Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/213
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.06.
Iktatószám:21600/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Magyarpolány Község Önkormányzata Habitus Mentalhigiénés Alapítvány
Teljesítés helye:Zöld Élet Háza Bemutató Központ: 8449 Magyarpolány, Táncsics u. 7. hrsz: 486, 470, 471 Szakrális Történelmi Emlékhely és Látogatóközpont: 8449 Magyarpolány, Kossuth utca 27. hrsz: 672/1. Lélekzug Tréningközpont: 8449 Magyarpolány, hrsz: 2270/2, 2270/3;Zöld Élet Bemutató Központtal kapcsolatos részfeladatok:Magyarpolány,Táncsics u. 7. hrsz.486,470,471 Szakrális Történelmi Emlékhely és Látogatóközponttal kapcsolatos részfeladatok:Magyarpolány,Kossuth utca 27. hrsz.672/1.;hrsz:543/20 Lélekzug Tréning Központtal kapcsolatos részfeladatok: hrsz.2270/2.,2270/3. Útépítés hrsz:31,32,2281,2272,2308 Ivóvízvezeték- és szennyvízcsatorna építése:hrsz.31,32
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.11.20.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyarpolány Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12594975
Postai cím: Dózsa György Utca 6.
Város: Magyarpolány
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8449
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dobosi Gergely
Telefon: +36 88503820
E-mail: jegyzo@magyarpolany.hu
Fax: +36 88503820
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.magyarpolany.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Habitus Mentalhigiénés Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52659904
Postai cím: Petőfi Utca 40
Város: Magyarpolány
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8449
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Tessely Karolina
Telefon: +36 702116450
E-mail: tessely.karolina@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.habitusalapitvany.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Magyarpolány Község Önkormányzata (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001066632019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001066632019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Magyarpolány turisztika, energetika – kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR001066632019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Ajánlatkérők a TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00006 „Komplex turisztikai termékcsomag kialakítása Magyarpolányban” tárgyú és a TOP-3.2.1-16-VE1-2018-00032 „Épületenergetikai beruházás Magyarpolány településen” tárgyú támogatási szerződések keretében magas- és mélyépítési munkákat kívánnak megrendelni 2 részben.
Az 1. részben magasépítési munkák megrendelésére kerül sor, összesen 3 épület vonatkozásában. A TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00006 azonosítószámú projekt keretében a Szakrális Történelmi Emlékhely és Látogató Központ és a Lélekzug Tréning Központ építése, valamint a Zöld Élet Bemutató Központ felújítása történik meg. A TOP-3.2.1-16-VE1-2018-00032 azonosítószámú projektből egyúttal a Zöld Élet Bemutató Központ energetikai felújítása is megvalósításra kerül.
A 2. részben mélyépítési munkák megrendelésére kerül sor, amely a TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00006 azonosítószámú projektből finanszírozott. A 2. részben több helyszínen út-, parkoló építésre, közműfejlesztésre (ivóvíz, szennyvíz) kerül sor.
Megvalósítandó beruházások:
1. rész (Magasépítési munkák (turisztika, energetika)) keretében:
1) Zöld Élet Bemutató Központ épületének kivitelezése (telken belüli, épületen belüli magasépítési munkák)
2) Zöld Élet Bemutató Központ energetikai korszerűsítése
3) Szakrális Történelmi Emlékhely és Látogató Központ épületének kivitelezése (telken belüli, épületen belüli magasépítési munkák)
4) Lélekzug Tréning Központ épületének kivitelezése (telken belüli, épületen belüli magasépítési munkák)
2. rész (Mélyépítési munkák (turisztika)) keretében:
1) Zöld Élet Bemutató Központot érintő telken belüli, épületen kívüli mélyépítési munkák
2) Szakrális Történelmi Emlékhely és Látogató Központot érintő telken belüli, épületen kívüli mélyépítési munkák
3) Lélekzug Tréning Központot érintő telken belüli, épületen kívüli mélyépítési munkák
4) Zöld Élet Bemutató Központ vízbekötésének kaliberváltozása
5) Szakrális Történelmi Emlékhely és Látogató Központ szennyvízbekötése
6) Lélekzug Tréning Központ vízellátása és szennyvízelvezetése
7) Lélekzug Tréning Központ vízmérő utáni házi vízellátása és szennyvízelvezetése
8) Magyarpolány község belterület 31 és 32. ivóvíz- és szennyvízhálózat bővítés
9) Magyarpolány község belterület 31 és 32 valamint a 2272 és 2281 hrsz.-ú utak burkolat építés
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok benyújthatók
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Magasépítési munkák (turisztika, energetika)
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak:45320000-6
45330000-9
45350000-5
45420000-7
45430000-0
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213
A teljesítés helye: Zöld Élet Háza Bemutató Központ: 8449 Magyarpolány, Táncsics u. 7. hrsz: 486, 470, 471
Szakrális Történelmi Emlékhely és Látogatóközpont: 8449 Magyarpolány, Kossuth utca 27. hrsz: 672/1.
Lélekzug Tréningközpont: 8449 Magyarpolány, hrsz: 2270/2, 2270/3
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Építési beruházás [322/2015. Kr. 14. § (1) bek. a) pont]
1. Zöld Élet Háza Bemutató Központ kivitelezése
736,76 m2 hasznos alapterületű épület felújítása
(Helyiségek(pince+fszt+emelet): 617,41 m2
Fedett teraszok (terasz+traktorgarázs):119,35 m2)
Turisztikai projekt:
Szerkezeti és szakipari munkák:
Bontás, építőanyagok újrahasznosítása 93 m3
Zsaluzás 110 m2
Földfeltöltés 40 m3
Síkalapozás 28 m3
Helyszíni beton és vasbeton munka 148 m3
Előregyártott nyílásáthidaló 6 db
Falazás és egyéb kőművesmunka 167 m2
Ácsmunka 541 m2
Vakolás és rabicolás 240 m2
Égéstermék-elvezető rendszerek 1 db
Szárazépítés 70 m2
Tetőfedés (cserepezés) 617 m2
Hideg- és melegburkolatok készítése 544 m2
Bádogozás (burkolat) 114 m2
Ereszcsatorna+ejtőcső 108m+52m
Belső fa nyílászáró 28 db
Homlokzati fa nyílászáró 14 db
Felületképzés (falfestés) 845 m2
Felületképzés (látszó fafelületek) 494 m2
Bitumenlemez vízszigetelés 279 m2
Hő- és hangszigetelés 21 m2
Épületgépészet:
Szellőzés vezetékhálózat 38 fm
Vizesblokk elszívás 3 db
Vizesblokk berendezési tárgyak 15 db
Víz-csatorna vezetékhálózat 380 fm
Épületelektromosság:
Lámpatestek 109 db
Elektromos vezetékhálózat 2070 fm
Villámvédelmi vezetékek 285 fm
Energetikai korszerűsítés keretében:
Magastető hőszigetelése 612 m2
Födém hőszigetelése 156 m2
Lábazat hőszigetelése, vakolása 70 m2
Homlokzat hőszigetelése, vakolása 422 m2
Homlokzati fa nyílászárók beépítése 24 db
Homlokzati műanyag nyílászárók beépítése 3 db
Gépészeti vezetékhálózat telepítése 793 m
Hőleadók telepítése 37 db
Hőtermelő telepítése 1 db
Akadálymentes rámpa építése 1 db
Akadálymentes illemhely építése 1 db

2. Szakrális Történelmi Emlékhely és Látogatóközpont kivitelezése
124,18 m2 hasznos alapterületű új épület építése
(Helyiségek: 106,40 m2
Fedett teraszok (előtér+tornác):17,78 m2)
A telek műemléki környezetben van és régészeti lelőhely is.
Szerkezeti és szakipari munkák:
Dúcolás, földpartmegtámasztás 56 m2
Zsaluzás 65 m2
Állványozás 70 m2
Irtás, föld- és sziklamunka 236 m3
Síkalapozás 50 m3
Helyszíni beton és vasbeton munka 58 m3
Falazás és egyéb kőművesmunka 282 m2
Ácsmunka 292 m2
Vakolás és rabicolás 477 m2
Tetőfedés (cserepezés) 292 m2
Hideg- és melegburkolatok készítése 276 m2
Bádogozás (burkolat) 45 m2
Ereszcsatorna+ejtőcső 39 m+32 m
Belső fa nyílászáró 7 db
Homlokzati fa nyílászáró 21 db
Felületképzés (falfestés) 425 m2
Felületképzés (látszó fafelületek) 212 m2
Bitumenlemez vízszigetelés 140 m2
Bevonatszigetelés 52m2
Hő- és hangszigetelés 518 m2
Akadálymentesítés:
Akadálymentes illemhely építése 1 db
Telepített indukciós hurok 1 db
Információs táblák, piktogramok 3 db
Épületgépészet:
Hőtermelő telepítése 1 db
Hőleadó telepítése
- radiátor 5 db
- fan-coil 5 db
Fűtés vezetékhálózat 165 m
Vizesblokk berendezési tárgyak 6 db
Víz-csatorna vezetékhálózat 103 fm
Épületelektromosság:
Lámpatestek 43 db
Elektromos vezetékhálózat 750 fm
Villámvédelmi vezetékek 135 fm
3. Lélekzug Tréningközpont kivitelezése
372,76 m2 hasznos alapterületű új épület építése
(Helyiségek (földszint+emelet):306,42 m2
Fedett teraszok:66,34 m2)
Szerkezeti és szakipari munkák:
Dúcolás, földpartmegtámasztás 895 m2
Zsaluzás 359m2
Állványozás 608m2
Irtás, föld- és sziklamunka 1665m3
Síkalapozás 208m3
Helyszíni beton és vasbeton munka 164m3
Előregyártott nyílásáthidaló 79 db
Falazás és egyéb kőművesmunka 516m2
Ácsmunka 685m2
Vakolás és rabicolás 1352m2
Égéstermék-elvezető rendszerek 1 db (11fm)
Cserépkályhák 1 db
Szárazépítés 16m2
Tetőfedés (cserepezés) 710m2
Hideg- és melegburkolatok készítése 546m2
Bádogozás (burkolat) 167m2
Ereszcsatorna+ejtőcső 169m+77m
Belső fa nyílászáró 29db
Homlokzati fa nyílászáró 33db
Felületképzés (falfestés) 777m2
Felületképzés (látszó fafelületek) 988m2
Bitumenlemez vízszigetelés 486m2
Bevonatszigetelés 65m2
Hő- és hangszigetelés 869m2
Akadálymentesítés:
Akadálymentes illemhely építése 1 db
Telepített indukciós hurok 1 db
Információs táblák, piktogramok 11 db
Épületgépészet:
Hőtermelő telepítése 2 db
Hőleadó telepítése
- radiátor 22 db
-padlófűtés cső 400 m
Fűtés vezetékhálózat 340 m
Szellőzés vezetékhálózat 25 fm
Vizesblokk elszívás 1 db
Vizesblokk berendezési tárgyak 15 db
Víz-csatorna vezetékhálózat 214 fm
Épületelektromosság:
Lámpatestek 129 db
Elektromos vezetékhálózat 2890 fm
Villámvédelmi vezetékek 330 fm
Részl:ADII-III.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.Az MSZ2.1. alkalmassági követelmény szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata magasépítési beruházások kivitelezésében (hónap, min. 0 hónap, max. 24 hónap) 10
2 3. A teljesítésben résztvevő szakember szakmai tapasztalata műemlékei környezetben és/vagy régészeti lelőhelyen megvalósuló magasépítési beruházások kivitelezésében (hónap, min. 0 hónap,max. 24 hónap) 3
3 4. Az MSZ2.2. alkalmassági követelmény szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata magasépítési beruházások kivitelezésében (hónap, min. 0 hónap, max. 24 hónap)  7
4 5. A kivitelezési munkákra kötelezően előírt 36 hónap jótálláson felül vállalt többletjótállás időtartama (hónap, min. 0 hónap, max. 12 hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Vállalkozói díj (nettó Ft) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 300
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00006,folyt:II.2.13.
II.2.13) További információ II.2.15.pont folytatás: Érintett projekt száma: TOP-3.2.1-16-VE1-2018-00032
A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást lefolytatják: kivitelezési szerződés.
Felhívjuk a Tisztelt AT-k figyelmét, hogy az egyes épületek esetében a 2. rész mennyiségénél (2. rész AFII.2.4. pont) feltüntetett mélyépítési munkák (ún. telken belüli (épületen kívüli) mélyépítési munkák) elvégzése a 2. részt elnyerő AT feladatát képezi. A 2. részhez tartozó közbeszerzési dokumentumokat AK kizárólag tájékoztató jelleggel küldi meg ATknek.
Felhívjuk a Tisztelt AT-k figyelmét, hogy a Lélekzug Tréningközpont kivitelezése során ivóvíz és elektromos energia ellátás a kivitelezés helyszínén nem áll rendelkezésre. A nyertes AT köteles biztosítani a kivitelezéshez szükséges ivóvíz mennyiségét, valamint az elektromos energia mennyiségét.
A II.2.7. pontban meghatározott „nap” kifejezésen az Ajánlatkérő naptári napot ért. A teljesítési határidő a szerződés hatálybalépésétől kezdődik.
AK a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében hivatkozott esetlegesen a közbeszerzési dokumentumokban konkrét gyártmányra, típusra, márkára, azonban minden ilyen esetben a megnevezés mellett a "vagy azzal egyenértékű" kifejezést is érteni kell. Részl: ADI.II.2.1)
Elnevezés: Mélyépítési munkák (turisztika)
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45221250-9
45223300-9
45231300-8
45233120-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213
A teljesítés helye: Zöld Élet Bemutató Központtal kapcsolatos részfeladatok:Magyarpolány,Táncsics u. 7. hrsz.486,470,471
Szakrális Történelmi Emlékhely és Látogatóközponttal kapcsolatos részfeladatok:Magyarpolány,Kossuth utca 27. hrsz.672/1.;hrsz:543/20
Lélekzug Tréning Központtal kapcsolatos részfeladatok: hrsz.2270/2.,2270/3.
Útépítés hrsz:31,32,2281,2272,2308
Ivóvízvezeték- és szennyvízcsatorna építése:hrsz.31,32
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Építési ber. [322/2015. Kr. 14.§ (1) a)pont]
Zöld Élet Bemutató Központ (ZÉBK):
Telken belüli, épületen kívüli mélyépítési munka:
Szerkezeti és szakipari munkák:
Irtás, föld- és sziklamunka 33 m3
Kőburkolatú kerten belüli burkolt felületek 96 m2
Murva burkolatú kerti utak 413 m2
Betonszerkezetek bontása 19 m3
Épületgépészet:
Munkaárok kialakítás és visszatöltés 50 fm
Vízóra- és szennyvíz aknák 5 db
Tűzivíztározó 1 db
Ivó-, eső- és szennyvízvezeték építés 50 fm
ZÉBK ivóvízbekötés kaliberváltozás
Ivóvízellátás (IV):A tervezett ivóvízbekötés a Magyarpolány, Táncsics u.7.Hrsz.:486.sz. előtti 270,98 mBf. lévő D 110 KPE ivóvízhálózathoz csatlakozik.
Az ivóvízbekötés D 40 KPE P10 csővezetékkel L=11,0m hosszon épül ki 1 db 1,20*1,20*1,20 belméretű betonaknával 271,20 mBf. ponton 1,0m-re a telekhatártól 1 db
NA 20mm MOM vízmérővel,1 db 5/4” BB sr. gömbcsappal és 1 db D40*5/*4” kombi gömbcsappal.
Szakrális Történelmi Emlékhely és Látogatóközpont (SZTEL):
A telek műemléki környezetben van és régészeti lelőhely is.
Telken belüli, épületen kívüli mélyépítési munka:
Szerkezeti és szakipari munkák:
Beton járda 34 m2
Támfal bontás 15 m3
Kerítés:
- alapozás 10 m3
- falazás 28 m2
- fedkövezés 6 m2
Akadálymentesítés:
Akadálymentes parkoló 1 db
Épületgépészet:
Munkaárok kialakítás és visszatöltés 210 fm
Szenny- és esővíz aknák 9 db
Ivó-, eső- és szennyvízvezeték építés 210 fm
Épületelektromosság:
Fogyasztásmérő telepítése 2 db
Vezeték védőcsövezés fektetése 105 fm
Munkaárok kialakítás és visszatöltés 210 fm
SZTEL szennyvízbekötése
Szennyvízelvezetés (SZV): A tervezett szennyvízhálózat a Magyarpolány, Bakony u.35. előtti 279,01 mBf. lévő NA 100 betonaknában csatlakozik a meglévő DN 200 KGPVC szennyvízcsatornához a Hrsz.:543/22. ingatlanon.
A szennyvízhálózat DN 160 KGPVC csővezetékkel L=56,5m hosszon épül ki s=2%-os
lejtés alkalmazásával, 3 db D 160/200/160 KGPVC tisztítóidom beépítésével a Hrsz.:543/20. ingatlanon a Hrsz.:672/1. ingatlan telekhatáráig 281,59 mBf. ponton.
Lélekzug Tréning Központ (LZ):
Telken belüli, épületen kívüli mélyépítési munka:
Szerkezeti és szakipari munkák:
Esővízszikkasztó (szivárgópaplan) 20m3
Helyszíni beton és vasbeton munka 13m3
Kőburkolatú kerten belüli burkolt felületek (8 db+1A.M. parkoló, épület körüli járdák) 501m2
Murva burkolatú kerti utak 310 m2
Akadálymentesítés:
Akadálymentes parkoló 1 db
Épületgépészet:
Munkaárok kialakítás és visszatöltés 618m3
Szenny- és esővíz aknák 15 db
Tűzivíztározó 1 db
Ivó-, eső- és szennyvízvezeték építés 332 fm
Épületelektromosság:
Lámpatestek 12 db
Fogyasztásmérő telepítése 2 db
Vezeték védőcsövezés fektetése 175 fm
Munkaárok kialakítás és visszatöltés 200 fm
LZ Ivóvíz- és szennyvízbekötés
IV:A tervezett D 110 KPE P10 L=52,0m-es ivóvízbekötés az engedélyezett D 110 KPE P10 ivóvízhálózat végén csatlakozik a 310,39 mBf. pontban Hrsz.:32. ingatlanon.
Az ivóvízbekötés a Hrsz.:228 és 2272 önkormányzati utakon keresztül haladva ér a
tulajdonos Hrsz.:2270/3. ingatlan telekhatárára a tervezett 1 db 2,0*1,50*1,20 betonaknába
a 314,84 mBf. ponton 1 db D 110/63 KPE szűkítővel D 63 KPE L=1,0m csővezetékkel.
Az aknában NA 25mm fővízmérő kerül elhelyezésre
1 db NA 2” sr. gömbcsappal és 1 db NA 2” sr. kombi gömbcsappal szerelve.
SZV:A tervezett szennyvízhálózat a Hrsz.:32. út végén 310,39 mBf. csatlakozik az engedélyezett NA 100 betonaknába a DN 200 KGPVC szennyvízcsatornához a Hrsz.:32. ingatlanon.
A szennyvízhálózat DN 200 KGPVC csővezetékkel L=53,0m hosszon épül ki s=3% és s=5% os lejtés alkalmazásával, továbbá DN 160 KGPVC csővezetékkel L=5,5m hosszon s=3% lejtéssel.
A tervezett szakaszon 2 db NA 100 betonakna , 1 db D 200/200/200 KGPVC tisztítóidom és
1 db D 160/200/160 KGPVC tisztítóidom épül a 315,30 mBf. pontig Hrsz.:2270/3. ingatlanig.
Vízmérő utáni házi ivóvíz- és szennyvíz bekötővezetékek a Hrsz.:2270/2. ingatlan csatlakozási pontjáig (a belső épületgépész által tervezett pontokig)
IV:A tervezett házi ivóvízvezeték kezdőpontja a vízmérőaknában csatlakozik a tervezett
NA 25 mm MOM vízmérő után a Hrsz.:2270/3.ingatlanra tervezett betonaknával,
amelyben 1 db nyomásfokozó szivattyú (Q=1,0 l/s H=40m P=800W) kerül elhelyezésre 1 db szárazonfutás elleni nyomáskapcsolóval (0,3bar-5,0bar). Innen 53,0m D 63 KPE vízvezeték kerül kiépítésre a
Hrsz.:2270/2. ingatlan csatlakozási pontjáig. (17,0m-re a telekhatártól)
SZV:A Hrsz.:2270/3. ingatlanra tervezett szolgáltatási pont egy DN 160/200/160 szennyvíz tisztítóidom, amely a befogadója tervezett házi szennyvíz bekötővezetéknek 314,10 mBf. szinten.
A házi szennyvízvezeték DN 160 KGPVC cső L=49,0m hosszban s=5% eséssel épül ki
5 db DN 160/200/160 KGPVC bukó tisztítóidommal a belső épületgépész által tervezett
NA 100 betonaknáig 321,32 mBf. szinttel .(a telekhatártól 17,0m-re)
Ivóvíz- és szennyvízhálózat bővítése Magyarpolány Hrsz.:31. és Hrsz.:32. úton
IV:A tervezett ivóvízhálózat a 0+000 pontban 303,06 mBf. csatlakozik a meglévő NA 80 ac. ivóvízhálózathoz a Magyarpolány, Kossuth u.58. ingatlan előtt Hrsz.:31. ingatlanon.
Az ivóvízhálózat D 110 KPE P10 csővezeték L=186,0m hosszon épül ki 3 db NA 100 tolózárral és 1 db NA 100 földfeletti tűzcsappal a Hrsz.:32. út végéig 310,39 mBf. ponton.
SZV:A tervezett szennyvízhálózat a 0+000 pontban 305,49 mBf. csatlakozik a meglévő NA 100 betonaknába a DN 200 KGPVC szennyvízcsatornához a Hrsz.:31. ingatlanon.
A szennyvízhálózat DN 200 KGPVC csővezetékkel L=156,0m hosszon épül ki s=3% és
s=2%-os lejtés alkalmazásával, 4 db NA 100 betonaknával a Hrsz.:32. út végéig 310,39 mBf. ponton.
Út:
A létesítmény több helyrajzi számon megépülő közút, illetve a csapadékvíz elvezetést biztosító földárok. A létesítmény meglévő aszfalt burkolatú közúttól indul és a jelenlegi föld- illetve murvás út helyén létesül. A kivitelezés tervezett hossza 230+92 m.A közúti burkolat szélessége változó, részben 5,50 m széles, részben 3,5 m széles. Folyt: II.2.13. pontban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az MSZ2.1. alkalmassági követelmény szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata mélyépítési beruházások kivitelezésében (hónap, min. 0 hónap, max. 24 hónap)  10
2 3.A teljesítésben résztvevő szakember szakmai tapasztalata műemlékvédelmi környezetben és/vagy régészeti lelőhelyen megvalósuló mélyépítési beruházások kivitelezésében(hónap,min.0 hónap,max.24 hónap) 3
3 4. Az MSZ2.2. alkalmassági követelmény szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata mélyépítési beruházások kivitelezésében (hónap, min. 0 hónap, max. 24 hónap)  7
4 5. A kivitelezési munkákra kötelezően előírt 36 hónap jótálláson felül vállalt többletjótállás időtartama (hónap, min. 0 hónap, max. 12 hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Vállalkozói díj (nettó Ft) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 300
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00006
II.2.13) További információ Folyt. II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Út: A burkolati rétegrend 30 cm vtg. murva ágyazat, majd 3 réteg bazalt terítés illetve a szükséges két rétegű bitumen emulzó szórás.A csapadékvíz elvezetést biztosító földárok a meglévő közút melletti árokhoz csatlakozva biztosítja a befogadó irányába történő elvezetést. Részl:ADII-III
A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást lefolytatják: kivitelezési szerződés.
Felhívjuk a Tisztelt AT-k figyelmét, hogy a felhívásban megjelölt épületek 1. részben foglaltak szerinti kivitelezése (1. rész AFII.2.4. pont) (ún. telken belüli, épületen belüli magasépítési munkák) az 1. részt elnyerő AT feladatát képezi. Az 1. részhez tartozó közbeszerzési dokumentumokat AK kizárólag tájékoztató jelleggel küldi meg ATknek.
Felhívjuk a Tisztelt AT-k figyelmét, hogy a Lélekzug Tréningközponttal kapcsolatos mélyépítési munkálatok során ivóvíz és elektromos energia ellátás a kivitelezés helyszínén nem áll rendelkezésre. A nyertes AT köteles biztosítani a kivitelezéshez szükséges ivóvíz mennyiségét, valamint az elektromos energia mennyiségét.
A II.2.7. pontban meghatározott „nap” kifejezésen az Ajánlatkérő naptári napot ért. A teljesítési határidő a szerződés hatálybalépésétől kezdődik.
AK a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében hivatkozott esetlegesen a közbeszerzési dokumentumokban konkrét gyártmányra, típusra, márkára, azonban minden ilyen esetben a megnevezés mellett a "vagy azzal egyenértékű" kifejezést is érteni kell. Részl: ADI.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Valamennyi rész esetén:
A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be [Kbt. 74. § (1) bek. b) pont].
A kizáró okok vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet az öntisztázás [Kbt. 64. §] lehetőségére.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Valamennyi rész esetén:
Az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) pontját egyszerű nyilatkozattal kell igazolnia.
A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol e törvény Második Része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot” említ, az alatt a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni.
A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia. Az ajánlatkérő a Kormány rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is [Kbt. 114. § (2) bek.]
Az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel [321/2015. (X. 30.) Kr. 17. § (1) bek.].
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt – Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti – kizáró okok. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés]
Az ajánlatban - be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4) bekezdése]
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. [321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (7) bek.]
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Változásbejegyzési eljárás hiányában a nemleges tartalmú nyilatkozat csatolása szükséges [321/2015. (X. 30.) Kr. 13. §].
Figyelemmel a részekre történő ajánlattétel lehetőségére, az eljárás több részére is ajánlatot tevő gazdasági szereplő a kizáró okokkal és az alkalmassággal kapcsolatos nyilatkozatokat, igazolásokat csak egy részhez köteles benyújtani, az eljárás további részeiben pedig – amennyiben nem csatolja külön ezen nyilatkozatokat, igazolásokat – úgy köteles nyilatkozatot benyújtani arról, hogy mely rész tekintetében benyújtott nyilatkozatot vagy igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. [321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (8) bek.].
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. [321/2015. (X.30.) Kr. 3. § (5) bek.]
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Valamennyi rész esetén:
Az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában ajánlatkérő valamennyi rész esetén előírja az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Valamennyi rész esetén:
Ajánlatkérő a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés tényét a http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search oldalon ellenőrzi.
A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum csatolása szükséges.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Valamennyi rész esetében:
A Kbt. 67. §-a és 114. § (2) bek. alapján a GP1., GP2., GP3. alk.-i követelménynek való megfelelés tekintetében az alábbiak szerint előírt igazolásokat szükséges benyújtani az ajánlatban:
GP1.: Valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat, az elj.t megindító felhívás feladásának napját megelőző két évben (24 hónapban) létező, ill. létezett valamennyi pénzforgalmi számlára vonatkozóan, attól függően, h. AT mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak, az alábbi tartalommal:
- a vezetett pénzforgalmi számlaszámok megjelölése
- mióta vezeti (megszűnt számlaszám(ok) esetében mettől meddig vezette) az ügyfél pénzforgalmi számláját/számláit
- az elj.-t megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított két éves (24 hónapos) időtartamban – ill., ha a számlanyitás ennél későbbi időpontban történt, akkor a számlanyitás időpontjától - volt-e 15 napot meghaladó sorbaállítás bármelyik vezetett számláján
„Sorbaállítás” kifejezés alatt az ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
GP2.: 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (1) bek. b) pont: az elj.-t megindító felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évre vonatkozó saját v. jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolói eredmény-kimutatás részeinek benyújtása (ha a GSZ letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét)
Ha a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait AK ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges
Ha AT a GP2. szerinti irattal azért nem rendelkezik AK által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alk.-át a közbeszerzés tárgyából (építési beruházás) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni - 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (2) bek.
Ha AT a GP2. szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, mely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, az alk.-i követelmény és igazolási mód helyett bármely, AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal v. dokumentummal igazolhatja pénzügyi-gazdasági alk.-át.
AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, h. olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni a GP2. szerinti alk.-i követelmény igazolásának AK által elfogadott módjáról - 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (3) bek.
GP3.: az előző legfeljebb három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, az elj.-t megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (építési beruházás) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozat, attól függően, h. AT mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak -321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (1) bek. c) pont
Ha AT a GP3. szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az alk.-i követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal v. dokumentummal igazolhatja pénzügyi-gazdasági alk.-át. AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, h. olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni a GP3. szerinti alk.-i követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának AK által elfogadott módjáról [321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (3) bek.]
Kbt. 140. § (9) bek. irányadó
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Valamennyi rész esetében:
Ajánlattevő a szerződés teljesítésére gazdasági és pénzügyi szempontból alkalmatlan amennyiben:

GP1.: Az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző két évben (24 hónapban) létező, illetve létezett bármelyik pénzforgalmi számláján 15 napot meghaladó sorbaállítás volt az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított két éves (24 hónapos) időtartamban - illetve, ha a számlanyitás ennél későbbi időpontban történt, akkor a számlanyitás időpontjától.
A GP1. alkalmassági követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, így a Kbt. 65. § (6) bek. alapján közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy felel meg a GP1. alkalmassági követelménynek.
GP2.: Saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóinak eredmény-kimutatásai szerint az adózott eredménye az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évben egynél több lezárt üzleti évben negatív volt.
A GP2. alkalmassági követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, így a Kbt. 65. § (6) bek. alapján közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy felel meg a GP2. alkalmassági követelménynek.
Amennyiben az ajánlattevő a GP2. szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlatkérő megállapítja az ajánlattevő alkalmasságát, ha a közbeszerzés tárgyából (építési beruházás) származó árbevétele a működése ideje alatt eléri
az 1. rész esetén a nettó 190.000.000,- Ft-ot,
a 2. rész esetén a nettó 45.000.0000,- Ft-ot.
GP3.: az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele (értékesítés nettó árbevétele) összesen nem éri el
az 1. rész esetén a nettó 260.000.000,- Ft-ot,
a 2. rész esetén a nettó 60.000.000,- Ft-ot,
és a közbeszerzés tárgyából (építési beruházás) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el
az 1. rész esetén legalább a nettó 190.000.000,- Ft-ot,
a 2. rész esetén legalább a nettó 45.000.000,- Ft-ot,

A GP3. alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, azaz az árbevételi adatok összeadódhatnak.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Valamennyi rész esetében:
A Kbt. 67. §-a és 114. § (2) bek. alapján az MSZ1. alk.-i követelménynek való megfelelés tekintetében az alábbiak szerint előírt igazolásokat szükséges benyújtani az ajánlatban:
MSZ.1.: A 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (2) bek. a) pont: az AF feladásától visszafelé számított öt év (60 hónap) legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésére szolgáló, a 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (3) és a 23. § szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolás.
A teljesítés igazolásaként AK elfogadja annak igazolását is, ha a ref.köv-ben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg [321/2015. (X. 30.) Kr. 21/A. §].
Ha a ref.munkát az AT/AV/más szervezet közös AT-ként /AV-ként teljesítette, úgy a teljesítésből kizárólag csak az AT/AV/más szervezet saját teljesítése fogadható el.
321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 22. § (4)-(5) bek. irányadó.
Az ismertetésnél elegendő kitérni az alk.-i minimumkövetelményeiben meghatározottakra, az alk.-i előírásoknak megfelelő építési beruházás(ok)ra. Az ismertetés tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alk. megítéléséhez, az alk.-i min.köv.-ekben megfogalmazásra került.
Igazolás minimális tartalma:
- Vállalkozó neve, székhelye,
- a szerződést kötő másik fél (Megrendelő) neve, székhelye,
- a szerződés tárgya és mennyisége,
- az alkalmassági minimumkövetelmény szempontjából releváns, teljesítési igazolással lezárt munkák és mennyiségük felsorolása,
- közös ajánlattevői/ alvállalkozói teljesítés esetén a saját teljesítés mennyisége, vagy – az alkalmassági minimumkövetelmény szempontjából releváns munkák teljesítésének oszthatatlansága esetén – a saját teljesítés nettó ellenértéke,
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap pontossággal),
- teljesítés helye;
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
MSZ.2. Azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezése, végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe [321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (2) bek. b) pont]. Az ismertetésnél elegendő kitérni az alk-i előírásoknak megfelelő szakemberekre.
A szakemberek tekintetében alk.-i kritériumként AK a vonatkozó, szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó jogszabály szerinti szakirányú, ill. azzal egyenértékűnek tekintett – az AF-ban meghatározott – végzettség, valamint a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idő meglétét írja elő.
Amennyiben a bemutatott szakember a teljesítéshez szükséges releváns jogosultsággal már eleve szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló Kbt. 69. § (11) bek. szerinti kamarai nyilvántartásban, a jogosultsághoz szükséges végzettséget (ill. az azzal való egyenértékűséget) és szakmai gyakorlatot AK megállapítja az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartásból. Ez esetben a szakember végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum másolatának csatolása nem szükséges, a jogosultsághoz előírt végzettséget és szakmai gyakorlatot kamarai nyilvántartás önmagában igazolja. Ezért már meglévő jogosultság esetében jelöljék meg az ajánlatban a szakember kamarai névjegyzéki számát.
Ha a szakember a teljesítéshez szükséges releváns jogosultsággal még nem szerepel a kamarai nyilvántartásban, v. az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, igazolásként a szakember tekintetében csatolandó a szakember releváns végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlat meglétét igazoló, a szakember által sk. aláírt szakmai önéletrajz.
A szakmai önéletrajzban a releváns szakmai gyakorlat megléte év/hónap részletezettséggel kerüljön ismertetésre.
A szakmai önéletrajzból egyértelműen ki kell derülnie azoknak az adatoknak, melyet a szakemberek vonatkozásában az alk.-i minimumkövetelmények előírnak. AK az időben párhuzamos gyakorlatokat csak egyszer veszi figyelembe.
AT egyúttal csatolja az ajánlatához a megnevezett szakemberek sk. aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben kijelenti, h. az AT nyertessége esetén rend-re áll és közreműködik a szerződés teljesítésben az ajánlatban szereplő beosztásban, és nincs más olyan kötelezettsége a jelzett időszak(ok)ra vonatkozóan, mely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná.
Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11)-(12), 67. § (3), 114. § (2), 321/2015. (X. 30.) Kr. 24. § (1)-(2)
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlattevő a szerződés teljesítésére műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan:
MSZ.1.: ha az elj.-t megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben (60 hónap) nem rendelkezik az előírásoknak valamint a szerződésnek megfelelően teljesített, műszaki átadás-átvétellel lezárt,
az 1. rész esetén
MSZ1.1. összesen legalább 90 m2 alapterületű épület építésére és/vagy felújítására vonatkozó magasépítési szerződéssel.
A fenti előírásokat több referenciával együttesen is lehet teljesíteni.
a 2. rész esetén
MSZ1.1. összesen legalább 245 m hosszúságú ivóvíz- és/vagy eső-, és/vagy szennyvízvezeték építési szerződéssel VAGY összesen legalább 170 m hosszúságú útépítési szerződéssel.
A fenti előírásokat több referenciával együttesen is lehet teljesíteni.
AK az elj.-t megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt éves (60 hónap) vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb az elj.-t megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított nyolc éven (96 hónap) belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.

MSZ.2. ha nem rendelkezik legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberekkel:
Az 1. rész esetén:
MSZ2.1. 1 (egy) fő műszaki szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges alábbi feltételek (szakképzettség és szakmai gyakorlati idő) valamelyikével:
aa) okleveles építészmérnök vagy okleveles építőmérnök legalább három éves szakmai gyakorlattal, vagy
ab) építészmérnök vagy építőmérnök legalább négy éves szakmai gyakorlattal.
MSZ2.2. 1 (egy) fő műszaki szakemberrel, aki rendelkezik a
266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges alábbi feltételek (szakképzettség és szakmai gyakorlati idő) valamelyikével:
aa) okleveles gépészmérnök épületgépészeti szakirány, okleveles létesítmény mérnök épületgépészeti szakirány legalább három éves szakmai gyakorlattal, vagy
ab) gépészmérnök épületgépész szakirány legalább négy éves szakmai gyakorlattal.
A 2. rész esetén:
MSZ.2. ha nem rendelkezik legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberekkel:
MSZ2.2. 1 (egy) fő műszaki szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-M felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges alábbi feltételek (szakképzettség és szakmai gyakorlati idő) valamelyikével:
aa) okleveles építőmérnök legalább három éves szakmai gyakorlattal, vagy
ab) építőmérnök legalább négy éves szakmai gyakorlattal.
MSZ2.2. 1 (egy) fő műszaki szakemberrel, aki rendelkezik a
266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges alábbi feltételek (szakképzettség és szakmai gyakorlati idő) valamelyikével:
aa) okleveles gépészmérnök épületgépészeti szakirány, okleveles létesítmény mérnök épületgépészeti szakirány legalább három éves szakmai gyakorlattal, vagy
ab) gépészmérnök épületgépész szakirány legalább négy éves szakmai gyakorlattal.
Az MSZ2. alkalmassági követelmények tekintetében 1 szakember valamennyi rész tekintetében bemutatható.
Valamennyi résznél: Az MSZ2. alkalmassági követelmények tekintetében 1 szakember több pozícióra is jelölhető.
Az MSZ2. szerinti alk követelmények igazolására nem mutatható be olyan szakmai tapasztalat, amelyet az adott szakember olyan munka keretében szerzett, amit AT a minőségi értékelési szempontok körében bemutat.
Az időben egymást átfedő gyakorlati időtartamok esetén az átfedéssel érintett időszakok csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
AK egyenértékű végzettségeket és jogosultságokat is elfogad, az ezzel kapcsolatos információk a dokumentációban.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Valamennyi rész esetében:
Késedelmi kötbér: Vállalkozót a teljesítés időtartamának, mint kötbérterhes teljesítési határidőnek a késedelmes túllépése esetén, a késedelem minden naptári napjára esően a nettó vállalkozói díj 0,5 %-ának megfelelő összegű késedelmi kötbér terheli. A késedelmi kötbér maximálisan érvényesíthető mértéke: a nettó vállalkozási díj 20 %-a. Amennyiben a Vállalkozó késedelme meghaladja a 40 naptári napot, úgy Megrendelő jogosult – anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene – a vállalkozási szerződést a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani, illetve a szerződéstől elállni. Ebben az esetben a teljesítést olyan okból kell meghiúsultnak tekinteni, amelyért a Vállalkozó felelős, és Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.
Hibás teljesítési kötbér: Mértéke a hibás teljesítéssel érintett munkarész nettó értékének 20 %-a.
Meghiúsulási kötbér: A Vállalkozó – a neki felróható okból bekövetkező – meghiúsulás esetén az általános forgalmi adó nélkül számított szerződés szerinti ellenszolgáltatás 30 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért köteles fizetni a Megrendelő részére.
Jótállás: Időtartama 36 hónap + … (Vállalkozó ajánlatában tett megajánlás szerinti) hónap. Amennyiben a teljesítés tárgya tekintetében irányadó jogszabályok (így különösen a 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet és a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet) a jótállás időtartamát ettől eltérően szabályozzák, akkor a teljesítés érintett részei/elemei tekintetében a vonatkozó jogszabályok előírásai tekintendők irányadónak. A jótállás kezdő időpontja a sikeres végműszaki átadás-átvétel napja.
Jótállási biztosíték:Megrendelő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként – az Ajánlatkérő által előírt, valamint a nyertes ajánlattevő által vállalt jótállási időszakra – jótállási biztosítékot köt ki, hivatkozással a Kbt. 134. § (3) bekezdésre, melynek mértéke a szerződés szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatás 2 %-a.
A jótállási biztosítékkal kapcsolatos részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza.
Teljesítési biztosíték: Megrendelő a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként teljesítési biztosítékot köt ki, hivatkozással a Kbt. 134. § (2) bekezdésre, melynek mértéke a szerződés szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatás 2 %-a.
A teljesítési biztosítékkal kapcsolatos részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlattevőknek - a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint - nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatukhoz az előírt biztosítékok határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról.
A Nyertes Ajánlattevő a Kbt. 134. § (8) bekezdése alapján a Kbt. 134. § (6) bekezdésben foglalt egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket, biztosítékokat, illetve az ezekkel kapcsolatos részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Mindkét résznél:
Tartalékkeret nincs. NyertesAT jogosult a Kbt. 135.§(8) alapján a–tartalékkeret és áfa nélkül szám.–teljes ellenszolgáltatás 20%-ának megfelelő mértékű előleg igénylésére. NyertesAT előlegszámlát állít ki. Előleg elszámolás:1. rész:épületenként a végszámlából,2. rész:részfeladatonként a végszámlából Részl: ADII.
Finanszírozás:EU támogatásából utófinanszírozással+saját forrásból. A támogatási intenzitás mindkét TSZ esetében:100,000000%. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF, a szerződés átalánydíjas. Jogszabály:Kbt. 135.§(1)-(3);(5-8);272/2014. Kr.,Ptk. 6:130.§(1)-(2)(ha nincs AV);322/2015. Kr. 32/A-B. §(AV esetén);322/2015. Kr. 30-32. §, Áfa tv. 2011. évi CXCV. tv. 368/2011. Kr.
1. rész: épületenként 3 részszámla(25%,50%,75%-os készültségnél) és 1 végszámla(100%-os készültségnél).
2. rész: részfeladatonként (1-5.) 3 részszámla (25%,50%,75%-os készültségnél) és 1 végszámla(100%-os készültségnél).Részl:ADII
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem követeli meg, és nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) által gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi rész esetében:
Minősített ajánlattevők tájékoztatása: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását. A szigorúbban meghatározott alkalmassági követelmények: Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont, GP1. GP2., GP3., mindkét részben MSZ1., MSZ2.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/11/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2019/11/20 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/11/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Valamennyi rész esetén:1.értékelési szempont:fordított arányosítás,a 2-5.értékelési szempont:egyenes arányosítás.Az 5.értékelési szempont esetén AK által előírt 36 hónapos jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartamára kérünk megajánlást tenni
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 1. rész:1.500.000,- Ft, 2. rész: 500.000,- Ft
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11748038-15429829-00000000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: AK a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján az eljárásban való részvételt mindkét rész esetében ajánlati biztosíték adásához köti. AT-nek ajánlata részeként Ajánlati Biztosítékot kell benyújtani, melynek összege az 1. rész esetében 1.500.000 forint. 2. rész esetében: 500.000 forint.
A biztosíték teljesíthető - az AT választása szerint - az előírt pénzösszegnek a Kbt. 54. § (2) bekezdése szerint. Részl.: AD.I.kötet, II.9.13. pontja szerint.
VI.3.4 )
További információk: 1) Eljárás fajtája: Kbt. 117. §-a szerinti, Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok szerinti eljárás. Kbt. 117. § (2) bek. alapján önállóan kialakított eljárási szabályok:
Kbt. 112. § (1) bek. b) pontja szerint az alábbi eltérésekkel:
2) AK a Kbt. 113. § (1)-(5) bek.-eit nem alkalmazza.
3) A Kbt. 113. § (6) bek.-e az eljárást megindító felhívás visszavonására is alkalmazandó.
4) AK az ajánlatok bírálatát egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján végzi, ezért a Kbt. 62. § (1)bek.kb) pontja szerinti nyilatkozatot és az alk. követelményeknek való megfelelés igazolására előírt dokumentumokat kérjük az ajánlat részeként, az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtani.
5) Ha nem hirdetményben közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam, de legalább 3 munkanap áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, AK nem ad fel hirdetményt a módosításról, a közbeszerzési dokumentumok módosítását az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, az EKR-ben közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. A dokumentáció módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti AK valamennyi GSZ-t, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az AK-nél jelezték.
Valamennyi rész:
6) AK nem tart helyszíni bejárást, konzultációt, de a munkálatok helyszíne korlátozás nélkül szabadon megtekinthető.AK javasolja, hogy az ATk a megalapozott ajánlattétel érdekében a helyszíneket előzetesen tekintsék meg.
7) AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontját, és 81. § (4)-(5) bek.-eit.
8) Felelősségbiztosítás: teljes körű, építési szerelési, 30 millió Ft/év és 15 millió Ft/káresemény értékhatárig. részl:ADII
9) AT nyertessége esetén az MSZ2.pont tekintetében bemutatott szakembernek a szerz.kötés időpontjára szerepelnie kell a Magyar Építész Kamara, illetve a Magyar Mérnöki Kamara nyilvántartásában és rendelkeznie kell az előírt érvényes szakterületi FMV jogosultsággal.Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerz. megkötéséig nem rendelkezik, úgy a kamarai regisztráció elmaradása a szerz.kötéstől való visszalépésnek minősül, és AK a 2. legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést.
10) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:Stumpf Gábor, l.szám:00063
11) AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. §(11a)bek.-re.
12) A szerződés teljesítése során nyertes AT-nek rendelkeznie kell a 266/2013.Kr. szerinti, v. azzal egyenértékű, v. magasabb képesítési minimum követelményt tartalmazó jogosultságú – a szerz.ben előírt - felelős műszaki vezetőkkel a szerz.tervezet III.4. pontja szerint.
13) AK előírja szakmai ajánlat benyújtását, amelynek az árazott költségvetés v.mint az értékelési szempontokra tett vállalások képezik a részeit.
14) A nyertes AT el kell készítenie és ajánlata részeként be kell nyújtania részenként a teljes beruházásra vonatkozó indikatív műszaki ütemtervet és organizációs helyszínrajzot, mely bemutatja a tervezett munkálatokat, az ütemterv és az organizációs helyszínrajz nem képezi a benyújtandó szakmai ajánlat részét.
15) Különleges szerződéses feltételek: ADII.Kötet VIII. pontja szerint
16) A Kbt. 75.§(5)bek alapján AK kiköti, hogy ha bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése, AK az eljárást valamennyi rész tekintetében eredménytelenné nyilváníthatja. Ennek indoka, hogy bármelyik rész eredménytelensége esetén a támogatási szerződésekben foglalt műszaki tartalom nem valósítható meg teljes körűen, támogatás hiányában, illetve annak lecsökkenése esetén AK nem képes a beruházások megvalósítására.
16) Mindkét részben a közbeszerzés feltételes. AK a Kbt. 53.§(6) alapján tájékoztatja ATket, hogy a TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00006 sz. TSZ vonatkozásában a 17/2017.(II.1.)Kr. alapján költségnövekmény igényt (KNigény) fog benyújtani, ill. a műszaki, szakmai feltételek módosítására irányuló igényt (TSZmód1) nyújtott be.
AK a KNigény el nem fogadását vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását ÉS/VAGY a TSZmód1 el nem fogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja és amelyre az AK a szerződés megkötésére v. teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. A Kbt. 135.§(12) alapján AK a KNigény, a TSZmód1 együttes elfogadását és aláírását, és így a szükséges pénzügyi fedezet felhasználhatóvá válását és nyertes AT erről való értesítését a közbesz.eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépésének feltételeként (felfüggesztő feltétel) kiköti. A szerz.a fenti együttes hatályba léptető feltétel közül a legkésőbbi teljesülésének időpontjában lép hatályba.
AK-k fenntartják maguknak a jogot, hogy amennyiben a KNigénye nem kerül elfogadásra v. az igényeltnél kisebb összegben kerül elfogadásra, úgy a hiányzó pénzügyi fedezetet saját forrásból biztosítsák. AK-k a hiányzó fedezet saját forrásból történő biztosításáról szóló döntésük meghozatalára legkésőbb az adott rész keretében megkötött szerz. valamennyi fél általi aláírásától számított 6 hónapon belül jogosultak. Ez utóbbi esetben a szerződés azon a napon lép hatályba, amikor mindkét AK a hiányzó fedezet saját forrásból történő biztosításáról döntött és így a szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll és felhasználhatóvá válik, továbbá a TSZmód1 elfogadásra és aláírásra került és minderről nyertes AT értesítése megtörténik. A szerz. a fenti együttes hatályba léptető feltétel közül a legkésőbbi teljesülésének időpontjában lép hatályba. (részl:ADII)
Rövidítések:AK – ajánlatkérő, AT – ajánlattevő, AV-alvállalkozó, GSZ–gazdasági szereplő, elj.– eljárás, h.–hogy, v.–vagy, ill.–illetve, alk.–alkalmasság, TSZmód-Támogatási Szerződés módosítás, szerz-szerződés
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/11/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges