Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/212
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.05.
Iktatószám:21469/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Kalocsa Város Önkormányzata
Teljesítés helye:6300 Kalocsa, Petőfi Sándor u. 26. HRsz: 655
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.12.05.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kalocsa Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86640891
Postai cím: Szent István király Út 35
Város: Kalocsa
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kiss Erzsébet
Telefon: +36 78601303
E-mail: kiss.erzsebet@kalocsa.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kalocsa.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001325012019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001325012019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kalocsa, 3 Csoportos Új Óvoda építése
Hivatkozási szám: EKR001325012019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kalocsa, 3 Csoportos Új Óvoda építése
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Az Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdésére figyelemmel megvizsgálta, hogy jelen közbeszerzés tárgya (TOP pályázat keretében új, 3 csoportos óvoda építése), jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a részekre történő ajánlattétel biztosítását. A vizsgálat eredményeképpen megállapításra került, hogy a részajánlattétel nem lehetséges, mert a nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok volumene, komplexitása, egymással való szerves kapcsolata, továbbá a technológiai rendszerek összetettsége, illetve ezek több szinten történő kapcsolódása, a feladatok egymásra épülése, valamint az előírt szoros megvalósítási határidők miatt - figyelembe véve az Ajánlatkérő gazdasági, műszaki és minőségi elvárásait -, a részajánlattétel lehetővé tétele ésszerűtlen döntés. A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a feladat egyetlen munkaterülethez és egyetlen épülethez kapcsolódik, melynek részekre bontása nem lehetséges, szakmailag, funkcionálisan és gazdaságilag is ésszerűtlen lenne, jelentős többletköltséget jelentene, mind műszaki, mind garanciális szempontok miatt. Ajánlatkérő álláspontja tehát, hogy a beruházás jellegéből, komplexitásából adódóan jelen esetben részajánlattételi lehetőség nem biztosítható, a teljesítés nem osztható, az egy építési beruházásnak számít.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Kalocsa, 3 Csoportos Új Óvoda építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6300 Kalocsa, Petőfi Sándor u. 26. HRsz: 655
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az óvoda hasznos alapterülete: 954,4 m2, melyből a 3 db foglalkoztató hasznos alapterülete 3×75 m2. Az épület alatt beton sávalap készül (246,61 m3), felette vasbeton talpgerendával (116,59 m3)
A teherhordó és kitöltő falazat POROTHERM 30 N+F nútféderes kézi falazóblokkból készül (1206 m2), Profi vékony falazóhabarccsal. A válaszfal POROTHERM 10 N+F Profi válaszfallapból készül (470,19 m2), Profi vékony falazóhabarccsal. Vasbeton pillérek (2,67 m3 és vasbeton gerendák (4,28 m3) készülnek, valamint vasbeton koszorú 22,75 m3). A vasbeton lemez 15°-os hajlásszöggel készül (180,64 m3). A lépcső anyaga szintén vasbeton (4,75 m3). A fa tetőszerkezet fűrészelt fából készül (1266,61 m2). Héjazatként egyszeres fedés készül égetett agyag tetőcseréppel (1266,61 m2) 36-40°-os hajlásszöggel.
A szennyvízelvezetés PVC-KGEM PIPELIFE csatornacsövekkel történik DN 110 mm-es (16 m), DN 32 mm-es (4 m), DN 40 mm-es (8 m), DN 50 mm-es (6 m) és DN 65 mm-es (6 m) átmérővel. Az ivóvíz vezeték, Térhálósított polietilén csövekkel készül DN 16 mm-es (36 m) és DN 20 mm-es (92 m) átmérővel, valamint Viega Sampress rozsdamentes csövekkel készül DN 15 mm-es (42 m) és DN 25 mm-es (54 m) átmérővel. ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mosdók kerülnek beépítésre (5 db új, 1 db meglévő). A csaptelepek típusa Kludi Maris (5 db új, 1 db meglévő). ALFÖLDI/BÁZIS porcelán WC csészék kerülnek beépítésre (2 db új). 1 db zuhanyállás létesül 1 db fali Kludi Maris csapteleppel. A fűtési vezetékek horganyzott Viega Prestabo csövekkel készülnek DN 12 mm-es (36 m), DN 20 mm-es (18 m) és DN 25 mm-es (12 m) átmérővel. Hőleadóként acéllemez kompakt lapradiátorok kerülnek elhelyezésre, különböző mérettel (5 db új, 1 db meglévő), termosztatikus szelepfejekkel, a meglévő fűtési rendszerhez csatlakozva.
A kialakításra kerülő elektromos hálózatok 3F(1F)+N+PE rendszerűek. Névleges feszültség: 3×400/230 V, 50 Hz, névleges szigetelési feszültség 690 V. Átlagos megvilágítási szintek: Raktárcsarnok 200 lux, Iroda, tárgyaló 500 lux, egyéb 150 lux. Fő érintésvédelmi mód: nullázás (TN+EPH). A műanyag szigetelésű energiaátviteli kábelek 4×25 mm2-es (10 m) és 4×150 mm2-es (98 m) készülnek. A szigetelt vezetékek védőcsőbe szerelve készülnek 1×1,5 mm2-es tömör rézvezetőjű (9250 m), 1×2,5 mm2-es tömör rézvezetőjű (9100 m) keresztmetszettel készülnek. A hajlékony rézvezetőjű vezetékek 1×2,5 mm2-es (150m), 1×4 mm2-es 250 m), 1×10 mm2-es (310 m) és 1×16 mm2-es (950 m) keresztmetszettel kerülnek beépítésre. 1 db mérőszekrény és 9 db elosztószekrény létesül. 313 db különböző típusú lámpatest kerül elhelyezésre, az után világító táblák száma 10 db. Az épületben riasztó rendszer és tűzjelző rendszer létesül.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező kiviteli tervdokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M/1 alatt megjelölt MV-É szakember szakmai többlettapasztalata (min. 0- max. 36 hónap) 10
2 A garanciális idő alatt a javítási munkák megkezdése (min. 1 – max. 5 munkanap)  10
3 Többlet jótállás időtartama (min. 0 – max. 24 hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati nettó ár összesen (Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 14 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00010
II.2.13) További információ
Értékelési szempont: a legjobb ár-érték arány. Az értékelési szempontok pontos meghatározását és értékelését a közbeszerzési
dokumentáció tartalmazza. Az értékelési szempontok a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (2019/106. 2019. június 04.) szerint
kerültek meghatározásra.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjainak hatálya alá tartozik.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában csak nyilatkozatot köteles benyújtani a kizáró okok hiányáról.
A csatolandó nyilatkozatoknak az eljárást megindító felhívás feladásánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a 321/2015 (X. 30.) Korm. rend. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában közreműködő gazdasági szereplőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Alkalmatlan ajánlattevő, ha valamely építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti építőipari tevékenységet végzők névjegyzékében.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre vonatkozó igazolást, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó igazolást kell benyújtani a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés alapján, figyelemmel a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (2)-(5) bekezdésére is.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kbt. 114. § (2) bekezdésére. A hivatkozott jogszabályi rendelkezés alapján ajánlattevőknek az alkalmassági követelményeknek való megfelelésről az ajánlatban kizárólag a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell csatolni arról, hogy az igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat ajánlattevő nem köteles megadni.
Ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.
P/1. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia kell cégszerűen aláírt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgya (magasépítés) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2)-(3) bekezdéseiben foglalt lehetőségekre.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely már szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. § szerint kezesként felel az ajánlatkérőt, az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kárt megtérítéséért.
A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a közbeszerzés tárgya szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele az ajánlattételi felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegforduló nappal lezárt üzleti évben összesen nem érte el összesen legalább nettó 273 000 000 forint összeget.
Amennyiben az ajánlattevő (a gazdasági szereplő) működését később kezdte meg (és ezért nem rendelkezik a közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítés) árbevételi adattal az előző három mérlegforduló nappal lezárt üzleti évben), úgy a tevékenysége megkezdése óta mérlegforduló nappal lezárt üzleti évek közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétele összegének kell elérnie az előírt összeget.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1
Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet. 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 év legjelentősebb referenciáinak igazolását a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 22. § (3) bekezdése szerint.
A referencia igazolásnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:
- a szerződést kötő másik fél;
- az építési beruházás tárgya, mennyisége;
- a teljesítés ideje (kezdés és befejezés naptári nap pontossággal), helye;
Továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az igazolás tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.
M/2-4. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b)
pontja alapján csatolnia kell azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük és/vagy képzettségük,
szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Ajánlatkérő a párhuzamos gyakorlati időket csak egyszer
veszi figyelembe. Csatolandó dokumentumok: - a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat, amelyből derüljön ki,
hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli, továbbá, hogy a szakember milyen jogviszonyban kerül foglalkoztatásra; - a szakember –
szakmai tapasztalatot ismertető – saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (keltezéssel ellátva) olyan részletezettséggel, hogy abból
egyértelműen derüljön ki az előírt alkalmassági feltétel(ek) teljesülése. A szakmai gyakorlati idő megadása (év/hónap)
részletezettséggel kötelező megjelölve a kezdő és befejező dátumot; - nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a szakember mely kamarai
névjegyzékben szerepel, mely kamarai nyilvántartási számmal; - a szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat.
Kamarai nyilvántartásba vétellel rendelkező szakember esetében a végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok csatolása nem
szükséges.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is. (kérjük emiatt a teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy forintban).
Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésére.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben sikeres
műszaki átadás-átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített, legalább 200 m2 hasznos alapterületű épület építésére és/vagy felújítására és/vagy korszerűsítésére vonatkozó referenciával,
Megfelelő a referencia akkor is, ha az ajánlattételi felhívás közzétételét megelőző 8 éven belül megkezdett, de 5 éven belül befejezett, valamint több szerződésből is elfogadható.
M/2: 1 fő felelős műszaki vezetővel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet (vagy
szerinti MV-É jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel.
M/3. 1 fő felelős műszaki vezetővel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és
gyakorlati idővel.
M/4. 1 fő felelős műszaki vezetővel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG
jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlati
idővel. Kamarai nyilvántartásba vétellel nem rendelkező szakember esetében csatolandó a végzettséget és/vagy képzettséget igazoló
dokumentumok egyszerű másolata, illetve a szakmai önéletrajznak olyan részletezettségűnek kell lennie, hogy a kamarai
nyilvántartásba vételhez szükséges szakmai gyakorlati idő megléte egyértelműen, elkülönítetten megállapítható legyen.
Az M/2. - M/4. alpontokra vonatkozóan egyenértékű jogosultság és végzettség elfogadható , amelyet ajánlattevőnek igazolnia kell. 1 fő felelős műszaki vezető több szakágra is elfogadható, amennyiben több jogosultsággal rendelkezik.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Jótállás: Mértéke kötelezően vállalandó 36 hónap, valamint a vállalt többlet jótállás ideje. Meghiúsulási kötbér: Ha a szerz. teljesítése olyan okból hiúsul meg, amiért ajánlattevő felelős, kötbért köteles fizetni Megrendelő részére, melynek mértéke 20%, alapja a nettó vállalási díj. Késedelmi kötbér: ajánlattevő a szerz-be foglalt telj-i határidő késedelmes teljesítése esetén, a késedelem minden naptári napja után 0,5% mértékű kötbért köteles fizetni, melynek alapja a késedelemmel érintett nettó vállalási díj. A késedelmi kötbér max. mértéke 20%, alapja a késedelemmel érintett nettó vállalási díj A hibás teljesítési kötbér: hibás teljesítés esetén a szerződésszerű teljesítésig a késedelmi kötbérre irányadó szabályok szerint számított kötbérre jogosult Ajánlatkérő A részletes feltételeket a Szerz.tervezet tartalmazza. Ajánlatkérő késedelme esetén a Ptk. 6:155-ban foglaltak az irányadók.
Ajánlatkérő jótállási biztosíték nyújtásának kötelezettségét írja elő szerződéstervezetben foglaltak szerint. Nyertes Ajánlattevő Ajánlatkérő részére, melynek mértéke a vállalkozási szerződés szerinti nettó vállalkozási díj 2 %-a
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az ellenszolgáltatás a nyertes ajánlattevő általi (rész)teljesítést, a Megrendelő (műszaki ellenőr) által ennek elismeréseként kiállított (rész)teljesítésigazolás alapján helyesen kiállított (rész)számla kézhezvételét követően átutalással – forintban - kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (3) bekezdése és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései szerint - a helyesen kiállított (rész)számla kézhezvételétől számított 30 napon belül. A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdései és a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Az előleg igénybevételéhez előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása nem szükséges. Az előleg teljes összegével a végszámlában köteles nyertes elszámolni.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: A támogatás intenzitása a tervezői költségbecslés adatát figyelembe véve jelenleg 77%, mely a többlet támogatás igénybe vételével 90%-ra módosul 10% önerő biztosítása mellett.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/12/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 08:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/12/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: A bontás elektronikusan történik: https://ekr.gov.hu/
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § előírásai szerint, az EKR-ben történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: A 17/2017 (II.1.) Korm.r. átlal szabályozott EU forrásból finanszírozott projekt költségnövekménye támogatási kérelmének pozitív elbírálása.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Minőségi szempont esetén az egyenes arányosítás módszerét, az ár szempont esetén a fordított arányosítás módszerét alkalmazza ajánlatkérő
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1.)Ajánlatkérő (AK)eredményhirdetést nem tart, ajánlattevőket (AT) a Kbt. 79.§ (1)-(2) szerint írásban értesíti az eljárás
eredményéről. 2.)A Kbt. 66. § (5) alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) szerinti
összes adatot. 3.) AT csatoljon aláírási címpéldányt vagy aláírási mintát másolatban.; A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást - AT ajánlatához csatolja nyilatkozatát, hogy vele szemben nincsen folyamatban változásbejegyzési eljárás, vagy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást. 4.)Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt. 47. §(2) alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani. 5.) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 47. §(2) alapján AK a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az AT felel. 6.)Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az AT-t terheli. 7.)AK a Kbt. 36.§(1) alapján felhívja a
gazd-i szereplők figyelmét a következő követelményekre: Az AT ugyanabban a közbeszerzési eljárásban a)nem tehet másik ajánlatot más AT-vel közösen, b) más AT alvállalkozójaként nem vehet részt, c) más ajánlatot benyújtó AT szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja (Kbt. 65.§ (7) bek.) 8.)AK a Kbt. 35. § (8)bek-re figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. 9.)Hiánypótlás: Kbt.71.§, figyelemmel Kbt.71.§(5)-(6)-ra. 10.)Irányadó idő:CET 11.)Értékelés: Az A-ok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám
alsó és felső határa minden részszempont esetében:0-10 pont. Az ár szempont esetében AK a fordított arányosítás módszerét, a minőségi szempontoknál az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza. A Közbeszerzési Hatóság (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019.június 04.) útmutatójában előírtak szerint jár el AK. 12.) AT az ajánlatok bírálat során a Kbt. 81. § (4) szerint jár el, azaz a bírálatot az értékelést követően végzi.13.)Szerződéskötésig a nyertes AT köteles benyújtani 25 M Ft/káresemény, és legalább 50 M Ft/év kártérítési összegű felelősségbiztosításról szóló kötvény másolatát. AT a benyújtott ajánlatában köteles nyilatkozni, hogy az előírt felelősségbiztosítással rendelkezni fog a szerződés megkötésekor 14.)AT köteles csatolni ajánlatához a dokumentáció részeként kiadott árazatlan költségvetést teljes körűen beárazva (excel formában is), mint szakmai ajánlatot. 15.)Nemzeti elbánás:AK a Kbt. 2.§(5) alapján nyújt nemzeti elbánást. 16.) AK alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) e) pontját.17.) Az előírt műszaki és szakmai alkalmasság feltételei és azok igazolási módja a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. 18.) AK az eljárást feltételesen indítja, a forrás rendelkezésre állásától teszi függővé.19.)Eljáró FAKSZ: Györgyi Károly lajstromszám: 01055
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/10/31 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges