Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/215
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.08.
Iktatószám:21454/2019
CPV Kód:37535200-9
Ajánlatkérő:IPOLY ERDŐ Zártkörően Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Verőce község 092 és 1296 hrsz. (Magyarkút településrész egymás melletti ingatlanok)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.12.05.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:támogatott szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: IPOLY ERDŐ Zártkörően Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51013194
Postai cím: Bajcsy Zsilinszky Utca 10
Város: Balassagyarmat
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 2660
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kiss László
Telefon: +36 204687130
E-mail: titkarsag@ipolyerdo.hu
Fax: +36 35301424
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ipolyerdo.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001151042019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001151042019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: támogatott szervezet
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Irma-forrás pihenőhely játszótéri eszközök - újra
Hivatkozási szám: EKR001151042019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 37535200-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Irma-forrás pihenőhelyen kialakításra kerülő játszótér játszótéri eszközeinek szállítása és telepítése a szükséges tereprendezési munkálatokkal együtt a VEKOP 4.1.1.-15-2017-00006 azonosítószámú pályázat megvalósítása érdekében.
A részajánlattétel kizárásának indoka: A teljesítés egy komplett, egységes képet mutató játszótéri eszközpark szállításával teljesül, ami egymással határos két hrsz.-on kerül elhelyezésre, egy játszóteret képezve.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Irma-forrás pihenőhely játszótéri eszközök - újra
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 37535200-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Verőce község 092 és 1296 hrsz. (Magyarkút településrész egymás melletti ingatlanok)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Irma-forrás pihenőhelyen kialakításra kerülő játszótér játszótéri eszközeinek szállítása és telepítése a szükséges tereprendezési munkálatokkal együtt a VEKOP 4.1.1.-15-2017-00006 azonosítószámú pályázat megvalósítása érdekében az alábbiak szerint:
1 db egyedi kombinált játszóvár, 1 db egyedi fészekhinta, 1 db egyedi fa kettes hinta, 1 db egyedi forgós játék, 1 db egyedi rugós játék, 1 db egyedi billegő játék, 3 db egyedi játszószobor, 1 db játszóvár, fedett résszel, csúszdával, mászókával, 1 db homokozó, 1 db libikóka, 1 db tűzrakóhely, 3 db pad, 1 db esőbeálló pavilon (6x9 m), 5 db asztal padokkal, 2 db asztal háttámlás padokkal, 2 db focikapu kétoldali palánkkal, 2 db szeméttároló szállítása, valamint 416,35 m2 ütéscsillapító burkolat létrehozása a játszóeszközök körül, focipálya felület kiegyenlítése 288 m2, 288 m2 füvesítés. A játszótéri eszközöknek meg kell felelniük az MSZ EN 1176 szabványsorozat és az MSZ EN 1177 szabvány előírásainak. A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet 3 § (2) bekezdésnek megfelelően a biztonsági követelményeknek való megfelelést az ajánlattevő megfelelőségi nyilatkozattal vagy megfelelőségi tanúsítvánnyal köteles ajánlatában igazolni. A játszótér– beépítés utáni – műszaki átadás-átvételének feltétele a 78/2002 (XI. 27.) GKM rendelet 3 § (3) bekezdés szerinti megfelelőségi tanúsítvány átadása.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő, új (soha nem használt) termékekre tehet ajánlatot. Ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumok II. fejezetét képező műszaki leírásban meghatározott termékjellemzőknek megfelelő, egyenértékű termékeket elfogad; az egyenértékűség feltételeit a műszaki leírás tartalmazza. Az ajánlatban az ajánlattevő - a szakmai ajánlat részeként - ártáblázatot, a megajánlott termékek gyártójának, konkrét típusmegjelölésének és származási helyének tekintetében tett nyilatkozatot, a termékek méretezett látványtervét, valamint a termékek gyártói / forgalmazói magyar nyelvű termékleírását VAGY termékprospektus VAGY kezelési útmutató (nem magyar nyelvű gyártói /forgalmazói termékleírás, termékprospektus, kezelési útmutató esetén a nem magyar nyelvű dokumentumot a magyar nyelvű (legalább felelős) fordítással együtt) köteles benyújtani. Ajánlatkérő gyártói / forgalmazói termékleírás alatt az adott termék közvetlen gyártója / forgalmazója vagy nem EU illetőségű gyártó / forgalmazó esetén EU illetőségű képviselete által kiadott, a termék funkcionális és műszaki paramétereit összefoglaló dokumentumot érti. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a gyártói / forgalmazói termékleírás hitelességét Ajánlatkérő felhívására igazolni kell.
A teljesítés részét képezik a termékekre vonatkozó, magyar nyelvű használati és karbantartási útmutató / kézikönyv átadása.
A II.2.7) pont szerinti időtartamból 5 hónap a termékek szállítására, 2 hónap a telepítési és tereprendezési munkálatokra áll rendelkezésre.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok II. fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A játszótéri eszközökre vállalt jótállás időtartama (hónap, legkedvezőbb 48 hónap, legkedvezőtlenebb 12 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 7 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP 4.1.1.-15-2017-00006
II.2.14) További információ:
A támogatás intenzitása 100%, a projekt utófinanszírozott. Előleg, részteljesítés nem biztosított, a kifizetésre a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bek., a Kbt. 135. § (1) és (6) bek., az ÁFA tv. és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet irányadó.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti bármely kizáró ok fennáll, vagy részéről az a közbeszerzési eljárás során következik be. A kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § szerint az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. §, illetve 6. §. szerint kitöltött formanyomtatványt köteles az ajánlattal együtt benyújtani (előzetes igazolás), továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § és 10. § szerint köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén. Ajánlatkérő köteles elfogadni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti formanyomtatványt is. A kizáró okokra a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontjában és a Kbt. 64. §-ában foglaltakra. Az ajánlatba továbbá csatolni kell ajánlattevő 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát is (nemleges tartalommal is). A kizáró okok tekintetében a fentieken túlmenően a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-ai irányadóak.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [321/2015. (X. 30.). Korm. rendelet 13. §]. Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincsen folyamatban, úgy az ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatát köteles ajánlatához csatolni.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. a) pontjára tekintettel a 21. § (1a) szerint a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén köteles benyújtani az eljárást megindító felhívás feladását megelőző legfeljebb hat éven belül megkezdett, három éven belül teljesített közbeszerzés tárgya szerinti (játszótéri eszközök szállítása és telepítése) legjelentősebb szállításainak ismertetését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése szerinti tartalommal [a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap pontossággal), a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, valamint mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e] a 22. § (1) bekezdésében előírt módon igazolva.
M/2. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. b) pontjára tekintettel a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén köteles benyújtani azon személyek megnevezését és szakmai tapasztalatukat tartalmazó cégszerű (vagy joghatás kiváltására alkalmas egyéb formában kiállított) nyilatkozatát, akik a teljesítésbe bevonásra kerülnek, valamint ezen személyek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzait, melyek ezen személyek szakmai tapasztalatát (ezalatt Ajánlatkérő játszótéri eszközök telepítése során szerzett szakmai gyakorlatot ért) ismerteti, továbbá tartalmazza az adott személyek rendelkezésre állási nyilatkozatát. A teljesítésbe bevonni kívánt személyeket és a végzettségüket/képzettségüket elegendő az alkalmassági követelményeknek való megfelelés mértékéig bemutatni.
Az ajánlatba az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerint az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerint kitöltött formanyomtatványt köteles az ajánlattal együtt benyújtani (előzetes igazolás). A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerinti formanyomtatvány tekintetében Ajánlatkérő az egyszerű nyilatkozatot is elfogadja az alkalmassági követelmények előzetes igazolására (elegendő a IV. rész α pontjának kitöltése).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb hat éven belül megkezdett, három éven belül teljesített, legalább 6 db játszóhely, amelyek közül 1 db játszóhely játszóvár, valamint legalább 40 m2 alapterületű esőbeálló pavilon szállítására és telepítésére vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.
Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés határozatlan időtartamú, vagy annak időbeli hatálya az eljárást megindító felhívás feladásáig még nem járt le, úgy Ajánlatkérő a vizsgált időintervallumon belül teljesített szállítás(ok)ra vonatkozó mennyiséget veszi figyelembe az
ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során. Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés a közbeszerzés tárgyán kívül egyéb feladatok teljesítését s magában foglalja, Ajánlatkérő kizárólag a közbeszerzés tárgya szerinti, teljesített szállítások szerződéses mennyiséget veszi figyelembe az ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során. A jelen pont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés legfeljebb 2 db, a közbeszerzés tárgya szerinti szerződés bemutatásával is igazolható. Ajánlatkérő játszóhely alatt a következőket érti: összetett, kombinált játszótéri eszköz (pl.: 1 db játszóvár, fedett résszel, csúszdával, mászókával), amelybe beletartozik az egyszerű játszótéri eszköz (szoliter játék) is.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki legalább 12 hónapos szakmai gyakorlattal rendelkezik játszóterek telepítése tekintetében.
Az M/1. alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve az M/2. alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján elegendő, ha egyik közös ajánlattevő megfelel. Az alkalmassági
követelményeknek ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a műszaki és szakmai alkalmasság megállapítására. Az ajánlatban a Kbt. 65. § (7) bekezdés második fordulata alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó - joghatás kiváltására alkalmas formában kiállított – okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) és (11) bekezdésében foglaltakra.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér: mértéke a szerződés nettó ellenértékének 0,5%-a/naptári nap; maximális mértéke 30 napi tételnek megfelelő összeg.
Hibás teljesítési kötbér: mértéke a szerződés nettó ellenértékének 15%-a.
Meghiúsulási kötbér: mértéke a szerződés nettó ellenértékének 20%-a.
Jótállás: a termékek telepítésétől kezdődően kötelezően legalább 12 hónap időtartam (ajánlattevő ajánlata szerint).
A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos biztosíték: A szerződés hatályba lépésével egyidejűleg rendelkezésre bocsátandó a Kbt. 134. § (6) bek. a) pontjában foglalt valamely módon, érvényességi ideje a teljesítésig tart.
A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka: A szerződés igazolt teljesítése napján rendelkezésre bocsátandó a Kbt. 134. § (6) bek. a) pontjában foglalt valamely módon, érvényességi ideje a jótállás időtartamával egyezik meg. A biztosíték mértéke a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/12/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/12/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/ [Kbt. 68. § (1b) bekezdése]
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a és a Kbt. 68. § szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A IV.2.6) pontban megjelölt időtartam alatt Ajánlatkérő 60 napot ért, figyelemmel a 320/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet szerinti folyamatba épített ellenőrzésre.
2. A kommunikáció 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. §. alapján az EKR-ben történik.
3. Az értékelés módszere: ajánlati ár fordított arányosítás, minőségi szempont arányosítás (legkedvezőbb, legkedvezőtlenebb szint). Adható pontszám: 0-10 pont.
4. Ajánlatkérő az ajánlathoz szakmai ajánlat benyújtását kéri a II.2.4) pontban foglaltak szerint.
5. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.
6. Az ajánlatba be kell nyújtani: a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatot, nemleges tartalommal is; adott esetben a közös ajánlattevők közötti megállapodást a Kbt. 35. § és a közbeszerzési dokumentumok, valamint Kbt. 41/A. § (4) és (5) bek. előírásai szerint; a Kbt. 44. § szerint az üzleti titkot elkülönítetten, és arról szóló nyilatkozatot indoklással a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (4) bek. szerint; a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 13. §-a szerinti dokumentumokat, illetve nemleges nyilatkozatot; aláíró cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldányát, ill. ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintáját.
7. Összeférhetetlen és nem vehet részt a közbeszerzési eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 25. § (3) és (4) bek. szerint bármely összeférhetetlenségi körülmény fennáll.
8. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 35. §-ában és a Kbt. 36. §-ában foglaltakra.
9. A Kbt. 35.§ (8) bek. szerinti szervezet alapítása kizárt.
10. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
11. A nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a közbeszerzési tárgyú rendeletek, különösen a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
Irányadók.
12. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/.
13. Az EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi http://nekszt.hu. A rendszer működésével, használatával kapcsolatosan az Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.
14. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot előír: Ajánlati biztosíték átutalása esetén a feltüntetendő közlemény "ajánlati biztosíték - játszótér (újra)". Ha nem átutalással bocsátja az ajánlattevő az Ajánlatkérő rendelkezésére az ajánlati biztosítékot, úgy a Kbt. 41/A. § (2) bekezdése szerinti formátumban kell az iratot benyújtani. Ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11741017-20034766-00000000. Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: A Kbt. 54. § (2) bekezdésében meghatározott valamely módon. Az ajánlati biztosíték összege: 200 000 HUF.
15. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltakat.
16. Ajánlatkérő az ajánlathoz szakmai ajánlat benyújtását kéri, amelyet a kitöltött ártáblázat képez, amelyben a gyártót, a konkrét típusmegjelölést és származási helyet fel kell tüntetni.
17. Eljáró FAKSZ: dr. Előházi Zsófia (OO604).
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák