Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/215
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.08.
Iktatószám:21507/2019
CPV Kód:85312320-8
Ajánlatkérő:Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
Teljesítés helye:Észak-alföldi Régió települései
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.12.05.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65509384
Postai cím: Csapó Utca 26.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4029
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nemessályi-Bistey Judit
Telefon: +36 52500330
E-mail: j.bistey@hbmvk.hu
Fax: +36 52500330
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hbmvk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.hbmvk.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001147252019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001147252019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozások monitoringja és mentorálása
Hivatkozási szám: EKR001147252019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85312320-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés „GINOP-5.1.9-17-2017-00004 „Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-alföldi régióban” projektek keretében a létrejött vállalkozások monitoringja és mentorálása.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozások monitoringja és mentorálása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79411100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU32 A teljesítés fő helyszíne: Észak-alföldi Régió települései
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A mentorálást végző nyertes ajánlattevő legfeljebb 2105 kezdő vállalkozás kapcsán, a létrejött vállalkozások számára, azok működésének első 12hónapjában mentorálási-nyomonkövetési, tanácsadási szolgáltatásokat köteles nyújtani.
A mentorálás, egyaránt kiterjed szakmai kérdésekre, mentális támogatásra, az önismeret erősítésére és személyiségfejlesztésre.
A projekt célcsoportja 2 részből áll.
a) 709 fő 30 év feletti
b) 977 fő 25-30 év közötti és 419 fő 18-25 közötti.
Összesen 1.396 fő 30 év alatti.
A nyertes ajánlattevő kötelezettsége a mentorált vállalkozások tekintetében a mentorálási és nyomonkövetési feladatok maradéktalan elvégzése, a csatolt segédlet, mint módszertan és sablonok előírásainak maradéktalan betartása, illetve alkalmazása.
Feladatok:
I.Ügyfélszolgálat működtetése
II.Egyéni mentorálás, üzleti terv, vállalkozás indítás és működtetés
A vállalkozó a tevékenységét a SEGÉDLET A GINOP-5.19-17 PROGRAM KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ MENTORÁLÁSI-NYOMONKÖVETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁHOZ című dokumentum és annak mellékletei szerint végzi.
A Mentor támogató és nyomon követő tevékenység a vállalkozásindítástól (bejegyzéstől) kezdődően a program befejezési időpontjáig folyik, ami a fiatal vállalkozók irányában személyenként átlagosan 10óra egyéni mentori segítségnyújtást jelent.
Az egyéni mentori segítségnyújtás keretében minden mentorált vállalkozás számára saját mentor biztosítása szükséges.
Az egyéni mentorálás során a kapcsolattartás módjai az alábbiak: telefonon, személyesen, e-mailen
Az egyéni mentorálás körében a mentorálást végző nyertes ajánlattevő vállalkozás feladata a kiválasztás pillanatától kezdve egyénre szabott folyamat mentorálási szolgáltatás nyújtása a mentorált kezdő vállalkozók számára. Az egyéni mentorálás az alábbi szakterületeket érintheti: marketing, jogi tanácsadás, általános pénzügyi tanácsadás, számviteli tanácsadás, adó-, vám-, társadalombiztosítási tanácsadás, munkaszervezés és gazdálkodási ismeretek, foglalkoztatási és munkaügyi ismeretek, projektmenedzsment, online megjelenés, minőségbiztosítás, egyéb a vállalkozások működtetésével összefüggő szakterületek
A mentorálási tevékenység továbbá az alábbi területeket érintheti: személyes segítségnyújtás egyéni igények szerint, eligazodás a napi ügyekben, feladatokban, időtervezés támogatása, szociális, mentális támogatás, készségek és képességek feltárása, a fejlesztések, a fejlődés lehetséges irányainak feltérképezése, a fejlesztések, a fejlődés lehetséges irányát meghatározó tényezők megállapítása,önismeret erősítése, személyiségfejlesztés,egyéni fejlesztés átgondolása: problémák meghatározása, elérendő célok, támogató illetve gátló tényezők, közreműködő személyek, intézmények,az Üzleti Terv előrehaladásának nyomon követése, kritikus kérdések meghatározása, megválaszolása,érzelmi támogatás,döntési helyzetek, elágazások értelmezése, mérlegelés, döntések meghozatala,önértékelés (értékek, hosszú távú célok,érdeklődés,erősségek,gyengeségek,jelenlegi teljesítmény,jövőbeli karrierpotenciál vonatkozásában),
A nyomonkövetési tevékenység az alábbi területet érinti:a jóváhagyott és/vagy támogatott üzleti terv megvalósulási folyamatának segítése, dokumentálása, szükség esetén beavatkozási javaslatok tétele
III.Pénzügyi mentorálás/hitelhez kapcsolódó mentorálás
A pénzügyi/hitelhez kapcsolódó mentorálásnak célja a forrásbevonás lehetőségeinek átgondolása, a pénzügyi tervezés segítése, esetleges hitelfelvétel támogatása, illetve az Üzleti Terv megvalósításának pénzügyi kivitelezésében segítségnyújtás.
IV.Projektmenedzsment feladatok
A mentorálást végző vállalkozásnak a mentorált vállalkozások részére projektmenedzsment feladatot is el kell látnia az alábbi területeken:
Üzleti terv megvalósítása valamint az elszámolások tekintetében mentori segítség nyújtása.
Folytatás a VI.4.3) pontban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Az M/2/A alkalmassági szempontnál bemutatott projektvezető speciális szakmai tapasztalata(min.: 0 hónap, legkedvezőbb színje: 12 hónap) 5
2 3. Az M/2/B alkalmassági szempontnál bemutatott első szakember speciális szakmai tapasztalata(min.: 0 hónap, legkedvezőbb színje: 12 hónap) 5
3 4. Az M/2/B alkalmassági szempontnál bemutatott második szakember speciális szakmai tapasztalata(min.: 0 hónap, legkedvezőbb színje: 12 hónap) 5
4 5. Az M/2/B alkalmassági szempontnál bemutatott harmadik szakember speciális szakmai tapasztalata(min.: 0 hónap, legkedvezőbb színje: 12 hónap) 5
5 6. Az M/2/B alkalmassági szempontnál bemutatott szakembereken kívül a teljesítésben részvevő felsőfokú egyetemi vagy főiskolai végzettséggel rendelkező mentorok/tanácsadók száma(min: 0 fő, max: 5 fő) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 75
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 26 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-5.1.9-17-2017-00004
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben:
- a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben felsorolt kizáró okok állnak fenn;
- továbbá ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon Ajánlattevőt, azt az alvállalkozót, illetve alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján Ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. Második Része szerint megindított jelen közbeszerzési eljárásban ajánlata benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2-7. §-aiban foglalt rendelkezésekre.
Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §, 10. §, 12-14. § és 16. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját az alábbiak szerint kell igazolnia: Mind Magyarországon letelepedett, mind nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. §-a alapján Ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. Második Része szerint megindított jelen közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az Ajánlatkérő által az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 2.§ (1) bek. c) pontja, valamint (5) bek. alapján ajánlattevőnek az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész „α” pontját kell kitölteni. Ajánlatkérő tehát nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, így a részletes alkalmassági követelményeket nem is tünteti fel a formanyomtatványban. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentumot.
Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (ajánlattevőnek) az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
P/1. Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevő), csatolja be a KR. 19. § (1) bekezdés c) pont alapján nyilatkozatát a felhívás feladását megelőző 3 (három) mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes, valamint a közbeszerzés tárgyából származó (vállalkozások monitoringja és/vagy mentorálása és/vagy tanácsadás nyújtása) árbevételéről, attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek a forgalmi adatok rendelkezésre állnak.
A KR. 19. § (3) bekezdése értelmében, ha az Ajánlattevő a rendelet 19. § (1) bekezdés b) és/vagy c) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, köteles az alkalmasság igazolásának Ajánlatkérő által elfogadott módjáról az ajánlattételi határidőt megelőző kiegészítő tájékoztatás [Kbt. 56. §] során felvilágosítást kérni. A kiegészítő tájékoztatás kérésben az érintett Ajánlattevő köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(9), (11), (12) bekezdésében, a Kbt. 67. § (3) bekezdésében, a Kbt. 69. § (4), (11a) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7)- (8) bekezdéseiben foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes árbevétele összesen nem éri el a nettó 90 millió Ft-ot és a közbeszerzés tárgyából(vállalkozások monitoringja és/vagy mentorálása és/vagy tanácsadás nyújtása) származó árbevétele összesen nem éri el a nettó 50 millió Ft-ot.
A Kbt. 65. §-ának (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az előírt alkalmassági követelménynek Ajánlattevő(k) bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. Ebben az esetben a 65. §-ának (7) bekezdése szerint kell eljárni.
Ebben az esetben meg kell jelölni az Ajánlatkérő Kbt. 69. §(4) bekezdés szerinti felszólítására benyújtandó dokumentumok között a szervezetet és ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján, ha az előírt alkalmassági ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat), az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltakra.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. Második Része szerint megindított jelen közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentummal kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az Ajánlatkérő által az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 2.§ (1) bek. c) pontja, valamint (5) bek. alapján ajánlattevőnek az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész „α” pontját kell kitölteni. Ajánlatkérő tehát nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, így a részletes alkalmassági követelményeket nem is tünteti fel a formanyomtatványban. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatában be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentumot.
Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (Ajánlattevőnek) az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
M/1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja szerint az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett) szerződésszerűen teljesített, közbeszerzés tárgyának (vállalkozások monitoringja és/vagy mentorálása és/vagy tanácsadás nyújtása) megfelelő tárgyú referencia munkáinak ismertetése, megjelölve legalább a teljesítés idejét [kezdő és befejező időpont (év, hónap, nap)], a szerződést kötő másik felet, a szerződés tárgyát, az alkalmasság megítélése szempontjából releváns mennyiségét, nyilatkozatot az előírás és szerződésszerű teljesítésről, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerint Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással igazolva. Amennyiben ajánlattevő olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140. § (9) bekezdés figyelembe vételével kell igazolnia alkalmasságát.
M/2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az előírt képzettség, szakmai tapasztalat igazolására ajánlattevő csatolja a szakemberek által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot (eredeti vagy egyszerű másolati formában úgy, hogy abból az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen, és amely tartalmazza az ajánlattétel időpontjában annak a személynek, szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll, továbbá a szakember releváns szakmai tapasztalatának igazolását az alábbi részletességgel: projekt megnevezése, kezdő és befejező időpontja ÉV/HÓNAP pontossággal), a releváns képzettségeit, szakmai tapasztalatait igazoló oklevelét egyszerű másolatban, valamint a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot.
Ajánlattevő köteles nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben összesen legalább 500 fő vállalkozás indítását és/vagy vállalkozás működését segítő mentorálásra és/vagy monitoringra és/vagy tanácsadás nyújtására vonatkozó referenciával.
Vállalkozás indítását és/vagy vállalkozás működését segítő mentorálásra és/vagy monitoringra és/vagy tanácsadás nyújtására vonatkozóan olyan referenciát fogad csak el Ajánlatkérő, mely mentorálás és/vagy monitoring és/vagy tanácsadás nyújtása kapcsán tartalmazta legalább a jogi, pénzügyi-számviteli, marketing, gazdálkodási, munkaügyi ismeretek szakmai területek valamelyikét.
A jelen pont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés egy vagy több, a közbeszerzés tárgya szerinti szerződés bemutatásával is igazolható.
M/2: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:
- M/2/A: 1 fő projektvezető szakemberrel, aki rendelkezik bármilyen egyetemi vagy főiskolai felsőfokú végzettséggel és rendelkezik legalább 6 hónap mentorálásra és/vagy monitoringra és/vagy tanácsadás nyújtására vonatkozó tapasztalattal.
- M/2/B: 3 fő olyan mentor/tanácsadó szakemberrel, aki legalább 6 hónap mentorálásra és/vagy monitoringra és/vagy tanácsadás nyújtására vonatkozó tapasztalattal és bármilyen egyetemi vagy főiskolai felsőfokú szakképzettséggel végzettséggel rendelkezik.
Az M/2/A - M/2/B alkalmassági feltételeknek csak különböző szakemberrel lehet megfelelni.
A Kbt. 65. §-ának (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az előírt alkalmassági követelményeknek Ajánlattevő(k) bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. Ebben az esetben a 65. §-ának (7) bekezdése szerint kell eljárni.
Ebben az esetben meg kell jelölni az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felszólítására benyújtandó dokumentumok között ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján, ha az előírt alkalmassági követelményeknek Ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat), az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság igazolása körében irányadóak továbbá a Kr. 21. § (2a) bekezdés a) pontjában, 22. § (4)-(5), 24. § (1) és (2) bekezdésében, továbbá a Kbt. 140. § (9) bekezdésében foglaltak és a Közbeszerzési Hatóságnak az alkalmassági feltételek előírásával kapcsolatos szabályokról szóló útmutatójára (2019. évi 106. szám 2019. június 4.)
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(9), (11), (12) bekezdésében, a Kbt. 67. § (3) bekezdésében, a Kbt. 69. § (4), (11a) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21-22. §-aiban foglaltakra.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A beszerzés a „GINOP-5.1.9-17-2017-00004 SZÁMÚ projektekből finanszírozott. A támogatási intenzitás: 100 %. A finanszírozás: utófinanszírozás. Irányadó: Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. , Kbt. 27/A. §-a és Kbt. 135. § (1), (5), (6) és (10) bek.
Ajánlatkérő részszámlázást biztosít. Havonta egy részszámla kibocsátására van lehetőség, a teljesítések alapján. Az egyes részszámlák tartalmazzák az adott hónapban végzett monitoring és mentorálási szolgáltatások vállalkozásonkénti havi nettó és bruttó egységárát, a teljesített mennyiséget és a szolgáltatások nettó és bruttó összértékét, valamint mindazon további adatokat, amelyet a mindenkor hatályos jogszabályok előírnak. A nyertes ajánlattevő azon vállalkozások után jogosult részszámla kiállítására, amely vállalkozások esetében a monitoring és mentorálási szolgáltatások ténylegesen megvalósultak az adott hónapban. Pénznem: HUF. Számla késedelmes fizetése esetén : Ptk. 6:155.§ (1) bekezdése irányadó.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/12/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/12/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait a Kbt. 68. §-a és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15-17. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlatba csatolandó nyilatkozatok
1.1. EKR-ben rendszeresített űrlapon csatolandó nyilatkozatok:
- Felolvasólap, amely tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti információkat.
- A Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat.
- A Kbt. 62. § (1) bekezdése k) pont kb) és kc) alpontja szerinti nyilatkozat
- Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat
- Nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról
- A Kbt. 67. § (1) bek. alapján egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD).
1.2. Egyéb nyilatkozatok, dokumentumok:
- Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjában foglaltakról.
- A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat(ok) alkalmassági feltételeknek való megfelelésről
- A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti ajánlattevői nyilatkozat más szervezet kapacitására támaszkodásról
- A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti előszerződés v. szerződés (adott esetben)
- Aláírási címpéldány vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (3) bekezdésének megfelelően elkészített aláírás mintáját egyszerű másolatban.
- Közös ajánlattétel esetében együttműködési (konzorciális) szerződés
2. Egyéb információk
2.1. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
2.2. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a https://ekr.gov.hu honlapon korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül elérhetővé teszi az érdeklődő gazdasági szereplők részére. Az ajánlattétel során az EKR rendszeren keresztül csatolt dokumentumokra .pdf, .jpg, .tif file formátumok valamelyikének alkalmazását írja elő az Ajánlatkérő.
2.3. Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét a Kbt. 42-45. §-ában foglaltakra.
2.4. A III.1.2.) és III.1.3.) szerinti feltételek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
2.5. Minden idegen nyelvű nyilatkozat, hatósági igazolás, dokumentum és okirat magyar fordításban csatolandó.
2.6. Ajánlatkérő az eljárás nyertesével vagy a Kbt. 131. § (4) bekezdésében meghatározott esetekben az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) kötheti meg a szerződést.
2.7. A Kbt. 71. § (1) alapján hiánypótlás lehetősége.
2.8. A szerződés nem köthető meg az összegezés megküldésének napját követő tíz napos időtartam lejártáig, kivéve a Kbt. 131. § (8) bekezdés a) pontjában foglaltakat.
2.9. Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában.
2.10. Ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltakra.
2.11. Az ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. Csak az értékelési sorrendben a legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.
2.12. FAKSZ: Bátyi László, lajstromszáma: 00043
2.13. Ajánlatkérő a IV.2.6 pont tekintetében 2 hónap alatt 60 napot ért.
2.14. A teljesítés ideje a szerződés aláírását követő 26 hónap, de legkésőbb 2022. február 20, amely a támogatási szerződés módosításának szükségessége okán a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontjára is figyelemmel módosulhat.
2.15. Irányadó: Kbt. és kapcsolódó végrehajtási rendeletek, valamint a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet rendelkezései szerint kell eljárni.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
II.2.4) pont folytatása:
V. Csoportos mentorálás
Csoportos mentorálás témák: marketing, jogi tanácsadás, általános pénzügyi tanácsadás, számviteli tanácsadás, adó, vám, társadalom-biztosítás, munkaszervezési- és gazdálkodási ismeretek, foglalkoztatási- és munkaügyi ismeretek, projektmenedzsment, online megjelenés, minőségbiztosítás, egyéb a vállalkozás működtetésével összefüggő szakterületek.
VI. Dokumentálás
A mentorálást végző nyertes ajánlattevő vállalkozás köteles a tevékenységét dokumentálni, a létrejött vállalkozások tevékenységét nyomon követni és arról az időszaki beszámolóban beszámolni a kidolgozott és csatolt nyomonkövetési módszertan – segédlet és azok mellékleteinek előírásai szerint.
A teljes feladatleírást a Dokumentáció tartalmazza.
A VI. 3. pont folytatása.
3. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Meghiúsulási kötbér: amennyiben Vállalkozó érdekkörébe tartozó bármely ok a szerződés meghiúsulását/megszűnését eredményezi, a teljes vállalkozói díj 20%-a.
A szolgáltatásokat a 12 hónapos időszak alatt akár 1 hónapban is nem teljesíti, meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek összege az 1 vállalkozásra eső vállalkozói díj 30 %-a.
Teljesítési biztosíték: a teljes nettó vállalkozói díj 5 (öt) %- a.
Ajánlatkérő ajánlati vagy más szerződéses biztosítékot nem ír elő. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
4. Az ajánlatok értékelése:
Résszempont/Súlyszám
1. Nettó ajánlati ár (HUF)/75
2. Az M/2/A alkalmassági szempontnál bemutatott projektvezető olyan speciális szakmai tapasztalatának időtartama (hónapban), melyet vállalkozók mentorálása és/vagy monitoringja és/vagy tanácsadás nyújtása kapcsán projektvezetőként szerzett. (előny a több) (min.: 0 hónap, legkedvezőbb színje: 12 hónap)/5
3. Az M/2/B alkalmassági szempontnál bemutatott első szakember olyan speciális szakmai tapasztalatának időtartama (hónapban), melyet vállalkozók mentorálása és/vagy monitoringja és/vagy tanácsadás nyújtása kapcsán tanácsadóként/mentorként szerzett. (min.: 0 hónap, legkedvezőbb színje: 12 hónap)/5
4. Az M/2/B alkalmassági szempontnál bemutatott második szakember olyan speciális szakmai tapasztalatának időtartama (hónapban), melyet vállalkozók mentorálása és/vagy monitoringja és/vagy tanácsadás nyújtása kapcsán tanácsadóként/mentorként szerzett. (min.: 0 hónap, legkedvezőbb színje: 12 hónap)/5
5. Az M/2/B alkalmassági szempontnál bemutatott harmadik szakember olyan speciális szakmai tapasztalatának időtartama (hónapban), melyet vállalkozók mentorálása és/vagy monitoringja és/vagy tanácsadás nyújtása kapcsán tanácsadóként/mentorként szerzett. (min.: 0 hónap, legkedvezőbb színje: 12 hónap)/5
6. Az M/2/B alkalmassági szempontnál bemutatott szakembereken kívül a teljesítésben részvevő felsőfokú egyetemi vagy főiskolai végzettséggel rendelkező mentorok és/vagy tanácsadók száma(min.: 0 fő, max: 5 fő)/5
Értékelés:
Adható pontszám: 0 - 10 pont.
A nettó ajánlati ár részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása fordított arányosítás módszerével történik.
A 2.- 5. részszempontja esetében a legkedvezőtlenebb értékű vállalások az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot (0 pont) kapnak. A pontszámok kiszámítása egyenes arányosítás módszerével történik.
A legkedvezőbb szintet elérő, illetve a legkedvezőbb szintjénél még kedvezőbb vállalásokra Ajánlatkérő egyaránt a ponthatár felső határával azonos (10 pont) számú pontot ad és a pontozás során az ajánlatkérő legkedvezőbb szintet veszi figyelembe.
Olyan speciális szakmai tapasztalatot fogad csak el Ajánlatkérő, mely a mentorálás és/vagy monitoring és/vagy tanácsadás nyújtása kapcsán a vállalkozás indításával és/vagy működésével összefüggésben komplex módon lefedi a jogi, pénzügyi-számviteli, marketing, gazdálkodási, munkaügyi ismeretek szakmai területek mindegyikét.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák