszírozás szabályai szerint.
Ajánlatkérő 30 % előleg igénylésének lehetőségét biztosítja. Az előleg Kbt.135.§ (7) bekezdésében meghatározott kötelezően biztosítandó mértékén felüli része igénybevételének a feltétele az előírtak szerinti előleg-visszafizetési biztosíték, előleg igénylésével egyidejűleg történő rendelkezésre bocsátása. Az igényelhető előlegre a szerződés hatálybalépésekor hatályos jogszabályi rendelkezés az irányadó.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/12/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2020/02/18 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/12/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatokaz ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1b) (1c) (4) és (6) bekezdései, valamint a 424/2017 (XII. 19.) Korm. rend. 15. § -a szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Hiánypótlás: Ajánlatkérő a Kbt. 71.§(6) szerinti esetben újabb hiánypótlást nem rendel el.
2. Az értékelési szempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont, ahol a 0 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték.
A módszer, amellyel az ajánlatkérő megadja a pontszámot: az „Ár” tekintetében a Közbeszerzési Hatóság 2019.06.04-i útmutatójának (a továbbiakban „Útm.”) 1. sz. melléklet A.1.a) pont aa) pontja szerinti arányosítás, a szakembertapasztalatot vizsgáló minőségi értékelési szempontok tekintetében (2-5. értékelési szempontok) az Útm. 1. sz. melléklet A.1. a) pont ab) pontja szerinti arányosítás. A pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra, az ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít.
A Kbt. 77.§(1) alapján a megajánlás legkedvezőbb szintje: a 2-5. minőségi szempont tekintetében egyaránt 36 hónap. A Kbt. 77.§(1) alapján a 2-5. minőségi szempont tekintetében 0 hónapnál kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet.
A 2. minőségi szempont kapcsán értékelt többlettapasztalat: az ajánlati felhívás III.1.3) M/2. A) pontjában foglalt minimális szakmai tapasztalaton túli, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat.
A 3. minőségi szempont kapcsán értékelt többlettapasztalat: az ajánlati felhívás III.1.3) M/2. B) pontjában foglalt minimális szakmai tapasztalaton túli, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-VZ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat.
A 4. minőségi szempont kapcsán értékelt többlettapasztalat: az ajánlati felhívás III.1.3) M/2. C) pontjában foglalt minimális szakmai tapasztalaton túli, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti KÉ-K (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat.
Az 5. minőségi szempont kapcsán értékelt többlettapasztalat: az ajánlati felhívás III.1.3) M/2. D) pontjában foglalt minimális szakmai tapasztalaton túli, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti VZ-TEL (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat.
3. Az alkalmasság jelen felhívásban előírt feltételei és igazolási módjai a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
4. Az ajánlati biztosíték mértéke 2 millió HUF, amely teljesíthető a Kbt. 54. § (2) szerint.
Amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot befizetéssel kívánja teljesíteni, úgy azt az ajánlatkérő 14100000-25571649-01000006 számú fizetési számlájára szükséges befizetni; igazolási mód: banki terhelési értesítő (átutalási igazolás, bankszámlakivonat) egyszerű másolata. További információk a közbeszerzési dokumentumokban.
5. A Kbt. 35.§(8) alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.
6.Az „Ár” szempont esetében az egyösszegű nettó ajánlati árat (nettó HUF) vizsgálja ajánlatkérő.
7. A 257/2018.(XII.18.) Kr.21.§(10) szerinti adat: dr. Panácz István, lajstromszám: 00037.
8. Ajánlatkérő a tárgyi eljárásban alkalmazza a Kbt. 75.§(2) e) pontját.
9. A szerződéskötés feltétele, hogy jelen felhívás III.1.3) M/2. pontjában szereplő alkalmassági feltételek tekintetében megajánlott szakembereknek az adott alkalmassági feltételben hivatkozott jogosultsággal szerepelniük kell az illetékes kamarai névjegyzékben.
10. A tárgyi építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.
11. Ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt nyújtott be és a Kbt. 53. § (6)-nak megfelelően a támogatásra irányuló igény el nem fogadását vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, e körülményt egyben a Kbt. 135. § (12) szerinti, a szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételnek is minősíti.
Folytatás a VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 148. §-ának előírásai szerint.
VI.3) További információk folytatása:
12. A nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára tervezési felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a közbeszerzési dokumentumokban előírt terjedelemben, a következő mértékben: 50 millió HUF/év és 25 millió HUF/kár limitösszeg.
A nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára építési-szerelési felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a közbeszerzési dokumentumokban előírt terjedelemben, a következő mértékben: 100 millió HUF/év és 50 millió HUF/kár limitösszeg.
A felelősségbiztosításokkal kapcsolatos részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
13. Ajánlatkérő tárgyi eljárást Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata (AK15451) nevében folytatja le, a Kbt. 29. § (1) bek. alapján, jelen eljárás eredményeként kötendő vállalkozási szerződés megrendelője Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata (AK15451).
14. Ajánlatkérő jelen felhívásban kivitelezés kifejezés alatt az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 39. § (1) bekezdése, valamint a 2. § 36. pontja alapján az alábbiakat érti: építmény, építményrész, épületegyüttes megépítése, átalakítása, bővítése, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, karbantartása, javítása, lebontása, elmozdítása érdekében végzett építési-szerelési vagy bontási munka végzése.
Ajánlatkérő jelen felhívásban földmunka alatt a föld kitermelésével és/vagy földmű építésével együtt járó kivitelezési tevékenységet ért.
Ajánlatkérő jelen felhívásban közvilágítás alatt a villamos energiáról szóló 2007. évi. LXXXVI. törvény 3. § 39. pontja alapján a külön jogszabályban meghatározott területnek a közlekedés-, köz- és vagyonbiztonság érdekében szükséges összefüggő, rendszeres, meghatározott időtartamú, villamos üzemű megvilágítását érti.
Ajánlatkérő vízvezeték alatt olyan mesterséges zárt létesítményt (cső) ért, mely a belvíz-, az öntözővíz, az üzemi víz, tűzi víz, ivóvíz, vagy egyéb víz elvezetése érdekében kerül kivitelezésre. Ajánlatkérő szennyvízcsatorna alatt olyan mesterséges zárt létesítményt (cső) ért, mely szennyvíz elvezetése érdekében került kivitelezésre.
Ajánlatkérő jelen felhívásban szilárd burkolatú út alatt beton vagy aszfalt burkolatú utat ért.

A III.2.2) pont folytatása:
A szerződést biztosító kötelezettségek (késedelmi és meghiúsulási kötbér, teljesítési, jótállási és előleg-visszafizetési biztosíték) és a finanszírozási-fizetési feltételek részleteit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák