Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/230
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.29.
Iktatószám:22067/2019
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:DBC Dél-budai Centrum Projekt Beruházó és Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:M-Teampannon Építészmérnöki Kft
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Ingatlankezelés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: DBC Dél-budai Centrum Projekt Beruházó és Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73221573
Postai cím: Tétényi Út 12-16
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szilágyi Orsolya
Telefon: +36 302191069
E-mail: szilagyi.orsolya@sarhegyi.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.centrumkorhazak.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Ingatlankezelés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Dél budai Centrumkórház tervezés
Hivatkozási szám: EKR000242392019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A korábban lefolytatott tervpályázati eljárásban 1. díjazásban részesült pályamű továbbtervezése és az ehhez kapcsolódó, a tervszolgáltatást megalapozó tervezési feladatok és tervezői művezetési szolgáltatások ellátása az alábbiak szerint:
a) tervszolgáltatást megalapozó szolgáltatások ellátása;
b) vázlatterv készítése és jóváhagyatása;
c) építési engedélyes tervek készítése, jóváhagyatása és benyújtása engedélyező hatóság felé, a jogerős határozat megszerzése;
d) kiviteli tervdokumentáció és árazott költségvetés készítése;
e) a kivitelezési munkák közbeszerzéséhez szükséges műszaki közbeszerzési dokumentáció elkészítése;
f) tervezői művezetés.
A feladatok részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A tervezési feladattal érintett intézmény egy egységes kórházként fog üzemelni, melyre tekintettel indokolt, hogy a tervezési feladatok együtt kerüljenek megrendelésre. A részajánlattétel lehetősége esetén nem lenne biztosítható az egységes tervezés.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 8250000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Dél budai Centrumkórház tervezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
További tárgyak:71222000-0
71240000-2
71245000-7
71247000-1
71250000-5
71300000-1
71313000-5
71320000-7
71321000-4
71322000-1
71327000-6
71332000-4
71351730-9
71420000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1115 Budapest, Tétényi út 12-16.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A korábban lefolytatott tervpályázati eljárásban 1. díjazásban részesült pályamű továbbtervezése és az ehhez kapcsolódó, a tervszolgáltatást megalapozó tervezési feladatok és tervezői művezetési szolgáltatások ellátása az alábbiak szerint:
a) tervszolgáltatást megalapozó szolgáltatások ellátása;
b) vázlatterv készítése és jóváhagyatása;
c) építési engedélyes tervek készítése, jóváhagyatása és benyújtása engedélyező hatóság felé, a jogerős határozat megszerzése;
d) kiviteli tervdokumentáció és árazott költségvetés készítése;
e) a kivitelezési munkák közbeszerzéséhez szükséges műszaki közbeszerzési dokumentáció elkészítése;
f) tervezői művezetés.
A feladatok részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A tervezendő épületkomplexum bruttó alapterülete mintegy 160.000 m2.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 3. Az M.2.1. pont szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) 15
2 4. Az M.2.2. pont szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) 10
3 5. Az M.2.3. pont szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) 10
4 6. Az M.2.4. pont szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) 10
5 7. Az M.2.5. pont szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az "Ár" értékelési részszempont az alábbiak szerint kerül értékelésre: 1. A tervezési díj általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) összege (HUF) - súlyszám: 49; 2. A tervezői művezetés általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) összege (HUF/fő/mérnöknap) - súlyszám: 1.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Dél budai Centrumkórház tervezés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: M-Teampannon Építészmérnöki Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84750653
Postai cím: Veres Pálné utca 7
Város: Budapest V. kerület
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
E-mail: teampannon@teampannon.hu
Telefon: +36 14297080
Internetcím(ek): (URL) www.teampannon.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 8486854802
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 8250000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Épületgépészeti tervezés és művezetés, épületenergetikai szakértői feladatok, építményvillamossági tervezés és művezetés, egészségügyi létesítmény tervezési feladatok.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A nyertes ajánlattevő M-Teampannon Kft. adószáma: 10560581-2-41.
A nyertes ajánlattevőn kívül n kívül ajánlatot nyújtottak még be az alábbi közös ajánlattevők:
Közös Ajánlattevő neve: CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Székhelye: 1112 Budapest Dió Utca 3-5.
Adószáma: 12014055-2-43
Közös Ajánlattevő neve: Rutkai Pál András - egyéni vállalkozó
Székhelye: 1125 Budapest Tusnádi utca 38/A
Adószáma: 69077869-1-43
Közös Ajánlattevő neve: TSPC Technical Supervision and Planning Consulting Hungary Kft.
Székhelye: 9011 Győr Ezerjó Út 10
Adószáma: 24084794-2-08
Közös Ajánlattevő neve: Healing Spaces Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1123 Budapest Alkotás Út 39/A
Adószáma: 26750963-2-43
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt XXI fejezete szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/25 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
x 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
x Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
A hirdetmény nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás jogcímeként az ajánlatké-rő az ajánlattételi felhívás IV.2.1. pontjában a Kbt. 98. §-ának (5) bekezdését jelölte meg. Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (1125 Budapest, Diós árok 3.) az Európai Uniós Hivatalos Lapjának 2018. augusztus 1-jei számában, 2018/S 146-335069 nyil-vántartási szám alatt közzétett tervpályázati kiírással tervpályázati eljárást indított a Dél-budai Centrumkórház megvalósításának előkészítéseként. A tervpályázati eljárás eredményéről szóló tájékoztató az Európai Uniós Hivatalos Lapjának 2018. december 26-ai számában 2018/S 248-57435 nyilvántartási szám alatt került közzétételre.