Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/215
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.08.
Iktatószám:21521/2019
CPV Kód:45350000-5
Ajánlatkérő:Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Teljesítés helye:9024 Győr, Vasvári Pál u. 2.-4.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.11.22.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Kórház
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44205584
Postai cím: Vasvári Pál Utca 2-4.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváthné Kercza Virág
Telefon: +36 203108389
E-mail: kozbeszerzes@petz.gyor.hu
Fax: +36 96503338
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.petz.gyor.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.petz.gyor.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001341632019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001341632019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Kórház
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Előadó terem épületgépészeti fűtés-hűtés technikai
Hivatkozási szám: EKR001341632019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45350000-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: 1.Előzmények
A tárgyi létesítmény a kórház építési idejében rendelkezésre állt műszaki színvonalon megtervezett, kialakított frisslevegős szellőző berendezéssel ellátott. Döntés született a légkezelő rendszer korszerűsítésére úgy, hogy az időközben leamortizálódott léghűtési rendszerelemekkel való kiegészítés is megtörténjen!
A beruházás megvalósításánál fontos szempont, hogy a gépházban nem csupán az előadóterem, hanem a fogadó csarnok egyik területének szellőző berendezései is elhelyezésre kerültek. Ezek korszerűsítése, felújítása egy későbbi ütemben tervezett. A meglévő rendszerelemek működését egyelőre továbbra is biztosítani kell. Ez a műszaki tartalomra vonatkozó lehetőségeket némiképp korlátozó feltétel (Ld. később!)
A gépészeti tervezés a légtechnikai rendszer gépházi kialakítására, és annak közegellátására – fűtővíz és hűtöttvíz csatlakozásokra – korlátozódik. Az előadóterem belső felújítása, ezzel együtt az álmennyezeti és egyéb helyeken elburkolt légcsatorna hálózat karbantartása, felújítása néhány éve megtörtént. Ennek a felújításnak kapcsán megtörtént a befúvó légcsatorna hőszigetelése is, amely által hűtött levegő szállítására is alkalmas lett.
2.Szellőző gépház telepítése
Pillanatnyilag az előcsarnoki nyugati oldali feljáró lépcső mellett kialakított gépházban eredetileg telepített VuH típusú centrifugál ventilátorokból, légcsatornába épített kaloriferekből összeállított befúvó- és elszívó rendszerrel biztosított a frisslevegő ellátás. A levegő télen felfűthető, de a nyári hűtés nem megoldott.
Az Előzmények fejezetben rögzítettek szerint ebben a gépházban vannak az egyik előcsarnoki terület gépi berendezései is, amelyek műszaki színvonala azonos az Előadóterem rendszer felépítésével. Jelen tervezési munka szempontjából fontos, hogy egyelőre helyükön maradnak. Ezt figyelembe véve választottuk ki az Előadóterem gépházi elemeit!
3.Szellőző rendszer ismertetése
Egy tiszta frisslevegős légkezelő egység készíti elő a szellőző levegőt szűréssel, felfűtéssel, ill. hűtéssel. Amennyiben az adott gépegységbe hangcsillapító nem építhető be, ezeket az elemeket a befúvó és az elszívó légcsatorna történjen a megrendelés és a szállítás. Ebben az esetben ágak gépházi szakaszaiba kell beépíteni. (Ez légkezelő egység méretétől függő. Az pedig, hogy mekkora a légkezelő, kismértékben gyártmányfüggő!)
Szóba jöhető gyártmány: EUROCLIMA, WOLF. (Tervrajzokon a WOLF előzetes ajánlat szerinti berendezések szerepelnek.)
FONTOS, hogy komplett elektromos kapcsolószekrénnyel történjen a rendelés és a szállítás. Ez azt jelenti, hogy a tervezett vezérlési, biztonsági és szabályozási funkciók vezetékezése a kapcsolószekrényig a szállítási terjedelembe tartoznak.
A légkezelő egység minden megkívánt, tervezett műszaki adata a tervlapokon található.
Az összes befújt légmennyiség: 6.000m3/h
Az összes elszívott légmennyiség: 6.000m3/h
A tervdokumentáció részét képező kapcsolási rajz minden olyan műszaki adatot, méretet és típusmegjelölést tartalmaz, amely alapján a költségvetés kiírás is készült.
Az Előzmények fejezetben ismertettük, hogy a légcsatorna hálózat felújítása a meglévő nyomvonalon és változatlan méretekkel megtörtént. A hálózat belsőépítészeti módszerekkel eltakart. A hálózat áramlástani ellenőrzésére reálisan nem volt. Kiindulásként azt tartottuk szem előtt, hogy a VuH ventilátorokkal is hatásos szellőztetési mértéken az új szellőzőgépházi berendezések nem rontanak, ha a gépek adattáblája szerinti paraméterekre választjuk ki azokat!
A légcsatorna hálózat gépházi szakaszai döntően négyszög keresztmetszetűek. A meglévő légcsatorna hálózatot addig terveztük visszabontani, hogy az új légtechnikai berendezések korrekt „visszacsatlakoztatása” biztosan megoldható legyen.
A frisslevegőt beszívó légcsatorna- és a kidobott levegőt szállító légcsatorna szakaszokat a kiírás szerinti ARMAFLEX-, vagy más azonos műszaki tulajdonságú gyártmányú zártcellás lemezzel kell szigetelni. A kezelt levegőt szállító összes légcsatornát a páralecsapódás- és a hőveszeteség elkerülése érdekében ugyancsak szigetelni szükséges a kiírás szerint. Keményhéjalásra – lemezburkolásra – nincsen szükség, mert azok sérülés ellen védett helyen szereltek.
4.Közegellátó hálózat kialakítása
Az installációhoz melegvíz fűtővíz – 80/65oC hőfoklépcsővel figyelembe véve – a szellőzőgépházban rendelkezésre áll. A hűtött víz hűtőközeg az „A2” pinceszinten fogható meg. FONTOS! A központi hűtőrendszerben igen jelentős tartalékok vannak. Ezért döntöttünk úgy, hogy – az előzetes tanulmányokban foglaltakkal szemben – nem tervezünk önálló kompakt folyadékhűtőt ehhez a rendszerhez, inkább a szerelőszinten ezt a gépházat is megközelítő közmű folyosó rendszerben telepítünk hűtöttvíz távvezetéket! A hűtöttvíz figyelembe vehető hőfoklépcsője 7/13oC.
A lecsatlakozási pontokat a meglévő tervek alapján határoztuk meg. A nyomott gerincvezetékre az A2 épületrész hűtőgépházi szintjén csatlakozunk rá. Erre volt példa kb. két-három évvel ezelőtt, amikor az érsebészeti-, illetve az idegsebészeti osztályok térhűtését alakítottuk ki. Abban a rendszerágban biztonságos becslés szerint 30kW tartalék van. Ez a kapacitás azonban a jelenlegi tervezési terjedelembe tartozó – Előadóterem – hűtési igényeit sem fedezné. (Egy később felmerülhető hűtési igénye Éppen ezért egy új szerelőszinti távvezeték kiépítésére teszünk ebben a tervdokumentációban javaslatot.
A javasolt új vezetékpár a későbbi előcsarnok fejlesztéshez is hűtöttvíz csatlakozásokat készít elő!
A vezetékpár méretét az alábbiak figyelembevételével határoztuk meg:
• I. ütem Előadóterem Q=40kW, 7/13oC
• II. ütem Előcsarnok-I terület Q=55kW, 7/13oC
• II. ütem Előcsarnok-II terület Q=55kW, 7/13oC
A távvezeték méretét tehát Q=150kW hűtőteljesítmény – és 7/13oC hőfoklépcső figyelembevételével NÁ100 méretűre határoztuk meg.Az Előcsarnok két, egyenként 10-10.000m3/h légszállítású légkezelő egységgel ellátott. Ezek külön gépházakban kerültek elhelyezésre.
További adatok a kiadott műszaki leírásban.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Előadó terem épületgépészeti fűtés-hűtés technikai
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221
A teljesítés helye: 9024 Győr, Vasvári Pál u. 2.-4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 1.Előzmények
A tárgyi létesítmény a kórház építési idejében rendelkezésre állt műszaki színvonalon megtervezett, kialakított frisslevegős szellőző berendezéssel ellátott. Döntés született a légkezelő rendszer korszerűsítésére úgy, hogy az időközben leamortizálódott léghűtési rendszerelemekkel való kiegészítés is megtörténjen!
A beruházás megvalósításánál fontos szempont, hogy a gépházban nem csupán az előadóterem, hanem a fogadó csarnok egyik területének szellőző berendezései is elhelyezésre kerültek. Ezek korszerűsítése, felújítása egy későbbi ütemben tervezett. A meglévő rendszerelemek működését egyelőre továbbra is biztosítani kell. Ez a műszaki tartalomra vonatkozó lehetőségeket némiképp korlátozó feltétel (Ld. később!)
A gépészeti tervezés a légtechnikai rendszer gépházi kialakítására, és annak közegellátására – fűtővíz és hűtöttvíz csatlakozásokra – korlátozódik. Az előadóterem belső felújítása, ezzel együtt az álmennyezeti és egyéb helyeken elburkolt légcsatorna hálózat karbantartása, felújítása néhány éve megtörtént. Ennek a felújításnak kapcsán megtörtént a befúvó légcsatorna hőszigetelése is, amely által hűtött levegő szállítására is alkalmas lett.
2.Szellőző gépház telepítése
Pillanatnyilag az előcsarnoki nyugati oldali feljáró lépcső mellett kialakított gépházban eredetileg telepített VuH típusú centrifugál ventilátorokból, légcsatornába épített kaloriferekből összeállított befúvó- és elszívó rendszerrel biztosított a frisslevegő ellátás. A levegő télen felfűthető, de a nyári hűtés nem megoldott.
Az Előzmények fejezetben rögzítettek szerint ebben a gépházban vannak az egyik előcsarnoki terület gépi berendezései is, amelyek műszaki színvonala azonos az Előadóterem rendszer felépítésével. Jelen tervezési munka szempontjából fontos, hogy egyelőre helyükön maradnak. Ezt figyelembe véve választottuk ki az Előadóterem gépházi elemeit!
3.Szellőző rendszer ismertetése
Egy tiszta frisslevegős légkezelő egység készíti elő a szellőző levegőt szűréssel, felfűtéssel, ill. hűtéssel. Amennyiben az adott gépegységbe hangcsillapító nem építhető be, ezeket az elemeket a befúvó és az elszívó légcsatorna történjen a megrendelés és a szállítás. Ebben az esetben ágak gépházi szakaszaiba kell beépíteni. (Ez légkezelő egység méretétől függő. Az pedig, hogy mekkora a légkezelő, kismértékben gyártmányfüggő!)
Szóba jöhető gyártmány: EUROCLIMA, WOLF. (Tervrajzokon a WOLF előzetes ajánlat szerinti berendezések szerepelnek.)
FONTOS, hogy komplett elektromos kapcsolószekrénnyel történjen a rendelés és a szállítás. Ez azt jelenti, hogy a tervezett vezérlési, biztonsági és szabályozási funkciók vezetékezése a kapcsolószekrényig a szállítási terjedelembe tartoznak.
A légkezelő egység minden megkívánt, tervezett műszaki adata a tervlapokon található.
Az összes befújt légmennyiség: 6.000m3/h
Az összes elszívott légmennyiség: 6.000m3/h
A tervdokumentáció részét képező kapcsolási rajz minden olyan műszaki adatot, méretet és típusmegjelölést tartalmaz, amely alapján a költségvetés kiírás is készült.
Az Előzmények fejezetben ismertettük, hogy a légcsatorna hálózat felújítása a meglévő nyomvonalon és változatlan méretekkel megtörtént. A hálózat belsőépítészeti módszerekkel eltakart. A hálózat áramlástani ellenőrzésére reálisan nem volt. Kiindulásként azt tartottuk szem előtt, hogy a VuH ventilátorokkal is hatásos szellőztetési mértéken az új szellőzőgépházi berendezések nem rontanak, ha a gépek adattáblája szerinti paraméterekre választjuk ki azokat!
A légcsatorna hálózat gépházi szakaszai döntően négyszög keresztmetszetűek. A meglévő légcsatorna hálózatot addig terveztük visszabontani, hogy az új légtechnikai berendezések korrekt „visszacsatlakoztatása” biztosan megoldható legyen.
A frisslevegőt beszívó légcsatorna- és a kidobott levegőt szállító légcsatorna szakaszokat a kiírás szerinti ARMAFLEX-, vagy más azonos műszaki tulajdonságú gyártmányú zártcellás lemezzel kell szigetelni. A kezelt levegőt szállító összes légcsatornát a páralecsapódás- és a hőveszeteség elkerülése érdekében ugyancsak szigetelni szükséges a kiírás szerint. Keményhéjalásra – lemezburkolásra – nincsen szükség, mert azok sérülés ellen védett helyen szereltek.
4.Közegellátó hálózat kialakítása
Az installációhoz melegvíz fűtővíz – 80/65oC hőfoklépcsővel figyelembe véve – a szellőzőgépházban rendelkezésre áll. A hűtött víz hűtőközeg az „A2” pinceszinten fogható meg. FONTOS! A központi hűtőrendszerben igen jelentős tartalékok vannak. Ezért döntöttünk úgy, hogy – az előzetes tanulmányokban foglaltakkal szemben – nem tervezünk önálló kompakt folyadékhűtőt ehhez a rendszerhez, inkább a szerelőszinten ezt a gépházat is megközelítő közmű folyosó rendszerben telepítünk hűtöttvíz távvezetéket! A hűtöttvíz figyelembe vehető hőfoklépcsője 7/13oC.
A lecsatlakozási pontokat a meglévő tervek alapján határoztuk meg. A nyomott gerincvezetékre az A2 épületrész hűtőgépházi szintjén csatlakozunk rá. Erre volt példa kb. két-három évvel ezelőtt, amikor az érsebészeti-, illetve az idegsebészeti osztályok térhűtését alakítottuk ki. Abban a rendszerágban biztonságos becslés szerint 30kW tartalék van. Ez a kapacitás azonban a jelenlegi tervezési terjedelembe tartozó – Előadóterem – hűtési igényeit sem fedezné. (Egy később felmerülhető hűtési igénye Éppen ezért egy új szerelőszinti távvezeték kiépítésére teszünk ebben a tervdokumentációban javaslatot.
A javasolt új vezetékpár a későbbi előcsarnok fejlesztéshez is hűtöttvíz csatlakozásokat készít elő!
A vezetékpár méretét az alábbiak figyelembevételével határoztuk meg:
• I. ütem Előadóterem Q=40kW, 7/13oC
• II. ütem Előcsarnok-I terület Q=55kW, 7/13oC
• II. ütem Előcsarnok-II terület Q=55kW, 7/13oC
A távvezeték méretét tehát Q=150kW hűtőteljesítmény – és 7/13oC hőfoklépcső figyelembevételével NÁ100 méretűre határoztuk meg.Az Előcsarnok két, egyenként 10-10.000m3/h légszállítású légkezelő egységgel ellátott. Ezek külön gépházakban kerültek elhelyezésre.
További adatok a kiadott műszaki leírásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 0 hónap - max. 36 hónap) 20
2 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember mélyépítési és vagy épület átalakítási/felújítási projekt kivitelezésében szerzett projektvezetői/építésvezetői/ munkavezetői sz. tapasztalata (0-5db 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ Az Ajánlatkérő nem teszi lehetővé az ajánlat részekre bontását, mert műszaki szempontból egy teljes egységet alkot a rendszer.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő olyan gazdasági szereplő, akire/
amelyre fennállnak a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pont szerinti kizáró okok.
VI.3.4) pont folytatása itt:
16. Árfolyamok: A különböző devizák magyar forintra, illetve euróra történő átszámításánál az ajánlat során az ajánlattevőnek a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára ajánlattevő saját központi bankja által a felhívás megküldésének napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
17. Ajánlatkérő tárgyalás tartását nem teszi lehetővé.
18. Az ajánlatkérő a további közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
19. Felelősségbiztosítás: Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy az ajánlattevőként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára, a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan érvényes - felelősségbiztosítást is tartalmazó - építési-szerelési (C.A.R.= "Construction All Risks") biztosítást kötni, vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni. Minimális kártérítési összeg mindkét részben káreseményenként: 10 millió HUF/káresemény, minimális éves kártérítési összeg: 50 millió HUF/év. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a megkövetelt biztosítást megköti, vagy meglévő biztosítását az előírt feltételeknek megfelelően kiterjeszti. A felelősségbiztosításról szóló ajánlatot a szerződéskötéskor be kell mutatni, melyről az ajánlatkérő (megrendelő) jogosult másolatot készíteni. A felelősségbiztosításról szóló kötvényt vállalkozó a szerződés megkötését követő 10 munkanapon belül köteles megrendelő részére bemutatni és arról egy másolatot átadni.
20. Azon alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja, melyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban kerültek megállapításra: M.1. alkalmassági követelmény.
21. Az Ajánlat részét képezi a közbeszerzési dokumentumokban szereplő árazatlan költségvetés hiánytalanul beárazott példánya (Szakmai ajánlat).
22. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra. A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők: Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja szerint jár el - nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint - az alábbi eltérésekkel:
-1. Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1)-(5) bekezdéseit nem alkalmazza.
-2. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 72. §-a szerinti rendelkezéseket, valamint a 73. § (2) bekezdését.
-3. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási procedúra nélkül. Az alkalmassági követelmények igazolási módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az irányadók.
23. Jelen felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet, az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól, illetve a további vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
24. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (6) bekezdése alapján rögzíti, hogy a tárgyi eljárásban alkalmazza a 75. § (2) bekezdés e) pontját.
25. Az eljárás során a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Horváthné Kercza Virág, Lajstromszáma: 00944.
26. Ajánlatkérő adott esetben alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdéseiben meghatározottakat.
27. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a kizárólag Microsoft excel program kerekítésből adódó eltéréseket nem minősíti számítási hibának.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Igazolási mód: A Kbt. 114. § (2) és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 17. § alábbi rendelkezései szerint. A
Kbt. 114. § (2) bekezdése: „A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egy-séges
formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol e törvény Második Része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot” említ, az alatt a
67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek és a részvételre
jelentkezőnek a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell a részletes
adatokat megadnia. Az ajánlatkérő a Kormány rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a
rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. A 67. § (1) be-kezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról
köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére
vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követel-mények teljesítésére vonatkozó
részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények, valamint -
adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások
benyúj-tására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. Amennyiben az ajánlatkérő az
eljárásban nem határoz meg alkalmassági követelményt, a 69. § (4) bekezdése szerinti felhívást nem kell alkalmaznia.” Rendelet 17. §:
„(1) Az ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek ajánlatában, illetve részvételi jelentkezésében a Kbt. Harmadik Része szerint
lefolytatott közbeszerzési eljárásban egyszerű nyilatkozatot kell benyúj-tania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok
hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak
szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni,
ha az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a 7. § szerinti - koráb-bi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai
közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az
ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. (2) Az alvállalkozó és adott esetben az
alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozá-sában az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nyilatkozatot nyújt be
arról, hogy az érintett gazdasá-gi szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.” A kizáró okokra
vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is be-nyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az
igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartal-ma valós. (321/2015. Korm. r. 1. § (7) bekezdés) Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az
eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság iga-zolásában részt vevő szervezetet, aki: a) a kizáró okok hatálya alá
tartozik; b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Az ajánlattevő köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót,
valamint adott esetben az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k),
m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-a szerinti öntisztázás lehetőségére. A Kbt.
69. § (11a) bekezdése értelmében a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kér-hető a gazdasági szereplőtől olyan
igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési
eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) vagy (6)-(8) bekezdés szerinti
felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat
során.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Nem releváns.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Nem releváns.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánaltkérő nem kíván meghatározni gazdasági alkalmassági követelményeket.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: (M1) Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a 22. § (3) bekezdésében és a 23.§-ban meghatározott módon (az igazolásban meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hó/nap pontossággal) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.), a szerződést kötő másik fél által kiállított, a felhívás feladásának napját megelőző (a felhívás feladásának napját lásd a felhívás VI.5. pontjában) 5 évben teljesített referenciamunkáiról szóló igazolással köteles igazolni. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (2a) bekezdés a) pontja alapján ajánlatkérő a vizsgált 5 éves időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
Közös ajánlattevőként szerződő félként történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevőnek az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen. Ajánlatkérő a referencia elbírálásánál csak az ajánlattevő saját teljesítését veszi figyelembe.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 21/A.§-ában, valamint a 22.§ (5) bekezdésében foglaltakra.
Valamennyi dokumentumot elegendő egyszerű másolatban benyújtani.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): (M1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 5 évben – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontjára figyelemmel – teljesített, legalább 1 db összes befújt légmennyiség: 4500 m3/h teljesítményű légtechnikai rendszer építése és/vagy felújítása tárgyú referenciamunkával.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A referenciakövetelménynek való megfelelés több szerződéssel is teljesíthető.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A késedelem esetére kikötött kötbér napi mértéke: a. A késedelemmel érintett teljesítésre vonatkozó nettó díj 1 %-a naptári naponta.
A késedelem esetére kikötött kötbér összegének felső határa a késedelemmel érintett teljesítésre vonatkozó nettó díj 20%-a. Hibás teljesítés esetén Vállalkozó hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles. Alapja, teljesítés nettó összege, mértéke a kötbéralapjának 20 %-a. Ha a késedelem ideje eléri a késedelmi kötbér maximumát, vagy ha a késedelem jogcímen érvényesített késedelmi kötbér eléri a teljes Szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított nettó ellenszolgáltatás 20%-át, akkor a teljesítés meghiúsul. A teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér összege a jelen Szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 30 %-a. Részletes információk a Közbeszerzési dokumentumokban találhatóak.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az Ajánlatkérő az Ajánlattevő részére 5 % előleget biztosít, amely a végszámlából kerül levonásra. A vállalkozói díj három részletben esedékes, az alábbiak szerint: 1. részszámla: Vállalkozó a nettó Vállalkozói Díj 30%-ának megfelelő mértékű részszámlát jogosult kiállítani a munkálatok 30%-os készültségi fokának elérését követően. 2. részszámla: Vállalkozó a nettó Vállalkozói Díj 30%-ának megfelelő mértékű részszámlát jogosult kiállítani a munkálatok 60%-os készültségi fokának elérését követően. Végszámla: A végszámla a fennmaradó nettó vállalkozási díj 40 %-ról a szerződés tárgyát képező munkák teljesítését követően állítható ki, amennyiben a szerződés tárgyát képező kivitelezési munkák teljes körűen, hiánytalanul elvégzésre és készre jelentésre, továbbá átadás-átvételre kerültek, valamint Megrendelő erről kiállította a teljesítésigazolást, amelyet a számlához mellékelni kell (100 %-os készültségi fok). A számla kifizetése a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6) bekezdései alapján, illetve a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése, illetve amennyiben a nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerint történik, figyelem-mel az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32. § és 32/A.-32/B. §-aiban foglaltakra. Részletes információk a Közbeszerzési dokumentumokban találhatóak.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§ (2) bekezdése szerint a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A Kbt. 35.§ (2a) bekezdése szerint az ajánlatban csatolni kell a (2) bekezdés szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletében eljárhat. Ajánlatkérő az önálló ajánlattevők esetében is kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/11/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2019/11/22 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/11/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatok benyújtására a Kbt. 68.§-a és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a
irányadó.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontására a Kbt. 68.§-a és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Az értékelés módszertana - karakterkorlátozás miatt - a kiadott dokumentációban található.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1. Ajánlatkérő biztosítja a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerinti kiegészítő tájékoztatás lehetőségét. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy a Kbt. 41. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, e törvényben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott minden nyilatkozat vagy más információ közlése - ha e törvényből más nem következik - írásban, elektronikus úton történik. A Kbt. 41. § (1) bekezdése szerinti elektronikus kommunikáció - ha e törvény vagy e törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály eltérően nem rendelkezik - az EKR-ben történik.
A Kbt. 41/B. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy az EKR-ben csatolt formában benyújtandó elektronikus dokumentumoknak .jpeg, vagy .pdf fájlformátumúaknak kell lenniük. A dokumentumok csatolhatóak egy vagy több file-ban.
2. Jelen eljárás építési beruházás megvalósítására irányul.
3. Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló - egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalást tartalmazó - megállapodást az ajánlathoz csatolni kell. A megállapodás minimális tartalmi elemeit a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Közös ajánlattevőknek a Kbt. 35. §-ban foglaltakat be kell tartaniuk.
4. Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a képviseletre jogosult által aláírt nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdése tekintetében.
5. Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a képviseletre jogosult által aláírt nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja tekintetében. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni és az ajánlathoz csatolni.
6. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő - közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő -, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját egyszerű másolatban. (Ajánlatkérő kizárólag azon személyek aláírási címpéldányát, aláírási-mintáját kéri benyújtani, akik az ajánlatban dokumentumokat aláírnak, kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek, vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, akik az ajánlatban meghatalmazottként írnak alá). Amennyiben az ajánlattevő, vagy az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást nyújtó gazdasági szereplő nem tartozik a 2013. évi V. törvény harmadik könyv harmadik részének (Gazdasági Társaság) hatálya alá, elegendő, ha az ajánlattevő, illetve az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást nyújtó gazdasági szereplő az ajánlathoz olyan két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága. Ajánlatkérő cégkivonat benyújtását nem kéri, a cégkivonatot ajánlatkérő vizsgálja elektronikus, hatósági, ingyenes nyilvántartásból (www.e-cegjegyzek.hu). Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, ajánlattevőnek ajánlatához ugyanakkor csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [=ún. „e-tértivevény”-t és az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentumok 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példányát (mellékletek nélkül)]. Amennyiben nincs változásbejegyzés folyamatban, erről szóló nemleges nyilatkozat benyújtása nem szükséges.
7. Az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként meg kell, hogy feleljen a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
8. Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az eredeti dokumentum mellett csatolandó a magyar fordítás is. Ajánlatkérő nem várja el a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti hitelesített magyar fordítás becsatolását, elfogadja a Kbt. 47. § (2) bekezdés szerinti ajánlattevő általi fordítást is. Ajánlattevő általi fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek, és a nyilatkozatát, valamennyi fordításhoz csatolja. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős.
9. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően biztosítja. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás - ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást. (Kbt. 71. § (6) bekezdése). 10. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről a Kbt. 117. § (8) bekezdés szerint tájékoztatja az ajánlattevőket. A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (5)-(6) bekezdése az irányadó.
11. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.
12. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt, azonban a Kbt. vagy annak végrehajtási rendeletei által előírt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat.
Karakterkorlátozás miatt folytatás a III.1.1.) pontban.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/11/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges