Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/215
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.08.
Iktatószám:21585/2019
CPV Kód:45331000-6
Ajánlatkérő:NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft.
Teljesítés helye:Ózd város közigazgatási területe HRSZ-ek: 11112
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:európai uniós projektfelügyeletet ellátó nonprofit
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:európai uniós projektfelügyeletet ellátó nonprofit
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46282392
Postai cím: Pap Károly Utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Módos István ügyvezető igazgató
Telefon: +36 12390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nfp.hu
 
Hivatalos név: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52098945
Postai cím: Zrínyi Út 3.
Város: Ózd
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Halász Sándor ügyvezető
Telefon: +36 48476334
E-mail: tavhoozd@tavhoozd.hu
Fax: +36 48471652
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.tavhoozd.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.tavhoozd.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: európai uniós projektfelügyeletet ellátó nonprofit
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: európai uniós projektfelügyeletet ellátó nonprofit
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Ózd KEHOP 5.3.1. távhő tervezés és kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR000195032019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45331000-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés a KEHOP-5.3.1-17-2017-00025 azonosítószámú, Távhő-szektor energetikai korszerűsítése Ózdon tárgyú projekt tervezési és kivitelezési munkáira vonatkozóan”
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Ózd KEHOP 5.3.1. távhő tervezés és kivitelezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45231100-6
További tárgyak:45231400-9
45315100-9
45315300-1
45331000-6
45331110-0
71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Ózd város közigazgatási területe HRSZ-ek: 11112
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzési eljárás tárgya: Vállalkozási szerződés a KEHOP-5.3.1-17-2017-00025 azonosítószámú, Távhő-szektor energetikai korszerűsítése Ózdon tárgyú projekt tervezési és kivitelezési munkáira vonatkozóan”
A projekt keretében 7 db szolgáltatói hőközpont szétválasztására kerül sor, melynek során 23 új felhasználói primer hőközpont épül. Egy szolgáltatói hőközpontban (Vasvár út 2-12.) csak a hőközpont kerül megbontásra 2 db blokk-hőközpontra. 376 nyvfm primer távhővezeték földbefektetése és korszerűsítése tervezett. Továbbá a fűtőerőmű változó tömegáramúvá tétele, 2 db 2 MW-os gőzkazán átalakítása melegvizes kazánná, a kazánházi gáztalanítás korszerűsítése, melynek során 2 db kisteljesítményű „gyorsgőzfejlesztő”, és egy előmelegítő hőcserélő kerül beépítésre.
• Gerincvezetékek korszerűsítése:
A jelenleg üzemelő, technológiai szempontból elavult vezetékkel szemben az új vezeték már a kor követelményének megfelelő, közvetlenül földbe fektethető, gyárilag előreszigetelt vezetékből készül. A szállított közeg forróvíz a vezetékek névleges nyomásfokozata 16 bar. A hőenergia kiterjedt vezetékhálózaton jut el az egyes hőközpontokig, aknákig. A projekt keretében az alábbi távhővezeték szakaszok cseréje/földbe fektetése történik meg.
Ózd, Hódos patak – Ózdi Távhő Kft. telephely közötti – Vásártér – Zrínyi úti – DN400 bakos szerelésű primer távhővezeték földbefektetése ~ 376,5 nyvfm hosszban, DN400/560 előreszigetelt, műanyagköpenycsöves vezetékkel.
• Szolgáltatói hőközpontok szétválasztása:
A tervezett beruházás összesen 7 db szolgáltatói hőközpont szétválasztása. Az új primer hőközpontokhoz a primer hálózatról épül ki közvetlen kétvezetékes bekötés.
Az épületekbe telepítendő új fogyasztói hőközpontok fő berendezései a hőközpontonként beépítendő:
 fűtés és hmv blokk (hőcserélőkkel, szabályzó berendezésekkel),
 zárt tágulási tartály,
 hmv tároló,
 keringető szivattyúk,
 elzáró és biztonsági szerelvények.
A kialakítandó új hőközpontokban korszerű, kis hőveszteségű és kiváló hőátadású lemezes hőcserélők kerülnek beépítésre. A változó térfogatáramú új felhasználói hőközpontokba párhuzamosan kapcsolt fűtési és hmv hőcserélőket tartalmazó kompakt blokkok kerülnek kialakításra.
A hőközpontokba a blokkokon kívül beépül még hmv tároló, DDC szabályozó, valamint a fűtés és HMV szolgáltatásra felhasznált hőmennyiség mérését biztosító ultrahangos hőfogyasztásmérő is.
Elvégzendő feladatok:
A hőközponti egységek
– letelepítése,
– meglévő szekunder hálózatra csatlakoztatása,
– hmv-s blokkok esetén hálózati ivóvíz kiépítése az épület főgerincről mérővel,
– villamosenergia ellátás kiépítése az épület főelosztóról szabványos módon, mérővel,
– EPH kialakítás,
– világítás kialakítás,
– a blokk-hőközponti DDC-k távfelügyeletbe kapcsolása.

A kiépítendő hőközpontok száma 23 db (egy szolgáltatói hőközpontban csak a meglévő hőközpont kerül megbontásra 2 db blokk-hőközpontra.). Az ellátandó lakások száma 927 db. A beépített fűtési hőteljesítmény 6470 kW, a HMV teljesítmény 1190 kW.
Az ellátásához szükséges a megszűnő szekunder hálózat helyett primer elosztó hálózatot kiépíteni, melynek nyomvonalhosszát az alábbi táblázat tartalmazza. A közvetlenül földbe fektetett vezetékek nyomvonalhossza 289 m, míg a meglévő védőcsatornákban, vb. csatornában fektetendő vezetékek nyomvonalhossza 229,2 m, közműfolyosóba telepítendő vezetékek nyomvonalhossza 76 m., összes nyomvonalhossz: 594,2 nyvfm (DN40/100, DN50/125, DN80/160, DN250/400)
Összes vezetéképítés: 594,2 nyvfm primer vezeték+376,5 nyvfm gerincvezeték.
Folytatás: III.2.2. pont
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M.1.1 alk. köv.-re bemutatott szakember, alk. köv.-en felüli MV-TH vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalaton felüli többlet szakmai tapasztalata 10
2 M.1.2. alk. köv-re bemutatott szakember, alk. köv.-en felüli EN-HÖ vagy azzal egyenértékű tervezési jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalaton felüli többlet szakmai tapasztalata 5
3 M.1.3. alk. köv.-re bemutatott szakember, alk. köv. felüli MV-ÉG vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakm. tap. felüli többlet szakmai tapasztalata  10
4 Többlet jótállás időtartama. Ajánlatkérő a 36 hónapon felüli vállalást értékeli (0-24 hónap), ajánlati elem legkedvezőbb szintje 24 hónap 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.3.1-17-2017-00025
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
12662 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Ózd KEHOP 5.3.1. távhő tervezés és kivitelezés
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján, mivel az ajánlati felhívásban előírt határidőig, azaz 2019.09.10. 14:00 óráig az eljárásban nem nyújtottak be ajánlatot.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges