Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/230
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.29.
Iktatószám:21535/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Bábolna Város Önkormányzata
Teljesítés helye:2943 Bábolna, 82/11 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Cívis Légtechnika Épületgépészeti Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bábolna Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK17333
Postai cím: Jókai út 12.
Város: Bábolna
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2943
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bacsárdi József
Telefon: +36 34568003
E-mail: aljegyzo@babolna.hu
Fax: +36 34369759
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.babolna.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.babolna.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Metángáz leválasztó épület kivitelezése”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Metángáz leválasztó épület kivitelezése”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45251100-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2943 Bábolna, 82/11 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A termálvizek gáztalanítására, a geotermikus és kísérőgáz hasznosítását szolgáló gépészeti berendezések elhelyezésére egy kerítéssel elkerített technológiai terület kerül kialakításra önálló épülettel és gépészeti udvarral.
A gázleválasztó épület a Bábolna, 82/11 hrsz alatti ingatlanon valósul meg. Az épület bruttó alapterülete 63,91 m2, mellé egy felülről nyitott, oldalról zárt gépészudvar készül. Az udvar bruttó alapterülete 39,37 m2.
Az épület alapozási síkja a sárgásszürke agyagos homokos iszap, illetve sárgásszürke közepes agyag talajokban került meghatározásra. Ezek a teherbíró rétegek a jelenlegi terepszint alatt 1,50-2,00 m mélységben helyezkednek el, ahol már talajvízzel is számolni kell. Az épület kútalapokkal készül.
A teherhordó falazat 30 cm porotherm falazóblokkból épül. Tetőszerkezete két állószékes kontyolt nyeregtető, Bramac cserépfedéssel.
A gázleválasztó épület helyiségei: előtér, kazán és motor helyiség, gépészeti helyiség, gázelőkészítő 45,99 m2 nettó alapterülettel; valamint a gépészudvar (nettó 31,37 m2) és a padlástér (nettó 50,41 m2).
A nyitott gépészudvarban egy vasbeton gépészeti akna készül, mérete: 4,05 × 4,15 × 2,80 m.
Az épületet a strandfürdő területétől egy tömör, falazott kerítés választja el, hossza 56 méter, magassága 2,55 méter. A kerítésen egy ajtó kerül beépítésre.
A mindkét kút termálvizének gáztalanítása/kísérőgáz leválasztása zárt technológiai rendszerben történik. A K-52 jelű kút termálvizének gázleválasztására a gépészeti udvaron 1 db 5,0 m3-es térfogatú, míg a K-53 jelű kút gázleválasztásra a gépészeti udvaron 1 db GMT 1200-3 típusú, állóhengeres, szigetelt kivitelű, egyedi gyártású hőszigetelt gáztalanító tartály kerül telepítésre.
A gáztalanított termálvíz a tartályokból a tartályok alá telepítendő vasbeton termálvíz puffer tározó medencébe távozik. A K-52-jelű kútból leválasztott gáz a gázleválasztó tartály legfelső pontján acél szigetelt kísérőfűtéssel ellátott vezetéken jut a gázelőkészítő helyiségbe. A K-53 jelű kútból leválasztott gáz a gázleválasztó tartály legfelső pontján kialakított esővédő sapkával ellátott csonkon keresztül távozik a légkörbe.
A termálvíz gáztalanítását követően a leválasztott kísérőgáz további előkészítésének menete:
· a gázban lévő vízpára kicsapása, leválasztása gázhűtéssel,
· szükség szerinti nyomásfokozása,
· kitáplálás a gázmotor vagy létesítményekben található gázberendezések felé.
A gázelőkészítés technológiai berendezései technológiai épületen belüli gázelőkészítő helyiségbe kerülnek elhelyezésre.
A kitermelt és fel nem használt kísérőgáz mennyiség, szükség szerint egy 200 m3-es standard membrános gáztárolóban kerül pufferként tárolásra.
A gázmotor gázellátása történhet közvetlenül a gázelőkészítő berendezéstől, vagy a 200 m3-es puffer gáztárolóból. A termelt gáz felhasználásra kerül a szomszédos sportcsarnok és diákkonyha meglévő berendezéseiben is, amelynek biztosítása a 200 m3-es puffer gáztárolóból történik. Amennyiben a gázhasznosítás teljes egészében leáll, arra az esetre egy ún. fáklya üzemű gázkazán kerül üzem behelyezésre a gázmotor és gázkazán helyiségbe.
Az előkészített gáz mérése főmérő, a fogyasztási helyeken (sportcsarnok, diákétterem) almérők beépítésével történik.
A kitermelt kísérőgáz színtelen és szagtalan, ezért a biztonsági okokból szagosításra kerül a gázelőkészítő helyiségbe telepített moduláris rendszerű automata üzemű szagosító berendezéssel.
A technológiai területen belül szabadon szerelt DN 20 mm, DN 25 mm, DN 50 mm, DN 80 mm és DN 100 mm méretű KO acélcső vezetéki gázhálózat, illetve földben Æ 90 és 63 PE hálózat kerül kiépítésre. A technológiai területen kívül szabadon szerelt DN 50 mm acélcső vezetéki gázhálózat, illetve földben Æ 90 és 63 PE hálózat kerül kiépítésre.
Az intézmények kísérőgáz ellátására a puffer gáztárolótól egy PE 80/G SDR 11 90*8,2 anyagú és méretű gerincvezeték kerül kiépítésre, PE 80/G SDR 11 63*5,8 anyagú és méretű leágazó vezetékkel.
A gázmotor a kísérőgázból kogenerációban termel elektromos és hőenergiát.
A termálvizek hőjének hasznosítására telepítendő használati melegvíz előállítását és a technológiai épület hőigényét biztosító hőcserélők a technológiai területen belüli épületben kerül elhelyezésre. A kezelt kísérőgáz kiserőművekben történő elégetésével azok belső energiájából ~ 30 - 35% -ban villamos energia nyerhető, a fennmaradó hányad hőenergia formájában kerülhet hasznosításra.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/02/05 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/09/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.2-15-KO1-2016-00003

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
2211 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „Metángáz leválasztó épület kivitelezése” - vállalkozási szerződés szerint
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/02/05 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Cívis Légtechnika Épületgépészeti Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budai Nagy Antal utca 15.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4034
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 260110402
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45251100-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2943 Bábolna, 82/11 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A termálvizek gáztalanítására, a geotermikus és kísérőgáz hasznosítását szolgáló gépészeti berendezések elhelyezésére egy kerítéssel elkerített technológiai terület kerül kialakításra önálló épülettel és gépészeti udvarral.
A gázleválasztó épület a Bábolna, 82/11 hrsz alatti ingatlanon valósul meg. Az épület bruttó alapterülete 63,91 m2, mellé egy felülről nyitott, oldalról zárt gépészudvar készül. Az udvar bruttó alapterülete 39,37 m2.
Az épület alapozási síkja a sárgásszürke agyagos homokos iszap, illetve sárgásszürke közepes agyag talajokban került meghatározásra. Ezek a teherbíró rétegek a jelenlegi terepszint alatt 1,50-2,00 m mélységben helyezkednek el, ahol már talajvízzel is számolni kell. Az épület kútalapokkal készül.
A teherhordó falazat 30 cm porotherm falazóblokkból épül. Tetőszerkezete két állószékes kontyolt nyeregtető, Bramac cserépfedéssel.
A gázleválasztó épület helyiségei: előtér, kazán és motor helyiség, gépészeti helyiség, gázelőkészítő 45,99 m2 nettó alapterülettel; valamint a gépészudvar (nettó 31,37 m2) és a padlástér (nettó 50,41 m2).
A nyitott gépészudvarban egy vasbeton gépészeti akna készül, mérete: 4,05 × 4,15 × 2,80 m.
Az épületet a strandfürdő területétől egy tömör, falazott kerítés választja el, hossza 56 méter, magassága 2,55 méter. A kerítésen egy ajtó kerül beépítésre.
A mindkét kút termálvizének gáztalanítása/kísérőgáz leválasztása zárt technológiai rendszerben történik. A K-52 jelű kút termálvizének gázleválasztására a gépészeti udvaron 1 db 5,0 m3-es térfogatú, míg a K-53 jelű kút gázleválasztásra a gépészeti udvaron 1 db GMT 1200-3 típusú, állóhengeres, szigetelt kivitelű, egyedi gyártású hőszigetelt gáztalanító tartály kerül telepítésre.
A gáztalanított termálvíz a tartályokból a tartályok alá telepítendő vasbeton termálvíz puffer tározó medencébe távozik. A K-52-jelű kútból leválasztott gáz a gázleválasztó tartály legfelső pontján acél szigetelt kísérőfűtéssel ellátott vezetéken jut a gázelőkészítő helyiségbe. A K-53 jelű kútból leválasztott gáz a gázleválasztó tartály legfelső pontján kialakított esővédő sapkával ellátott csonkon keresztül távozik a légkörbe.
A termálvíz gáztalanítását követően a leválasztott kísérőgáz további előkészítésének menete:
· a gázban lévő vízpára kicsapása, leválasztása gázhűtéssel,
· szükség szerinti nyomásfokozása,
· kitáplálás a gázmotor vagy létesítményekben található gázberendezések felé.
A gázelőkészítés technológiai berendezései technológiai épületen belüli gázelőkészítő helyiségbe kerülnek elhelyezésre.
A kitermelt és fel nem használt kísérőgáz mennyiség, szükség szerint egy 200 m3-es standard membrános gáztárolóban kerül pufferként tárolásra.
A gázmotor gázellátása történhet közvetlenül a gázelőkészítő berendezéstől, vagy a 200 m3-es puffer gáztárolóból. A termelt gáz felhasználásra kerül a szomszédos sportcsarnok és diákkonyha meglévő berendezéseiben is, amelynek biztosítása a 200 m3-es puffer gáztárolóból történik. Amennyiben a gázhasznosítás teljes egészében leáll, arra az esetre egy ún. fáklya üzemű gázkazán kerül üzem behelyezésre a gázmotor és gázkazán helyiségbe.
Az előkészített gáz mérése főmérő, a fogyasztási helyeken (sportcsarnok, diákétterem) almérők beépítésével történik.
A kitermelt kísérőgáz színtelen és szagtalan, ezért a biztonsági okokból szagosításra kerül a gázelőkészítő helyiségbe telepített moduláris rendszerű automata üzemű szagosító berendezéssel.
A technológiai területen belül szabadon szerelt DN 20 mm, DN 25 mm, DN 50 mm, DN 80 mm és DN 100 mm méretű KO acélcső vezetéki gázhálózat, illetve földben Æ 90 és 63 PE hálózat kerül kiépítésre. A technológiai területen kívül szabadon szerelt DN 50 mm acélcső vezetéki gázhálózat, illetve földben Æ 90 és 63 PE hálózat kerül kiépítésre.
Az intézmények kísérőgáz ellátására a puffer gáztárolótól egy PE 80/G SDR 11 90*8,2 anyagú és méretű gerincvezeték kerül kiépítésre, PE 80/G SDR 11 63*5,8 anyagú és méretű leágazó vezetékkel.
A gázmotor a kísérőgázból kogenerációban termel elektromos és hőenergiát.
A termálvizek hőjének hasznosítására telepítendő használati melegvíz előállítását és a technológiai épület hőigényét biztosító hőcserélők a technológiai területen belüli épületben kerül elhelyezésre. A kezelt kísérőgáz kiserőművekben történő elégetésével azok belső energiájából ~ 30 - 35% -ban villamos energia nyerhető, a fennmaradó hányad hőenergia formájában kerülhet hasznosításra.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/02/05 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 260110402
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Cívis Légtechnika Épületgépészeti Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budai Nagy Antal utca 15.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4034
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/09/28 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. módosítás: A szerződés alapján a megrendelt beruházás megvalósítása megfelelő ütemben halad, azonban a beruházás befejezése akadályba ütközik az alábbi okok alapján:
Az E.on Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.-vel 2017. május 17-én aláírásra került egy „Hálózati csatlakozási szerződés”, amely alapján új kábelhálózatot kell kiépítenie az E.on Zrt.-nek 360 méteren a Raktár úton egy kialakítandó transzformátor állomásig. A transzformátor állomástól a Deák Ferenc utca irányába egy új 190 méteres kábelhálózat is kiépül a szükséges számú földkábelköri elosztókkal.
Az E.on Zrt. által elvégzendő beruházás elengedhetetlen a metángáz leválasztó épület befejezéséhez, ugyanis a beruházás nélkül az elektromos ellátás nem megoldható.
Az E.on Zrt. a megkötött szerződésben 477 napos határidővel vállalta a beruházás megvalósítását. A határidő 2018. szeptember 11-én lejárt, azonban az E.on Zrt. a munkát nem végezte el. A 2018. augusztus 17-én küldött e-mailben a késedelmet a vezetékjoggal kapcsolatos engedély kiadásának késedelmével indokolta. Az e-mail szerint a munka várható befejezése 2018. december 20. Személyes megbeszélést követően az E.on Zrt. munkatársai már 2019. április 10-i befejezési határidőt említettek, amelyet 2018. szeptember 20-án küldött levélben is megerősítettek.
Az E.on Zrt. levelét az építési naplóba feltöltöttük. A beruházást felügyelő műszaki ellenőr nyilatkozata alapján a beruházás nem végezhető el elektromos áram hiányában.
A fentiek miatt az E.on Zrt. késedelme miatt a „Metángáz leválasztó épület kivitelezése” elnevezésű építési beruházás nem valósulhat meg határidőben, így a határidő meghosszabbítása szükséges. A szerződés teljesítési határideje 2019. június 30-ra módosul.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződés alapján a megrendelt beruházás megvalósítása megfelelő ütemben halad, azonban a beruházás befejezése akadályba ütközik az alábbi okok alapján:
Az E.on Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.-vel 2017. május 17-én aláírásra került egy „Hálózati csatlakozási szerződés”, amely alapján új kábelhálózatot kell kiépítenie az E.on Zrt.-nek 360 méteren a Raktár úton egy kialakítandó transzformátor állomásig. A transzformátor állomástól a Deák Ferenc utca irányába egy új 190 méteres kábelhálózat is kiépül a szükséges számú földkábelköri elosztókkal.
Az E.on Zrt. által elvégzendő beruházás elengedhetetlen a metángáz leválasztó épület befejezéséhez, ugyanis a beruházás nélkül az elektromos ellátás nem megoldható.
Az E.on Zrt. a megkötött szerződésben 477 napos határidővel vállalta a beruházás megvalósítását. A határidő 2018. szeptember 11-én lejárt, azonban az E.on Zrt. a munkát nem végezte el. A 2018. augusztus 17-én küldött e-mailben a késedelmet a vezetékjoggal kapcsolatos engedély kiadásának késedelmével indokolta. Az e-mail szerint a munka várható befejezése 2018. december 20. Személyes megbeszélést követően az E.on Zrt. munkatársai már 2019. április 10-i befejezési határidőt említettek, amelyet 2018. szeptember 20-án küldött levélben is megerősítettek.
Az E.on Zrt. levelét az építési naplóba feltöltöttük. A beruházást felügyelő műszaki ellenőr nyilatkozata alapján a beruházás nem végezhető el elektromos áram hiányában.
A fentiek miatt az E.on Zrt. késedelme miatt a „Metángáz leválasztó épület kivitelezése” elnevezésű építési beruházás nem valósulhat meg határidőben, így a határidő meghosszabbítása szükséges. A szerződés teljesítési határideje 2019. június 30-ra módosul.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 260110402 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 260110402 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben