Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/213
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.06.
Iktatószám:21492/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Törőcsik Gábor
Teljesítés helye:3381 Pély külterület, Hrsz.: 0325/7;3381 Pély külterület, Hrsz.: 0325/7;3381 Pély külterület, Hrsz.: 0325/7;3381 Pély külterület, Hrsz.: 0325/7
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.11.20.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szarvasmarhatenyésztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Törőcsik Gábor
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95535623
Postai cím: Fő Utca 118
Város: Pély
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3381
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gercsák Klaudia
Telefon: +36 309634560
E-mail: kozbeszerzes.klaudia@targetconsulting.hu
Fax: +36 12362972
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001410352019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001410352019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Szarvasmarhatenyésztés
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR001410352019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés „Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése” tárgyban 4 részajánlatra bontva:
1. rész: Acélszerkezetek (karámok kialakítása)
2. rész: Betonozási munkák (jártató, silózó)
3. rész: Hídmérleg kialakítása
4. rész: Szociális épület kialakítása (energiahatékonyság)
1.rész:
- Nyitott választott borjú kifutó etető úttal
- Nyitott előhasi üsző és tehén kifutó
- Nyitott szűz üsző kifutó etető úttal
- Nyitott Üsző, Növedék és Borjúfogas tinó kifutó és válogató
- Fedett kifutó
- Alomanyag raktár
2. rész:
- Silózó tér
- Felhajtó
- Telepi út
3. rész: Hídmérleg kialakítása
4.rész: Szociális épület kialakítása
Az építési beruházásra vonatkozó részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás és árazatlan költségvetés tartalmazza.
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott szerződéstervezetek tartalmazzák.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Acélszerkezetek (karámok kialakítása)
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3381 Pély külterület, Hrsz.: 0325/7
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A beruházás keretében a Közbeszerzési Dokumentumokban részletezettek szerint az elvégzendő főbb feladatok:
1.Nyitott választott borjú kifutó etető úttal:
- Alapépítményi munkák, irtás, föld-és sziklamunka: 2173,5 m3, 2124 m2
- Alapépítményi munkák, Síkalapozás: 16,5 m3
- Építőmesteri munkák, Helyszíni beton és vasbeton munkák: 1,77 t, 265,5 m3, 1062 m2
- Fém-és könnyűszerkezetek szerelése: 147,75 m2
- Szakipari munkák, lakatos-szerkezetek elhelyezése: 4 db
- Szakipari munkák, Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem): 738,75 m2
2. Nyitott előhasi üsző és tehén kifutó:
- Alapépítményi munkák, irtás, föld-és sziklamunka: 1348,19 m3, 1336,2 m2
- Alapépítményi munkák, Síkalapozás: 4 m3
- Építőmesteri munkák, Helyszíni beton és vasbeton munkák: 167,02 m3, 668,1 m2
- Fém-és könnyűszerkezetek szerelése: 34,35 m2
- Szakipari munkák, lakatos-szerkezetek elhelyezése: 2 db
- Szakipari munkák, Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem): 171,75 m2
3. Nyitott szűz üsző kifutó etető úttal:
- Alapépítményi munkák, irtás, föld-és sziklamunka: 1646,61 m3, 1606,12 m2
- Alapépítményi munkák, Síkalapozás: 13,5 m3
- Építőmesteri munkák, Helyszíni beton és vasbeton munkák: 200,76 m3, 803,06 m2
- Fém- és könnyűszerkezetek szerelése: 113,02 m2
- Szakipari munkák, lakatos-szerkezetek elhelyezése: 2 db
- Szakipari munkák, Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem): 565,1 m2
4. Nyitott Üsző, Növedék és Borjúfogas tinó kifutó és válogató:
- Alapépítményi munkák, irtás, föld-és sziklamunka: 8067,78 m3, 7057,44 m2
- Alapépítményi munkák, Síkalapozás: 194,78 m3
- Építőmesteri munkák, Helyszíni beton és vasbeton munkák: 18,74 t, 882,18 m3, 3528,72 m2
- Fém- és könnyűszerkezetek szerelése: 3528,72 m2
- Szakipari munkák, lakatos-szerkezetek elhelyezése: 8 db
- Szakipari munkák, Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem): 17643,6 m2
5. Fedett kifutó:
- Alapépítményi munkák, irtás, föld-és sziklamunka: 1464,16 m3, 505,44 m2
- Alapépítményi munkák, Síkalapozás: 20,78 m3
- Építőmesteri munkák, Helyszíni beton és vasbeton munkák: 151,56 m3, 606,24 m2
- Fém- és könnyűszerkezetek szerelése: 1937,4 m2, 511,20 m, 1330 db
- Bádogozás: 149,24 m
6. Alomanyag raktár:
- Alapépítményi munkák, irtás, föld-és sziklamunka: 423,9 m3
- Alapépítményi munkák, Síkalapozás: 24,64 m3
- Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése: 1463,13 m2, 966 db
- Bádogozás: 78,6m
- Szakipari munkák, Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem): 1929,78 m2
Az építési beruházásra vonatkozó részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás és árazatlan költségvetés tartalmazza.
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott szerződéstervezetek tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az 1. rész M/2 alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására bemutatott szakember 24 hónapot meghaladó, magasépítés területén szerzett szakmai gyak. időtartama/hó (min. 0 hó, max. 36 hó) 15
2 3. Az 1. rész M/3 alk. köv.-nek való megfelelés igazolására bemutatott szakember 12 hónapot meghaladó, acélszerkezet építés területén szerzett építésvezetői szakm. gyak. időt./hó (min 0 hó, max 36 hó) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Vállalkozói díj nettó HUF-ban / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP2-4.1.1.3-16, projekt azonosító: 1801765152
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő rögzíti, hogy jelen felhívás II.2.5) pontjában rögzített 2. és 3. értékelési szempont a következőképpen értelmezendő:
2. Az 1. rész M/2 alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására bemutatott szakember 24 hónapot meghaladó, magasépítés területén szerzett szakmai gyakorlatának időtartama hónapokban (min. 0 hó, max. 36 hó)
3. Az 1. rész M/3 alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására bemutatott szakember 12 hónapot meghaladó, acélszerkezet építés területén szerzett építésvezetői szakmai gyakorlatának időtartama hónapokban (min. 0 hó, max. 36 hó)
VI.3) pont folytatása:
18. Amennyiben valamely benyújtandó nyilatkozatra vonatkozóan Ajánlatkérő nem bocsátott rendelkezésre űrlapot, akkor Ajánlattevőknek a benyújtandó nyilatkozat papír alapú példányának egyszerű (beszkennelt) elektronikus másolatát nyújtják be (töltik fel) az ajánlatuk részeként.
19. Támogatási intenzitás: 60%
20. FAKSZ: Támis Norbert (00109), tamisnorbert@gmail.com
21. AK nem alkalmazza az eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
22.Valamennyi rész 2. és 3. értékelési szempontjára megajánlott szakember vonatkozásában a KD szerinti tartalommal az ajánlatban be kell nyújtani a szakember megnevezését és bemutatását tartalmazó nyilatkozatot.
23. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a 321/2015. Korm. rendelet 1. § (8) bekezdése vonatkozásában.

II.2.1) Elnevezés: Betonozási munkák (jártató, silózó)
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3381 Pély külterület, Hrsz.: 0325/7
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A beruházás keretében a Közbeszerzési Dokumentumokban részletezettek szerint az elvégzendő főbb feladatok:
1. Silózó tér:
- Alapépítményi munkák, Irtás, föld- és sziklamunka: 4638,72 m3, 3600 m2
- Alapépítményi munkák, Síkalapozás: 106,47 m3
- Építőmesteri munkák, Helyszíni beton és vasbeton munkák: 5,27 t, 450 m3, 1800 m2
- Építőmesteri munkák, Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése: 346 db
- Építőmesteri munkák, Vakolás és rabicolás: 4223,01 m2
2. Felhajtó:
- Alapépítményi munkák, Irtás, föld- és sziklamunka: 7385,16 m3, 3601,08 m2
- Alapépítményi munkák, Síkalapozás: 61 m3
- Építőmesteri munkák, Helyszíni beton és vasbeton munkák: 3601,08 m2
- Fém-és könnyű épületszerkezetek szerelése: 550,8 m2
- Szakipari munkák, Lakatos-szerkezetek elhelyezése: 2 db
3. Telepi út:
- Alapépítményi munkák, Irtás, föld-és sziklamunka: 5712,48 m3
- Építőmesteri munkák, Helyszíni beton és vasbeton munkák: 19,31 t
- Közlekedés építési munkák, Útburkolatalap és makadámburkolat készítése: 3808,33 m2, 1904,16 m3

Az építési beruházásra vonatkozó részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás és árazatlan költségvetés tartalmazza.
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott szerződéstervezetek tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A 2. rész M/2 alk. köv.-nek való megfelelés igazolására bemutatott szakember 24 hót meghaladó, magasépítés és/vagy mélyépítés területén szerzett szakm. gyak. időtart./hó (min. 0 hó, max. 36 hó) 15
2 3. A 2. rész M/3 alk. köv-nek való megfelelés igazolására bemutatott szakember 12 hónapot meghaladó útépítés és/vagy acélszerkezet építés ter. sz. építésvezetői szakm. gyak. idő/hó (min. 0, max.36 hó) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Vállalkozói díj nettó HUF-ban / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP2-4.1.1.3-16, projekt azonosító: 1801765152
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő rögzíti, hogy jelen felhívás II.2.5) pontjában rögzített 2. és 3. értékelési szempont a következőképpen értelmezendő:
2. A 2. rész M/2 alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására bemutatott szakember 24 hónapot meghaladó, magasépítés és/vagy mélyépítés területén szerzett szakmai gyakorlatának időtartama hónapokban (min. 0 hó, max. 36 hó)
3. A 2. rész M/3 alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására bemutatott szakember 12 hónapot meghaladó útépítés és/vagy acélszerkezet építés területén szerzett építésvezetői szakmai gyakorlatának időtartama hónapokban (min. 0 hó, max. 36 hó)

II.2.1) Elnevezés: Hídmérleg kialakítása
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3381 Pély külterület, Hrsz.: 0325/7
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A beruházás keretében a Közbeszerzési Dokumentumokban részletezettek szerint az elvégzendő főbb feladatok:
60 Tonnás felső futású 18x3 méteres hídmérleg: 1 db
Felső futású elektronikus hídmérlegek teherfelvevő egységének feladata a mérőhídon lévő jármű tömegével arányos villamos jel szolgáltatása a mérlegelektronika számára. Minden olyan helyen előnyösen alkalmazható, ahol bármely típusú, felhasználású járművek tömegének meghatározása szükséges. Kielégíti az MSZEN45501 szerinti III. osztálypontosságú mérlegek hitelesítési követelményeit.
- Méréshatár: 30 - 60 tonna
- Osztásérték: 10-20 kg
- Pontossági osztály: III.; MSZEN 45501 szerint hiteles
- Hídméret: 18 x 3 méter
- Saját tömeg: 28.000 kg
- Beépített cellák száma: 4 db
Az építési beruházásra vonatkozó részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás és árazatlan költségvetés tartalmazza.
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott szerződéstervezetek tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A 3. rész M/2 alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására bemutatott szakember 12 hónapot meghaladó mélyépítés területén szerzett szakmai gyakorlatának időtart./hó(min.0 hó,max.36 hó) 15
2 3.A 3. rész M/3 szerinti szakember a min.köv.ben meghat. legalább 1 db hídmérleg kiépítésén felül hány db hídmérleg kiépítésben vett részt építésvezetőként (min.0, max.2db) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Vállalkozói díj nettó HUF-ban / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP2-4.1.1.3-16, projekt azonosító: 1801765152
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő rögzíti, hogy jelen felhívás II.2.5) pontjában rögzített 2. és 3. értékelési szempont a következőképpen értelmezendő:
2. A 3. rész M/2 alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására bemutatott szakember 12 hónapot meghaladó mélyépítés területén szerzett szakmai gyakorlatának időtartama hónapokban (min. 0 hó, max. 36 hó)
3. A 3. rész M/3 alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására bemutatott szakember az eljárást megindító felhívás feladását megelőzően, a minimumkövetelményként meghatározott legalább 1 db hídmérleg kiépítésén (leszállítás és telepítés) felül hány darab hídmérleg kiépítésében vett részt építésvezetőként (min. 0 db, max. 2 db)?

II.2.1) Elnevezés: Szociális épület kialakítása (energiahatékonyság)
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 3381 Pély külterület, Hrsz.: 0325/7
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A beruházás keretében a Közbeszerzési Dokumentumokban részletezettek szerint az elvégzendő főbb feladatok:
Szociális épület:
-Keverékek és ideiglenes segédszerkezetek, zsaluzás és állványozás: 211,22 m2,
- Alapépítményi munkák, Irtás, föld-és sziklamunka: 45,75 m3, 122,06 m2
- Építőmesteri munkák, Helyszíni beton és vasbeton munkák: 18,74 m3, 122,06 m2
- Építőmesteri munkák, Ácsmunka: 488,4 m2
- Építőmesteri munkák, Vakolás és rabicolás: 1165,26 m2
- Építőmesteri munkák, Szárazépítés: 61,03 m2
- Szakipari munkák, Tetőfedés: 134,64 m2, 12,8 m
- Szakipari munkák, aljzatkészítés, hideg-és melegburkolatok készítése: 117,05 m2
- Szakipari munkák, Bádogozás: 33,4 m
- Szakipari munkák, Asztalosszerkezetek elhelyezése: 11 db
- Szakipari munkák, Szigetelés: 478,19 m2
Az építési beruházásra vonatkozó részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás és árazatlan költségvetés tartalmazza.
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott szerződéstervezetek tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A 4. rész M/2 alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására bemutatott szakember 24 hónapot meghaladó magasépítés területén szerzett szakmai gyak. időt./hó(min. 0, max.36 hó) 15
2 3.A 4. rész M/3 szerinti szakember az 1 db-on felül hány db épület építésében és/vagy felújításában vett részt építésvezetőként, amely tart. min. 100 négyzetméter épülethőszigetelést?(min.0, max.2db) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Vállalkozói díj nettó HUF-ban / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP2-4.1.1.3-16, projekt azonosító: 1801765152
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő rögzíti, hogy jelen felhívás II.2.5) pontjában rögzített 2. és 3. értékelési szempont a következőképpen értelmezendő:
2. A 4. rész M/2 alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására bemutatott szakember 24 hónapot meghaladó magasépítés területén szerzett szakmai gyakorlatának időtartama hónapokban (min. 0 hó, max. 36 hó)
3. A 4. rész M/3 alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására bemutatott szakember a minimumkövetelményként meghatározott 1 db-on felül hány darab épület építésében és/vagy felújításában vett részt az eljárást megindító felhívás feladását megelőzően építésvezetőként, amely tartalmazott minimum 100 négyzetméter épület-hőszigetelést? (min. 0 db, max. 2 db)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) -k) és m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alatt áll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése nyomán az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania – az EKR rendszerben található űrlap kitöltésével - arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia, az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltése útján tett nyilatkozatával.
Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum jelen eljárásban az igazolás során nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. Korm. rend. 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése és a Kbt. 67. § (4) bekezdése nyomán az alvállalkozók és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek az ajánlatában – az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével - nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
A kizáró okok vonatkozásában a Kbt. 69. § (11a) bekezdése, valamint a 321/2015. Korm. rendelet 1. § (8) bekezdése is irányadó.
A Kbt. 114. § (2) bekezdése nyomán az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján akkor minősül alkalmasnak, ha az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végző Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő(k) szerepel(nek) az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében (http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search).
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelnie, vagy az ott előírt engedéllyel, jogosítvánnyal v. szervezeti, kamarai tagsággal kell rendelkeznie (2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mell-ben felsorolt nyilvántartások szerinti igazolás).
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján akkor minősül alkalmasnak, ha az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végző Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő(k) szerepel(nek) az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében (http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search).
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelnie, vagy az ott előírt engedéllyel, jogosítvánnyal v. szervezeti, kamarai tagsággal kell rendelkeznie (2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mell-ben felsorolt nyilvántartások szerinti igazolás).
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia szükséges a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján tett, Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek (a nyilatkozatot az EKR rendszerben található űrlap kitöltésével kell benyújtani).
Ajánlattevőnek Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására be kell nyújtania nyilatkozatát arról, hogy az ajánlatban megnevezett gazdasági szereplők közül melyik minősül az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőnek és ezek a gazdasági szereplők szerepelnek az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében ((http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search) és nyilatkozatában meg kell adnia az érintett gazdasági szereplők névjegyzéki regisztrációs számát.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelnie, vagy az ott előírt engedéllyel, jogosítvánnyal v. szervezeti, kamarai tagsággal kell rendelkeznie (2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mell-ben felsorolt nyilvántartások szerinti igazolás). A fenti nyilvántartásokban szereplés tényét - ha a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti nyilvántartásokban az adatok ingyenes ellenőrzésére nincs mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentum benyújtásával szükséges igazolni a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívásra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) pont első bekezdésének folytatása:
2.
„Nyilatkozat bemutatott szakemberekről – Az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági előírások vonatkozásában bemutatott szakemberek”
Ezen űrlapon meg kell adni az alábbi adatokat:
- szakember neve
- szakember végzettsége/képzettsége
- eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági feltételekre való megfelelés részletes bemutatása
Ezen pontban fel kell tüntetni:
- ellátott feladatok rövid bemutatása (település/megrendelő neve, ellátott tevékenység)
- gyakorlat kezdete (év, hónap, nap), vége (év, hónap, nap) pontossággal feltüntetve
Ezen űrlap vonatkozásában Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az „eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági feltételekre való megfelelés részletes bemutatása” pontban összesen 4000 karakter feltüntethető. Amennyiben a szakmai tapasztalat részletes bemutatása meghaladja a 4000 karaktert, úgy a „Nyilatkozat összeállító” fülön található, Ajánlatkérő által létrehozott „Az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági feltételekre való megfelelés részletes bemutatása – folytatás” űrlapon van lehetősége Ajánlattevőnek megadni a további információkat.

Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az alkalmassági követelmény előzetes igazolására vonatkozóan kizárólag a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot tudja figyelembe venni az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére; e tekintetben Ajánlatkérő az előzetes igazolási szakasz során nem veszi figyelembe és nem értékeli az ajánlatban, adott esetben becsatolásra kerülő bármilyen más, az igazolni kívánt alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolást, egyéb – nem a Kbt. 114. § (2) bekezdésének megfelelő tartalmú – nyilatkozatot, dokumentumot.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján - amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg - az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (cégszerűen aláírt, .pdf formátumban feltöltött nyilatkozat formájában), az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az alkalmassági követelmények vonatkozásában a Kbt. 69. § (11a) bekezdése, valamint a 321/2015. Korm. rendelet 1. § (8) bekezdése is irányadó.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Valamennyi rész esetében:
M/1
Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell (az előírt alkalmassági követelmény előzetes igazolására): a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek (a nyilatkozatot az EKR rendszerben található űrlap kitöltésével kell benyújtani).
A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az alkalmassági követelmény előzetes igazolására vonatkozóan kizárólag a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot tudja figyelembe venni az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére; e tekintetben Ajánlatkérő az előzetes igazolási szakaszban nem veszi figyelembe és nem bírálja el az ajánlatban adott esetben becsatolásra kerülő bármilyen más, az igazolni kívánt alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolást, egyéb – nem a Kbt. 114. § (2) bekezdésének megfelelő tartalmú – nyilatkozatot, dokumentumot.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján - amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg - az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot(cégszerűen aláírt, .pdf formátumban feltöltött nyilatkozat formájában), az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az ajánlattevőnek (illetve a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerinti esetben a közös ajánlattevőknek, illetve a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek) Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése szerinti felhívására be kell nyújtani: a 321/2015. Korm. rend. 21. § (2) bek. a) pontja alapján a referencia igazolást.
A referenciaigazolás(ok) minimális tartalmi elemei:
- szerződést kötő másik fél neve
- kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (email és/vagy telefonszám és/vagy faxszám)
- a teljesítés kezdete (év, hónap, nap pontossággal)
- a teljesítés befejezése (év, hónap, nap pontossággal)
- a teljesítés helye
- a szerződés mennyisége (saját teljesítés mennyisége a megadott paraméter mértékegységében megadva)
- a szerződés tárgya (olyan részletezettséggel, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek való megfelelés),
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
A bemutatott referenciákkal szemben követelmény, hogy befejezett, szerződésszerűen teljesített munkára vonatkozzanak.

Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Ajánlatkérő a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontja nyomán az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (azaz visszafelé számított 60 hónapban) befejezett, de legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 8 éven (azaz visszafelé számított 96 hónapban) megkezdett referenciákat, teljesítéseket veszi figyelembe.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
M/2 és M/3
Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell (az előírt alkalmassági követelmény előzetes igazolására): a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek (a nyilatkozatot az EKR rendszerben található űrlap kitöltésével kell benyújtani).
Az ajánlattevőnek Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése szerinti felhívására be kell nyújtani a 321/2015 (X.30) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján a bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában a szakemberek megnevezésével, végzettségük, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, az alábbi, EKR rendszerben elérhető űrlapok kitöltésével:
1.
„Nyilatkozat bemutatott szakemberekről – Az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági előírások vonatkozásában bemutatott szakemberek”
Ezen űrlapon meg kell adni az alábbi adatokat:
- eljárást megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró pontja, illetve az alkalmassági követelmény megnevezése
(tehát pl. III.1.3) pont M/2. pont)
- a szakember neve
- szakértővel jogviszonyban álló szervezet megnevezése
- szakértő jelenlegi jogviszonya a megjelölt szervezettel
Folyt. III.1.2) pont első bekezdés.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 1. rész:
M/1:
Ajánlattevő alkalmas, amennyiben rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) olyan, szerződésszerűen teljesített magasépítési referenciával (vagy referenciákkal), amely magában foglalt legalább 500 négyzetméter acélszerkezet szerelést.
A fenti minimumkövetelmény több referenciamunkából/szerződésből is teljesíthető. Amennyiben Ajánlattevő jelen alkalmassági követelményt több referenciamunkából/szerződésből teljesíti, úgy az egyes bemutatott szerződésekben szereplő, magasépítési referenciának el kell érnie egyenként a min. 125 m2 acélszerkezet szerelési feladat teljesítését.
M/2
Ajánlattevő alkalmas, amennyiben rendelkezik legalább 1 fő, a teljesítésbe bevonásra kerülő szakemberrel, aki legalább 24 hónap, magasépítés területén szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M/3
Ajánlattevő alkalmas, amennyiben rendelkezik legalább 1 fő, a teljesítésbe bevonásra kerülő szakemberrel, aki acélszerkezet építés területén összesen legalább 12 hónap építésvezetői szakmai gyakorlattal rendelkezik.
2. rész:
M/1:
Ajánlattevő alkalmas, amennyiben rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) olyan, szerződésszerűen teljesített magasépítési és/vagy mélyépítési referenciával (vagy referenciákkal), amely magában foglalt összesen legalább 2000 négyzetméter simított beton építést.
A fenti minimumkövetelmény több referenciamunkából/szerződésből is teljesíthető. Amennyiben Ajánlattevő jelen alkalmassági követelményt több referenciamunkából/szerződésből teljesíti, úgy az egyes bemutatott szerződésekben szereplő, magasépítési/mélyépítési referenciának el kell érnie egyenként a min. 500 négyzetméter simított beton építési feladat teljesítését.
M/2
Ajánlattevő alkalmas, amennyiben rendelkezik legalább 1 fő, a teljesítésbe bevonásra kerülő szakemberrel, aki legalább 24 hónap magasépítés és/vagy mélyépítés területén szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M/3
Ajánlattevő alkalmas, amennyiben rendelkezik legalább 1 fő, a teljesítésbe bevonásra kerülő szakemberrel, aki útépítés és/vagy acélszerkezet építés területén összesen legalább 12 hónap építésvezetői szakmai gyakorlattal rendelkezik.
3. rész:
M/1:
Ajánlattevő alkalmas, amennyiben rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) legalább 1 db, szerződésszerűen teljesített, legalább 30 tonnás hídmérleg kiépítésére (szállítására és telepítésére) vonatkozó referenciával
M/2
Ajánlattevő alkalmas, amennyiben rendelkezik legalább 1 fő, a teljesítésbe bevonásra kerülő szakemberrel, aki legalább 12 hónap, mélyépítés területén szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M/3
Ajánlattevő alkalmas, amennyiben rendelkezik legalább 1 fő, a teljesítésbe bevonásra kerülő szakemberrel, aki az eljárást megindító felhívás feladását megelőzően, építésvezetőként részt vett legalább 1 db hídmérleg kiépítésében (leszállításában és telepítésében)
4. rész:
M/1:
Ajánlattevő alkalmas, amennyiben rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) olyan, szerződésszerűen teljesített magasépítési referenciával (vagy referenciákkal), amely magában foglalt legalább 100 négyzetméter hőszigetelést.
A fenti minimumkövetelmény több referenciamunkából/szerződésből is teljesíthető. Amennyiben Ajánlattevő jelen alkalmassági követelményt több referenciamunkából/szerződésből teljesíti, úgy az egyes bemutatott szerződésekben szereplő, magasépítési referenciában megvalósított hőszigetelési munkáknak el kell érnie egyenként a min. 100 négyzetméter hőszigetelési feladat teljesítését.
M/2
Ajánlattevő alkalmas, amennyiben rendelkezik legalább 1 fő, a teljesítésbe bevonásra kerülő szakemberrel, aki legalább 24 hónap magasépítés területén szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M/3
Ajánlattevő alkalmas, amennyiben rendelkezik legalább 1 fő, a teljesítésbe bevonásra kerülő szakemberrel, aki az eljárást megindító felhívás feladását megelőzően építésvezetőként részt vett legalább 1 db épület építésében vagy felújításában, amely tartalmazott minimum 100 négyzetméter épület-hőszigetelést.
Valamennyi rész esetében az M2 és M3 alkalmassági követelmények vonatkozásában Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy:
1. 1 fő szakember kizárólag 1 pozícióra jelölhető meg, vagyis egy részajánlaton belül Ajánlattevő 2 fő szakember bemutatásával teljesítheti az adott rész vonatkozásában előírt alkalmassági követelményeket
2. Ugyanazon szakember az eljárás több részében is bemutatható.
Valamennyi rész esetében az M/3 alkalmassági követelmény vonatkozásában Ajánlatkérő rögzíti, hogy építésvezetői szakmai gyakorlat tekintetében elfogadja az adott területen szerzett felelős műszaki vezetői gyakorlatot is.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
1-2. rész esetében:
Késedelmi kötbér: ha a Vállalkozó az érdekkörébe tartozó ok miatt nem tudja tartani a szerződésben foglaltak szerint meghatározott teljesítési határidőt, a késedelmes teljesítés miatt a késedelem minden megkezdett napjára a késedelemmel érintett épületre/építményre eső teljes nettó vállalkozási díjrész 1%-nak megfelelő mértékű késedelmi kötbért tartozik fizetni Megrendelő részére. A késedelmi kötbér maximuma a napi mérték 30-szorosa adott késedelem kapcsán.
Meghiúsulási kötbér: a szerződés érdekkörébe tartozó okból történő meghiúsulása esetén Megrendelőnek a vállalkozási díj meghiúsulással érintett része nettó értéke 30%-nak megfelelő összeget fizet meghiúsulási kötbérként.
Hibás teljesítési kötbér: ha a Vállalkozó teljesítése hibás, azaz nem felel meg a szerződésben és/vagy a jogszabályokban foglaltaknak, Vállalkozó hibás teljesítési kötbér kifizetésére köteles, melynek mértéke a hibás teljesítéssel érintett épületre/építményre eső teljes nettó vállalkozási díjrész 10%-a hibánként.
3-4. rész esetében:
Késedelmi kötbér: ha a Vállalkozó az érdekkörébe tartozó ok miatt nem tudja tartani a szerződésben foglaltak szerint meghatározott teljesítési határidőt, a késedelmes teljesítés miatt a késedelem minden megkezdett napjára a teljes nettó vállalkozási díj 1%-nak megfelelő mértékű késedelmi kötbért tartozik fizetni Megrendelő részére. A késedelmi kötbér maximuma a napi mérték 30-szorosa adott késedelem kapcsán.
Meghiúsulási kötbér: a szerződés érdekkörébe tartozó okból történő meghiúsulása esetén Megrendelőnek a vállalkozási díj nettó értéke 30%-nak megfelelő összeget fizet meghiúsulási kötbérként.
Hibás teljesítési kötbér: ha a Vállalkozó teljesítése hibás, azaz nem felel meg a szerződésben és/vagy a jogszabályokban foglaltaknak, Vállalkozó hibás teljesítési kötbér kifizetésére köteles, melynek mértéke a teljes nettó vállalkozási díj 10%-a hibánként.
Jótállás: valamennyi rész esetében 24 hónap
Ajánlatkérő az eljárás egyik részében sem ír elő teljesítési és jólteljesítési biztosítékot.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Valamennyi rész esetében:
A számlák kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése, vagy amennyiben nyertes Ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. és 32/B. §-a szerint történik. A szerződésre irányadók a Kbt. 135. § (1)-(3), valamint (5)-(6) bekezdésében foglaltak.
Ajánlatkérő a szerződésben előírja a Kbt. 136. § (2) bekezdése, valamint a Kbt. 143. § (1)-(3) bekezdése szerinti rendelkezéseket is.
Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles.
Minden számla a 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 31. §-ának megfelelően, teljesítésigazolást követően kerül kiegyenlítésre, átutalással.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a közpénzek védelme érdekében a 322/2015. Korm. rendelet 32/B. §-ában foglalt, a kifizetések során alkalmazandó felelősségi szabályokra.
Előleg: 5%
Számlázás:
1. rész: Vállalkozó a vállalkozói díj összegéről 8 alkalommal jogosult számlát kiállítani (7 részszámla, 1 végszámla)
2. rész: Vállalkozó a vállalkozói díj összegéről 7 alkalommal jogosult számlát kiállítani (6 részszámla, 1 végszámla)
3. rész: Vállalkozó a vállalkozói díj összegéről 1 alkalommal jogosult számlát kiállítani
4. rész: Vállalkozó a vállalkozói díj összegéről 1 alkalommal jogosult számlát kiállítani
Ajánlatkérő a későbbi félreértések elkerülése érdekében közli, hogy átalányáras szerződést kíván kötni, ebből adódóan a Közbeszerzési Dokumentumokban szereplő, és a szerződés mellékletében a nyertes ajánlattevő által beárazott költségvetési kimutatás csupán Megrendelő tájékoztatását szolgálja, az abban szereplő összmennyiségek az egyes tételeknél a tényleges teljesítés során változhatnak, ez azonban a teljes ellenszolgáltatás összegét nem érintheti. A megajánlott ellenszolgáltatás összegének a szerződésben meghatározott műszaki tartalom megvalósításának teljes ellenértékét és valamennyi költségét tartalmaznia kell.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének részletes feltételeit a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös Ajánlattevők tekintetében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/11/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/11/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 18:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlattételi határidőig beérkezett ajánlatok bontását az EKR automatikusan, az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. [Kbt. 68. § (1), (1b), (1d), (4) bekezdés]

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: nincsen korlátozás
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Valamennyi rész 1. értékelési részszempont tekintetében az értékelés módszere fordított arányosítás, a 2. és 3. részszempont tekintetében arányosítás. Részletek a KD-ban.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1.1. A Kbt. 66. § (1) bekezdése alapján az ajánlatot az ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania. A Kbt. 3. § 21. pontja alapján a közbeszerzési dokumentum részét képezi minden olyan dokumentum, amelyet az ajánlatkérő a közbeszerzés tárgya, illetve a közbeszerzési eljárás leírása vagy meghatározása érdekében hoz létre, illetve amelyre ennek érdekében hivatkozik, így különösen az eljárást megindító felhívás, műszaki leírás, kiegészítő tájékoztatás, szerződéses feltételek, a gazdasági szereplők által benyújtandó dokumentumok mintái, árazatlan költségvetés.
2. A gazdasági szereplő, aki a közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet, a megfelelő ajánlattétel érdekében az eljárás során rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban, elektronikus úton kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az EKR-en keresztül az ajánlatkérőtől.
Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás teljes tartalmát az EKR rendszer felületén (ekr.gov.hu) hozzáférhetővé teszi.
3. A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. A nyilatkozatot az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével kell megtenni, minden részajánlat vonatkozásában külön-külön.
4. A közbeszerzési eljárásban az ajánlatot írásban, elektronikusan, az EKR rendszeren keresztül, az ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejártáig kell benyújtani.
5. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen szerepeltetni kell az ajánlattevő (közös ajánlat esetén valamennyi ajánlattevő) nevét és címét, továbbá a Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek.
(részajánlattétel esetén részenként).
6. Tekintettel arra, hogy az eljárás magyar nyelven folyik, az ajánlattevőnek minden nyilatkozatot, hatósági igazolást magyar nyelven vagy magyar fordításban kell a benyújtania. A nem magyar nyelven benyújtott dokumentumokat az ajánlattevő általi fordításban kell csatolni. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős. Továbbá az ajánlat elkészítésének és a szerződésnek is a kizárólagos nyelve a magyar, így az eljárásban az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott űrlapokat magyar nyelven kell kitölteni.
7. Az eljárásban való részvétel minden költsége az ajánlattevőt terheli.
8. Ajánlatkérő a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) és 39. § (3) bekezdései nyomán ezúton tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy jelen közbeszerzési eljárásban az alkalmassági minimumkövetelményeket (M/1, M/2, M/3) szigorúbban határozta meg a minősített ajánlattevők hatósági hivatalos és kamarai jegyzékébe kerülés követelményeihez képest, ezért a minősített ajánlattevőnek is igazolniuk kell a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat ezen alkalmassági követelmény tekintetében.
10. Ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a szerződés kitöltésének érdekében egy, az ajánlattevő adatait tartalmazó nyilatkozatot (EKR űrlap, részenként). A szerződéstervezetet változatlan formában el kell fogadni, annak csatolása az ajánlatban nem szükséges.
11. Ajánlattevőnek szakmai ajánlata részeként valamennyi rész esetében külön-külön csatolnia kell a KD részét képező 1 db árazatlan költségvetést beárazott formában. Minden, a költségvetésben szereplő tételt be kell árazni, a mennyiségek az ajánlattétel során nem módosíthatók, kiegészítő tételek szerepeltetésére nincsen lehetőség. A költségvetés beárazása során azokban minden, mennyiséggel ellátott tételhez az ajánlattevőnek meg kell adnia a 0-tól különböző ajánlati árát.
Ajánlatkérő valamennyi rész esetében a szakmai ajánlat részeként felcsatolt 1 db, beárazott költségvetés vonatkozásában előírja, hogy azt szerkeszthető fájlformátumban kéri benyújtani, .xls/.xlsx kiterjesztésben.
12. AK tájékoztatja AT-t, hogy a szerződéskötés feltétele a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelés, melyről szóló átláthatósági nyilatkozatát nyertes AT köteles a szerződéskötést megelőzően AK rendelkezésére bocsátani. A nyilatkozattétel elmaradása (illetve amennyiben a szervezet a nyilatkozata alapján nem minősül átláthatónak) az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.
13. Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők valamelyike) köteles nyilatkozatot csatolni részajánlattétel esetében részenként, mely szerint nyertessége esetén a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a szerint legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a meglévő biztosítási szerződését jelen közbeszerzés tárgyára kiterjeszti oly módon, hogy az maradéktalanul eleget tegyen az alábbi követelményeknek és arról is, hogy a biztosítási szerződés kiterjesztésének elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján. A nyilatkozatban a fentieken kívül Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy amennyiben Ajánlattevő a közbeszerzési eljárás több részajánlatának is nyertese lesz, akkor biztosítja, hogy a mindenkori felelősségbiztosítása(i) az adott szerződés szerinti és a közbeszerzési eljárás más részajánlata(i) szerinti szerződése(i) kumulált éves kárfelelősségi limitjét elérje/elérjék a szerződések időbeli hatálya alatt, míg a felelősségbiztosítás(ok)nak az egyes szerződések esetén az adott szerződésre irányadó káreseményenkénti limitet kell elérnie. (EKR űrlapok)
Folyt. az 1. rész II.2.13) pontjában.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/11/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges