Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/215
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.08.
Iktatószám:21544/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Galgaguta Község Önkormányzata
Teljesítés helye:2686 Galgaguta, 321/5. hrsz.;2686 Galgaguta, Dózsa György utca, 62/1. hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Galgaguta Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24800334
Postai cím: Kossuth Út 86
Város: Galgaguta
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 2686
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Agócs Gábor
Telefon: +36 203289919
E-mail: galgaguta@t-online.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.galgaguta.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Agrár gyűjtőpont létesítése Galgagután
Hivatkozási szám: EKR001235032019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész: „Galga Kincse” agrár gyűjtőpont (logisztikai központ) és termelői piac létesítése Galgagután feltételes, átalánydíjas vállalkozási szerződés keretében: agrár gyűjtő központ létesítése:
1 db agrár gyűjtő (logisztikai) központ kivitelezése a kiviteli terveknek megfelelően.
2. rész: „Galga Kincse” agrár gyűjtőpont (logisztikai központ) és termelői piac létesítése Galgagután feltételes, átalánydíjas vállalkozási szerződés keretében: termelői piac létesítése:
1 db termelői piac kivitelezése a kiviteli terveknek megfelelően.
Pontos mennyiségi és leírási adatok az árazatlan költségvetésben és a kiviteli tervben találhatók!
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Agrár gyűjtő központ létesítése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:44230000-1
45100000-8
45261300-7
45261400-8
45262100-2
45262300-4
45262500-6
45310000-3
45350000-5
45410000-4
45421160-3
45430000-0
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 2686 Galgaguta, 321/5. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db agrár gyűjtő (logisztikai) központ kivitelezése a kiviteli terveknek megfelelően: Felvonulási létesítmények, Zsaluzás és állványozás, Irtás, föld- és sziklamunka, Síkalapozás, Helyszíni beton és vasbeton munkák, Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése, Falazás és egyéb kőműves munkák, Ácsmunka, Vakolás és rabicolás, Tetőfedés, Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés, Bádogozás, Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése, Fém nyílászáró és épületlakatos szerkezet elhelyezése, Felületképzés, Elektromos kialakítás, Épületgépészet vízellátás, Szigetelés, Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése járulékos munkákkal, kompletten.
Pontos mennyiségi és leírási adatok az árazatlan költségvetésben és a kiviteli tervben találhatók!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 További jótállás vállalása a kivitelezett munkára (max. 24 hó, egész hónapokat kell megadni. A további garancia vállalásán Ajánlatkérő a szerződésben előírt 5 éven felüli jótállást értékeli.) 10
2 Ajánlattevő által alkalmazni kívánt felelős műszaki vezető szakmai tapasztalata ( max. 240 hónap, egész hónapokat kell megadni). 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.3-16-NG1-2017-00002
II.2.9) További információ:
A felelős műszaki vezető szakmai tapasztalata értékelési szempont esetében Ajánlatkérő a jogosultság (MV-É) megszerzéséhez
szükséges szakmai tapasztalaton felüli gyakorlati időt értékeli).
A projekt támogatási szerződésében meghatározott teljesítési véghatáridő alapján lett meghatározva a szerződés teljesítésének határideje. Ajánlatkérő a támogatási szerződés alapján kiköti, hogy a teljesítésnek 2020. év július hó 31. napig el kell érnie a műszaki ellenőr által igazolt 50%-os készültségi fokot.
Jelen feltételes közbeszerzési eljárás alapján megkötött feltételes vállalkozási szerződés csak a projekt mérföldkőütemezés módosítását és a költségnövekmény igény elfogadását követő támogatási szerződés módosítás aláírását követő munkaterület átadással lép hatályba. A projekt mérföldkőütemezés módosítás és a költségnövekmény igény elutasítása, vagy az igényeltnél alacsonyabb mértékű elfogadása (felfüggesztő feltétel) esetén a szerződés nem lép hatályba! Ajánlatkérő a később elfogadott és módosítással átvezetett változás hatálybalépésének dátumát tekinti a felfüggesztő feltétel megszűnési dátumának. Ajánlatkérő ebben az esetben él a Kbt. 53.§ (6) és a Kbt. 132. § (12) bekezdésben foglalt jogával. A hatálybalépés dátuma nem befolyásolja a mérföldkövek teljesítésének előírt időpontjait.
A hirdetmény II.2.7) pontjában a kezdés időpontja csak a hirdetmény feladhatósága miatt került megadásra. A szerződés az utolsó feltétel teljesülését követő munkaterület átadással lép hatályba, ez lesz az szerződés időtartamának kezdő időpontja.

II.2.1)
Elnevezés: Termelői piac létesítése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:44230000-1
45111000-8
45261300-7
45262100-2
45262300-4
45430000-0
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 2686 Galgaguta, Dózsa György utca, 62/1. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db termelői piac kivitelezése a kiviteli terveknek megfelelően: Zsaluzás és állványozás, Irtás, föld- és sziklamunka, Síkalapozás, Helyszíni beton és vasbeton munka, Kőműves- és Ácsmunka, Vakolatok, Szárazépítés, Tetőfedés, Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés, Bádogozás, Felületképzés, Kőburkolat készítése járulékos munkákkal, Szigetelés, Villamossági szerelés, Vízellátás járulékos munkákkal, kompletten.
Pontos mennyiségi és leírási adatok az árazatlan költségvetésben és a kiviteli tervben találhatók!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 További jótállás vállalása a kivitelezett munkára (max. 24 hó, egész hónapokat kell megadni. A további garancia vállalásán Ajánlatkérő a szerződésben előírt 5 éven felüli jótállást értékeli.) 10
2 Ajánlattevő által alkalmazni kívánt felelős műszaki vezető szakmai tapasztalata ( max. 240 hónap, egész hónapokat kell megadni). 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.3-16-NG1-2017-00002
II.2.9) További információ:
A felelős műszaki vezető szakmai tapasztalata értékelési szempont esetében Ajánlatkérő a jogosultság (MV-É) megszerzéséhez
szükséges szakmai tapasztalaton felüli gyakorlati időt értékeli).
A projekt támogatási szerződésében meghatározott teljesítési véghatáridő alapján lett meghatározva a szerződés teljesítésének határideje. Ajánlatkérő a támogatási szerződés alapján kiköti, hogy a teljesítésnek 2020. év július hó 31. napig el kell érnie a műszaki ellenőr által igazolt 50%-os készültségi fokot.
Jelen feltételes közbeszerzési eljárás alapján megkötött feltételes vállalkozási szerződés csak a projekt mérföldkőütemezés módosítását és a költségnövekmény igény elfogadását követő támogatási szerződés módosítás aláírását követő munkaterület átadással lép hatályba. A projekt mérföldkőütemezés módosítás és a költségnövekmény igény elutasítása, vagy az igényeltnél alacsonyabb mértékű elfogadása (felfüggesztő feltétel) esetén a szerződés nem lép hatályba! Ajánlatkérő a később elfogadott és módosítással átvezetett változás hatálybalépésének dátumát tekinti a felfüggesztő feltétel megszűnési dátumának. Ajánlatkérő ebben az esetben él a Kbt. 53.§ (6) és a Kbt. 132. § (12) bekezdésben foglalt jogával. A hatálybalépés dátuma nem befolyásolja a mérföldkövek teljesítésének előírt időpontjait.
A hirdetmény II.2.7) pontjában a kezdés időpontja csak a hirdetmény feladhatósága miatt került megadásra. A szerződés az utolsó feltétel teljesülését követő munkaterület átadással lép hatályba, ez lesz az szerződés időtartamának kezdő időpontja.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 0 Rész száma: 1 Elnevezés: Agrár gyűjtő központ létesítése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlat nem felel meg Ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezet összegének. A Kbt. 75.§ (2) bekezdés b) pontjára tekintettel (a - (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható - rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel) az eljárás eredménytelen.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: BORSZA-BUILD Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29619331
Postai cím: Köztársaság Út 63.
Város: Vác
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23794816213

Hivatalos név: Szekeres Rezső János
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15508285
Postai cím: Kossuth Út 33.
Város: Acsa
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2683
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 58523067233

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 0 Rész száma: 2 Elnevezés: Termelői piac létesítése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlat nem felel meg Ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezet összegének. A Kbt. 75.§ (2) bekezdés b) pontjára tekintettel (a - (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható - rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel) az eljárás eredménytelen.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: BORSZA-BUILD Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29619331
Postai cím: Köztársaság Út 63.
Város: Vác
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23794816213

Hivatalos név: Szekeres Rezső János
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15508285
Postai cím: Kossuth Út 33.
Város: Acsa
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2683
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 58523067233

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/10/07 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges