Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/215
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.08.
Iktatószám:21657/2019
CPV Kód:85110000-3
Ajánlatkérő:Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
Teljesítés helye:Ajánlatkérő székhelye (4400 Nyíregyháza, Szent István út 68.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.11.26.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80280071
Postai cím: Szent István Utca 68
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Adorján Gusztáv Tamás
Telefon: +36 42599700
E-mail: kozbeszerzes@szszbmk.hu
Fax: +36 42599799
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.szszbmk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000981572019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000981572019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: NEAK finanszírozott ellátások felülvizsgálata
Hivatkozási szám: EKR000981572019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85110000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Megbízási szerződés keretében a NEAK által finanszírozott tevékenységi körön belül elvégzett diagnosztikai és terápiás eljárások számbavétele, dokumentációs felülvizsgálata, okirati megfelelősége, vizsgálata, pénzügyi elszámolások optimalizálása, tájékoztatások, javaslatok nyújtása az alábbiak szerint:
- a működése és feladata körében a NEAK által finanszírozott tevékenységi körön belül a mindenkori valamennyi aktív fekvőbeteg osztályokon a fekvő betegeken elvégzett diagnosztikai és terápiás eljárások kombinatív számbavétele;
- azok dokumentációinak felülvizsgálata, az okiratok megfelelőségének ellenőrzése;
- a NEAK felé jelentendő adatlapok adatainak a betegdokumentációval való összehangolása;
- a hiányosságok feltárása, javaslattétel azok kijavítására;
- legalább havonta egy alkalommal helyszíni konzultáció tartása az Ajánlatkérő székhelyén finanszírozási és szükség szerint a gyógyító egységek szakembereivel.
Az aktív osztályon évi 108.000 körüli átlagos éves aktív fekvőbeteg esetszám van.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A közbeszerzés tárgyában meghatározott szolgáltatási tevékenység annak jellegére tekintettel nem bontható részekre. Szakmai szempontok alapján jól elkülöníthető részek nem határozhatók meg.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: NEAK finanszírozott ellátások felülvizsgálata
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85110000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye (4400 Nyíregyháza, Szent István út 68.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Megbízási szerződés keretében a NEAK által finanszírozott tevékenységi körön belül elvégzett diagnosztikai és terápiás eljárások számbavétele, dokumentációs felülvizsgálata, okirati megfelelősége, vizsgálata, pénzügyi elszámolások optimalizálása, tájékoztatások, javaslatok nyújtása az alábbiak szerint:
- a működése és feladata körében a NEAK által finanszírozott tevékenységi körön belül a mindenkori valamennyi aktív fekvőbeteg osztályokon a fekvő betegeken elvégzett diagnosztikai és terápiás eljárások kombinatív számbavétele;
- azok dokumentációinak felülvizsgálata, az okiratok megfelelőségének ellenőrzése;
- a NEAK felé jelentendő adatlapok adatainak a betegdokumentációval való összehangolása;
- a hiányosságok feltárása, javaslattétel azok kijavítására;
- legalább havonta egy alkalommal helyszíni konzultáció tartása az Ajánlatkérő székhelyén finanszírozási és szükség szerint a gyógyító egységek szakembereivel.
Az aktív osztályon évi 108.000 körüli átlagos éves aktív fekvőbeteg esetszám van.
A részletes szakmai feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok II. fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M/2.1. alkalmassági előírás tekintetében megjelölt szakember többlet szakmai gyakorlata (hónap, legkedvezőtlenebb 0 hónap, legkedvezőbb 36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: mindenkori finanszírozási súlyszámtöbblet %-a / hó / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Ajánlatkérő egyoldalú döntésével jogosult a szerződés időtartamát további legfeljebb 3 hónappal meghosszabbítani, amely időszak alatt az alapidőszak szerinti szolgáltatásnak megfelelő mennyiség teljesítését jogosult Ajánlatkérő elvárni.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő egyoldalú döntésével jogosult a szerződés időtartamát további legfeljebb 3 hónappal meghosszabbítani, amely időszak alatt az alapidőszak szerinti szolgáltatásnak megfelelő mennyiség meghosszabbítással arányos teljesítését jogosult Ajánlatkérő elvárni.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő,
akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése , valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti bármely kizáró ok fennáll, vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. A kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt. 114. § (2) bekezdésében és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) és (2) bekezdése szerint nyilatkozni szükséges. A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerint Ajánlatkérő az alábbi kizáró okok érvényesítését
írja elő: a. A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdése szerinti bármely kizáró ok fennáll. b. A közbeszerzési eljárásban nem
lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (2)
bekezdése szerinti bármely kizáró ok fennáll. c.) A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kizáró ok fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja és 114. § (2) bekezdése, illetve a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1)
bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) nyilatkoznia kell; valamint a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró ok hatálya alá nem tartozását igazolnia kell. A kizáró okokra a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat
tartalma valós. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem
alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi
közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt
információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az
egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A kizáró okok fenn nem
állása tekintetében az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint kell eljárni, vagyis ajánlattevő köteles ajánlatában nyilatkozni arról, hogy az által bevonni kívánt alvállalkozóval, az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok. Fenti nyilatkozatok vonatkozásában felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 62. § (1)
bekezdés i) pontjában foglaltakra. Ajánlatkérő továbbá felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ában foglaltakra. Amennyiben ajánlattevő,
közös ajánlattevők bármelyike cégjegyzék adatainak bejegyzésével kapcsolatosan változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, e körülményről az ajánlatban cégszerűen nyilatkozni szükséges.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjára tekintettel – a 21. § (3a) bekezdés a) pontjában
foglaltakat figyelembe véve – a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén köteles benyújtani az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított három évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, legjelentősebb, a közbeszerzés
tárgya szerinti (teljesítmény elszámolás felülvizsgálata) szolgáltatásainak ismertetését tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatot a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § szerint igazolva. Az igazolásban legalább fel kell tüntetni a szerződés tárgyát (a szolgáltatás
jellegét, különösen a közbeszerzés tárgyára tekintettel), a szerződés szerinti mennyiséget (éves aktív fekvőbeteg esetszám), a teljesítés idejét (kezdés és befejezés [év, hó, nap]), a szerződést kötő másik fél, valamint a részéről információt nyújtó személy nevét és
telefonszámát vagy e-mail címét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
M/2. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontjára tekintettel a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén köteles benyújtani azon személyek megnevezését, képzettségét vagy végzettségét, valamint szakmai tapasztalatukat tartalmazó cégszerű (vagy joghatás kiváltására alkalmas egyéb formában kiállított) nyilatkozatát, akik a szolgáltatás teljesítéséért felelősek, valamint ezen személyek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzait, melyek ezen személyek képzettségét, végzettségét és szakmai tapasztalatukat ismerteti, továbbá tartalmazza az adott személyek rendelkezésre állási nyilatkozatát, illetve a végzettségüket, képzettségüket igazoló dokumentum(ok)at (egyszerű másolatban). A teljesítésbe bevonni kívánt személyeket és a végzettségüket/képzettségüket elegendő az alkalmassági követelményeknek való megfelelés mértékéig bemutatni. Egy szakember egy pozícióra mutatható be.
Az ajánlattevő az ajánlatában a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben
befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, a közbeszerzés tárgyában (teljesítmény elszámolás felülvizsgálata) egy vagy több
teljesített, legalább 60 000 éves aktív fekvőbeteg esetszámra vonatkozó referenciával. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, úgy Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése szerint jár el. A jelen pont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés egy vagy több, a közbeszerzés tárgya szerinti szerződés bemutatásával is
igazolható, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §-ában foglaltakra is. Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés a
közbeszerzés tárgyán kívül egyéb feladatok teljesítését is magában foglalja, Ajánlatkérő kizárólag a közbeszerzés tárgya szerinti,
teljesített szerződéses mennyiséget veszi figyelembe az ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során. Ha a nyertes közös
ajánlattevőként teljesített szolgáltatásra vonatkozó referencia igazolás – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes
ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett
ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó
ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:
M/2.1. legalább 1 fő egészségügyi közgazdasági szakokleveles vagy ezzel egyenértékű végzettségű orvossal, aki közbeszerzés tárgya
szerinti (teljesítmény elszámolás felülvizsgálata) tevékenység végzésére vonatkozó, legalább - átfedések nélkül - 24 hónapos szakmai
gyakorlattal bír;
M/2.2. legalább 1 fő egészségügyi közgazdasági szakokleveles vagy ezzel egyenértékű végzettségű orvossal, aki közbeszerzés tárgya szerinti (teljesítmény elszámolás felülvizsgálata) tevékenység végzésére vonatkozó, legalább - átfedések nélkül - 24 hónapos szakmai gyakorlattal bír;
M/2.3. legalább 2 fő orvossal, akik a közbeszerzés tárgya szerinti (teljesítmény elszámolás felülvizsgálata) tevékenység végzésére vonatkozó, legalább - átfedések nélkül, külön-külön - 36 hónapos szakmai gyakorlattal bírnak.
Az M/1. és M/2. alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az
alkalmassági követelménynek ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a műszaki és szakmai alkalmasság megállapítására. Az ajánlatban a Kbt. 65. § (7) bekezdés második fordulata alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó – joghatás kiváltására alkalmas formában kiállított – okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) és (11) bekezdésében foglaltakra. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Meghiúsulási kötbér: mértéke a teljesítés (ellenőrzés) nélkül maradt hónapok számának – de legfeljebb 6 hónap – és a teljesített (ellenőrzött) hónapokra kifizetett és/vagy esedékes havi átlag megbízási díj 50%-ának a szorzata.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A Megbízó a megbízási díjat havonta, a javítás-ellenőrzés NEAK által történő kiegyenlítését követő 60 napos fizetési határidővel tartozik fizetni – teljesítéssel igazolt – számla ellenében a Kbt. 27/§, 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése,, és a Ptk. 6:130. § (3) bekezdése szerint, figyelemmel a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. LXXXIII. törvény 9/A. §-ára. Alkalmazandók a kifizetésnél az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései is. A kifizetés és elszámolás pénzneme HUF.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésében foglaltak alapján a közbeszerzési eljárásban való részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához, illetve a közbeszerzési eljárás keretében létrejövő szerződés teljesítése során nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a nyertes ajánlattevő(k)től.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: Szerződéskötési feltétel: MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány alapján működtetett vagy ezzel egyenértékű minőségirányítási rendszer megléte.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/11/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/11/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/ [Kbt. 68. § (1b) bekezdése]
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 15. §-a és a Kbt. 68. § szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Nincs korlátozás.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Ajánlati ár fordított arányosítás, minőségi szempont egyenes arányosítás.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. A kommunikáció 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. §. alapján az EKR-ben történik.
2. Az értékelés módszere: ajánlati ár fordított arányosítás, minőségi szempont egyenes arányosítás. Adható pontszám: 0-10 pont.
3. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.
4. Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított – országos, regionális – közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet, Ajánlatkérő a következő bontó feltételt köti ki: Ajánlatkérő szerződéses kötelezettséget kizárólag Ptk. 6:116. § (2) bek. szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben vagy összevont közbeszerzési eljárás keretében keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a központosított vagy összevont közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Ezen okból adódóan Ajánlatkérőnek semmilyen hátrányos következménye nem származhat. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bek. a) pontja, valamint 131. § (9) bek. alkalmazásának tekintetében általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében beállott lényeges körülménynek tekinti ezt az esetet.
5. Az ajánlatba be kell nyújtani: a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatot, nemleges tartalommal is; a Kbt. 65. § (7) szerinti nyilatkozatot az ott jelölt tartalommal, adott esetben nemleges nyilatkozatot; adott esetben a közös ajánlattevők közötti megállapodást a Kbt. 35. § és a közbeszerzési dokumentumok, valamint a Kbt. 41/A. § (4) és (5) bek. előírásai szerint; a Kbt. 44. § szerint az üzleti titkot elkülönítetten, és arról szóló nyilatkozatot indoklással a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (4) bek. szerint; a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 13. §-a szerinti dokumentumokat, illetve nemleges nyilatkozatot; aláíró cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldányát, ill. ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintáját.
6. A nem szabályozott kérdésekben a Kbt., végrehajtási rendeletei (beleértve a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendeletet és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletet is) és a Kbt. 2. § (8) bek. szerint a Ptk. az irányadó.
7. Összeférhetetlen és nem vehet részt a közbeszerzési eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 25. § (3) és (4) bek. szerint bármely összeférhetetlenségi körülmény fennáll.
8. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 35. §-ában és a Kbt. 36. §-ában foglaltakra.
9. A Kbt. 35. § (8) bek. szerinti szervezet alapítása kizárt.
10. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
11. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/.
12. Az EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi http://nekszt.hu. A rendszer működésével, használatával kapcsolatosan az Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.
13. Ajánlatkérő tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
14. A jelen közbeszerzési eljárás a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerinti folyamatba épített ellenőrzéssel érintett.
15. Az eljárás jogalapja a Kbt. 113. § (5) bekezdés d) pontja.
16. A II.2.5) pontban az ajánlati ár teljes szövegezése: mindenkori finanszírozási súlyszámtöbblet forintban kifejezett nettó értékének %-a / hó.
17. Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/11/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges