Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/214
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.07.
Iktatószám:21554/2019
CPV Kód:45321000-3
Ajánlatkérő:Nógrád Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nógrád Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25648113
Postai cím: Zemlinszky Rezső Út 9
Város: Salgótarján
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Laczkóné Dénes Orsolya
Telefon: +36 32620543
E-mail: laczkone.dorsolya@nograd.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: NMKH energetikai fejlesztés, St., Karancs út 54.
Hivatkozási szám: EKR000703402019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45321000-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
NMKH energetikai fejlesztés, St., Karancs út 54.
- Utólagos hőszigetelés 460,1 m2
- födémszigetelés, 34,1 m2
- lábazati szigetelés, 396,7 m2
- homlokzati szigetelés, belső oldali szigetelés 33 m2
- Külső nyílászáró csere / korszerűsítés 80 db
- Hőszivattyús rendszer Névleges teljesítmény 61,5 kW
- Napelemes rendszer Névleges teljesítmény 20 kW 1 db inverter 20 kW, 67 db napelem 300 W
- Kondenzációs kazán beépítése (35 kW) és járulékos munkái: 2 db
- Inverteres VRF klímarendszer kiépítése beüzemeléssel és beszabályozással (Qhűt= 61,5 kW; Qfűt= 64,0 kW): 1 db kültéri egység, 22 db beltéri egység
- Lámpatestek cseréje: 472 db
A teljes mennyiséget a költségvetés tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
21125 / 2019 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
VI . 3 . 12
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
1. Kötbérekre vonatkozó információk: Késedelmi kötbér napi mértéke: A szerződés kötbérköteles. Megrendelő késedelmi kötbér követelésére jogosult. Késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kötbér mértéke a késedelemmel érintett minden naptári napra a szerződéses nettó ár 1 %-a , de legfeljebb a nettó vállalkozói díj 20 %-a. Meghiúsulási kötbér: Ha a szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért a Nyertes AT felelős, különösen, ha a Nyertes Ajánlattevő a szerződésben meghatározott időn belül és minőségben nem végzi el az előírt szerződésszerű feladatokat és a mulasztásait nem hozza helyre a Megrendelő mulasztási értesítésben szereplő határidőn belül érvényesítheti követelését a meghiúsulási kötbér alapján. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljesítés meghiúsulásával érintett kivitelezés nettó értékének 20%-a, mely összeget a Nyertes Ajánlattevő köteles a Megrendelő számlájára utalni. A kötbérekre vonatkozó további részletes információk a szerződéstervezetben találhatók. 2. Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-ában írtak alapján nyertes ajánlattevőnek a szerződés megkötésének időpontjában, valamint annak hatályban léte alatt rendelkeznie kell tevékenységére vonatkozó (jelen eljárás tárgyát képező építési beruházásra is kiterjedő) felelősségbiztosítási szerződéssel, illetve meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni oly módon, hogy az alábbi paramétereknek megfeleljen: legalább 10 millió forint káreseményenként és legalább 30 millió forint évenként. 3. Helyszíni bejárás: 2019. -én 11.00 4. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Laczkóné Dénes Orsolya lajstromszám:00488 5. AK a Kbt. 75.§ (2) e) pontját alkalmazza. 6.Bírálat: az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 A legjobb tartalmi elem 100-100 pontot kap. A többi ajánlat esetén részszempontonként a tartalmi elemekre adható pontszámok meghatározása a Közbeszerzési Hatóság módszertani útmutatója (2016.12.21.) 1. számú melléklet 1.b) alpontja szerint történik. Ezen belül az 1. részszempontnál a ba) alpontnál (fordított arányosítás), míg a 2. és 3. részszempontnál a bb) alpontnál (egyenes arányosítás) megadott számítási képleteket alkalmazza ajánlatkérő. A 4. résszempont arányosítás mód. kerül értékelésre. Nettó ajánlati ár értékelési szempont esetében AK a nettó ajánlati árat értékeli és hasonlítja össze. A legalacsonyabb összegű nettó ajánlati árat tartalmazó ajánlat kapja a maximális 100 pontot, a többi ajánlat ehhez képest a ford. arány. módszerével kap pontszámot. AK előírja AT részére, hogy a megépített műszaki tartalomra legalább 36 hónapos jótállást kell biztosítani, amely kezdő időpontja a teljesítés igazolással történő átvétel napja. Amennyiben AT erre vonatkozó vállalása(4. résszempont) során nem ajánlja meg a minimálisan megkövetelt 36 hónapos jótállást, az ilyen módon megtett ajánlatot AK érvénytelennek fogja nyilvánítani. 7. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőket terheli. AK felhívja AT figyelmét, hogy a jelen felhívásban a meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre történő hivatkozások tájékoztató jellegűek, a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történtek. AK az előírt műszaki paraméterek esetében az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad, ez esetben azonban az AT legkésőbb az ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását.a műszaki ellenőr, a Kivitelező indítványozására, a tervező bevonásával, vizsgálatot követően fogadja vagy utasítja el. 8. felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a KEHOP-5.2.2. kódszámú felhívás 5.6. pontjában megadottak szerint a napelemes rendszer kiépítésére vonatkozó költségek nem haladhatják meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten a nettó 450.000 Ft/kW fajlagos költséget. Amennyiben Ajánlattevő ajánlatában a napelemes rendszer kiépítésére vonatkozó költségek meghaladhatják a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten a nettó 450.000 Ft/kW fajlagos költséget Ajánlatkérő az ajánlatot eredménytelenné nyilvánítja.
Helyesen:
1. Kötbérekre vonatkozó információk: Késedelmi kötbér napi mértéke: A szerződés kötbérköteles. Megrendelő késedelmi kötbér követelésére jogosult. Késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kötbér mértéke a késedelemmel érintett minden naptári napra a szerződéses nettó ár 1 %-a , de legfeljebb a nettó vállalkozói díj 20 %-a. Meghiúsulási kötbér: Ha a szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért a Nyertes AT felelős, különösen, ha a Nyertes Ajánlattevő a szerződésben meghatározott időn belül és minőségben nem végzi el az előírt szerződésszerű feladatokat és a mulasztásait nem hozza helyre a Megrendelő mulasztási értesítésben szereplő határidőn belül érvényesítheti követelését a meghiúsulási kötbér alapján. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljesítés meghiúsulásával érintett kivitelezés nettó értékének 20%-a, mely összeget a Nyertes Ajánlattevő köteles a Megrendelő számlájára utalni. A kötbérekre vonatkozó további részletes információk a szerződéstervezetben találhatók. 2. Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-ában írtak alapján nyertes ajánlattevőnek a szerződés megkötésének időpontjában, valamint annak hatályban léte alatt rendelkeznie kell tevékenységére vonatkozó (jelen eljárás tárgyát képező építési beruházásra is kiterjedő) felelősségbiztosítási szerződéssel, illetve meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni oly módon, hogy az alábbi paramétereknek megfeleljen: legalább 10 millió forint káreseményenként és legalább 30 millió forint évenként. 3. Helyszíni bejárás: 2019.november 12 -én 10.00 3100 Salgótarján, Karancs út 54. 4. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Laczkóné Dénes Orsolya lajstromszám:00488 5. AK a Kbt. 75.§ (2) e) pontját alkalmazza. 6.Bírálat: az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 A legjobb tartalmi elem 100-100 pontot kap. A többi ajánlat esetén részszempontonként a tartalmi elemekre adható pontszámok meghatározása a Közbeszerzési Hatóság módszertani útmutatója (2016.12.21.) 1. számú melléklet 1.b) alpontja szerint történik. Ezen belül az 1. részszempontnál a ba) alpontnál (fordított arányosítás), míg a 2. és 3. részszempontnál a bb) alpontnál (egyenes arányosítás) megadott számítási képleteket alkalmazza ajánlatkérő. A 4. résszempont arányosítás mód. kerül értékelésre. Nettó ajánlati ár értékelési szempont esetében AK a nettó ajánlati árat értékeli és hasonlítja össze. A legalacsonyabb összegű nettó ajánlati árat tartalmazó ajánlat kapja a maximális 100 pontot, a többi ajánlat ehhez képest a ford. arány. módszerével kap pontszámot. AK előírja AT részére, hogy a megépített műszaki tartalomra legalább 36 hónapos jótállást kell biztosítani, amely kezdő időpontja a teljesítés igazolással történő átvétel napja. Amennyiben AT erre vonatkozó vállalása(4. résszempont) során nem ajánlja meg a minimálisan megkövetelt 36 hónapos jótállást, az ilyen módon megtett ajánlatot AK érvénytelennek fogja nyilvánítani. 7. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőket terheli. AK felhívja AT figyelmét, hogy a jelen felhívásban a meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre történő hivatkozások tájékoztató jellegűek, a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történtek. AK az előírt műszaki paraméterek esetében az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad, ez esetben azonban az AT legkésőbb az ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását.a műszaki ellenőr, a Kivitelező indítványozására, a tervező bevonásával, vizsgálatot követően fogadja vagy utasítja el. 8. felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a KEHOP-5.2.2. kódszámú felhívás 5.6. pontjában megadottak szerint a napelemes rendszer kiépítésére vonatkozó költségek nem haladhatják meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten a nettó 450.000 Ft/kW fajlagos költséget. Amennyiben Ajánlattevő ajánlatában a napelemes rendszer kiépítésére vonatkozó költségek meghaladhatják a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten a nettó 450.000 Ft/kW fajlagos költséget Ajánlatkérő az ajánlatot eredménytelenné nyilvánítja.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben