Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/215
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.08.
Iktatószám:21504/2019
CPV Kód:45232420-2
Ajánlatkérő:Orfű Községi Önkormányzat
Teljesítés helye:7386 Orfű, belterület, Bános településrész
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:PRESTIGE-BAU Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Orfű Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: AK21279
Postai cím: Széchenyi tér 1.
Város: Orfű
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7677
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Füziné Kajdy Zita polgármester
Telefon: 209911860
E-mail: polgarmester@orfu.hu
Fax: +36 72598115
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://orfu.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Gyűjtőrendszer és elé kapcsolt biológiával rendelkező természetközeli szennyvíztisztító telep kiépítése Orfü-Bános településrészen VP6-7.2.1.2-16” - SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232420-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Gyűjtőrendszer és elé kapcsolt biológiával rendelkező természetközeli szennyvíztisztító telep kiépítése Orfü-Bános településrészen VP6-7.2.1.2-16” - SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45221250-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU23, HU231 A teljesítés helye: 7386 Orfű, belterület, Bános településrész
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Orfű község Orfű-Bános településrészén szennyvíztisztító telep tervezése és kivitelezése az
alábbiak szerint:
▪#Tervezési feladatok:
- Nyertes ajánlattevő feladatát képezi az építési beruházás megvalósításához szükséges
engedélyezési és kiviteli tervek, valamint a megvalósulási tervek elkészítése az alábbi főbb
követelmények szerint:
- A kiviteli tervnek tételes árazott és árazatlan költségvetést kell tartalmaznia.
- A csatornarendszer engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése során a vonatkozó
jogszabályokon túl az elvi engedélyezési tervben és az elvi engedélyben foglaltakat kell figyelembe
venni. Nyomott és gravitációs házi bekötéseket csak azokhoz az in-gatlanokhoz kell tervezni,
amelyek részt vesznek a pályázatban (lásd „Tervezésben érintett ingatlanok listája” c. fejezet).
- A szennyvíztisztító telepre vonatkozóan engedélyes és kiviteli terveket kell készíteni. A
technológia tervezése során az elvi vízjogi engedélyezési tervben foglalt kritériu-moknak meg kell
felelni. A tervek szerinti, vagy azokkal műszakilag egyenértékű berendezéseket, technológiát kell
alkalmazni. A tervezés során figyelembe kell venni a hatályos jogszabályokat, valamint a TSZP-ben,
MT-ben rögzített kritériumokat.
▪#A tervezés keretében ellátandó további feladatok:
- talajmechanikai vizsgálat elkészítése;
- geodéziai felmérések elkészítése.
▪#Kivitelezési feladatok:
Nyertes ajánlattevő feladata szennyvíztisztító telep kivitelezése és az alábbi kivitelezési feladatok
ellátása:
- szennyvíz átemelő, gravitációs gyűjtők, valamint nyomott csatorna szakaszok kiépí-tése;
- vezetékek elhelyezése közterületi sávokban;
- 31 db gravitációs házi bekötés kiépítése;
- 21 db nyomott házi bekötés kiépítése.
A tervezési és kivitelezési feladatokat a Műszaki Dokumentációban foglaltak szerint kell elvégezni
nyertes ajánlattevőnek.
Jelen közbeszerzési eljárás építmény kivitelezésére és tervezésére (kiviteli tervek készítése) együtt irányul. Az eljárás forma alkalmazásának indoka: Mind Ajánlatkérő, mind ajánlattevők számára kifejezetten hátrányos lenne a tervezés és ki-vitelezés elválasztása, mivel a tárgyi eljárással érintett speciális építményfajtánál a rendel-kezésre álló különféle technológiákat figyelembe véve a kiviteli szintű tervek alapján történő kiírás túlzottan szűkíthetné a versenyt. Továbbá Ajánlatkérőnek különösen fontos érdeke (a településen keletkező
szennyvíz kezelésének megoldása) fűződik a beruházás mihamarabbi megvalósításához, mely a
szükséges kiviteli tervezés és kivitelezés egy szerződésben való odaítélését teszi indokolttá.
Amennyiben a Műszaki Dokumentáció meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra hi-vatkozik,
az csak a szerződés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történt, Aján-latkérő a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint lehetővé teszi az egyenértékű termékek-kel történő
ajánlattételt is. Ezért, ha bármely közbeszerzési dokumentumban meghatározott gyártmány, eredet került feltüntetésre, abban az esetben ott a „vagy azzal egyenértékű” ki-fejezés is értendő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 485
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1.2-16

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
10496 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „Gyűjtőrendszer és elé kapcsolt biológiával rendelkező természetközeli szennyvíztisztító telep kiépítése Orfü-Bános településrészen VP6-7.2.1.2-16” - SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/14 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PRESTIGE-BAU Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lepke dűlő 16.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7635
Ország:
E-mail: torbo.peter@prestigebau.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 99568699
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45221250-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7386 Orfű, belterület, Bános településrész
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Orfű község Orfű-Bános településrészén szennyvíztisztító telep tervezése és kivitelezése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 485
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 99568699
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PRESTIGE-BAU Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lepke dűlő 16.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7635
Ország: HU
E-mail: torbo.peter@prestigebau.hu
Telefon: +36 309297941
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/10/29 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződésmódosítás tárgy a szerződés 3.3. pontja szerinti teljesítési határidő módosítása.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 2019. szeptember 26-án a próbaüzem alatt álló 3. előregyártott vasbeton szennyvíztechnológiai tartály elrepedt. Mind a Tervező, mind a Műszaki Ellenőr, mind a Kivitelező véleménye szerint a tartály szállítása és elhelyezése szakszerűen történt, ezért kijelenthető, hogy a tartályrepedés Kivitelezőnek nem róható fel. A tartályrepedés lehetséges vis maior oka, hogy 2019. szeptember 9-én a déli országrészen végig vonuló vihar szupercellákat hozott létre a Dunántúlon, Orfűn is erős széllökések voltak. 2019. szeptember 10-én Kivitelezőt kollégái tájékoztatták, hogy az akkor már az építési helyszínen deponált - a tartályrepedéssel érintett - 3. előregyártott vasbeton tartály környezetében több nagyobb méretű letört faág hevert. Amennyiben egy nagyobb méretű, magasról leeső faág pontosan a tartályra esett (így az esési energiát semmi nem tompította), az okozhatott akkora erőhatást, mely repedést eredményezett a tartályon.
2019. október 11-én a műszaki ellenőr bevonásával döntés született arról, hogy a tartályt le kell engedni, ki kell takarítani és vízzárósítását el kell végezni. A próbaüzem ezzel megszakításra került, ugyanis a tartályjavítást nem lehetett a próbaüzem mellett folytatni.
Kivitelező akadályközlésében 56 naptári napot tartott szükségesnek a tartályrepedés kijavítására. A tartályrepedés kijavítását követően a próbaüzemet újra el kell kezdeni. Tervező 3 hónap próbaüzemet írt elő, ezért Kivitelező további 91 naptári napot kért az újrakezdett próbaüzem lefolytatására. A próbaüzem sikeres zárását követően további 14 naptári napot kért Kivitelező a műszaki átadás-átvétel dokumentumainak elkészítéséhez. Így a tartályrepedés elhárítására, mint előre nem látható egyik Félnek sem felróható eseményre hivatkozva Kivitelező 2019. október 11. napjától számolva 161 naptári nap időtartamot kért.
Mind Megrendelő, mind Megrendelő műszaki ellenőre Kivitelező akadályközlésében leírtakat elfogadta és az akadályközlésben kért határidő módosítást a munkák elvégzésének időigényével teljesen arányosnak tartotta.
Az Alapszerződés 2019. október 14-i végteljesítési határidejét 158 naptári nappal szükséges meghosszabbítani, ezért Felek az Alapszerződés végteljesítési határidejét 2020. március 20-ra módosítják.
A tartályrepedést Megrendelő nem láthatta előre, tekintettel arra, hogy annak legvalószínűbb oka egy vis maior esemény. A tartályrepedés továbbá nem Kivitelező érdekkörében merült fel, ugyanis a tartály szállítása és elhelyezése szakszerűen történt.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 99568699 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 99568699 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben