Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/231
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.12.02.
Iktatószám:21818/2019
CPV Kód:33690000-3
Ajánlatkérő:Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
Teljesítés helye:A 9/1993 (IV. 2.) NM rendelet 1/A. számú mellékletben szereplő hatóanyagonként és indikációnként kompetencia pont alatt meghatározott intézmények köre.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.01.07.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61179686
Postai cím: Váci Út 73/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beleznai Gábor
Telefon: +36 12982509
E-mail: kozbeszerzes@neak.gov.hu
Fax: +36 12982509
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://neak.gov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://neak.gov.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001334542019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001334542019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tételes elsz. gefitinib HA-t gyógyszer besz.
Hivatkozási szám: EKR001334542019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33690000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tételes elszámolás alá eső gefitinib hatóanyagot tartalmazó természetben biztosítandó gyógyszer beszerzése 24 hónap aktív, további 4 hónap passzív időszakra,nyílt,a Kbt. 104.§ (3) bekezdése szerint egy ajánlattevővel megkötött keretmegállapodás alapján. Ajánlatkérő a keretmegállapodás tekintetében a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerint jár el.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Tételes elsz. gefitinib HA-t gyógyszer besz.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU120,HU211,HU212,HU213,HU221,HU222,HU223,HU231,HU232,HU233,HU311,HU312,HU313,HU321,HU322,HU323,HU331,HU332,HU333 A teljesítés fő helyszíne: A 9/1993 (IV. 2.) NM rendelet 1/A. számú mellékletben szereplő hatóanyagonként és indikációnként
kompetencia pont alatt meghatározott intézmények köre.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 1/A. számú mellékletében rögzítettek szerint gefitinib hatóanyagot - OENO KÓD: 06013 - tartalmazó
gyógyszerkészítmény beszerzése.A gefitinib hatóanyagot tartalmazó gyógyszer az alábbi indikációban kerül alkalmazásra: 8/a4.TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: Lokálisan előrehaladott vagy metasztatikus, nem-kissejtes tüdő adenocarcinómában szenvedő felnőtt betegek kezelésére, akiknél fennáll EGFR-TK (epidermális növekedési faktor receptor tirozinkináz) aktiváló mutáció, a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll szerint.
Keretmennyiség:30 000 000,00 mg. A hatóanyag esetében ajánlatkérő nem teszi lehetővé rabatt megajánlásának lehetőségét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 28 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját. A részajánlat tétel kizárásának indoka: a gefitinib hatóanyag beszerzés tekintetében a hatóanyag alapján történő beszerzés további részekre bontása nem releváns.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan GSz, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásból kizárásra kerül az AT, alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő, akivel szemben a Kbt. 62. §(1)- (2) bek. szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be, figyelemmel a Kbt. 74. § (1) bek. előírásaira. Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint. Igazolási mód: AT, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő GSz a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1. § (1) bek. meghatározottak szerint az EEKD benyújtásával a 4. § (1) bek. foglaltak szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. meghatározott kizáró okok hiányát,figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 4. § (3)-(4) bek., valamint a 6. § (1)-(2) bek. Közös ajánlattétel esetén a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 3. § (5) bek. az irányadó. AK az EEKD-t elektronikus űrlapként bocsátja a GSZ rendelkezésére az EKR-ben. Az elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös AT-k, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó GSZ teszi meg. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában AT-nek a Kbt. 67. § (4) bek. szerint kell nyilatkoznia (elektronikus űrlap kitöltésével) oly módon, hogy a nyilatkozatban fel kell tüntetni az eljárásban előírt kizáró okokat ( Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés).A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 15. § (1) bek. alapján AT az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában, foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával AT eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozati kötelezettségének. A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. foglaltak alkalmazásával AT-nek a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 8. §; 10. §, 12. §,14. § és16. § rendelkezései szerint kell igazolnia a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. előírt kizáró okok hiányát. A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 1. § (7) bek. szerint a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat
tartalma valós. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra. AT-nek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt, amennyiben igen, a 321/2015.(X.30) Korm. r. 13. §-a alapján az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, amennyiben nincs változásbejegyzési eljárás nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges. AK hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12. §-ában foglaltakra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő.
VI.4.3) pont FOLYTATÁSA : 18) Az ajánlatkérő lehetővé teszi a többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtását a következők szerint: Ajánlattevőnek lehetősége van többváltozatú (alternatív) ajánlatok tételére. Az ajánlatváltozatokban egymástól különböző, a műszaki leírásnak egyaránt mindenben megfelelő, a teljes keretmennyiségre vonatkozó egy adott terméket és arra vonatkozó ajánlati árat lehet megajánlani. Nem minősül többváltozatúnak az 53/2007. (XII.7.) EüM rendelet szerint a PUPHA törzsben azonos gyógyszercsaládban közzétett készítmény (azaz ugyanazon brandnek) többféle gyógyszerféleség(ek)ben (azaz eltérő kiszerelésben vagy hatáserősségben) történő megajánlása. Ajánlatkérő nem írja elő alapajánlat benyújtását , azaz Ajánlattevő összesen legfeljebb 6 önálló változatot ajánlhat meg, azonban nem kötelező (csak lehetséges) változato(ka)t megajánlani. Valamennyi változat egyszerre vesz részt az értékelésben, az Ajánlattevő által esetlegesen megajánlott változatok versenyeznek egymással is, így az egy Ajánlattevő által megajánlott több ajánlatváltozat közül is legfeljebb egy változat válhat nyertes ajánlattá.
Az összes változat vonatkozásában a szakmai minimumkövetelmény:
- 06013 OENO kóddal rendelkező gefitinib hatóanyagot tartalmazó gyógyszer.
A felhívás és a dokumentáció egyéb előírásai szintén azonos módon irányadóak valamennyi megajánlott változatra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1) Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján, figyelemmel a Korm. rendelet 21. § (1a) a) pontjában foglaltakra, ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített, de legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafelé számított hat éven belül megkezdett bármely emberi felhasználásra kerülő gyógyszer szállítására és/vagy adásvételére vonatkozó legjelentősebb szállításait igazoló referenciáit a 321/2015 (X.30) Korm. r. 22. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint igazolva. - a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap bontásban) - a szerződést kötő másik fél megnevezése (név, székhely); - a referencia igazolást kiállító személy (neve, elérhetősége e-mail és/vagy tel.); - a szállítás tárgya; - a szállítás mennyisége (mg); - továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. AT-nek a 321/2015. (X.30.)Korm. r. 1. § (1) bekezdése értelmében az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az M.1. pontban ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek. A GSZ-nek az EEKD IV.rész α „alfa”mezőt kell kitölteni (elektronikus űrlap alkalmazása) anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie. Az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7)bek. foglaltak alkalmazásával jár el. Az előírt alkalmassági követelmény igazolása tekintetében ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65.§ (6)-(7)és(9) bekezdéseire, a Kbt. 65. § (11)-(12) bekezdésében foglaltakra, valamint a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére. Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §-ában foglaltakra, valamint a Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére. A 321/2015.(X.30) Korm. rendelet 30. §(4) bekezdése alapján ajánlatkérő a 28. § (3) bekezdés alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg az M1. pontban előírt alkalmassági követelményt és igazolásait.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik összességében az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) a vizsgált időszakban szerződésszerűen teljesített bármely emberi felhasználásra kerülő gyógyszer szállítására és/vagy adásvételére vonatkozó referenciával, amelynek mennyisége összesen eléri a 15 000 000,0 mg mennyiséget. Az alkalmassági követelménynek való megfelelés egy vagy több, a közbeszerzés tárgya szerinti referenciával is igazolható. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontja szerint tekintettel arra, hogy három év teljesítésének igazolását írta elő, a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladását megelőző hat éven (72 hónapon) belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe, továbbá a 21/A. § rendelkezései szerint a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.Az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása során nem vehető figyelembe olyan szállítás,amelynek teljesítése a vizsgált időszaknál korábbi időpontban fejeződött be.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135.§ (1), (5)-(6) bek., a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., 2011. évi CXCVI. tv. 3. §. szerint, tényleges felhasználás alapján történik. AK. késedelmes fizetése esetén a Ptk. 6:155.§-ában megh. rendelk. az irányadók. AK hivatkozik a Kbt. 27/A. §-ában foglaltakra. Keretmegállapodás megerősítése: késedelmi, hibás teljesítési , meghiúsulási kötbér(Ptk.6:186.§,6:187.§). Késedelmi,hibás teljesítési kötbér mértéke: a késedelemmel/hibásteljesítéssel érintett adott szolgáltatói írásbeli megrendelés(ek)ben szereplő gyógyszer mennyiség nettó ellenértékének 1 %/ naptári nap,de legfeljebb 10% azzal, ha két alkalommal eléri a max. azonnali hatályú felmondás, meghiúsulási kötbér érvényesítése.Meghiúsulási kötbér: keretmegállapodás még le nem szállított mennyiség teljes nettó ellenértéke 20%-ának megfelelő mértékű. Közvetlen megrendelés,fizetési feltételek, szerződés megerősítése részletesen keretmegállapodásban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/01/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/01/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § -a, a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) AK és a gazd. szereplők között a közb. eljárással kapcsolatos kommunikáció a Kbt. 40. §. (1) bek. alapján az EKR-ben történik. 2) Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához a Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. gazdasági társaság végzi (http://nekszt.hu). 3)EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: regisztrációt követően a https://ekr.gov.hu/ portal/tamogatas oldalon. AK a rendszer működésével, használatával kapcsolatosan tájékoztatást nem ad.4)Kieg. táj. a Kbt. 56. § (1)-(5) bek. foglaltak szerint,hiánypótlás a Kbt. 71.§-a szerint biztosított azzal,hogy AK nem rendel el újabb hiánypótlást, ha arra a hiánypótlás során bevont új GSZ-re tekintettel lenne szükség. 5) Kbt.44.§ szerinti üzleti titok kezelése elkülönítetten, az EKR-ben erre szolgáló funkció alkalmazásával és arról szóló nyilatkozat indoklással.6)Az EKR rendszerben integrált, valamint az AK által generált elektronikus űrlap kitöltése útján benyújtandó űrlapok:Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap, Kbt. 66. § (2) bek. szerinti AT nyilatkozat, Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozat, 321/2015.(X.30.)Korm.r.13.§-a szerinti dok., Nyilatkozat a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 2/E. § (1) bekezdése szerinti regisztrációról (igen vagy nem válasz adható), EEKD. További az ajánlat részeként benyújtott dokumentumok, nyilatkozatok: Kbt. 66.§(6) a) és b) nyilatkozat, nemleges tartalom esetén is; Kbt. 65.§(7) alapján nyilatkozni kell a kapacitást biztosító szervezetek tekintetében;közös ajánlattétel esetén megállapodás a Kbt. 35. §-a, valamint a közb. dok. leírtak szerint;AT (közös ajánlattevők) – és bevonásuk esetén az ajánlatban nyilatkozatot tevő az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet esetében az ajánlatot aláíró, az ajánlatban bármely nyilatkozatot tevő, meghatalmazást adó, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya, vagy a 2006.évi V. törvény 9. § (1)
bekezdés szerinti aláírás-mintája egyszerű másolatban. A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k)esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó írásos meghatalmazást,nyilatkozat fordításról, Szakmai ajánlat címen kötelezően benyújtandó nyilatkozat (KD.5.sz. dokumentum) figyelemmel a Kbt. 71 § (8) bek.AK felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a megajánlott gyógyszernek az ajánlattételi határidő napján forgalomba hozatali engedéllyel kell rendelkeznie az OGYÉI közhiteles nyilvántartásában, valamint a NEAK által TB támogatásba befogadott gyógyszerek körét tartalmazó PUPHA törzsben az ajánlat benyújtása napján érvényesen szerepelnie kell. Ajánlattevőnek a gyógyszer nagykereskedőkről vezetett nyilvántartásban kell szerepelnie. Amennyiben nem az Ajánlattevő a forgalomba hozatali engedély jogosultja, a jogosulttól származó, forgalmazási jogosultságról szóló nyilatkozat benyújtása szükséges! Amennyiben az Ajánlattevő által benyújtott forgalmazási jogosultságról szóló nyilatkozatot aláíró személy nem egyezik a gyógyszerészeti államigazgatási szerv által a Magyarországon forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerekről vezetett közhiteles nyilvántartásban szereplő adatokkal, akkor a forgalomba hozatali engedély jogosultjától származó meghatalmazás benyújtása is szükséges! 7) AK felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. §-ában foglaltakra. 8) Feltöltött, aláírt dokumentumok, nyilatkozatok esetében az AK által előírt alkalmazandó fájlformátum: PDF. 9) AK. ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő. FAKSZ: György Teréz (00360) FOLYTATÁS VI.4.3. pontban!
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 10) AK a Kbt. 35.§(8) bek. alapján rögzíti, hogy nem teszi lehetővé a nyertes AT-k számára gazdasági szervezet (projekttársaság) alapítását. 11) IV.2.6.) pont: ajánlatkérő a 2 hónapon 60 napot ért,figyelemmel a Kbt.81.§(11)bek. -folyamatba épített ellenőrzés. 12) Egyéb jogszabályok/feltételek: 43/1999 (III.3.) Korm.rendelet, 9/1993.(IV.2.)NM rendelet,16/2012.(II.16.)Korm.rendelet,-TB támogatásba befogadó határozat. 13) AK az ajánlatok bírálata során a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésének alkalmazásával jár el. Az ajánlatkérő ennek megfelelően az ajánlatok bírálatát - az EEKD-ban foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb és az azt követő második legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. 14)Az ajánlatok értékelése: a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontjában rögzítetteknek megfelelően a legalacsonyabb ár alapján figyelemmel a 16/2012. (II.16.) Korm. r. 6. § (3) bekezdésére. A nettó ajánlati összárat, mint alapadatot olyan módon kell megadni a felolvasólapon, hogy a nettó ajánlati összár és a kiírt mennyiség hányadosa, mint számított adat olyan kerekítés nélküli véges tizedestört legyen, melyben a tizedesjegyek között kizárólag az első két helyi értéken lehet 0-tól eltérő szám. 15) Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja az ajánlatot, amennyiben:a megajánlott gyógyszer az ajánlattételi határidő napján nem szerepel a Magyarországon forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerekről vezetett nyilvántartásban, vagy Ajánlattevő az ajánlattételi határidő napján nem szerepel a gyógyszer nagykereskedőkről vezetett nyilvántartásban, vagy nem Ajánlattevő a forgalomba hozatali engedély jogosultja, és nem csatol a jogosulttól származó forgalmazási jogosultságról szóló nyilatkozatot, vagy nem Ajánlattevő a forgalomba hozatali engedély jogosultja, és a benyújtott forgalmazási jogosultságról szóló nyilatkozatot aláíró személy nem egyezik a gyógyszerészeti államigazgatási szerv által a Magyarországon forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerekről vezetett közhiteles nyilvántartásban szereplő adatokkal, és Ajánlattevő nem csatol a forgalomba hozatali engedély jogosultjától származó meghatalmazást, vagy legkésőbb az ajánlattételi határidő napján a megajánlott gyógyszer nem szerepel érvényesen a TB támogatásba befogadott gyógyszerek körét tartalmazó PUPHA törzsben, vagy Ajánlattevő nem nyújtja be a KD.5.sz. melléklet szerinti nyilatkozatot, mely tartalmazza a szakmai ajánlatnak minősülő nyilatkozatot (megajánlott gyógyszer megnevezésére, hatáserősségére, kiszerelésére, a mg egységár nettó ellenértéke az elszámolás során) vagy ha a nettó ajánlat összár mint alapadat megadásánál nem az alábbi szabály szerint jár el: a nettó ajánlati összárat, mint alapadatot olyan módon kell megadni a felolvasólapon, hogy a nettó ajánlati összár és a kiírt mennyiség hányadosa, mint számított adat olyan kerekítés nélküli véges tizedestört legyen, melyben a tizedesjegyek között kizárólag az első két helyi értéken lehet 0-tól eltérő szám , vagy amennyiben Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában nem szerepel regisztrált szervezetként az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 2/E. § (1) bekezdése szerinti tételes jelentési rendszerben. 16) Gyógyszer jótállási (lejárati) ideje a jogszabályban vagy hatósági engedélyben megjelölt idő. Nyertes Ajánlattevő köteles gondoskodni arról, hogy a gyógyszer lejárati ideje a mindenkori kiszállítástól számított legalább 12 hónapig terjedjen azzal a kitétellel, hogy ha a gyógyszer lejárati ideje a kiszállításkor 1 évnél kevesebb, a lejárati időn belül fel nem használt gyógyszereket, a lejárati idő előtt legfeljebb 1 hónappal legalább 12 hónapos lejáratúra cseréli. 17) Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint. FOLYTATÁS III.1.1) pontban !
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/26 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák