Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/215
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.08.
Iktatószám:21493/2019
CPV Kód:71320000-7
Ajánlatkérő:NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Magyarország, AK mindenkori székhelye (1134 Budapest, Váci út 45.);Magyarország, AK mindenkori székhelye (1134 Budapest, Váci út 45.);Magyarország, AK mindenkori székhelye (1134 Budapest, Váci út 45.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.12.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368100
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001353082019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001353082019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Balatonfüred,Örvényes,Alsóörs kerékpárút tervezés
Hivatkozási szám: EKR001353082019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Tervezési szerződés: Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése a Balatoni Bringakör Balatonfüred településre eső szakaszán, Örvényes településre eső szakaszán és Alsóörs településre eső szakaszán engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése tárgyában, 3 részben”
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: BalatoniBringakör:Balatonfüred kerékpárút tervezés
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71322000-1
További tárgyak:71356400-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, AK mindenkori székhelye (1134 Budapest, Váci út 45.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Balatoni Bringakör Balatonfüred településre eső szakaszán (PST: B004.03) kb. 1,65 km hosszon engedélyezési és kiviteli terv elkészítése az alábbiak szerint:
A következő munkarészek képezik a tervező feladatát:
- EVD dokumentáció, engedélyes és kiviteli tervek elkészítése (kerékpárforgalmi létesítmények, illetve szükség szerint a hozzá kapcsolódó műtárgyak, közművek tervezése)
- A szükséges engedélyek megszerzése, illetve a hatósági eljárásokban való közreműködés
- Kisajátítási tervek elkészítése, földhivatali és építéshatósági záradékának beszerzése, szükség esetén településrendezési eszköz módosítása
Részletes információ a közbesz. dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felh.III.1.3) M/2.pont 2.1. alpont szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk.köv. meghat területen szerzett szakmai többlettapasztalata hónapokban (max 36 hó) 30
2 A felh.III.1.3) M/2.pont 2.2. alpont szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. meghat területen szerzett szakmai többlettapasztalata hónapokban (max 36 hó) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 365
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelési szempont:a Kbt.76.§(2)bek.c)pont szerinti legjobb ár-érték arány. Hatályba lépés részletei a szerződéstervezetben. AK a II.2.7) pontban meghatározott napokat naptári napban érti.

II.2.1)
Elnevezés: Balatoni Bringakör: Örvényes kerékpárút tervezés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71322000-1
További tárgyak:71356400-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, AK mindenkori székhelye (1134 Budapest, Váci út 45.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Balatoni Bringakör Örvényes településre eső szakaszán (PST: B004.12) kb. 0,175 km hosszon engedélyezési és kiviteli terv elkészítése az alábbiak szerint:
A következő munkarészek képezik a tervező feladatát:
- Engedélyes és kiviteli tervek elkészítése (kerékpárforgalmi létesítmények, illetve a hozzá kapcsolódó fa szerkezetű híd műtárgy elbontása és új híd műtárgy tervezése, szükség szerint közművek tervezése)
- A szükséges engedélyek megszerzése, illetve a hatósági eljárásokban való közreműködés
- Kisajátítási tervek elkészítése, földhivatali és építéshatósági záradékának beszerzése.
Részletes információ a közbesz. dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felh.III.1.3) M/2.pont 2.1. alpont szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk.köv. meghat területen szerzett szakmai többlettapasztalata hónapokban (max 36 hó) 30
2 A felh.III.1.3) M/2.pont 2.2. alpont szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. meghat területen szerzett szakmai többlettapasztalata hónapokban (max 36 hó) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 270
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelési szempont:a Kbt.76.§(2)bek.c)pont szerinti legjobb ár-érték arány. Hatályba lépés részletei a szerződéstervezetben. AK a II.2.7) pontban meghatározott napokat naptári napban érti.

II.2.1)
Elnevezés: Balatoni Bringakör: Alsóörs kerékpárút tervezés
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71322000-1
További tárgyak:71356400-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, AK mindenkori székhelye (1134 Budapest, Váci út 45.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Balatoni Bringakör Alsóörs településre eső szakaszán (PST: B004.03) kb. 0,12 km hosszon engedélyezési és kiviteli terv elkészítése az alábbiak szerint:
A következő munkarészek képezik a tervező feladatát:
- Engedélyes és kiviteli tervek elkészítése (kerékpárforgalmi létesítmények, illetve a hozzá kapcsolódó fa szerkezetű híd műtárgy elbontása és új műtárgy tervezése, szükség szerint vasúti átkelő és közművek tervezése)
- A szükséges engedélyek megszerzése, illetve a hatósági eljárásokban való közreműködés
- Kisajátítási tervek elkészítése, földhivatali és építéshatósági záradékának beszerzése, szükség esetén településrendezési eszköz módosítása.
Részletes információ a közbesz. dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felh.III.1.3) M/2.pont 2.1. alpont szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk.köv. meghat területen szerzett szakmai többlettapasztalata hónapokban (max 36 hó) 30
2 A felh.III.1.3) M/2.pont 2.2. alpont szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. meghat területen szerzett szakmai többlettapasztalata hónapokban (max 36 hó) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 365
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelési szempont:a Kbt.76.§(2)bek.c)pont szerinti legjobb ár-érték arány. Hatályba lépés részletei a szerződéstervezetben. AK a II.2.7) pontban meghatározott napokat naptári napban érti.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész tekintetében:Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (továbbiakban: AT),alvállalkozó (továbbiakban: AV) és nem vehet részt az alk igazolásában olyan gazd.szereplő,aki a Kbt.62.§(1)-(2)bek hatálya alá tartozik (figyelemmel a Kbt.62.§(3)és(5) bek-re és a Kbt.63.§(3)bek-re).Kbt.74.§(1)bek szerint ki kell zárni az eljárásból az AT-t, AV-t,alk.igazolásában részt vevőt,aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Előzetes igazolási mód:Valamennyi rész tekintetében:az ATnek (közös ajánlattevőnként) a 321/2015.(X.30.) Korm.rend (továbbiakban: Kr.) 1.§(1)bek értelmében az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.62.§(1)-(2)bek hatálya alá. Kr.15.§(1)bek alapján az AT az alkalmasság igazolásában részt vevő AV vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt.62.§(1)-(2)bek szerinti kizáró okok hiányának igazolása érdekében.Kr.15.§(2)bek értelmében azon AV-k tekintetében, amelyek nem vesz részt alk.igazolásában az AT-nek a Kbt.67.§(4)bek.szerinti nyilatkozatot kell benyújtania.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:
Valamennyi rész tekintetében Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) a Kbt.69.§(4)-(7)bek.szerint az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően megfelelő határidővel hívja fel az értékelési szempontokra tekintettel a legkedvezőbb AT-t,h.igazolja,h.nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.Kr.8.és 10.§-a szerint kell igazolni,ill. az AK-nak ellenőriznie,h.az AT nem tartozik a Kbt.62.§(1)-(2)bek hatálya alá (Kr.14.§és16. §).AT élhet a Kbt.69.§(11a)bek szerinti lehetőséggel, ebben az esetben nyilatkoznia kell,h.mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni.
AK a 321/2015.Korm.r.1.§(8)bek.alapján előírja,hogy amennyiben AT nem nyújtja be valamennyi rész esetében külön-külön valamely igazolást vagy nyilatkozatot,AT jelölje meg,hogy mely rész tekintetében benyújtott nyilatkozatot vagy igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírások:Valamennyi rész tekintetében a Kbt.65.§(1)bek.c)pontja alapján AK előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés,ill.a nem Magyarországon letelepedett gazd.szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,jogosítvánnyal vagy szervezeti,kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.A 322/2015.(X.30.)Korm.rend 8.§(2)bek alapján AK előírja,h.a nem Magyarországon letelepedett gazd.szereplőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az ép.beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.
Az alábbi igazolási mód valamennyi rész tekintetében:Előzetes igazolás során AK elfogadja AT-k egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. Részének α:).Az engedély vagy jogosítvány másolatát,illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani,figyelemmel a Kr.1.§(2)-(5) bek-re is.Ennek értelmében AK a Kbt. 65.§(1)bek.c)pontja szerinti alk.követelményt a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében,a https://www.mmk.hu oldalon ellenőrzi.Dokumentumok benyújtása az előzetes igazolást követően AK erre vonatkozó felhívására a Kbt.69.§(4)bek.alapján.A Kbt. 65.§(1)bek.c)pont szerinti köv.igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása,ha az valósítja meg azt a feladatot,amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés,szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll.Kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.AK a 321/2015.Korm.r.1.§ (8) bek.alapján előírja, hogy amennyiben AT nem nyújtja be valamennyi rész esetében külön-külön vmely igazolást v.nyilatkozatot,AT jelölje meg,h.mely rész tekintetében benyújtott nyilatkozatot vagy igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész tekintetében Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnként) a Kr. 1. § (1) bek értelmében az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolni, hogy megfelel a meghatározott alk. követelményeknek. Ajánlatkérő elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. Részének α: pont kitöltésével.
Valamennyi rész esetében igazolási mód az ajánlatok elbírálásához: Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bek értelmében az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt felhívja azon dok benyújtására, amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő megfelel az alk.köv.nek.
P1. Valamennyi rész tekintetében Kr.19.§(1)bek.a) pontja alapján AT köteles benyújtani az ajánlati felhívás feladásának napján fennálló valamennyi számlavezető pénzügyi intézménye által kiállított eredeti vagy másolati igazolást az alábbi tartalommal: - pénzforgalmi számlaszám(ok) megjelölése, - számláján/számláin az ajánlati felhívás feladását megelőző 12 hónapban volt-e 15 napot meghaladó sorba állítás, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ajánlatkérő a „sorba állítás” alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti. A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alk kövnek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alk követelményt, melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Kbt. 67. § (3) bek. alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alk-i feltételnek történő megfelelést. Az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bek szerint csatolandó kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell – vagy a Kbt. 65. § (8) bek szerinti szervezet részéről az ajánlatba csatolandó – az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. A Kbt. 65. § (8) bek alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazd és pénzügyi alk. igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Ajánlattevő élhet Kbt. 69. § (11a) bek szerinti lehetőséggel, ebben az esetben nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (12) bek-re. Minősített ajánlattevők esetében a gazd és pénzügyi alk követelmények teljesítését az ajánlatkérő a Kr. 19. § (7) bek-re figyelemmel is vizsgálja.
AK a 321/2015.Korm.r. 1. § (8) bek. alapján előírja, hogy amennyiben AT nem nyújtja be valamennyi rész esetében külön-külön valamely igazolást vagy nyilatkozatot, AT jelölje meg, hogy mely rész tekintetében benyújtott nyilatkozatot vagy igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Valamennyi rész tekintetében alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha: P1. bármely pénzügyi intézménynél vezetett számláján az ajánlati felhívás feladását megelőző 12 hónapban 15 napot meghaladó sorba állítás volt. Ajánlatkérő a megszűnt számlákat nem vizsgálja. A Kbt. 65. § (6) bek alapján a P1 pontban előírt követelménynek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike felel meg.
Kiegészítés karakterkorlát miatt a felhívás "III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság" pontjához:
Ajánlatkérő az okleveles közlekedés-építőmérnök, valamint a közlekedés-építőmérnök végzettséggel egyenértékűnek tekinti mindazon végzettségeket, amelyekkel a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend szerinti érvényes „KÉ-K” (Közlekedési építmények tervezési szakterület közúti építmények tervezési részszakterület) jogosultság megszerezhető.
Ajánlatkérő az okleveles szerkezetépítő mérnöki végzettséggel egyenértékűnek tekinti mindazon végzettségeket, amelyekkel a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend szerinti érvényes „HT” (Hídszerkezeti tervezési szakterület) jogosultság megszerezhető.
A végzettségek egyenértékűségét Ajánlattevőnek kell igazolnia.
Ajánlatkérő az egyes szakemberek esetén előírt szakmai gyakorlat meglétét az adott szakember vonatkozásában előírt végzettség megszerzésétől kezdve számítja.
Hídszerkezeti tervezési szakterület: az építmények tartószerkezeteinek mechanikai ellenállás és stabilitásra történő tervezése, beleértve a földrengés és tűzhatásra történő tervezést, híd- és különleges szerkezetek tervezését.
„Országos vagy helyi közút”: a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet 2. § (1) és (2) bekezdés szerinti fogalom, beleértve különösen az (1) bek. c) pontja, valamint a (2) bek. c) pontja szerinti kerékpárutakat is.
Projektvezető: A tervezési projektet szakmailag irányítja, koordinálja az alvállalkozók, a szakági tervezők munkáját, kapcsolatot tart a megrendelővel, konzorciumként történő teljesítés során a konzorciumvezetővel.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági követelmények igazolási módja valamennyi rész esetében azonos.
Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő valamennyi rész esetében elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, így a formanyomtatvány IV. részében szereplő α: pont kiöltését kéri. Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bek. szerint jár el.
M1) A Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 6 évben teljesített, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett legjelentősebb referenciáinak (szolgáltatásainak) ismertetését, azaz a referenciák igazolását a Kr. 22. § (1)-(2) bekezdés szerint az alábbi tartalommal:
- teljesítés/részteljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év, hónap, nap részletezettséggel),
- szerződést kötő másik fél megnevezése
- szolgáltatás tárgya és mennyisége, (alkalmassági követelmény szerinti tartalommal)
- referencia kiállító nyilatkozata arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelő.
Ha a referenciát az alkalmasságot igazoló szervezet közös ajánlattevőként teljesítette, az a Kr. 22. § (5) bekezdése szerint fogadható el.
M2) A Kr.21.§(3)bek.b)pontja alapján csatolni kell a szakemberek végzettségét igazoló iratokat, aláírt szakmai önéletrajzát és rendelkezésre állási nyilatkozatát. Az önéletrajz tartalmazza legalább a teljesítésbe bevonni kívánt szakember képzettségét, továbbá a szakember gyakorlatának megítélése szempontjából lényeges adatokat:
- adott szakember által a hivatkozott szolgáltatás keretében ellátott feladat/tevékenység ismertetését,
- a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap),
- az ajánlattétel időpontjában annak a személynek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
Az időben párhuzamos gyakorlati/tapasztalati idők csak egyszer vehetők figyelembe.
Ha a bemutatott szakember a jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában szerepel és a szakmai önéletrajzba feltüntetésre kerül a kamarai nyilvántartási szám, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és szakmai gyakorlati időt az érvényes jogosultság igazolja, azaz a végzettséget igazoló egyéb dokumentum benyújtása nem szükséges.
A jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idő meglétéről az önéletrajzban nyilatkozni kell.
A követelményeknek az ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) és (7) bekezdése szerint is megfelelhetnek, ez utóbbi esetben csatolni kell a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti okiratot és a Kbt. 67. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot. Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell - az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmét a Kbt. 65. § (9) és (11)-(12) bekezdésére is. A minősített ajánlattevők esetében a Kr 24. § (1) bekezdése irányadó. Ajánlattevő élhet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
AK a 321/2015.Korm.r. 1. § (8) bek. alapján előírja, hogy amennyiben AT nem nyújtja be valamennyi rész esetében külön-külön valamely igazolást vagy nyilatkozatot, AT jelölje meg, hogy mely rész tekintetében benyújtott nyilatkozatot vagy igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmatlan AT,ha nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző utolsó 6évben teljesített,legfeljebb 9éven belül megkezdett,szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával:
1.rész(Balatonfüred)tekintetében:legalább 1db. legalább 1km hosszú új,vagy meglévő nyomvonalon tervezett országos vagy helyi közút EVD és/vagy KHT készítését is tartalmazó engedélyezési terveinek elkészítése,mely magában foglalta az engedélyezési eljárásban való közreműködést,és/vagy kiviteli terveinek elkészítése tárgyú referenciával.
2.rész(Örvényes)tekintetében:legalább 1db. legalább 0,1km hosszú új,vagy meglévő nyomvonalon tervezett országos vagy helyi közút engedélyezési terveinek elkészítése, amely magába foglalta az engedélyezési eljárásban való közreműködést,és/vagy kiviteli terveinek elkészítése tárgyú referenciával, mely tartalmazott híd tervezését is.
3. rész (Alsóörs)tekintetében: legalább 1 db legalább 0,09 km hosszú új, vagy meglévő nyomvonalon tervezett országos vagy helyi közút engedélyezési terveinek elkészítése, amely magába foglalta az engedélyezési eljárásban való közreműködést; és/vagy kiviteli terveinek elkészítése tárgyú szerződéssel,mely tartalmazott híd tervezését is.
AK az engedélyezési terv alatt az építési engedély megszerzéséhez szükséges,a vonatkozó Útügyi Műszaki Előírások és szabványok tartalmát figyelembe vevő,valamennyi tervfázist tartalmazó engedélyezési tervet,kiviteli terv alatt a megépítendő munka egészére vonatkozó,a kapcsolódó Útügyi Műszaki Előírások és szabványok tartalmát figyelembe vevő valamennyi munkafázist tartalmazó kiviteli tervet érti.
Engedélyezési eljárásban való közreműködés:olyan részvétel,mely tartalmazza a Hatóság és egyéb közreműködő szakhatóságok által előírt és az engedély megszerzéséhez szükséges dokumentumok elkészítését.
Híd:a műtárgyak azon csoportja,amely 2,0méternél szélesebb szabad nyílással vezeti át a közlekedési pályát a különféle természetes és mesterséges akadályok felett.
Környezeti Hatástanulmány (KHT):a 314/2005.(XII.25.)Korm.rend.6.sz.melléklet alapján.
Előzetes vizsgálati dokumentáció (EVD):a 314/2005.(XII.25.)Korm.rend.4.sz.melléklet alapján.
M/2.Alkalmatlan AT,ha nem állnak rendelkezésére minimum az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:
1.rész(Balatonfüred),a 2.rész(Örvényes) és a 3.rész (Alsóörs) tekintetében az M/2.1.szakember követelmény azonos:
M/2.1. 1 fő projektvezető pozícióra megajánlott szakember,aki rendelkezik okleveles közlekedés-építőmérnök vagy közlekedés-építőmérnök (vagy ezek bármelyikével egyenértékű)végzettséggel és a 266/2013.(VII.11.)Korm.rend szerinti érvényes„KÉ-K”(vagy egyenértékű)jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal,és legalább 36hónap szakmai gyakorlattal közúttervezési szakterületen;
1.rész(Balatonfüred) tekintetében:
M/2.2. 1 fő úttervező pozícióra megajánlott szakember,aki rendelkezik okleveles közlekedés-építőmérnök vagy közlekedés-építőmérnök(vagy ezek bármelyikével egyenértékű)végzettséggel és a 266/2013.(VII.11.)Korm.rend szerinti érvényes„KÉ-K”(vagy egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal,és legalább 36hónap szakmai gyakorlattal közúttervezési szakterületen.
2.rész(Örvényes)tekintetében és a 3.rész(Alsóörs) tekintetében az M/2.2. szakember követelmény azonos:
M/2.2. 1 fő hídszerkezeti tervező pozícióra megajánlott szakember,aki rendelkezik okleveles szerkezetépítő mérnöki végzettséggel(vagy azzal egyenértékű végzettséggel)és a 266/2013.(VII.11.)Korm.rend szerinti érvényes „HT” (vagy egyenértékű)jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal,és legalább 36hónap szakmai gyakorlattal hídszerkezeti tervezési szakterületen.
Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető, azonban ugyanazon szakember ugyanazon pozícióra több részben is bemutatható.
Kiegészítés karakterkorlát miatt a felhívás "III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság pontjában található.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013.(VII.11.) Korm.r.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi rész esetében: teljesítési, jótállási biztosíték (nettó tervezői díj 5%-5%-a) Jótállási idő: 36 hónap Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett (rész)teljesítés nettó tervezői díja alapján számított 0,5% kötbér/naptári nap (max.: az adott (rész)teljesítés nettó terv. díjának 15%-a). Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Hibás teljesítési kötbér: 15%, alapja a (rész)teljesítés nettó tervezői díja. Meghiúsulási kötbér: nettó tervezői díj 20%-a Ajánlattétel, szerződés, kifizetés devizaneme: HUF A szerződés hazai finanszírozású.
Az ellenszolg. teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen:
• 2015. évi CXLIII.tv. 27/A.§, 135. § (1), (5)-(6), (11) bek.
• 2013. évi V. tv. 6:130. § (1)-(2) bek.
• 2017. évi CL. tv.
• 2007. évi CXXVII. tv.
2 db rész- és 1 db végszámla nyújtható be.
Részletes információ a közbesz. dokumentumokban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/12/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/12/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend 15. § (2) bekezdése szerint az ajánlatok felbontását az EKR végzi
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend 15. § (2) bekezdése szerint az ajánlatok felbontását az EKR végzi

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Dokumentumok hozzáférhetők a Kbt.39.§(1)bek szerint korlátlanul és teljes körűen,közvetlenül,díjmentesen a felhívás I.3)pontjában jelölt címen,elektronikus úton az ajánlattételi határidő lejártáig.
Szerződéskötés feltétele valamennyi közbeszerzési részben,h.a nyertes által a jelen felhívás III.1.3)alkalmasságra megjelölt szakembere rendelkezzen a következő érvényes jogosultsággal,aktív tagi státusszal:1. rész esetében M2.pont 2.1. és 2.2. alpont szerinti szakemberek rendelkezzenek a 266/2013.(VII.11.)Korm.rend szerinti érvényes„KÉ-K” (vagy egyenértékű)jogosultsággal,továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében (www.mmk.hu)ilyen jogosultsággal szerepeljenek aktív tagi státusszal;a 2.és 3.rész esetében az M2.pont 2.1.alpont szerinti szakember rendelkezzen a 266/2013.(VII.11.)Korm.rend szerinti érvényes„KÉ-K”(vagy egyenértékű)jogosultsággal,a 2.2.alpont szerinti szakember rendelkezzen a266/2013.(VII.11.)Korm.rend szerinti érvényes „HT”(vagy egyenértékű)jogosultsággal,továbbá a szakemberek a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében(www.mmk.hu)ilyen jogosultsággal szerepeljenek aktív tagi státusszal.
Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosítékhoz nem kötött.
Ajánlatot a Kbt.40-41/B §-a alapján elektronikus példányban kell benyújtani.Elektronikus példánynak a teljes ajánlatot elektronikusan megjeleníthető formátumban(.tif,vagy.jpeg, vagy.pdf)kell tartalmaznia.Ha vmely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll,a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell megtenni,ha nem áll rendelkezésre a nyilatkozat benyújtható a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában.
Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia az EKR-ben rendelkezésre bocsátott elektronikus űrlap formájában(424/2017.(XII.19.)Korm.rend 11.§(1)bek.).
Értékelési szempont:Kbt.76.§(2) bek.c)pont alapján a legjobb ár-érték arány.
Az adható pontszám az értékelési szempontok esetén0-10,00pont,ahol 0pont a legrosszabb,10,00pont a legjobb érték.
Értékelés módszere(ponthatárok közötti pontszám meghatározása):az ár kapcsán fordított,a minőségi kritériumok kapcsán egyenes arányosítás (a megajánlás legkedvezőbb szintje minős.kritérium mindegyike esetén:36 hónap)
IV.2.6)pontban írt 2hónapos ajánlati kötöttség 60 napos ajánlati kötöttséget jelent.
Hiánypótlás a Kbt.71.§ szerint biztosított azzal,h.ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazd.szereplőt von be az eljárásba,és e gazd.szereplőre tekintettel lenne szükséges újabb hiánypótlás,úgy AK kizárólag egy alkalommal fog újabb hp-t elrendelni(Kbt.71.§(6)bek).
AK konzultációt nem tart.
AK az alk.feltételeket és igazolásaikat a minősített AT-k hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
A Kbt.66.§ (2)bek.nyilatkozat csatolandó.
Felelősségbiztosítás:1.rész:min.9millió Ft/év és min 4,5millió Ft/káresemény, 2.rész:min. 3,5millió Ft/év és min.1,7millió Ft/káresemény;3.rész: min.9millió Ft/év és min.4,5 millió Ft/káresemény.Közös ajánlattétel esetén a közös AT-knek külön-külön kell igazolniuk az előírt mértékű felelősségbiztosítás meglétét.
AK a Kbt.75.§(2)bek e)pontját nem alkalmazza.
Fel.akkr.közb.szakt.Meditkonzult Kft:dr. Kiss Balázs lajstromszám:O1037; 1054 Bp, Bajcsy-Zsilinszky út 66.I.5.,tel:+36-1-780-7811,fax:+36-1-797-8719,e-mail: kiss.balazs@meditkonzult.hu.
A hatálybalépés feltétele,hogy a 320/2015.(X. 30.)Korm.rend.13.§(1)bek.a) vagy b)pontja szerinti záró tanúsítvány AK rendelkezésére álljon.A 320/2015.(X. 30.)Korm.r.13.§(3)bek.szerinti esetben a szerződés záró tanúsítvány hiányában is hatályba lép.A felhívás II.2.7)pontjában megadott időtartam a hatálybalépéskor kezdődik. AK nem teszi lehetővé közös gazdálkodó szervezet megalakítását (Kbt.35.§(8)bek). Ajánlatkérő (AK) a „Kr.” rövidítés alatt a 321/2015.(X.30.) Korm.rendeletet érti.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák