Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/228
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.27.
Iktatószám:21763/2019
CPV Kód:42215200-8
Ajánlatkérő:ITH Enterprise Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Aszófő 040/25 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.12.09.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Élelmiszerfeldolgozás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: ITH Enterprise Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71777153
Postai cím: Kapy Út 44.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jósa Miklós
Telefon: +36 202503650
E-mail: josa.miklos@gmail.com
Fax: +36 12053513
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001360792019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001360792019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Élelmiszerfeldolgozás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kompakt moduláris húsfeldolgozó
Hivatkozási szám: EKR001360792019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42215200-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Adásvételi szerződés a VP-3-4.2.1-15 kódszámú felhívásra benyújtott, 1820377163 azonosítószámú projekt keretében kompakt moduláris húsfeldolgozó beszerzésére.
A gépek, eszközök részletes műszaki leírását a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Kompakt moduláris húsfeldolgozó
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42215200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231
A teljesítés helye: Aszófő 040/25 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Egyedi gyártású soroltan szerelt, egylégterű sertés feldolgozó modul: 2 db, egyenként 51,24 m3
Kutter - daráló - töltő: 1 db (3. értékelési részszempont vonatkozik rá)
Sütő - füstölő: 1 db (3. értékelési részszempont vonatkozik rá)
Füstölő szekrény: 2 db
Érlelő kamra: 1 db
Vízfogyasztáscsökkentő rendszer: 1 db
Kondenzációs kombi kazán: 1 db
Automata multifunkciós mélyhúzó csomagológép: 1 db (3. értékelési részszempont vonatkozik rá)
Élelmiszeripari hűtő önálló, önhordó, mozgatható, szállítható modul: 3 db (3. értékelési részszempont vonatkozik rá)
Élelmiszeripari fagyasztó önálló, önhordó, mozgatható, szállítható modul: 3 db (3. értékelési részszempont vonatkozik rá)
Energiaoptimalizáló, vezérlő, távfelügyelet, beléptető rendszer: 1 db
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi az eszközök telepítése és üzembe helyezése, valamint az eszközök működtetéséhez szükséges legfeljebb 2 fő kezelő személyzet maximum 2 napos betanítása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A jótállás ideje alatt helyszíni kiszállási határidő hibabejelentéstől számított órában (legkedvezőbb: 6 óra, legkedvezőtlenebb: 24 óra) 10
2 3. Meghatározott eszközökre a jótállás ideje alatt kicserélési határidő kicserélés igénylése esetén órában (legkedvezőbb: 6 óra, legkedvezőtlenebb: 72 óra) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Az ellenszolgáltatás összege (nettó Ft) / Súlyszám: 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP-3-4.2.1-15 -ra benyújtott 1820377163 projekt
II.2.13) További információ Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a szerződés teljesítéséhez az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet összege a jelen közbeszerzési eljárás megindításának időpontjában nem éri el a közbeszerzés becsült értékét, így ajánlatkérő a szerződés teljesítéséhez szükséges pótfedezet biztosítására további támogatásra irányuló igényt nyújthat be. Amennyiben a fentiekben hivatkozott támogatásra irányuló igény el nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása az ajánlattételi határidő lejártát követően jut az ajánlatkérő tudomására, a támogatási igény el nem fogadását vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében eredménytelenné nyilváníthatja (feltételes közbeszerzés). Ajánlatkérő tájékoztatja továbbá az ajánlattevőket, hogy a támogatásra irányuló igény - az ajánlatkérő által igényelt összegben történő - elfogadását a Kbt. 135. § (12) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások figyelembe vételével a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként is kiköti az alábbiak szerint. A szerződés teljesítéséhez szükséges pótfedezet biztosítására szolgáló támogatás megítéléséről ajánlatkérő haladéktalanul, de legkésőbb tudomásra jutásától számított három munkanapon belül a nyertes ajánlattevőt írásban tájékoztatja azzal, hogy a tájékoztatás napját követő 5. munkanap a megkötött szerződés hatályba lépésének napjának minősül. Ajánlatkérő a fenti feltételek teljesülése nélkül is bármikor dönthet úgy, hogy a fedezetet saját forrásból biztosítja és a szerződést a megkötését követő 6 hónapon belül a nyertes ajánlattevőhöz intézett írásos, egyoldalú nyilatkozatával hatályba lépteti azzal, hogy a tájékoztatás napját követő 5. munkanap minősül a megkötött szerződés hatályba lépésének napjának. A szerződés megkötésétől számított 6. hónap lejártáig hatályba nem léptetett szerződéstől ezen határidő lejártát követően bármelyik fél jogosult elállni.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 321/2015. (X.30.) Korm. Rendelet] 17. § (1)
bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az
ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtania. Amennyiben a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A nyilatkozatot az ajánlattevőnek abban az esetben is szükséges az ajánlathoz csatolnia, amennyiben a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol e törvény Második Része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot" említ, az alatt a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek és a 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. Az ajánlatkérőnek a Kbt. 74. § (1) bekezdésének a) és b) pontjaiban foglaltak értelmében ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) a kizáró okok [62. §, és ha az ajánlatkérő előírta 63. §] hatálya alá tartozik; b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 74. § (2) bekezdésének a) és b) pontjaiban foglaltak értelmében kizárhatja az eljárásból - azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdése], - azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [2. § (5) bekezdése]. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdéseiben részletezett jogintézmény (öntisztázás) biztosította lehetőségekre.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontjára vonatkozóan az ajánlatkérő előírja, hogy a gazdasági szereplő legyen bejegyezve a
cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a
céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának
adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt
nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P/1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének b) pontjában foglaltak értelmében - amennyiben a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét - az ajánlattevő saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolója „Eredménykimutatás” része az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző három - számviteli beszámolóval - lezárt üzleti év vonatkozásában. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló „Eredménykimutatás” részének benyújtása az ajánlatban nem szükséges, annak adatait ajánlatkérő ellenőrzi. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében, ha az ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja szerinti - irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésében foglaltakra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): P/1) Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben a számviteli jogszabályok szerinti beszámolója „Eredménykimutatás” részének tartalma alapján megállapítható, hogy az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző három - számviteli beszámolóval - lezárt üzleti év adózott eredménye egynél több évben negatív volt. 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások figyelembe vételével ajánlatkérő abban az esetben állapítja meg az ajánlattevő gazdasági és pénzügyi alkalmasságát, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (élelmiszerfeldolgozó modulok, ipari gépek, eszközök értékesítéséből) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele elérte a 300 millió HUF értéket. Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdéseiben foglaltak szerint is megfelelhet. Tekintettel arra, hogy az eljárást megindító felhívás III.1.2) P/1) pontjában meghatározott alkalmassági követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha ezen követelményeknek közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők közül egy felel meg.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak értelmében az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya (élelmiszerfeldolgozó modulok, ipari gépek, eszközök) szerinti, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített szállításainak ismertetése, a teljesített szállítások - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-ában foglaltak szerinti - igazolással történő alátámasztása. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-a szerinti igazolásnak minimálisan az alábbiakban részletezett információkat kell tartalmaznia:
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap bontásban)
- a szerződést kötő másik fél adatai (név, székhely, kapcsolattartó személy megnevezése,
telefonos és/vagy elektronikus elérhetősége)
- a szállítás tárgya olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelményeknek történő
megfelelés megállapítható legyen
- a szállítás mennyisége (rövid műszaki tartalma) olyan részletességgel, hogy abból az
alkalmassági követelményeknek történő megfelelés megállapítható legyen (nyertes közös
ajánlattevőként teljesített szállítás esetén a közös ajánlattevő(k) által elvégzett egyenkénti
teljesítés rövid műszaki tartalma is)
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §-ában foglalt jogszabályi előírások értelmében az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (4) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében a fentiekben részletezett adatokat a szerződés részteljesítése alapján kiállított igazolásban a részteljesítés vonatkozásában kell megadni olyan módon, hogy az ajánlattevő tájékoztató jelleggel feltünteti a részteljesítéssel érintett szerződés teljes tárgyának megjelölését is.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlattevő a műszaki és szakmai alkalmassági követelmények tekintetében alkalmatlan, ha: M/1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-a szerinti igazolás tartalma alapján megállapítható, hogy az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben összesen nem rendelkezik legalább 1 db, legalább 35 m³ méretű, fémszerkezetes élelmiszerfeldolgozó modul szállítására vonatkozó vagy azzal egyenértékű, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-ában foglaltak szerinti igazolással igazolt - referenciával. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdésének a) pontjában foglalt jogszabályi előírások figyelembe vételével ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy kizárólag a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe! Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9) bekezdéseiben foglaltak szerint is megfelelhet.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Amennyiben a szerződés teljesítése késedelmet szenved (ideértve azon esetet is, amikor a szerződés teljesítése során a nyertes ajánlattevő - az ajánlatkérő vagy az ajánlatkérő képviselőjének kifogása, észrevétele, vagy felhívása ellenére - a jelentéktelennek nem minősülő hibák kijavítását legkésőbb az ajánlatkérő által előírt határidőig nem végzi el), úgy a nyertes ajánlattevő az ajánlatkérőnek a késedelembe eséstől a tényleges teljesítésig terjedő időszakra a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 0,3 %-a/naptári nap mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni. A kötbér maximális mértékének elérését követően ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy a szerződéstől elállni, továbbá a teljesítés elmaradásából származó kárát a nyertes ajánlattevőtől követelni. Ajánlatkérő a fentiekben részletezett információk figyelembe vételével tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az érvényesíthető késedelmi kötbér maximális mértéke a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 10 %-a. A szerződés meghiúsulása esetén a nyertes ajánlattevő az ajánlatkérőnek meghiúsulási kötbért tartozik fizetni, amelynek mértéke a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 30 %-a. Az adásvételi szerződésben rögzített bármely kötbér összegét a nyertes ajánlattevő - a Kbt. 135. § (6) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülése esetén - köteles a számla kiállítását követő 10 naptári napon belül az ajánlatkérőnek átutalni. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében a fentiekben részletezett kötbérek abban az esetben érvényesíthetőek, ha a nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. A nyertes ajánlattevő az adásvételi szerződésben meghatározott termékek vonatkozásában a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:159. §-ában foglaltak, valamint a hatályban lévő releváns jogszabályok szerinti kellékszavatossággal tartozik. Amennyiben az adásvételi szerződésben meghatározott termékek minősége a szerződésben foglalt előírásoknak, valamint a hatályban lévő releváns jogszabályok vonatkozó előírásainak nem, vagy nem teljes mértékben felel meg, úgy ajánlatkérő a Ptk. 6:159. § (2) bekezdésében foglaltak szerint választhat szavatossági igényei közül, így követelheti a termék kicserélését, vagy az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti. Ez utóbbi esetben ajánlatkérő a termék ellenértékét az értékcsökkenés arányában határozhatja meg. A nyertes ajánlattevőt a szerződés teljesítésének időpontját követően, az általa szállított termékek tekintetében a Ptk. 6:171. §-ában foglaltak szerinti jótállási kötelezettség terheli, amelynek időtartama a szerződés teljesítésének időpontjától számított 3-5 év az közbeszerzési dokumentáció részét képező ártáblázatban foglaltak szerint. A szerződés biztosítékaira vonatkozó részletes szabályokat a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A jelen közbeszerzési eljárás tárgya szerinti termékek finanszírozásának formája utófinanszírozás. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés részben (a szerződés - a vonatkozó Támogatói Okirat terhére - elszámolható összegének 50,000000 %-ának mértékéig) Európai Uniós és hazai költségvetési támogatásból, részben az ajánlatkérő rendelkezésére álló saját forrásból kerül finanszírozásra. Az elszámolható költség pontos mértékét az 1820377163 azonosítószámú projekt mindenkor hatályos Támogatói Okirata rögzíti.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a nyertes ajánlattevő szerződésszerű teljesítésének ajánlatkérő teljesítésigazolásra jogosult képviselője általi - a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerinti -elismeréséről szóló igazolás kiadását követően, formai és tartalmi szempontból szabályszerűen kiállított, a projekt megnevezését és azonosító számát is tartalmazó számla alapján, a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Kbt. 135. § (5) bekezdésében foglaltak szerint, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet vonatkozó előírásainak figyelembe vételével, a nyertes ajánlattevő által megjelölt bankszámlára történő átutalással teljesíti. A Kbt. 135. § (8) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások figyelembe vételével a nyertes ajánlattevő a szerződésben foglalt - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás (vételár) maximum 20 %-ának megfelelő mértékű előleget igényelhet. A nyertes ajánlattevőnek az esetleges előlegszámla benyújtásán túlmenően - az ajánlatkérő által kiadott teljesítésigazolást követően - 1-1 db részszámla és 1-1 db végszámla benyújtására van lehetősége aképpen, hogy a nyertes ajánlattevőnek külön számlában kell szerepeltetnie közbeszerzési dokumentumok részét képező ártáblázatban "külön számlázandó tétel"-ként megjelölt tételeket. A részszámla benyújtásának lehetőségét ajánlatkérő az eszközök nettó értékének 50 %-ának megfelelő összegben, az eszközök igazolt gyártását követően biztosítja. A végszámla benyújtása az eszközök ajánlatkérő részére történő szállítását, telepítését és üzembe helyezését, valamint használatának betanítását követően lehetséges, a fennmaradó 50 %-os összeg mértékéig. Előleg igénylése esetén a folyósított előleg a benyújtásra kerülő végszámlá(k)ban kerül elszámolásra. Az ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamat mértéke - a Ptk. 6:155. § (1)
bekezdésében foglalt előírások figyelembe vételével - a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt értéke. A nyertes ajánlattevőnek felróható okból hibásan vagy késedelmesen kiállított és beérkezett számla vonatkozásában az ajánlatkérőt kamatfizetési kötelezettség nem terheli! Az ajánlattétel, a szerződéskötés, az elszámolás, valamint az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme HUF. A részletes finanszírozási feltételeket a közbeszerzési dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő - a Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások figyelembe vételével - a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k)től nem követeli meg, valamint a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, így jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 140. §-ában foglalt előírások nem alkalmazandóak.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése során kizárólag új termékeket szállíthat, és biztosítania kell a jogszabályban előírt garanciális szerviz és alkatrész-ellátási kötelezettséget. Jelen szerződés vonatkozásában azon termék minősül újnak, amely első üzembe helyezésű, és amelynek semmilyen része nem javított, valamint hiba- és sérülésmentes, a termékeknek továbbá meg kell felelniük a vonatkozó európai irányelveknek, valamint az azokat harmonizáló magyar jogszabályi előírásoknak, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak. Nyertes ajánlattevő az eszközök ajánlatkérő részére történő átadásának időpontjában köteles külön ellenszolgáltatás nélkül az ajánlatkérő számára az alábbi dokumentumokat, illetve dokumentációkat rendelkezésre bocsátani: - műbizonylat (gyártóműi CE megfelelőségi nyilatkozat)
- magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítás
- garancia jegyfüzet (adott esetben)
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/12/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2019/12/09 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/12/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontást az EKR végzi akként, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4)–(5) bekezdés szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan — azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek — az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: A Közbeszerzési Hatóság által kibocsátott útmutató [KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 4.] 1. sz. mellékletének A.1.a) pontjának aa) alpontja (1. szempont) és a Miniszterelnökség által kibocsátott útmutató (2. és 3. szempont) szerint.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1. Ajánlatkérő jelen eljárást a Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok alkalmazásával folytatja le. Ajánlatkérő a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás szabályait alkalmazza az alábbi eltérésekkel: a) Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 117. § szerinti felhívás közzétételével indítja. b) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § alapján alkalmazandó Kbt. 69. § (2)-(9) bekezdését. Az előírt kizáró okok fenn nem állását, valamint az alkalmassági követelményeknek történő megfelelést valamennyi
ajánlattevőnek már az ajánlatában igazolnia szükséges a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelően, azaz ajánlatkérő valamennyi ajánlattevő ajánlatát teljes körűen elbírálja, és az érintett ajánlattevőt az értékelés sorrendjétől függetlenül (adott esetben) hiánypótlásra szólítja fel. c) Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást ésszerű határidőn belül, de legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártát megelőző három nappal adja meg, amennyiben a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem legkésőbb a válaszadási határidőt megelőző három nappal
benyújtásra került. Ajánlatkérő a határidőn túl érkezett kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemre is válaszolhat, amennyiben a válaszadás a megfelelő ajánlattételhez feltétlenül szükséges. d) Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja, ha a kiegészítő tájékoztatást a fenti c) pont szerinti határidőben nem tudja megadni. A határidő meghosszabbításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíteni kell valamennyi gazdasági szereplőt, amely az eljárás iránt érdeklődését az ajánlatkérőnél jelezte. A határidő meghosszabbítására a Kbt. 55. § (1) bekezdése nem alkalmazandó, azaz ajánlatkérő nem tesz közzé hirdetményt. e) Ajánlatkérő (adott esetben) kiegészítő tájékoztatásban közli, hogy a dokumentáció valamely eleme semmis, ha a közbeszerzési dokumentumokon belül ugyanaz az adat, információ több ponton eltérően szerepel, vagy a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok valamely eleme eltér az eljárást megindító felhívástól vagy a Kbt.-től. A közbeszerzési dokumentumok semmisnek nyilvánított eleme, előírása a közbeszerzési eljárásban és a közbeszerzési szerződésben nem alkalmazandó. f) Amennyiben kizárólag a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok (dokumentáció) módosulnak, ajánlatkérő nem tesz közzé hirdetményt, a módosításról, vagy a módosított dokumentumok rendelkezésre bocsátásáról közvetlenül tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik érdeklődésüket az eljárás iránt jelezték. A módosított közbeszerzési
dokumentumokat ajánlatkérő az I.3. pont szerinti elérhetőségen is közzéteszi. 2. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésében foglaltak értelmében nyilatkozik, hogy jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlattevők szerződés teljesítésére való - az
eljárást megindító felhívás III.1.2) P/1.) pontjában meghatározott gazdasági és pénzügyi, továbbá az eljárást megindító felhívás III.1.3) M/1.) pontjában meghatározott műszaki, illetve szakmai - alkalmasságának feltételeit és igazolását a 321/2015. (X .30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg, így ezen alkalmassági követelmények tekintetében a minősített ajánlattevőknek külön kell igazolniuk a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat. 3. Az ajánlat benyújtásának módja: Az ajánlattevőnek az ajánlatát az EKR ajánlat-benyújtására szolgáló funkciója alkalmazásával kell ajánlatként benyújtania. Az egyéb módon benyújtott dokumentum nem minősül ajánlatnak. A Kbt. 66. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatot a gazdasági szereplőnek a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania. Ajánlattevő az ajánlatot a Kbt. 41/B. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt jogszabályi előírások figyelembe vételével szkennelt, jelszó nélkül olvasható, de nem szerkeszthető, *.pdf formátumban köteles benyújtani a kitöltött elektronikus
űrlapok kivételével. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. 4. Ajánlattevőnek az ajánlat részeként a Kbt. 3. § 37. pontjában meghatározott és a közbeszerzési
dokumentációban részletezett információk szerinti szakmai ajánlatot (ártáblázatot) kell benyújtania. A szakmai ajánlatnak oly módon kell tartalmaznia a megajánlani kívánt modulok, eszközök áruleírását, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek való megfelelés. 5. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások figyelembe vételével tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot. 6. Ha egyes közbeszerzési dokumentumokhoz való közvetlen elektronikus hozzáférés a 41/C. § (1) bekezdésében foglalt okok miatt nem biztosított, úgy a közbeszerzési dokumentumokat az ajánlatkérő a http://eljarasok.imperialkft.hu/kozbeszerzesi-eljarasok elérhetőségen bocsátja rendelkezésre. 7. A Kbt. 66. § (6) bekezdésének a)-b) pontjaiban foglaltak értelmében az ajánlatban meg kell jelölni a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. A Kbt. 66. § (6) bekezdésének a)-b) pontjai szerinti nyilatkozatokat az ajánlattevőnek abban az esetben is szükséges az ajánlathoz csatolnia, amennyiben a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni. 8. Részajánlat nem tehető mivel egy egységes húsfeldolgozó modul a beszerzés tárgya, mely gazdasági, műszaki szempontból nem megbontható. 9. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: dr. Halász Erik, lajstromszáma: 187.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/11/26 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges