Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/214
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.07.
Iktatószám:21602/2019
CPV Kód:45214200-2
Ajánlatkérő:Salgótarjáni Tankerületi Központ
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Salgótarjáni Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28056672
Postai cím: Rákóczi Út 36
Város: Salgótarján
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Majorosné Kanyó Mária
Telefon: +36 32511714
E-mail: quadrat@chello.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kk.gov.hu/salgotarjan
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Palotás Általános Iskola felújítása
Hivatkozási szám: EKR001224302019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214200-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Intézményfelújítás és bővítés két részben összesen: 2012,97 m2-en., melyből az új építés 1168,95 m2, a felújítás 846,02 m2
A meglévő épületegyüttes átalakítása a mai kor szakmai és műszaki igényeinek megfelel. A főépület nyugati oldalán terveztük az új bővítményben elhelyezendő tantermeket, intézményirányítás helyiségeit, valamint az „A” típusú 15 x 30 m méretű küzdőtérrel rendelkező tornatermet a szükséges kiszolgáló helyiségekkel együtt elhelyezni. A tornaterem kiszolgáló helyiségei, orvosi szoba, tanári szoba, személyzeti öltöző valamint gépészeti helyiség kapnak helyet az új épületszárnyban.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
19622 / 2019 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
VI . 3 . 12
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
1. Az ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglaltakat.
2. Formai kötöttség: Az elektronikus ajánlat kívánt formátuma: pdf, az árazott költségvetés pdf és excel formátumban is benyújtandó.
3. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot a 424/2017. Kr. 11. § (1) bekezdésében foglaltak alapján űrlap formájában kell elkészíteni. A felolvasólapon fel kell tünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti adatokat.
4. Az ajánlatnak tartalmazni kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti nyilatkozatot.
5. Az ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolni kell a képviseleti jogok ellenőrizhetősége érdekében a nyilatkozatot aláíró(k) cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i), vagy a 2006. évi V.törvény szerinti aláírási mintáit.
6. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkozni kell a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.
7. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy gazdálkodó szervezete tekintetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. Kr. 13. §-a értelmében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
8. A 322/2015. Kr. 26. §- a alapján ajánlatkérő előírja, hogy a nyertes ajánlattevő(k)nek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára összkockázatú építési vagyon- és felelősségbiztosítást kell kötnie (vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjesztenie) az 1. rész tekintetében legalább 200 millió Ft/év és 50 millió Ft/káresemény értékhatárig kiterjedően, a 2. rész tekintetében legalább 100 millió Ft/év és 20 millió Ft/káresemény értékhatárig kiterjedően. A biztosításnak érvényben kell maradnia a sikeres műszaki átadás-átvételt követően legalább 12 hónapig a szavatosság/jótállás körében bekövetkező eseményekre.Az ajánlatban nyilatkozni kell a felelősségbiztosítás fennállására vonatkozóan.
9. Az ajánlattevőnek szakmai ajánlatot kell benyújtani a közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint- a kiadott költségvetések beárazott példányát kell benyújtani pdf és exel formátumban is.
10. Közös ajánlattétel: A Kbt. 35. § szerint.
11. Üzleti titok: A Kbt. 44. § és a 424/2017. Kr. 11. § (4) bekezdésben foglaltaknak szerint.
12. Az ajánlatkérő az eljárás során alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját, az eljárás eredményességéhez részenként min. 2 db ajánlat beérkezése szükséges.
13. Az ajánlatkérő kizárja a nyertes ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
14. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt., valamint a 321/2015. Kr., a 322/2015. Kr., illetve 424/2017. Kr. előírásai szerint kell eljárni.
15. Ponthatár: Rész-szempontonként: 0-10 pont A legjobb tartalmi elem 10 pontot kap. 1.rész-szempont nettó ajánlati ár: fordított arányosítás, a 2. és 4.résznél arányosítás és 3. rész-szempont esetén egyenes arányosítás részleteiben lsd közbesz dok útmutató.
16. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közbeszerzési eljárás aKbt. 53. § (6) bek. megfelelően feltételes közbeszerzési eljárás, a vállalkozási szerződés hatálybalépésének feltétele a támogatási szerződés módosításának jóváhagyása, továbbá kiköti a Kbt 135. § (12) bekezdésének alkalmazását is. Az Ajánlatkérő meghatározza továbbá, hogy az eljárás egyes részei között a fedezetátcsoportosítás jogát fenntartja.
17. Az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Majorosné Kanyó Mária lajstromszám: 00183.
Helyesen:
1. Az ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglaltakat.
2. Formai kötöttség: Az elektronikus ajánlat kívánt formátuma: pdf, az árazott költségvetés pdf és excel formátumban is benyújtandó.
3. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot a 424/2017. Kr. 11. § (1) bekezdésében foglaltak alapján űrlap formájában kell elkészíteni. A felolvasólapon fel kell tünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti adatokat.
4. Az ajánlatnak tartalmazni kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti nyilatkozatot.
5. Az ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolni kell a képviseleti jogok ellenőrizhetősége érdekében a nyilatkozatot aláíró(k) cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i), vagy a 2006. évi V.törvény szerinti aláírási mintáit.
6. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkozni kell a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.
7. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy gazdálkodó szervezete tekintetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. Kr. 13. §-a értelmében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
8. A 322/2015. Kr. 26. §- a alapján ajánlatkérő előírja, hogy a nyertes ajánlattevő(k)nek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára összkockázatú építési vagyon- és felelősségbiztosítást kell kötnie (vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjesztenie) az 1. rész tekintetében legalább 200 millió Ft/év és 50 millió Ft/káresemény értékhatárig kiterjedően, a 2. rész tekintetében legalább 100 millió Ft/év és 20 millió Ft/káresemény értékhatárig kiterjedően. A biztosításnak érvényben kell maradnia a sikeres műszaki átadás-átvételt követően legalább 12 hónapig a szavatosság/jótállás körében bekövetkező eseményekre.Az ajánlatban nyilatkozni kell a felelősségbiztosítás fennállására vonatkozóan.
9. Az ajánlattevőnek szakmai ajánlatot kell benyújtani a közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint- a kiadott költségvetések beárazott példányát kell benyújtani pdf és exel formátumban is.
10. Közös ajánlattétel: A Kbt. 35. § szerint.
11. Üzleti titok: A Kbt. 44. § és a 424/2017. Kr. 11. § (4) bekezdésben foglaltaknak szerint.
12. Az ajánlatkérő az eljárás során alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját, az eljárás eredményességéhez részenként min. 2 db ajánlat beérkezése szükséges.
13. Az ajánlatkérő kizárja a nyertes ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
14. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt., valamint a 321/2015. Kr., a 322/2015. Kr., illetve 424/2017. Kr. előírásai szerint kell eljárni.
15. Ponthatár: Rész-szempontonként: 0-10 pont A legjobb tartalmi elem 10 pontot kap. 1.rész-szempont nettó ajánlati ár: fordított arányosítás, a 2. és 4.résznél arányosítás és 3. rész-szempont esetén egyenes arányosítás részleteiben lsd közbesz dok útmutató.
16. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közbeszerzési eljárás aKbt. 53. § (6) bek. megfelelően feltételes közbeszerzési eljárás, a vállalkozási szerződés hatálybalépésének feltétele a támogatási szerződés módosításának jóváhagyása, továbbá kiköti a Kbt 135. § (12) bekezdésének alkalmazását is. Az Ajánlatkérő meghatározza továbbá, hogy az eljárás egyes részei között a fedezetátcsoportosítás jogát fenntartja.
17. Az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Majorosné Kanyó Mária lajstromszám: 00183.
18. Ajánlatkérő az eljárás során helyszíni bejárást tart, melynek időpontja: 2019. november 11. 10.00 óra. A találkozás az iskola portáján.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2019/11/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/11/19 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2019/11/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/11/19 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Kbt. 52. § (4) bekezdés b) pontja szerint
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben