Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/215
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.08.
Iktatószám:21581/2019
CPV Kód:16000000-5
Ajánlatkérő:Zalabaksa Község Önkormányzata Szilvágy Község Önkormányzata;Kerkabarabás Község Önkormányzata;Pusztaapáti Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Ajánlatkérők postai címe: azaz 8971 Zalabaksa, Rákóczi u. 24.; 8986 Szilvágy, Béke u. 18., 8971 Kerkabarabás, Kultúrház utca 23.; 8986 Pusztaapáti, Akácos út 11.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Agro Nova Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Zalabaksa Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11031356
Postai cím: Rákóczi Út 24
Város: Zalabaksa
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8971
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Győrvári Adrienn
Telefon: +36 302772288
E-mail: taraconsultingbt@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://zalabaksa.hu/hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Szilvágy Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63939370
Postai cím: Béke Utca 18
Város: Szilvágy
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8986
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Simon Ferenc
Telefon: +36 92351733
E-mail: simon.ferenc@zalaszam.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Kerkabarabás Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83603996
Postai cím: Kultúrház Utca 23
Város: Kerkabarabás
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8971
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Simon Ferenc
Telefon: +36 92351733
E-mail: simon.ferenc@zalaszam.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Pusztaapáti Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38272190
Postai cím: Akácos Út 11
Város: Pusztaapáti
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8986
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Simon Ferenc
Telefon: +36 92351733
E-mail: simon.ferenc@zalaszam.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Zalabaksa Község Önkormányzata (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Útkezelő gépek
Hivatkozási szám: EKR000990482019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 16000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Zalabaksa Község Önkormányzata
1. tétel megnevezése: traktor 1 db
2. tétel megnevezése: szárzúzó 1 db
Kerkabarabás Község Önkormányzata
3. tétel megnevezése: padkakasza 1 db
Pusztaapáti Község Önkormányzata
4. tétel megnevezése: tolólap 1 db
Szilvágy Község Önkormányzata
5. tétel megnevezése: sószóró 1 db
Az 5. tétel megnevezése: sószóró 1 db univerzális traktor a vele kompatibilis 1 db szárzúzó, 1 db padkakasza, 1 db tolólap, 1 db sószóró. A részletes műszaki adatokat és mennyiségeket a közbeszerzési eljárás felhívása és dokumentumai tartalmazzák. A 321/2015 (X.30) Kr. 46. § (3) bek. foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemezi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való adott hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás során 5 féle eszközt kíván beszerezni, melyek közül az univerzális traktornak és a további eszközöknek a csatlakoztathatósága, kompatibilitása elengedhetetlen feltétel, mely körülményre figyelemmel Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlat tételt. Ajánlattevőknek az ajánlat részeként be kell csatolni a megajánlott termékre vonatkozó, cégszerűen aláírt termékleírást, melyben meg kell adni a megajánlott termék gyártóját és típusát, valamint
legalább azon műszaki paramétereit, jellemzőit, amelyből megállapítható, hogy a termék megfelel az Ajánlatkérő által a műszaki
leírásban előírt műszaki paramétereknek, egyéb feltételeknek. Az egyenértékű megoldás esetén az egyenértékűség bizonyítása
ajánlattevő feladata. Valamennyi gép/berendezés tekintetében a fent előírt műszaki követelményeknek való megfelelőség az
egyenértékűség megállapítása szempontjából minimálisan teljesítendő feltételeknek minősülnek. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek
bármely megfelelő eszközzel igazolnia kell. Bármely megfelelő eszköz lehet különösen a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert akkreditált tanúsító/ellenőrző szervezettől származó műszaki dokumentáció. Az adott
ajánlati elemekkel kapcsolatban felmerült kétséget az igazolással az ajánlattevőnek teljes körűen el kell oszlatnia, amelyhez olyan
egyértelmű és ellenőrizhető bizonyítékkal kell szolgálnia, ami az állításait alátámasztja. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata
a közúti közlekedéshez, a forgalomba helyezhetőséghez szükséges műszaki vizsgáztatás (Nemzetközi Közlekedési Hatóság által kiadott
forgalomba-helyezési határozat és jármű kísérőlap a forgalmi engedély kiváltásához), és az eszközök üzembe helyezése is. Ajánlatkérő
kizárólag új gépet fogad el. Ajánlatkérő azt a gépet tekinti újnak, amely korábban még nem volt üzembe helyezve, Magyarországon
történő első forgalomba helyezés. A 167/2013 EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági és erdészeti járművek
jóváhagyására vonatkozó funkcionális jármű biztonsági követelményekre való tekintettel történő kiegészítésről kiadott 2015/208 EU
rendelet módosításáról szóló 2018/829/EU rendeletben 1.cikk 1.pontja szerint 2019.07.01. után már nem helyezhetők forgalomba azon
T és C járművek amelyeket a 2016/1788/EU rendelet szerint hagytak jóvá. Ezen gépek megajánlása esetén az ajánlattevő az ajánlatot
érvénytelennek tekinti. Ajánlattevő szakmai ajánlatában köteles a fenti előírásoknak való megfelelőséget igazolni.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 17488000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Útkezelő gépek
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 16310000-1
További tárgyak:43313000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: Ajánlatkérők postai címe:
azaz
8971 Zalabaksa, Rákóczi u. 24.; 8986 Szilvágy, Béke u. 18., 8971 Kerkabarabás, Kultúrház utca 23.; 8986 Pusztaapáti, Akácos út 11.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Zalabaksa Község Önkormányzata
1. tétel megnevezése: traktor
2. tétel megnevezése: szárzúzó
Kerkabarabás Község Önkormányzata
3. tétel megnevezése: padkakasza
Pusztaapáti Község Önkormányzata
4. tétel megnevezése: tolólap
Szilvágy Község Önkormányzata
5. tétel megnevezése: sószóró
1 db univerzális traktor a vele kompatibilis 1 db szárzúzó, 1 db padkakasza, 1 db tolólap, 1 db sószóró.
A részletes műszaki adatokat és mennyiségeket a közbeszerzési eljárás felhívása és dokumentumai tartalmazzák. A 321/2015 (X.30) Kr. 46. § (3) bek. foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemezi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való adott hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezést is érteni kell. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás során 5 féle eszközt kíván beszerezni, melyek közül az univerzális
traktornak és a további eszközöknek a csatlakoztathatósága, kompatibilitása elengedhetetlen feltétel, mely körülményre figyelemmel
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlat tételt. Ajánlattevőknek az ajánlat részeként be kell csatolni a megajánlott
termékre vonatkozó, cégszerűen aláírt termékleírást, melyben meg kell adni a megajánlott termék gyártóját és típusát, valamint
legalább azon műszaki paramétereit, jellemzőit, amelyből megállapítható, hogy a termék megfelel az Ajánlatkérő által a műszaki
leírásban előírt műszaki paramétereknek, egyéb feltételeknek. Az egyenértékű megoldás esetén az egyenértékűség bizonyítása
ajánlattevő feladata. Valamennyi gép/berendezés tekintetében a fent előírt műszaki követelményeknek való megfelelőség az
egyenértékűség megállapítása szempontjából minimálisan teljesítendő feltételeknek minősülnek. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek
bármely megfelelő eszközzel igazolnia kell. Bármely megfelelő eszköz lehet különösen a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert akkreditált tanúsító/ellenőrző szervezettől származó műszaki dokumentáció. Az adott
ajánlati elemekkel kapcsolatban felmerült kétséget az igazolással az ajánlattevőnek teljes körűen el kell oszlatnia, amelyhez olyan
egyértelmű és ellenőrizhető bizonyítékkal kell szolgálnia, ami az állításait alátámasztja. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata
a közúti közlekedéshez, a forgalomba helyezhetőséghez szükséges műszaki vizsgáztatás (Nemzetközi Közlekedési Hatóság által kiadott
forgalomba-helyezési határozat és jármű kísérőlap a forgalmi engedély kiváltásához), és az eszközök üzembe helyezése is. Ajánlatkérő
kizárólag új gépet fogad el. Ajánlatkérő azt a gépet tekinti újnak, amely korábban még nem volt üzembe helyezve, Magyarországon
történő első forgalomba helyezés. A 167/2013 EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági és erdészeti járművek
jóváhagyására vonatkozó funkcionális jármű biztonsági követelményekre való tekintettel történő kiegészítésről kiadott 2015/208 EU
rendelet módosításáról szóló 2018/829/EU rendeletben 1.cikk 1.pontja szerint 2019.07.01. után már nem helyezhetők forgalomba azon
T és C járművek amelyeket a 2016/1788/EU rendelet szerint hagytak jóvá. Ezen gépek megajánlása esetén az ajánlattevő az ajánlatot
érvénytelennek tekinti. Ajánlattevő szakmai ajánlatában köteles a fenti előírásoknak való megfelelőséget igazolni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. A jogszabályban előírtnál hosszabb jótállás vállalása (min. 12 - max. 36 hónap) 10
2 2. Műszaki segítségnyújtás – rendelkezésre állási idő a vállalt jótállási idő alatt, a hiba bejelentésétől számítva (órában; min. 12, max. 36 óra) 10
3 3. Korábbi teljesítési határidő vállalása (max. 20 nap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 4. Nettó ajánlati ár (HUF, pozitív egész számban, Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2019 Rész száma: Elnevezés: Útkezelő gépek
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Agro Nova Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40575290
Postai cím: József A Út 5
Város: Nova
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8948
Ország: Magyarország
E-mail: marika.agrosat@gmail.com
Telefon: +36 309017689
Internetcím(ek): (URL) www.agrosat.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14844308220
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 18790000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 17488000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Agrolánc Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82310222
Postai cím: Jedlik Ányos Utca 35
Város: Fót
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2151
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10476015213

Hivatalos név: SZAL-AGRO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59372002
Postai cím: Sajó Út 4
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11778705205

Hivatalos név: Tempel Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31095666
Postai cím: Oláhházdűlő Tanya 10
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11039811203

Hivatalos név: Agro Nova Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40575290
Postai cím: József A Út 5
Város: Nova
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8948
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14844308220

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/08/19 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
x Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
x Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges