Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/230
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.29.
Iktatószám:21614/2019
CPV Kód:03222000-3
Ajánlatkérő:Fővárosi Állat - és Növénykert
Teljesítés helye:A Fővárosi Állat- és Növénykert székhelye, 1146 Budapest: Állatkerti körút 6-12.;A Fővárosi Állat- és Növénykert székhelye, 1146 Budapest: Állatkerti körút 6-12.;A Fővárosi Állat- és Növénykert székhelye, 1146 Budapest: Állatkerti körút 6-12.;A Fővárosi Állat- és Növénykert székhelye, 1146 Budapest: Állatkerti körút 6-12.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.01.03.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Fővárosi önkormányzati intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:állat- és növénykert üzemeltetés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fővárosi Állat - és Növénykert
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69245691
Postai cím: Állatkerti Körút 6-12
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Erdei Gábor
Telefon: +36 305433172
E-mail: info@kozbesztender.hu
Fax: +36 17002075
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://zoobudapest.com/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001386242019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001386242019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Fővárosi önkormányzati intézmény
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: állat- és növénykert üzemeltetés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Állatok etetéséhez szükséges különféle gyümölcsök
Hivatkozási szám: EKR001386242019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 03222000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Fővárosi Állat- és Növénykert részére az állatok etetéséhez szükséges különféle gyümölcsök beszerzése
A közbeszerzési eljárás száma: K-159-H/2019
Irányadó szabályok:
5/2015. (II. 27.) NGM rendelete az elektronikus közúti áruforgalmi ellenőrző rendszer működéséről
51/2014. (XII. 31.) NGM rendelet az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működésével összefüggésben a kockázatos termékek meghatározásáról
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Szabadföldi hazai gyümölcsök, héjasok
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 03222000-3
További tárgyak:03222320-2
03222330-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A Fővárosi Állat- és Növénykert székhelye, 1146 Budapest: Állatkerti körút 6-12.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Fővárosi Állat- és Növénykert részére az állatok etetéséhez szükséges különféle gyümölcsök (szabadföldi hazai gyümölcsök, héjasok) beszerzése
Előirányzott mennyiség:
Szabadföldi hazai gyümölcs – 78.720 kg
Héjasok – 1.456 kg
Tekintettel az EKR rendszer kitöltési szabályaira (karakterkorlátozás), az egyes termékek mennyisége tekintetében a Kbt. 58. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő megadja a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban a rész esetében minden tételsorra vonatkozóan a megrendelni kívánt termék mennyiségét (alapmennyiség) és + (plusz) 40 %-ban kiköti a beszerzési igényének eshetőleges részét képező mennyiségét.
Ajánlatot a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi előírt, vagy az azzal – a dokumentációban szereplő műszaki paraméterei tekintetében - egyenértékű termékre lehet tenni. Ha az adott konkrét takarmány a mezőgazdasági körülmények miatt nem elérhető, ebben az esetben egyenértékűség és helyettesíthetőség szabályai az irányadóak. Ezt az esetet a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontja alapján kezelik a Felek. A műszaki leírásban meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat; ezt azonban ajánlatkérő nem értékeli.
Opciós mennyiség: lsd: II.2.11) Opciókra vonatkozó információ c. pont.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés két alkalommal, alkalmanként legfeljebb 3 hónappal meghosszabbítható. A meghosszabbításról a szerződés eredeti lejárati idejét legalább 30 nappal megelőzően tájékoztatja az ajánlatkérőként szerződő fél az ajánlattevőként szerződő fele(ke)t.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: 1.
Ajánlatkérő opcióként további, a jelen felhívás II.2.4. pontjában meghatározott termékek és mennyiségek tekintetében maximum további 40 %-os mennyiségi eltérést alkalmaz, melyet a meghosszabbított szerződés hatálya alatt egyoldalú nyilatkozatával jogosult lehívni, a maximum +40 % erejéig, több részletben is.
A plusz mennyiségre nem lehetséges külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az alapmennyiségre vonatkozó egységárral azonos.
2.
Mennyiség:
Sárgabarack – 112 kg
Ribizli – 56 kg
Egres – 56 kg
Málna – 56 kg
Szeder – 56 kg
Áfonya – 56 kg
Tekintettel az állatállomány esetleges változásának kiszámíthatatlanságára, ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy II.2.4.) pontban meghatározott termékmennyiségen felül igény esetén a jelen pontban meghatározott opcionális mennyiséget is megrendelje nyertes ajánlattevőről. Erről ajánlatkérő egyoldalú nyilatkozatban rendelkezik nyertes ajánlattevő felé. A szükséges mennyiségű terméket ajánlatkérő a részen belüli terméksorokon akár egy vagy több részletben lehívhatja az adásvételi szerződés hatálya alatt.
Az ajánlattevőként szerződő fél az opcionális megrendelés teljesítésére az általa az adott tételre megajánlott ajánlati egységár alapján kalkulált áron köteles.
Ajánlatkérőként szerződő fél nem vállal kötelezettséget az opcionális mennyiség lehívására.
Amennyiben a szerződés meghosszabbítási jog gyakorlásra kerül – az ajánlat szerinti áraknak a jelen közbeszerzési eljárás alapján létrejövő szerződés meghosszabbítással érintett időszakra vonatkozó fenntartása, az egyéb szerződéses feltételekkel együtt – a nyertes ajánlattevő számára kötelező érvényű.
VI.3) folyt.
7. Az ajánlathoz csatolni kell vagy elektronikusan hozzáférhetővé kell tenni (figyelemmel a Kbt. 41/A § (1)-(6) bekezdéseire, valamint az e-Kr. 11. § (1) bekezdésére):
- felolvasólapot elektronikus űrlap formájában a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti tartalommal. A felolvasólap űrlapját az EKR tartalmazza,
- Ajánlattevő űrlapként nyilatkozzon a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti tartalommal,
- az Amennyiben Ajánlattevő az előírt alkalmassági feltételeknek más szervezet kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni (és ezt az ajánlatában megfelelően jelezte), úgy csatolandó a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezettel kötött - erre vonatkozó - szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat legalább a Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerint. Tartalmazza a kapacitást nyújtó szervezet külön hozzájárulását az adatai kezeléséhez. Tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat (Kbt. 65. § (12) bek.)
- Benyújtandó az ajánlattevő, az ajánlatban nyilatkozatot tevő a Kbt. 65.§ (1) bekezdés b)-c) pont szerinti alkalmasság igazolásához kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) aláírási címpéldányának (vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintájának) egyszerű másolati példánya, akik aláírásukkal ellátták az ajánlatot (ajánlatban szereplő iratot).
Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, az általuk aláírt meghatalmazás másolati példányát is csatolni kell az ajánlathoz. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is. Egyéni vállalkozó és magánszemély ajánlattevő/alkalmasságot igazoló szervezet esetén Ajánlatkérő elfogadja a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt aláírási-mintát.
folyt. 2. rész II.2.11) pont
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az értékelési szempont: a Kbt. 76.§ (2) bek. a) pontja szerint alkalmazott legalacsonyabb ár a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározottak szerint: a mennyiséget tartalmazó táblázat kitöltésével kapott szumma érték képezi a "Megajánlott ajánlati árat”, azzal, hogy a teljes mennyiségben leírtak a szerződés teljesítése során irányadóak.

II.2.1)
Elnevezés: Szőlőfélék
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 03222115-2
További tárgyak:03222340-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A Fővárosi Állat- és Növénykert székhelye, 1146 Budapest: Állatkerti körút 6-12.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Fővárosi Állat- és Növénykert részére az állatok etetéséhez szükséges különféle gyümölcsök (szőlőfélék) beszerzése
Előirányzott mennyiség:
Szőlőfélék - 2.240 kg
Tekintettel az EKR rendszer kitöltési szabályaira (karakterkorlátozás), az egyes termékek mennyisége tekintetében a Kbt. 58. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő megadja a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban a rész esetében minden tételsorra vonatkozóan a megrendelni kívánt termék mennyiségét (alapmennyiség) és + (plusz) 40 %-ban kiköti a beszerzési igényének eshetőleges részét képező mennyiségét.
Ajánlatot a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi előírt, vagy az azzal – a dokumentációban szereplő műszaki paraméterei tekintetében - egyenértékű termékre lehet tenni. Ha az adott konkrét takarmány a mezőgazdasági körülmények miatt nem elérhető, ebben az esetben egyenértékűség és helyettesíthetőség szabályai az irányadóak. Ezt az esetet a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontja alapján kezelik a Felek. A műszaki leírásban meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat; ezt azonban ajánlatkérő nem értékeli.
Opciós mennyiség: lsd: II.2.11) Opciókra vonatkozó információ c. pont.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés két alkalommal, alkalmanként legfeljebb 3 hónappal meghosszabbítható. A meghosszabbításról a szerződés eredeti lejárati idejét legalább 30 nappal megelőzően tájékoztatja az ajánlatkérőként szerződő fél az ajánlattevőként szerződő fele(ke)t.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: 1.
Ajánlatkérő opcióként további, a jelen felhívás II.2.4. pontjában meghatározott termékek és mennyiségek tekintetében maximum további 40 %-os mennyiségi eltérést alkalmaz, melyet a meghosszabbított szerződés hatálya alatt egyoldalú nyilatkozatával jogosult lehívni, a maximum +40 % erejéig, több részletben is.
A plusz mennyiségre nem lehetséges külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az alapmennyiségre vonatkozó egységárral azonos.
2.
Mennyiség:
Szőlő (mediterrán) – 728 kg
Tekintettel az állatállomány esetleges változásának kiszámíthatatlanságára, ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy II.2.4.) pontban meghatározott termékmennyiségen felül igény esetén a jelen pontban meghatározott opcionális mennyiséget is megrendelje nyertes ajánlattevőről. Erről ajánlatkérő egyoldalú nyilatkozatban rendelkezik nyertes ajánlattevő felé. A szükséges mennyiségű terméket ajánlatkérő a részen belüli terméksorokon akár egy vagy több részletben lehívhatja az adásvételi szerződés hatálya alatt.
Az ajánlattevőként szerződő fél az opcionális megrendelés teljesítésére az általa az adott tételre megajánlott ajánlati egységár alapján kalkulált áron köteles.
Ajánlatkérőként szerződő fél nem vállal kötelezettséget az opcionális mennyiség lehívására.
Amennyiben a szerződés meghosszabbítási jog gyakorlásra kerül – az ajánlat szerinti áraknak a jelen közbeszerzési eljárás alapján létrejövő szerződés meghosszabbítással érintett időszakra vonatkozó fenntartása, az egyéb szerződéses feltételekkel együtt – a nyertes ajánlattevő számára kötelező érvényű.

1. rész II.2.11) pont folyt.
Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén az adott ország szerinti olyan dokumentum benyújtása szükséges eredeti nyelven és magyar fordításban, amelyből megállapítható az aláíró cégjegyzésre való jogosultsága.
EEKD dokumentumot elektronikus űrlap formájában, az űrlapot az EKR tartalmazza.
8. AK nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását közös ajánlattétel esetén.
9. 1 hónap ajánlati kötöttség a Kbt. értelmében 30 nap.
10. Egyéb, az AF, KD, valamint a Kbt. előírásai szerint becsatolandó és a fentiekben nem részletezett dokumentum, amely az ajánlat teljességéhez, érvényességéhez szükséges, a vonatkozó előírások szerint.
11. A benyújtandó dokumentumok – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – egyszerű másolatban is benyújthatók, kivéve, ha az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban másképp rendelkezik. a Kbt. 41/A § (1) bekezdése az irányadó.
12. Ajánlatkérő az Ajánlattevők cégjegyzésének adatait a www.e-cegjegyzek.hu weboldalon ellenőrzi. Amennyiben az említett weboldalon az ajánlattevőnek, cégjegyzési adatai nem találhatóak meg, akkor a hatályos cégkivonato(ka)t eredetiben vagy egyszerű másolatban az ajánlathoz csatolni szükséges. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén kizárólag akkor kötelező cégkivonat benyújtása, amennyiben az nem ellenőrizhető (kérjük, szíveskedjenek a megfelelő elektronikus elérhetőséget rögzíteni, amennyiben elérhető és a megfelelő magyar nyelvű fordítást csatolni), illetve nem érhető el a Kbt. 69.§ (11) bek. szerint.
Nem cég keretében folytatott tevékenységek esetében - a működési formának megfelelően - a nyilvántartó bíróság/költségvetési szerv/kamara, egyéni vállalkozók esetén a vállalkozói igazolvány másolata csatolandó (amennyiben az adatokat az ajánlatkérő magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartásból ingyenesen nem tudja ellenőrizni).
Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevők esetén a letelepedése szerinti ország hivatalos nyilvántartása szerinti a hatályos cégadatokat tartalmazó, releváns dokumentum nyújtandó be egyszerű másolatban eredeti nyelven és magyar fordításban.
folyt. 3. rész II.2.11) pont
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az értékelési szempont: a Kbt. 76.§ (2) bek. a) pontja szerint alkalmazott legalacsonyabb ár a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározottak szerint: a mennyiséget tartalmazó táblázat kitöltésével kapott szumma érték képezi a "Megajánlott ajánlati árat”, azzal, hogy a teljes mennyiségben leírtak a szerződés teljesítése során irányadóak.

II.2.1)
Elnevezés: Friss egzóta gyümölcsök
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 03222100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A Fővárosi Állat- és Növénykert székhelye, 1146 Budapest: Állatkerti körút 6-12.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Fővárosi Állat- és Növénykert részére az állatok etetéséhez szükséges különféle gyümölcsök (friss egzóta) beszerzése
Előirányzott mennyiség:
Friss egzóta - 24.693 kg és 57.800 db
Tekintettel az EKR rendszer kitöltési szabályaira (karakterkorlátozás), az egyes termékek mennyisége tekintetében a Kbt. 58. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő megadja a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban a rész esetében minden tételsorra vonatkozóan a megrendelni kívánt termék mennyiségét (alapmennyiség) és + (plusz) 40 %-ban kiköti a beszerzési igényének eshetőleges részét képező mennyiségét.
Ajánlatot a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi előírt, vagy az azzal – a dokumentációban szereplő műszaki paraméterei tekintetében - egyenértékű termékre lehet tenni. Ha az adott konkrét takarmány a mezőgazdasági körülmények miatt nem elérhető, ebben az esetben egyenértékűség és helyettesíthetőség szabályai az irányadóak. Ezt az esetet a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontja alapján kezelik a Felek. A műszaki leírásban meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat; ezt azonban ajánlatkérő nem értékeli.
Opciós mennyiség: lsd: II.2.11) Opciókra vonatkozó információ c. pont.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés két alkalommal, alkalmanként legfeljebb 3 hónappal meghosszabbítható. A meghosszabbításról a szerződés eredeti lejárati idejét legalább 30 nappal megelőzően tájékoztatja az ajánlatkérőként szerződő fél az ajánlattevőként szerződő fele(ke)t.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: 1.
Ajánlatkérő opcióként további, a jelen felhívás II.2.4. pontjában meghatározott termékek és mennyiségek tekintetében maximum további 40 %-os mennyiségi eltérést alkalmaz, melyet a meghosszabbított szerződés hatálya alatt egyoldalú nyilatkozatával jogosult lehívni, a maximum +40 % erejéig, több részletben is.
A plusz mennyiségre nem lehetséges külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az alapmennyiségre vonatkozó egységárral azonos.
2.
Mennyiség:
Mandarin (mediterrán) – 728 kg
Tekintettel az állatállomány esetleges változásának kiszámíthatatlanságára, ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy II.2.4.) pontban meghatározott termékmennyiségen felül igény esetén a jelen pontban meghatározott opcionális mennyiséget is megrendelje nyertes ajánlattevőről. Erről ajánlatkérő egyoldalú nyilatkozatban rendelkezik nyertes ajánlattevő felé. A szükséges mennyiségű terméket ajánlatkérő a részen belüli terméksorokon akár egy vagy több részletben lehívhatja az adásvételi szerződés hatálya alatt.
Az ajánlattevőként szerződő fél az opcionális megrendelés teljesítésére az általa az adott tételre megajánlott ajánlati egységár alapján kalkulált áron köteles.
Ajánlatkérőként szerződő fél nem vállal kötelezettséget az opcionális mennyiség lehívására.
Amennyiben a szerződés meghosszabbítási jog gyakorlásra kerül – az ajánlat szerinti áraknak a jelen közbeszerzési eljárás alapján létrejövő szerződés meghosszabbítással érintett időszakra vonatkozó fenntartása, az egyéb szerződéses feltételekkel együtt – a nyertes ajánlattevő számára kötelező érvényű.

2. rész II.2.11) pont folyt.
13. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, mely legalább az alábbiak szerint tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg aki a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak, illetve szerepelni kell benne, hogy a teljesítést milyen százalékos arányban osztják meg a felek egymás között, tartalmazza a vezető konzorciumi tag megjelölését, aki felel a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés végrehajtásáért, a kifizetéseket is beleértve. A megállapodásnak az ajánlat benyújtásának napján érvényesnek és hatályosnak kell lennie, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függhet felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől és harmadik személy, illetve hatóság jóváhagyásától. A közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők tételes megjelölését. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben csatolni kell a Kbt. 35. § (2)-(2a) bekezdései szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
folyt. 4. rész II.2.11) pont
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az értékelési szempont: a Kbt. 76.§ (2) bek. a) pontja szerint alkalmazott legalacsonyabb ár a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározottak szerint: a mennyiséget tartalmazó táblázat kitöltésével kapott szumma érték képezi a "Megajánlott ajánlati árat”, azzal, hogy a teljes mennyiségben leírtak a szerződés teljesítése során irányadóak.

II.2.1)
Elnevezés: Mirelit gyümölcsök
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15896000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A Fővárosi Állat- és Növénykert székhelye, 1146 Budapest: Állatkerti körút 6-12.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Fővárosi Állat- és Növénykert részére az állatok etetéséhez szükséges különféle gyümölcsök (mirelit gyümölcsök) beszerzése
Előirányzott mennyiség: 13.600 kg
Tekintettel az EKR rendszer kitöltési szabályaira (karakterkorlátozás), az egyes termékek mennyisége tekintetében a Kbt. 58. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő megadja a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban a rész esetében minden tételsorra vonatkozóan a megrendelni kívánt termék mennyiségét (alapmennyiség) és + (plusz) 40 %-ban kiköti a beszerzési igényének eshetőleges részét képező mennyiségét.
Ajánlatot a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi előírt, vagy az azzal – a dokumentációban szereplő műszaki paraméterei tekintetében - egyenértékű termékre lehet tenni. Ha az adott konkrét takarmány a mezőgazdasági körülmények miatt nem elérhető, ebben az esetben egyenértékűség és helyettesíthetőség szabályai az irányadóak. Ezt az esetet a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontja alapján kezelik a Felek. A műszaki leírásban meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat; ezt azonban ajánlatkérő nem értékeli.
Opciós mennyiség: lsd: II.2.11) Opciókra vonatkozó információ c. pont.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés két alkalommal, alkalmanként legfeljebb 3 hónappal meghosszabbítható. A meghosszabbításról a szerződés eredeti lejárati idejét legalább 30 nappal megelőzően tájékoztatja az ajánlatkérőként szerződő fél az ajánlattevőként szerződő fele(ke)t.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő opcióként további, a jelen felhívás II.2.4. pontjában meghatározott termékek és mennyiségek tekintetében maximum további 40 %-os mennyiségi eltérést alkalmaz, melyet a meghosszabbított szerződés hatálya alatt egyoldalú nyilatkozatával jogosult lehívni, a maximum +40 % erejéig, több részletben is.
A plusz mennyiségre nem lehetséges külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az alapmennyiségre vonatkozó egységárral azonos.
Az ajánlattevőként szerződő fél az opcionális megrendelés teljesítésére az általa az adott tételre megajánlott ajánlati egységár alapján kalkulált áron köteles.
Ajánlatkérőként szerződő fél nem vállal kötelezettséget az opcionális mennyiség lehívására.
Amennyiben a szerződés meghosszabbítási jog gyakorlásra kerül – az ajánlat szerinti áraknak a jelen közbeszerzési eljárás alapján létrejövő szerződés meghosszabbítással érintett időszakra vonatkozó fenntartása, az egyéb szerződéses feltételekkel együtt – a nyertes ajánlattevő számára kötelező érvényű.
3. rész II.2.11) pont folyt.
14. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 44.§-ban foglaltakra. Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján az ajánlatának egy részét üzleti titoknak minősíti és ezáltal annak nyilvánosságra hozatalát megtiltja, úgy indokolást köteles csatolni ajánlatához, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. Ezzel kapcsolatban felhívjuk az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 44. § (2)-(4) bekezdésében foglaltakra! A gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza.
15. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, és felhívja a figyelmet a Kbt. 71.§ (3) és (8) bekezdésében foglalt, nem hiánypótolható tényezőkre.
16. Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 131. § (4) bekezdését, azaz, az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatkérő az ajánlatok értékelési szempont szerinti értékelése alapján a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köt szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelöli.
17. Az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok közötti eltérés esetében az ajánlati felhívásban foglaltak az irányadóak. A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletek rendelkezései az irányadóak.
18. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 36.§-ában foglaltakra, miszerint:
a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen,
b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt,
c) más ajánlatot benyújtó ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [Kbt. 65. § (7) bekezdés].”
19. Ajánlatkérő ezúton hívja fel a figyelmet a Kbt. 138-139.§-ban foglaltakra.
20. A közbeszerzési dokumentumban található szerződéstervezet elfogadása az ajánlat érvényességi feltétele, annak csatolása az ajánlatban nem szükséges.
21. Az ajánlati felhívásban előírt valamennyi alkalmassági feltétel és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak).
22. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatban benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.
folyt. III.1.2) pont
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az értékelési szempont: a Kbt. 76.§ (2) bek. a) pontja szerint alkalmazott legalacsonyabb ár a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározottak szerint: a mennyiséget tartalmazó táblázat kitöltésével kapott szumma érték képezi a "Megajánlott ajánlati árat”, azzal, hogy a teljes mennyiségben leírtak a szerződés teljesítése során irányadóak.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.
Igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása körében Ajánlatkérő kifejezetten hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-aira. Az ajánlattevőknek az igazolást ennek megfelelően kell megtennie.
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevők mindegyikének külön), alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az ajánlatban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része szerinti eljárásban ajánlata benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bek. szerint II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentumot (továbbiakban EEKD) kell benyújtani előzetes igazolásként, továbbá a Korm..rend 3. § is irányadó.
Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződésteljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót – akkor is, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell továbbá az ajánlatban, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt, és ha igen, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A Kbt. 69.§ (4)-(8) bek. alapján a kizáró okok igazolására felhívott gazd. szereplőnek a Kormányrendelet III. Fejezet 8., 10. és 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kormányrendelet III. Fejezetében feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (11) bek-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezen adatbázisok elérhetőségét – azok kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára a Kormányrendelet előírja – feltünteti az ESPD megfelelőrészeiben. A gazdasági szereplőknek a formanyomtatványban fel kell tüntetniük
azt is, hogy a III. Fejezetszerinti igazolások kiállítására – amennyiben ennek benyújtásával kerül igazolásra az adott feltételnek való megfelelés – mely szerv jogosult. A Kormányrendelet III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók,ha a gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. A kizáró okokra vonatkozóan jelen közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, ill. adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat űrlap formájában szükséges benyújtani.
Az ajánlatkérő a Kbt. 74.§ (1) bekezdés a) pontja szerint köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevő), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont]
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: III.2.2) pont folyt.
Amennyiben a keretszerződés olyan okból, amelyért az Eladó felelős meghiúsul, az Eladó meghiúsulási kötbért köteles a Vevőnek fizetni. A kötbér alapja a nettó havi Egyedi Megrendelésre eső díj. A kötbér mértéke: 20%, de minimum 20.000 HUF Egyedi Megrendelésenként. Amennyiben három Egyedi megrendelés is meghiúsul és a Vevő nem tudja kimenteni magát, a Vevő jogosult felmondani a keretszerződést. Ebben az esetben a teljes előirányzott megrendelésre eső díj 20%-a minősül meghiúsulási kötbérnek. Ebben az esetben az Opciós Jog díja nem számít bele a meghiúsulási kötbér alapjába. Amennyiben a teljes keretszerzerződés meghiúsul a szerződés 8.2. pontja szerint, meghiúsulási köbér mértéke a keretszerződés keretében Vevő által vállalt teljes mennyiség lehívására vetített ellenérték 20%.-a.
AK a tárgyhónapban ténylegesen teljesített összes, az AT által a, minőségi vagy egyéb kifogással nem érintett termékértékesítésekről, valamint adott esetben a hibásteljesítés miatti kötbérrel levont összegről a tárgyhónapot követő hónap 5. napjától jogosult számlát kiállítani. Felek tárgyhónapnak azt a naptári hónapot tekintik, amelyre az elszámolás vonatkozik. Az időszakonkénti elszámolás miatt Felek a számla teljesítési időpontjának meghatározására vonatkozóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 58.§-ában foglaltakat tekintik irányadónak. AK az AT számláját a számla kiállításának napjától számított 30 napon belül átutalással fizeti ki a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek. alapján, Kbt. 135.§ (1),(5),(6) bek. szerint.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 4. rész II.2.11) pont folyt.
23. Ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tesz meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, ott Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak szerint az azzal egyenértékű eszközök, berendezések, stb. megajánlását is elfogadja. Adott esetben az egyenértékűség igazolására Ajánlattevő csatolja ajánlatához a megajánlott eszköz, berendezés részletes funkcionális leírását, paramétereit, főbb jellemzőit tartalmazó, hitelt érdemlő dokumentumot, mely alapján Ajánlatkérő egyértelműen és kétséget kizáróan képes megállapítani az adott berendezés egyenértékűségét. Erre vonatkozó további információt a műszaki leírás tartalmaz. Amennyiben a műszaki leírás meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, abban az esetben Ajánlatkérő minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” terméket is ért.
Ajánlatkérő olyan módon határozza meg az egyenértékűséget, hogy összeveti az ajánlattevő által megajánlott terméket az ajánlatkérési dokumentációban meghatározott típussal. Amennyiben a megajánlott termék adatlapján, és/vagy gyártói/termelői adatlapján és/vagy gyártói nyilatkozatában, vagy egyéb hitelt érdemlő bizonyítékon feltüntetett minden egyes műszaki paraméter megegyezik vagy kedvezőbb a dokumentációban meghatározott típus paramétereinél, úgy ajánlatkérő a megajánlott termék egyenértékűségét minta alapján vizsgálja és értékeli.
24. Ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tesz meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, ott Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak szerint az azzal egyenértékű eszközök, berendezések, stb. megajánlását is elfogadja. Adott esetben az egyenértékűség igazolására Ajánlattevő csatolja ajánlatához a megajánlott eszköz, berendezés részletes funkcionális leírását, paramétereit, főbb jellemzőit tartalmazó, hitelt érdemlő dokumentumot, mely alapján Ajánlatkérő egyértelműen és kétséget kizáróan képes megállapítani az adott berendezés egyenértékűségét. Erre vonatkozó további információt a műszaki leírás tartalmaz. Amennyiben a műszaki leírás meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, abban az esetben Ajánlatkérő minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” terméket is ért.
Ajánlatkérő olyan módon határozza meg az egyenértékűséget, hogy összeveti az ajánlattevő által megajánlott terméket az ajánlatkérési dokumentációban meghatározott típussal. Amennyiben a megajánlott termék adatlapján, és/vagy gyártói/termelői adatlapján és/vagy gyártói nyilatkozatában, vagy egyéb hitelt érdemlő bizonyítékon feltüntetett minden egyes műszaki paraméter megegyezik vagy kedvezőbb a dokumentációban meghatározott típus paramétereinél, úgy ajánlatkérő a megajánlott termék egyenértékűségét minta alapján vizsgálja és értékeli.
25. Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (4) bekezdésére tekintettel előírja, hogy az ajánlattevők tájékozódjanak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. Az ajánlatkérő az eljárás során ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e ellent a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti követelményeknek.

folyt. VI.4.3) pont
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági feltétel igazolásának módja:
Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmassága igazolandó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben végzett, legjelentősebb értékesítésekre vonatkozó referencia/referenciák ismertetésével. Az ajánlatkérő köteles a három év teljesítését figyelembe venni. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
A referencia akkor tekinthető az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben belül teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplőnek az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt egyszerű nyilatkozatát nem szükséges a formanyomtatvány IV. részében az adatok megadása. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.)
Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike vonatkozásában külön formanyomtatványokat is be kell nyújtsa az ajánlat részeként. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.
Közös ajánlattétel esetén az EEKD a közös ajánlattevők mindegyike vonatkozásában benyújtandó.
A nyilatkozat tartalmazza annak megjelölését, hogy a 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és – szükség esetén – hozzájáruló nyilatkozatot. [Kbt. 67. § (2)]
A Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdései alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető és az értékelési sorrendben azt követő legfeljebb három ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja az M1 alkalmassági követelmény tekintetében a referencianyilatkozat/igazolás benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek.a) pont, (1a) bek, és a 22. § (1)-(2) bekezdések figyelembe vételével: igazolására benyújtott igazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat: a teljesítés időtartama (kezdő és befejező időpont is, év hónap nap megjelöléssel), a szerződést kötő másik fél neve, elérhetősége, az értékesítésre irányuló referencia tárgya, a szállított mennyiség, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciát a következő módon kell igazolni:
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)–c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, amennyiben rendelkezik
1. rész esetében: az eljárást megindító hirdetmény feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből legalább 1 darab, a közbeszerzés tárgyára (szabadföldi hazai gyümölcs, héjasok szállítása/adás-vétele) vonatkozó szerződés keretében szerződésszerűen teljesített referenciával, és ezen szerződés alapján a szállított mennyiség elérte összesen legalább a 50.000 kg-ot.
2. rész esetében: az eljárást megindító hirdetmény feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből legalább 1 darab, a közbeszerzés tárgyára (szőlőfélék szállítása/adás-vétele) vonatkozó szerződés keretében szerződésszerűen teljesített referenciával, és ezen szerződés alapján a szállított mennyiség elérte összesen legalább a 1.500 kg-ot.
3. rész esetében: az eljárást megindító hirdetmény feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből legalább 1 darab, a közbeszerzés tárgyára (friss egzóta gyümölcsök szállítása/adás-vétele) vonatkozó szerződés keretében szerződésszerűen teljesített referenciával, és ezen szerződés alapján a szállított mennyiség elérte összesen legalább a 15.000 kg-ot és/vagy 40.000 db-ot.
4. rész esetében: az eljárást megindító hirdetmény feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből legalább 1 darab, a közbeszerzés tárgyára (mirelit gyümölcsök szállítása/adás-vétele) vonatkozó szerződés keretében szerződésszerűen teljesített referenciával, és ezen szerződés alapján a szállított mennyiség elérte összesen legalább a 10.000 kg-ot.
Közös ajánlattevők:
A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve ezek közül azoknak, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
Kapacitásbiztosító szervezetek:
Az ajánlattevő más szervezet kapacitásaira is támaszkodhat az alkalmassági feltételeknek való megfeleléshez a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az alkalmasságát a fent előírt módokkal azonos módon köteles igazolni a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján. Más szervezet kapacitásának igénybevétele esetén ajánlattevőnek meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amely(ek)nek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő által alkalmazni kívánt szerződést megerősítő biztosítékok: késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér az alábbiaknak megfelelően.
Az Eladó köteles a Megrendelő (Vevő) által a közbeszerzési dokumentumokban (dokumentációban) meghatározott szállítási ütemterv betartására.
A késedelmi kötbér mértéke: naptári napban meghatározott teljesítési határidő esetén a kötbéralap 1%-a/naptári nap. Az ilyen módon kiszabható kötbér maximuma az Egyedi Megrendelés szerinti nettó díj 15 %-át nem haladhatja meg, de legalább 10.000 HUF Egyedi megrendelésenként.
Minőségi kifogás esetén, amennyiben Vevő nem kéri a hibás teljesítés javítását, hibás teljesítés esetén hibás teljesítési kötbér mértéke 15 %-, alapja az Egyedi Megrendelésben foglalt hibás teljesítéssel érintett részére eső nettó ellenérték.
karakterkorlát miatt folyt. III.1.2)
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/01/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/01/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001386242019
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. §-a szerint, figyelemmel a 424/2017 korm. rendeletre.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokra a Kbt. 41/A § (1)-(6) bekezdései vonatkoznak. Ajánlatkérő valamennyi értesítést (így különösen: jegyzőkönyv, hiánypótlás, tájékoztatás, válasz, összegezés) az EKR-en keresztül küld meg ajánlattevők részére. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy kapcsolattartási adataikat szíveskedjenek úgy megadni, hogy ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, amennyiben a megküldött értesítések a címzett oldalán nem jutnak el a megfelelő kapcsolattartóhoz.
2. AK a Kbt. 40. § (1) és 41. § (1) bekezdése alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő az e-Kr., illetve a Kbt. 40/A. §, 40/B. § és 40/C. § rendelkezései szerint. Az ajánlat részletes formai követelményeit a KD tartalmazza. Az ajánlatot elektronikus úton kell benyújtani. AK a KD-t a gazdasági szereplők számára ingyenesen biztosítja, amelyet az eljárás megindításakor az EKR rendszeren elektronikusan elérhetővé tesz. Az ajánlathoz elektronikusan hozzáférhetővé kell tenni, figyelemmel az e-Kr. 11. §(1) bek. alapján, a felolvasólapot, űrlapját az EKR tartalmazza. Továbbá AT az EKR rendszerben űrlapként nyilatkozzon valamint meghatározott pdf-eket csatoljon a KD iratjegyzéke szerint
3. A Kbt. 56.§ (1) bek. szerint az ajánlati felhívásban, illetőleg a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban az ajánlattevő az EKR rendszeren keresztül kiegészítő tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől az EKR rendszeren keresztül. Ajánlatkérő az EKR-en keresztül a Kbt. 56.§ (2)-(3) bek. alapján adja meg a kiegészítő tájékoztatást.
4. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az Ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)–(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
5. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
-Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi (http://nekszt.hu).
-Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/ portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
6. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
karakterkorlát miatt folyt. 1. rész II.2.11) pont
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
III.1.2) pont folyt
26. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§(2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
27. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bekezdését.
28. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát, értékelését valamint valamennyi eljárási cselekményt a hirdetménnyel induló nyílt eljárások szabályai szerint folytatja le.
29. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén csatolja be a céginformációs szolgálathoz benyújtott változásbejegyzési kérelmét, és annak érkezéséről a céginformációs szolgálat által megküldött igazolást - Csatolandó az ajánlattevő, közös ajánlat esetén mindegyik ajánlattevő részéről
30. Amennyiben az ajánlati felhívásban szereplő valamelyik határidő nem munkanapra esne, akkor a határidő a következő munkanap, ugyanabban az időpontban jár le.
31. Az eljárásban eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó dr. Orbán Krisztina, lajstromszáma: 00367 és Erdei Gábor, lajstromszáma: 01061 (info@kozbesztender.hu)
32. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatban - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.
33. A teljesítéssel kapcsolatban előteljesítés biztosított. Ajánlatkérőként szerződő fél alkalmazza a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontját, mely jelen eljárásban azt jelenti, hogy az ajánlattevőként szerződő fél előteljesítése esetén a teljesítés időpontja az előteljesítés időpontja.
34. Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a felhívás megküldésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. Bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az alkalmasság megállapításához szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában szükséges az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni. Az ajánlati felhívás III.1.3) M1) pontjában foglalt műszaki alkalmassági követelmény (referencia) tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó.
35. Figyelemmel arra, hogy a szerződés teljesítésének nyelve magyar, amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítés során magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismeretével nem rendelkező szakembert vesz igénybe, a magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismeretének hiányából adódó minden következményt, beleértve a szaktolmács, illetve szakfordítás biztosítását, illetve mindezek költségét is, minden esetben Vállalkozó viseli. A szaktolmács, illetve szakfordítás teljes költsége Vállalkozót terheli.
36. Az Ajánlatkérő által igazolt teljesítést követően kiállított számlát az ajánlatkérő a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül átutalással egyenlíti ki. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: Forint (HUF). A pénzügyi teljesítés részletes feltételeit az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/25 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák