Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/7
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.10.
Iktatószám:221/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
Teljesítés helye:a BNPI működési területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Vita Perfetta Kft.;ALFÖLD EURÓPA KFT.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: AK16220
Postai cím: Sánc utca 6
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3304
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Laczkó Gabriella
Telefon: +36 36411581
E-mail: titkarsag@bnpi.hu, LaczkoG@bnpi.hu
Fax: +36 36412791
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bnpi.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://bnpi.hu/
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés földtani alapszelvények kivitelezési munkálatainak elvégzésére az "Évmilliók dokumentumai" című és KEHOP 4.1.0-15-2016-00022 azonosítószámú projekt keretében.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Vállalkozási szerződés földtani alapszelvények kivitelezési munkálatainak elvégzésére az "Évmilliók dokumentumai" című és KEHOP 4.1.0-15-2016-00022 azonosítószámú projekt keretében.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45111212-7
További tárgyak:45111220-6
45112500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU31 A teljesítés helye: a BNPI működési területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. SZILVÁSVÁRAD PZ-25 SZÁMÚ FÖLDTANI ALAPSZELVÉNY (RÁKMARA)
A nyilvántartás szerint 1530 m2 felületű alapszelvény 1200 m2-én tervezünk beavatkozást. Talajráfolyás és növényzet
eltávolítására, a fellazult kőzettörmelék eltávolítására, a falszakasz előtt összegyűlt és a rézsűbeállításból lejövő kőzettörmelék
elszállítására azonos hrsz-en, és 1 km-en belül, azonos földtani környezetben való rendezett elhelyezésére kerül sor.
2 SZILVÁSVÁRAD, GERANNAVÁRI FELTÁRÁS
A fennsíkra vezető út mellett lévő feltárás 1320 m2-én tervezünk beavatkozást. A feltárás előterében és a kőzetfelületen is fák
és cserjék nőttek fel, első lépésben ezek eltávolítása történik meg. Ezt követően a lágyszárú növényzettől és a talajtól
mentesítjük a kőzetfelületet, majd a kőzetfal biztonsági kialakítása történik meg kopogózással, rámolással.
A kőzettörmeléket a feltárás előterében és a közeli parkolóban helyezzük el rendezett módon.
3. SZILVÁSVÁRAD T-64 SZÁMÚ FÖLDTANI ALAPSZELVÉNY (RÓNABÜKK)
A Bükk-fennsíkra vezető szerpentin róna-bükki kanyarjában lévő alapszelvény mérete a KvVM-től kapott nyilvántartás szerint
275 m2, azonban a helyszínen a korábbi nyilvántartásoknak megfelelő méretű, 70x3x12 m, azaz 850 m2 felületű nyitott kőzetfal
van, ennek teljes felületét bevontuk a rehabilitációba. A meredeken dőlő keményebb réteglapok között a laza kőzetanyag
fellazult, feltöredezett, kimállik a keményebb rétegek közül. Az útbevágás elé és az útra hulló kőzettörmelék balesetveszélyes.
A beavatkozás a repedésekben megtelepedett fás szárú és a bányafalakon megtelepedett lágyszárú növényzet eltávolításából, a
kőzetfalak biztonságos beállításából és a lejövesztett kőzettörmelék közeli parkolóban való elhelyezéséből áll.
4. NEKÉZSENY PZ-39 SZÁMÚ FÖLDTANI ALAPSZELVÉNY (HARKA-TETŐ, STRÁZSA-HEGY)
Az alapszelvény a kétszintes felhagyott külszíni bányából és egy, a bánya felső szintje felett létesített kutatóárokból áll. A KvVM
nyilvántartásában csak a kutatóárok mérete szerepel, de a leírásokban mindenütt hivatkoznak a bánya feltárásaira is, így a
tervezett rekonstrukció a bányát és a feltárást is érinti. A bányaudvart és a kőzetfalak mállottabb részeit teljesen betakarja a
lágyszárú növényzet, de kis mértékben már megindult a cserjésedés is. A kutatóárokban is felhalmozódott a talaj és felnőtt a
növényzet. A bányaudvar rendezését és részben a bányafalak rámolását kézi erővel tervezzük elvégezni. Tervezzük egy, a
kutatóárokhoz vezető ösvény kialakítását is.
5. FELSŐTÁRKÁNY T-65, J-52 SZÁMÚ FÖLDTANI ALAPSZELVÉNY (HEREG-RÉT)
Az erősen gyűrt répáshutai mészkövet bemutató látványos feltárást a 10-12 évvel ezelőtti megtisztítása óta csaknem teljesen
benőtte a növényzet, a lágyszárúak mellett a cserjék, facsemeték is megjelentek. A vékony rétegekből álló kőzet könnyen
aprózódik, a feltárás előtt helyenként nagy mennyiségű törmelék gyűlt össze, a lehulló törmelék balesetveszélyt is okoz.
Tervezett a triász-jura határszelvény további megnyitása keleti irányban, a jura képződmények feltárása, az alapszelvény
talajtól, növényzettől való megtisztítása, a kőzetfal biztonsági kopogózása, rámolása, a talaj és kőzettörmelék elszállítása,
elhelyezése, elterítése a hereg-réti parkolóban.
6. RÉPÁSHUTA J-47 SZÁMÚ FÖLDTANI ALAPSZELVÉNY (BÁNYA-HEGY)
A feladat a Bányahegyi Radiolarit feltárás meghosszabbítása a Bükkfennsíki Mészkővel való kapcsolat feltárása, a kőzetfelületek
talajtól, növényzettől való megtisztítása, a kőzetfal biztonsági kopogózása, rámolása, a talaj és kőzettörmelék elszállítása, a
vagyonkezelővel egyeztetve történő el-helyezése. A munka megkezdése előtt botanikai felmérést kell készíteni a kőzetfalakon
megtelepedett védett fajok megóvása érdekében.
A feltárás alsó egyharmadát szinte teljesen benőtte a növényzet és a lágyszárúak mellett megjelentek a fiatal fák és bokrok is.
Első lépésként a fás bokros növényzet kitermelését, majd a lágyszárú növényzet és a talajráfolyás eltávolítását tervezzük, a
munka utolsó fázisa a rézsű biztonságos beállítása a fellazult kőzetanyag kézi úton történő eltávolításával. Az összegyűlt
kőzettörmeléket a vagyonkezelővel egyeztetve a közeli földutakon helyezzük el.
7. FELSŐTÁRKÁNY J-48 SZÁMÚ FÖLDTANI ALAPSZELVÉNY (LÖK-VÖLGY 2.)
A jelenlegi nyilvántartás szerint az alapszelvény kiterjedése 188 m2, a korábbi nyilvántartásokban 25x4x10 m az alapszelvény
felülete. Beavatkozást 300 m2-en tervezünk. A feltárás felülete a 10-12 évvel ezelőtti rendezés óta erőteljesen benövényesedett,
a lágyszárú növényzeten kívül néhány éves facsemeték és bokrok is megtelepedtek. A rehabilitáció első lépéseként a fás szárú
növényzet eltávolítására kerül sor a feltárás előterében és felületén, ezt a lágyszárú növényzet és a talaj, majd a fellazult
kőzetanyag eltávolítására kerül sor, kézi erővel. A lejövesztett és a feltárás lábánál az idők folyamán összegyűlt kőzettörmeléket
közeli, azonos földtani környezetben kívánjuk rendezetten elhelyezni.
8. CSERÉPFALU T-68 SZÁMÚ FÖLDTANI ALAPSZELVÉNY (HÓR-VÖLGY, 1. ÚTBEVÁGÁS)
A viszonylag kis felületű alapszelvény esetében a többi útbevágásban lévő feltáráshoz hasonlóan a lágyszárú növényzet és a
talaj, valamint a fellazult kőzettörmelék eltávolítását tervezzük kézi erővel. A lejövesztett kőzetanyagot a Hosszú-völgyben
vezető út mentén helyezzük el.
9. CSERÉPFALU T-69 SZÁMÚ FÖLDTANI ALAPSZELVÉNY (SUBALYUK MELLETTI KŐFEJTŐ, HÓR-VÖLGY 2.)
Az alapszelvényt a Hór-völgyben, a Suba-lyukkal szemben lévő bányában jelölték ki. A bánya nagy kiterjedésű, kétszintes, alsó
szintjén kiterjedt bányaudvarral. A bánya teljes területe kb. 21 ha, a bánya-falak magassága 50-60 m.
A munkálatok megkezdésekor a műveleti terület előtt (bányaudvar bejárata, illetve a felső szintre vezető bejárati úthoz)
figyelmeztető táblát kell kihelyezni, a tevékenység jellegére utaló figyelemfelhívó szöveggel.
A bányában össze kell gyűjteni és el kell szállítani a területen lévő viszonylag kis mennyiségű (kb. 2 m3) hulladékot. A hulladékot
a Hejőpapi Térségi Kommunális Szilárd Hulladéklerakó Telepen kell elhelyezni.
Megközelítési útvonal kialakításának keretén belül a felső szintre vezető úton 200 fm hosszúságban el kell végezni az útra belógó
ágak, cserjék vágását, valamint a közlekedési nyom kialakítását. Ugyan-ezen munka keretén belül a Hór-patak száraz medrén
keresztül a bányaudvarba vezető átjárót géppel való közlekedésre ideiglenesen alkalmassá kell tenni.
A terep-előkészítési munkálatok során a bányaudvarban és különös tekintettel a hozzátartozó bányafalon való cserjeirtást kell
elvégezni. A kivágott cserjéket le kell darálni, majd a területről ki kell szállítani.
A felső szintre vezető út kezdeti szakaszán lévő terméskő falazatú romos épületet el kell bontani, anyagát a Hejőpapi Térségi
Kommunális Szilárd Hulladéklerakó Telepen kell elhelyezni.
A bányafalak állékonyságának biztosítására a bányafalon pergésre, leválásra hajlamos kőzetdarabokat kötélbiztosítással,
alpinista módszerrel el kell távolítani (le kell kopogózni, rámolni).
A bányafal lábánál lévő, korábban lehullott, lepergett, valamint a bányafal kopogózásából származó kőzetmennyiséget rakodógép
segítségével a bányafal lábától el kell szedni a földtani alapszelvény minél nagyobb felületen való láthatóvá tétele, kutatási
lehetőségeinek javítása céljából.
Az így kiszedett anyagot a rézsűláb mentén kialakítandó védőtöltéshez használjuk fel, a fennmaradó részt a bányaudvar
területén kell egyenletesen elhelyezni. Ugyancsak a védőtöltés kialakításához kell felhasználni a bányaudvaron található nagyobb
kőzetdarabokat.
A felső szint bányafalának felső peremén védőkorlát kiépítése nem szükséges, mivel az erdő mindenütt elfoglalta már a területet.
A felső szinten, a bányaudvar bányafalának peremétől 5 m-re 2-soros, 1 m magas fa korlátot kell kiépíteni 2 m-es oszlopközzel,
28 m hosszúságban.
Mind a bányaudvarban, mind a felső szinten, a bányafal lábától kb. 2 m-re védőtöltést kell kialakítani a bányafal lábánál található
anyag felhasználásával, a későbbiekben lepergő anyag megfogására, valamint a látogatók számára figyelemfelhívás céljából.
Ugyanebből az anyagból a felső szintre vezető utat a patakon átvezető híd K-i oldalán le kell zárni.
A munkálatok befejezése után a bányaudvar bejáratánál 1 db, a felső szinten 2 db, a balesetveszélyre utaló figyelmeztető táblát
kell elhelyezni.
10. NOSZVAJ OL-11 SZÁMÚ FÖLDTANI ALAPSZELVÉNY (SÍKFŐKÚT)
Az alapszelvénynek helyet adó bányaudvar nyilvántartás szerinti mérete 1340 m2. A kőfejtő felett északi irányban kb. 20 m-es
kutató árkot létesítettek. A projekt keretében a kutatóárok, a bányafalak és a bányaudvar növényzettől való megtisztítását, a
törmelék kutatóárokból és a bányafalak előteréből való eltávolítását és a bányaudvaron való elrendezését, részben elszállítását
legálisan kijelölt helyre (Hejőpapi Térségi Kommunális Szilárd Hulladéklerakó Telep), a bányafalak kézi erővel történő biztonsági
kopogózását, rámolását tervezzük megvalósítani. A bányaudvarban kisebb mennyiségű kommunális hulladék, nagyobb
mennyiségben építési törmelék, helyi tereprendezési, kert-, gyümölcsfa-, valamint szőlőápolási maradványok (metszési
nyesedékek, bozótirtás maradványok, köves földtörmelék) kerültek elhelyezésre. Ezek helyben nem felhasználhatók, nem
elhelyezhetők (a szűk völgy miatt kerültek ide), így elszállítást igényelnek.
A bányaudvar bejáratánál a hulladék-elhelyezés megakadályozására és balesetelhárítási okokból 10 m hosszú, 1 m magas fa
védőkorlát építését tervezzük. Ugyancsak fa védőkorlátot kell a bányafal legmagasabb szakasza fölött a terepszinten, a
rézsűéltől kb. 5 m távolságban, 35 m hosszúságban megépíteni.
Fontosnak tartjuk az invazív fajok újbóli térnyerésének megakadályozását, a pangó vizek ellen lejtősre alakított bányaudvar
gyepesítését a környék kaszálóinak vegyes virág magjával „dúsított” fűmagvetéssel - természetesen megfelelően előkészített
talajba.
11. MISKOLC T-62 SZÁMÚ FÖLDTANI ALAPSZELVÉNY (ÓMASSA, VADÁSZ-VÖLGY)
Az alapszelvény mérete a KvVM-től kapott nyilvántartás szerint kb. 100 m2, azonban ez a méret csak az alapszelvény első
szakaszára vonatkozik, az alapszelvény második szakasza, amely a Hámori Do-lomit és a Szentistvánhegyi Metaandezit
határszelvénye, kb. 300 m2 felületű, így a beavatkozás 400 m2 -re terjed ki. A feltárások rétegzett, repedezett kőzetfelülete az
időjárás hatására feltöredezett, mállásnak indult, a repedésekben fás- és lágyszárú növények egyaránt megtelepedtek, a feltárás
lábánál nagy mennyiségű törmelék gyűlt össze. A projekt keretében a kőzetfalak tisztítására, kézi erővel történő biztonsági
kopogózására, rámolására, a felhalmozódott és a tisztítás során letermelt törmelék elszállítására, közeli, megfelelő helyen való
elhelyezésére kerül sor.
12. MISKOLC, T-61 SZÁMÚ FÖLDTANI ALAPSZELVÉNY (ÚJMASSA, SAVÓS-VÖLGY)
Az alapszelvény nyilvántartás szerinti kiterjedése 750 m2, beavatkozást az erősen benövényesedett szegélyeket is figyelembe
véve 800 m2-en tervezünk. Az alapszelvény kőzetfelülete az időjárás hatására feltöredezett, mállásnak indult, a repedésekben
fás- és lágyszárú növények egyaránt megtelepedtek, a feltárás lábánál nagy mennyiségű törmelék gyűlt össze. A projekt
keretében a kőzetfalak tisztítására, biztonsági kopogózására, rámolására, a felhalmozódott és a tisztítás során letermelt törmelék
elszállítására, közeli, megfelelő helyen való elhelyezését kívánjuk megvalósítani.
13. MISKOLC-LILLAFÜRED, Y-TÁRÓ (KISKÚT-LÁPA)
A táró helyreállítási munkáihoz, az anyagszállításhoz kötélpálya kiépítése szükséges, mivel közelítő nyom helyreállításához a
vagyonkezelő erdőgazdaság nem járul hozzá. A projekt keretében a táró első, kb. 3 m-es szakaszának biztosítását, bejáratának
megerősítését és biztonságos lezárását tervezzük a táró által feltárt geológiai képződmények és a kivált cseppkőképződmények
megóvására.
A kivitelezés része kell legyen a Miskolc-Lillafüreden található Y-táró esetében a vitlás szállítás és a táró lezárás kiviteli terveinek
elkészítése is.
14. MÓNOSBÉL DARÁZSKŐBÁNYA
A kitermelés befejezése óta eltelt időben spontán rekultiváció valósult meg, a kőzetfelületek nagy része gyepesedett, a területet
legeltetik. Biztonsági beavatkozásra nincs szükség, a területen a hulladék összegyűjtését és elszállítását, továbbá
bemutatóösvény kialakítását tervezzük.
15. NAGYVISNYÓ, P-02 SZÁMÚ FÖLDTANI ALAPSZELVÉNY (MIHALOVITS-KŐFEJTŐ)
A Mihalovits-kőfejtő teljes területe 3341 m2.
A felhagyott bányában található alapszelvény legérdekesebb felülete közel függőleges, talajosodás nem veszélyezteti. A
meredekségéből adódóan az omlás- és kőpergés-veszély potenciálisan jelen van. A bánya északnyugati részében a felső részről
becsúszott törmelék a feltárás egy részét betemette. A törmeléklejtőkön és a közel szintes bányaudvarokon potenciális
veszélyforrás a talajosodás és az azzal együtt járó növényesedés, ez a meredek bányafalon nem jellemző.
Elsődleges feladat a Mihalovits-kőfejtőben észlelt törmelékomlás által takart falfelület megtisztítása. Ezen felül tervezett a
falfelületek felfrissítése (kopogózás) és az erodálódott törmelék letermelése (rámolás). A kőzetfalak letakarításából és a feltárás
lábánál felhalmozódott talaj és törmelék eltávolításából adódó anyagot a tervezési területen, vagy közeli, megfelelő helyen kell
elteríteni. A talajosodás és növényesedés természetes folyamatát a kialakuló talajtakaró letakarításával és a növényzet szükség
szerinti irtásával kell megakadályozni.
Az emberi tényezők vonatkozásában a szemetelést hulladékgyűjtő edények kihelyezésével és rendszeres ürítésével lehet
minimalizálni. A volt meddőhányón kialakult kisebb tisztáson pihenőhely kialakítása tervezett egy rönkasztal és két rönkpad
beállításával.
A szakmailag érdekes falszakaszokhoz falépcsőt kell kialakítani, a sziklafal mentén kialakult gyalog-utat védőkorláttal kell
biztosítani.
16. NAGYVISNYÓ, P-03, T-70 SZÁMÚ FÖLDTANI ALAPSZELVÉNY (BÁLVÁNY-ÉSZAK)
Az alapszelvényt érő atmoszferilliák hatásának való kitettség csökkentésére, a kutatási feltételek javítására védőtető létesül,
melynek alapterülete 12,2 m×5,8 m, magassága a rézsű szerint változó, az út-szinten 2,5 m. Függőleges tartóelemekfaoszlopok:
lekérgezett, szárított és gőzölt bükk, eredeti törzs-méretben, 25-35 cm átmérőben. Az előkészített faanyagot
gombaölő és favédő szerben áztatással kell kezelni a felhasznált anyag előírásai szerint, majd időtálló bevonattal kell festeni, ami
a természetes fa hatását megtartja és konzerválja. Az oszlopok kiosztása 2 m-es közönként készüljön. A tetőtartó szelemenek,
merevítő könyökfák, szarufák készülhetnek fűrészáruból, de előkezelésüket, favédelmüket és bevonatukat az oszlopokhoz
hasonlóan kell elkészíteni. Tetőszerkezet: hajópalló 2”-os gyalult deszkázatra rakott bitumenes zsindelytető. Oszlopok alapozása:
32 mm-es, 1,0 m-re lefúrt és beinjektált bordás betonacél, amin a talajszint felett 20 cm-re kell a faoszlopot rögzíteni. A
védőtető síkja 50 cm-rel nyúljon túl az oszlopokon. A feltárás természetes fényét a tető 25%-nak ütés- és törésálló, átlátszó
anyaggal való befedésével kell biztosítani a bitumenes zsindely helyett.
A feltárás törmelékkel takart részein a falfelületet meg kell tisztítani. A feltárást ÉK-i irányban bővíteni szükséges, a falat eltakaró
törmelék eltávolításával.
Az alapszelvényt az akadályozó törmeléktől való megtisztítás után nagy gondossággal végig kell kopogózni, a laza anyagtól meg
kell szabadítani és törekedni kell a közel függőleges felület kialakítására.
A feltárás legértékesebb részén, a korhatár-jelző laza, rétegzett kőzetanyagon csak a legminimálisabb anyageltávolítást szabad
elvégezni. A réteghatár feküjét adó kőzetet nem szabad a térszín alá bontani, a fedőt adó kevésbé állékony kőzetanyagot a
réteghatár mögé bontani TILOS.
Az alapszelvény feletti domboldalon levő laza törmeléket és görgetegeket el kell távolítani a felső rézsűél mögött minimum 10
m-es sávban a kialakítandó hordalékfogó övárokig azért, hogy az ne veszélyeztesse az alapszelvény későbbi látogatóit. Az
eltávolítás nem eredményezhet instabil felületet az övárok feletti területen.
A laza törmelék eltávolítása után elbontható a 2 db ideiglenes védelmet biztosító fapalánk.
Két sorban függőleges védőhálót kell beépíteni a feltárás védelmére, a védőhálót a kőzetmegerősítő kőzetcsavarokhoz kell
rögzíteni. Az első sor a rézsűéltől 1,0 m-re induljon.
A további rézsűcsúszások megakadályozása céljából a feltárás mögöttes felületére kőzetmegerősítő furatokhoz rögzített
védőhálót kell építeni.
Felszíni háló rögzítés: 1x1m d=8 mm-es betonacél, a kőzetből kiálló rész korrózióálló festékkel kezelve kerüljön kialakításra.
Mennyiség: min. 75 m2 max. 150 m2 jelen terv szerint, viszont a helyszíni viszonyok ezt lényegesen befolyásolhatják.
Kőzetmegerősítő furatok kialakítása: három sorban, 1x1m-es raszterben, cementinjektálva, a középső sor 0,5 m-rel eltolva
vízszintes értelemben (sakktábla), a két elülső sor függőleges, a legbelső sor a függőlegeshez képest kb. 60 fokos. Mélységük
kb. 6 m úgy, hogy a furat talpa a triász mészkőbe leg-alább 0,5 m hosszúságban behatoljon.
Az alapszelvény D-DK-i határán a felszíni, hegyoldalról származó csapadékvizek elvezetésére és a legördülő kőzetanyag
megállítására görgetegfogó övárkot kell készíteni, 0,8×0,8×0,8 m-es szelvény-mérettel.
17. DÉDESTAPOLCSÁNY K-17 SZÁMÚ FÖLDTANI ALAPSZELVÉNY (NAGY-HEGY)
A területen található minimális mennyiségű kommunális hulladékot össze kell gyűjteni és el kell szállítani a legközelebb
elhelyezkedő Hejőpapi Térségi Kommunális Szilárd Hulladéklerakóba.
A munkálatok megkezdése előtt figyelmeztető táblákat kell kihelyezni, a balesetveszély elkerülése érdekében.
A feltáráshoz vezető földút bevezető szakaszán szükséges némi beavatkozás, az ott található egyenetlen területet úgy kell
kialakítani, hogy azon a munkagépek biztonságosan és könnyen fel tudjanak jutni a területre. Az út mentén található belógó
ágakat és cserjéket a vegetációs időszakon kívül le kell vág-ni a szükséges mértékben.
A feltárás területén lévő cserjésben irtást kell elvégezni, valamint a rézsűk állékonyságát veszélyeztető fákat ki kell vágni. A
kivágott fákat és cserjéket fel kell aprítani és a legközelebbi komposztáló üzem-be el kell szállítani. Különös figyelmet kell
fordítani a helyszínen megjelent invazív akác sarjakra. Ezek irtásáról gondoskodni kell. Szükséges megpróbálni a lehető
legjobban kiszorítani ezeket a területről, hogy az őshonos fajok terjedése biztosított legyen.
A feltárás körül járófelület kialakítását tervezzük korláttal, mellette 0,5 m-es sávban kézi kaszálás kell elvégezni. Ezenkívül a
bányaudvarról a feljutást a kőzetkibúvásokhoz falépcsővel kívánjuk megoldani, melyhez két járófelület csatlakozik. Az egyik az
ÉÉK irányba lévő mészkőkibúváshoz vezet a másik pedig ÉNy oldalon található konglomerátumokhoz megy. Az Ny-i oldalban
található feltárást jelenleg sűrű cserjés borítja, melyet a láthatóvá tétel miatt és a kutatási és megfigyelési lehetőségeinek
javítása céljából le kell irtani.
A bányaudvar szintjén található egy mesterséges mélyedés, amit a területről kikerülő kőzetanyaggal kell feltölteni. Ezzel egyúttal
megszüntethető az esetleges baleseti veszélyforrás is.
A korábban lehullott kőzetet, valamint a faltakarításból kikerülő anyagot az udvar területén egyenletesen elrendezve kell
elhelyezni.
Az árazatlan költségvetésben megnevezett anyagokkal, építési termékekkel egyenértékűek megajánlhatóak, de alacsonyabb
színvonalú nem (a megnevezett anyagok gyártmánya, típusa az ajánlatkérő szerinti ideális megoldást jelenti, de ajánlatot tenni
lehet ezzel egyenértékű, minőségű és műszaki adataiban hasonló jellemzőkkel rendelkező egyéb berendezésekkel, anyagokkal
is). Ez esetben ajánlattevőnek jeleznie kell a költségvetésben (meghagyva az eredeti sort, nulla mennyiséggel szerepeltetve, alá
egy új sor beszúrásával dőlt vagy vastag betűvel beleírva a megajánlandó építési termékeket, anyagokat, berendezéseket) a
típusmódosulást.
Az árazatlan költségvetésben konkrét gyártmánnyal, típussal megnevezett anyagokkal egyenértékűnek, azaz minőségben és
műszaki adataiban egyenértékű jellemzőkkel rendelkezőnek tekinti ajánlatkérő a megajánlott építési terméket, berendezést,
illetve anyagot, amennyiben az az adott gyártmány, típus kapcsán az árazatlan költségvetésben és a közbeszerzési műszaki
leírásban megfogalmazott minőségi, műszaki paraméterekkel, azaz elvárt műszaki teljesítménnyel rendelkezik. Nyertesség
esetén ajánlattevő az ajánlatában megnevezett építési termékeket, anyagokat, berendezéseket köteles beépíteni. A fentiek
szerint részletezett anyag- és berendezés módosításon kívül az ajánlattevő nem jogosult az árazatlan költségvetés
munkanemeinek és tételeinek módosítására.
A fentiek értelmében a költségvetésben szereplő tételek nem változtathatóak meg, az esetleges többletköltséget az
ajánlattevőnek a költségvetés adott soraira osztva kell kalkulálnia. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szerződés
átalánydíjas jellege következtében a vállalkozó kötelezettsége mindazon munkák elvégzése, amely a szerződés teljes
megvalósításához, illetve a (terv) dokumentációban foglaltak maradéktalan teljesítéséhez szükséges, függetlenül attól, hogy az a
költségvetésben kifejezetten feltüntetésre került-e.
Az elvégzendő feladat részletes meghatározását, az építési beruházás műszaki tartalmát a közbeszerzési dokumentumok és
mellékletei tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP 4.1.0-15-2016-00022

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
14288 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés földtani alapszelvények kivitelezési munkálatainak elvégzésére az "Évmilliók dokumentumai" című és KEHOP 4.1.0-15-2016-00022 azonosítószámú projekt keretében.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/09/22 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Vita Perfetta Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Alkotás u. 63-67.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail: vitaperfetta@gmail.com
Telefon: +36 306670201
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: ALFÖLD EURÓPA KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Haladás utca 42.
Város: Földes
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4177
Ország: HU
E-mail: info@alfoldeuropa.hu
Telefon: +36 52270658
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 99300000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45111212-7
További tárgyak:45111220-6
45112500-0
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU31 A teljesítés helye: a BNPI működési területe
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. SZILVÁSVÁRAD PZ-25 SZÁMÚ FÖLDTANI ALAPSZELVÉNY (RÁKMARA)
A nyilvántartás szerint 1530 m2 felületű alapszelvény 1200 m2-én tervezünk beavatkozást. Talajráfolyás és növényzet
eltávolítására, a fellazult kőzettörmelék eltávolítására, a falszakasz előtt összegyűlt és a rézsűbeállításból lejövő kőzettörmelék
elszállítására azonos hrsz-en, és 1 km-en belül, azonos földtani környezetben való rendezett elhelyezésére kerül sor.
2 SZILVÁSVÁRAD, GERANNAVÁRI FELTÁRÁS
A fennsíkra vezető út mellett lévő feltárás 1320 m2-én tervezünk beavatkozást. A feltárás előterében és a kőzetfelületen is fák
és cserjék nőttek fel, első lépésben ezek eltávolítása történik meg. Ezt követően a lágyszárú növényzettől és a talajtól
mentesítjük a kőzetfelületet, majd a kőzetfal biztonsági kialakítása történik meg kopogózással, rámolással.
A kőzettörmeléket a feltárás előterében és a közeli parkolóban helyezzük el rendezett módon.
3. SZILVÁSVÁRAD T-64 SZÁMÚ FÖLDTANI ALAPSZELVÉNY (RÓNABÜKK)
A Bükk-fennsíkra vezető szerpentin róna-bükki kanyarjában lévő alapszelvény mérete a KvVM-től kapott nyilvántartás szerint
275 m2, azonban a helyszínen a korábbi nyilvántartásoknak megfelelő méretű, 70x3x12 m, azaz 850 m2 felületű nyitott kőzetfal
van, ennek teljes felületét bevontuk a rehabilitációba. A meredeken dőlő keményebb réteglapok között a laza kőzetanyag
fellazult, feltöredezett, kimállik a keményebb rétegek közül. Az útbevágás elé és az útra hulló kőzettörmelék balesetveszélyes.
A beavatkozás a repedésekben megtelepedett fás szárú és a bányafalakon megtelepedett lágyszárú növényzet eltávolításából, a
kőzetfalak biztonságos beállításából és a lejövesztett kőzettörmelék közeli parkolóban való elhelyezéséből áll.
4. NEKÉZSENY PZ-39 SZÁMÚ FÖLDTANI ALAPSZELVÉNY (HARKA-TETŐ, STRÁZSA-HEGY)
Az alapszelvény a kétszintes felhagyott külszíni bányából és egy, a bánya felső szintje felett létesített kutatóárokból áll. A KvVM
nyilvántartásában csak a kutatóárok mérete szerepel, de a leírásokban mindenütt hivatkoznak a bánya feltárásaira is, így a
tervezett rekonstrukció a bányát és a feltárást is érinti. A bányaudvart és a kőzetfalak mállottabb részeit teljesen betakarja a
lágyszárú növényzet, de kis mértékben már megindult a cserjésedés is. A kutatóárokban is felhalmozódott a talaj és felnőtt a
növényzet. A bányaudvar rendezését és részben a bányafalak rámolását kézi erővel tervezzük elvégezni. Tervezzük egy, a
kutatóárokhoz vezető ösvény kialakítását is.
5. FELSŐTÁRKÁNY T-65, J-52 SZÁMÚ FÖLDTANI ALAPSZELVÉNY (HEREG-RÉT)
Az erősen gyűrt répáshutai mészkövet bemutató látványos feltárást a 10-12 évvel ezelőtti megtisztítása óta csaknem teljesen
benőtte a növényzet, a lágyszárúak mellett a cserjék, facsemeték is megjelentek. A vékony rétegekből álló kőzet könnyen
aprózódik, a feltárás előtt helyenként nagy mennyiségű törmelék gyűlt össze, a lehulló törmelék balesetveszélyt is okoz.
Tervezett a triász-jura határszelvény további megnyitása keleti irányban, a jura képződmények feltárása, az alapszelvény
talajtól, növényzettől való megtisztítása, a kőzetfal biztonsági kopogózása, rámolása, a talaj és kőzettörmelék elszállítása,
elhelyezése, elterítése a hereg-réti parkolóban.
6. RÉPÁSHUTA J-47 SZÁMÚ FÖLDTANI ALAPSZELVÉNY (BÁNYA-HEGY)
A feladat a Bányahegyi Radiolarit feltárás meghosszabbítása a Bükkfennsíki Mészkővel való kapcsolat feltárása, a kőzetfelületek
talajtól, növényzettől való megtisztítása, a kőzetfal biztonsági kopogózása, rámolása, a talaj és kőzettörmelék elszállítása, a
vagyonkezelővel egyeztetve történő el-helyezése. A munka megkezdése előtt botanikai felmérést kell készíteni a kőzetfalakon
megtelepedett védett fajok megóvása érdekében.
A feltárás alsó egyharmadát szinte teljesen benőtte a növényzet és a lágyszárúak mellett megjelentek a fiatal fák és bokrok is.
Első lépésként a fás bokros növényzet kitermelését, majd a lágyszárú növényzet és a talajráfolyás eltávolítását tervezzük, a
munka utolsó fázisa a rézsű biztonságos beállítása a fellazult kőzetanyag kézi úton történő eltávolításával. Az összegyűlt
kőzettörmeléket a vagyonkezelővel egyeztetve a közeli földutakon helyezzük el.
7. FELSŐTÁRKÁNY J-48 SZÁMÚ FÖLDTANI ALAPSZELVÉNY (LÖK-VÖLGY 2.)
A jelenlegi nyilvántartás szerint az alapszelvény kiterjedése 188 m2, a korábbi nyilvántartásokban 25x4x10 m az alapszelvény
felülete. Beavatkozást 300 m2-en tervezünk. A feltárás felülete a 10-12 évvel ezelőtti rendezés óta erőteljesen benövényesedett,
a lágyszárú növényzeten kívül néhány éves facsemeték és bokrok is megtelepedtek. A rehabilitáció első lépéseként a fás szárú
növényzet eltávolítására kerül sor a feltárás előterében és felületén, ezt a lágyszárú növényzet és a talaj, majd a fellazult
kőzetanyag eltávolítására kerül sor, kézi erővel. A lejövesztett és a feltárás lábánál az idők folyamán összegyűlt kőzettörmeléket
közeli, azonos földtani környezetben kívánjuk rendezetten elhelyezni.
8. CSERÉPFALU T-68 SZÁMÚ FÖLDTANI ALAPSZELVÉNY (HÓR-VÖLGY, 1. ÚTBEVÁGÁS)
A viszonylag kis felületű alapszelvény esetében a többi útbevágásban lévő feltáráshoz hasonlóan a lágyszárú növényzet és a
talaj, valamint a fellazult kőzettörmelék eltávolítását tervezzük kézi erővel. A lejövesztett kőzetanyagot a Hosszú-völgyben
vezető út mentén helyezzük el.
9. CSERÉPFALU T-69 SZÁMÚ FÖLDTANI ALAPSZELVÉNY (SUBALYUK MELLETTI KŐFEJTŐ, HÓR-VÖLGY 2.)
Az alapszelvényt a Hór-völgyben, a Suba-lyukkal szemben lévő bányában jelölték ki. A bánya nagy kiterjedésű, kétszintes, alsó
szintjén kiterjedt bányaudvarral. A bánya teljes területe kb. 21 ha, a bánya-falak magassága 50-60 m.
A munkálatok megkezdésekor a műveleti terület előtt (bányaudvar bejárata, illetve a felső szintre vezető bejárati úthoz)
figyelmeztető táblát kell kihelyezni, a tevékenység jellegére utaló figyelemfelhívó szöveggel.
A bányában össze kell gyűjteni és el kell szállítani a területen lévő viszonylag kis mennyiségű (kb. 2 m3) hulladékot. A hulladékot
a Hejőpapi Térségi Kommunális Szilárd Hulladéklerakó Telepen kell elhelyezni.
Megközelítési útvonal kialakításának keretén belül a felső szintre vezető úton 200 fm hosszúságban el kell végezni az útra belógó
ágak, cserjék vágását, valamint a közlekedési nyom kialakítását. Ugyan-ezen munka keretén belül a Hór-patak száraz medrén
keresztül a bányaudvarba vezető átjárót géppel való közlekedésre ideiglenesen alkalmassá kell tenni.
A terep-előkészítési munkálatok során a bányaudvarban és különös tekintettel a hozzátartozó bányafalon való cserjeirtást kell
elvégezni. A kivágott cserjéket le kell darálni, majd a területről ki kell szállítani.
A felső szintre vezető út kezdeti szakaszán lévő terméskő falazatú romos épületet el kell bontani, anyagát a Hejőpapi Térségi
Kommunális Szilárd Hulladéklerakó Telepen kell elhelyezni.
A bányafalak állékonyságának biztosítására a bányafalon pergésre, leválásra hajlamos kőzetdarabokat kötélbiztosítással,
alpinista módszerrel el kell távolítani (le kell kopogózni, rámolni).
A bányafal lábánál lévő, korábban lehullott, lepergett, valamint a bányafal kopogózásából származó kőzetmennyiséget rakodógép
segítségével a bányafal lábától el kell szedni a földtani alapszelvény minél nagyobb felületen való láthatóvá tétele, kutatási
lehetőségeinek javítása céljából.
Az így kiszedett anyagot a rézsűláb mentén kialakítandó védőtöltéshez használjuk fel, a fennmaradó részt a bányaudvar
területén kell egyenletesen elhelyezni. Ugyancsak a védőtöltés kialakításához kell felhasználni a bányaudvaron található nagyobb
kőzetdarabokat.
A felső szint bányafalának felső peremén védőkorlát kiépítése nem szükséges, mivel az erdő mindenütt elfoglalta már a területet.
A felső szinten, a bányaudvar bányafalának peremétől 5 m-re 2-soros, 1 m magas fa korlátot kell kiépíteni 2 m-es oszlopközzel,
28 m hosszúságban.
Mind a bányaudvarban, mind a felső szinten, a bányafal lábától kb. 2 m-re védőtöltést kell kialakítani a bányafal lábánál található
anyag felhasználásával, a későbbiekben lepergő anyag megfogására, valamint a látogatók számára figyelemfelhívás céljából.
Ugyanebből az anyagból a felső szintre vezető utat a patakon átvezető híd K-i oldalán le kell zárni.
A munkálatok befejezése után a bányaudvar bejáratánál 1 db, a felső szinten 2 db, a balesetveszélyre utaló figyelmeztető táblát
kell elhelyezni.
10. NOSZVAJ OL-11 SZÁMÚ FÖLDTANI ALAPSZELVÉNY (SÍKFŐKÚT)
Az alapszelvénynek helyet adó bányaudvar nyilvántartás szerinti mérete 1340 m2. A kőfejtő felett északi irányban kb. 20 m-es
kutató árkot létesítettek. A projekt keretében a kutatóárok, a bányafalak és a bányaudvar növényzettől való megtisztítását, a
törmelék kutatóárokból és a bányafalak előteréből való eltávolítását és a bányaudvaron való elrendezését, részben elszállítását
legálisan kijelölt helyre (Hejőpapi Térségi Kommunális Szilárd Hulladéklerakó Telep), a bányafalak kézi erővel történő biztonsági
kopogózását, rámolását tervezzük megvalósítani. A bányaudvarban kisebb mennyiségű kommunális hulladék, nagyobb
mennyiségben építési törmelék, helyi tereprendezési, kert-, gyümölcsfa-, valamint szőlőápolási maradványok (metszési
nyesedékek, bozótirtás maradványok, köves földtörmelék) kerültek elhelyezésre. Ezek helyben nem felhasználhatók, nem
elhelyezhetők (a szűk völgy miatt kerültek ide), így elszállítást igényelnek.
A bányaudvar bejáratánál a hulladék-elhelyezés megakadályozására és balesetelhárítási okokból 10 m hosszú, 1 m magas fa
védőkorlát építését tervezzük. Ugyancsak fa védőkorlátot kell a bányafal legmagasabb szakasza fölött a terepszinten, a
rézsűéltől kb. 5 m távolságban, 35 m hosszúságban megépíteni.
Fontosnak tartjuk az invazív fajok újbóli térnyerésének megakadályozását, a pangó vizek ellen lejtősre alakított bányaudvar
gyepesítését a környék kaszálóinak vegyes virág magjával „dúsított” fűmagvetéssel - természetesen megfelelően előkészített
talajba.
11. MISKOLC T-62 SZÁMÚ FÖLDTANI ALAPSZELVÉNY (ÓMASSA, VADÁSZ-VÖLGY)
Az alapszelvény mérete a KvVM-től kapott nyilvántartás szerint kb. 100 m2, azonban ez a méret csak az alapszelvény első
szakaszára vonatkozik, az alapszelvény második szakasza, amely a Hámori Do-lomit és a Szentistvánhegyi Metaandezit
határszelvénye, kb. 300 m2 felületű, így a beavatkozás 400 m2 -re terjed ki. A feltárások rétegzett, repedezett kőzetfelülete az
időjárás hatására feltöredezett, mállásnak indult, a repedésekben fás- és lágyszárú növények egyaránt megtelepedtek, a feltárás
lábánál nagy mennyiségű törmelék gyűlt össze. A projekt keretében a kőzetfalak tisztítására, kézi erővel történő biztonsági
kopogózására, rámolására, a felhalmozódott és a tisztítás során letermelt törmelék elszállítására, közeli, megfelelő helyen való
elhelyezésére kerül sor.
12. MISKOLC, T-61 SZÁMÚ FÖLDTANI ALAPSZELVÉNY (ÚJMASSA, SAVÓS-VÖLGY)
Az alapszelvény nyilvántartás szerinti kiterjedése 750 m2, beavatkozást az erősen benövényesedett szegélyeket is figyelembe
véve 800 m2-en tervezünk. Az alapszelvény kőzetfelülete az időjárás hatására feltöredezett, mállásnak indult, a repedésekben
fás- és lágyszárú növények egyaránt megtelepedtek, a feltárás lábánál nagy mennyiségű törmelék gyűlt össze. A projekt
keretében a kőzetfalak tisztítására, biztonsági kopogózására, rámolására, a felhalmozódott és a tisztítás során letermelt törmelék
elszállítására, közeli, megfelelő helyen való elhelyezését kívánjuk megvalósítani.
13. MISKOLC-LILLAFÜRED, Y-TÁRÓ (KISKÚT-LÁPA)
A táró helyreállítási munkáihoz, az anyagszállításhoz kötélpálya kiépítése szükséges, mivel közelítő nyom helyreállításához a
vagyonkezelő erdőgazdaság nem járul hozzá. A projekt keretében a táró első, kb. 3 m-es szakaszának biztosítását, bejáratának
megerősítését és biztonságos lezárását tervezzük a táró által feltárt geológiai képződmények és a kivált cseppkőképződmények
megóvására.
A kivitelezés része kell legyen a Miskolc-Lillafüreden található Y-táró esetében a vitlás szállítás és a táró lezárás kiviteli terveinek
elkészítése is.
14. MÓNOSBÉL DARÁZSKŐBÁNYA
A kitermelés befejezése óta eltelt időben spontán rekultiváció valósult meg, a kőzetfelületek nagy része gyepesedett, a területet
legeltetik. Biztonsági beavatkozásra nincs szükség, a területen a hulladék összegyűjtését és elszállítását, továbbá
bemutatóösvény kialakítását tervezzük.
15. NAGYVISNYÓ, P-02 SZÁMÚ FÖLDTANI ALAPSZELVÉNY (MIHALOVITS-KŐFEJTŐ)
A Mihalovits-kőfejtő teljes területe 3341 m2.
A felhagyott bányában található alapszelvény legérdekesebb felülete közel függőleges, talajosodás nem veszélyezteti. A
meredekségéből adódóan az omlás- és kőpergés-veszély potenciálisan jelen van. A bánya északnyugati részében a felső részről
becsúszott törmelék a feltárás egy részét betemette. A törmeléklejtőkön és a közel szintes bányaudvarokon potenciális
veszélyforrás a talajosodás és az azzal együtt járó növényesedés, ez a meredek bányafalon nem jellemző.
Elsődleges feladat a Mihalovits-kőfejtőben észlelt törmelékomlás által takart falfelület megtisztítása. Ezen felül tervezett a
falfelületek felfrissítése (kopogózás) és az erodálódott törmelék letermelése (rámolás). A kőzetfalak letakarításából és a feltárás
lábánál felhalmozódott talaj és törmelék eltávolításából adódó anyagot a tervezési területen, vagy közeli, megfelelő helyen kell
elteríteni. A talajosodás és növényesedés természetes folyamatát a kialakuló talajtakaró letakarításával és a növényzet szükség
szerinti irtásával kell megakadályozni.
Az emberi tényezők vonatkozásában a szemetelést hulladékgyűjtő edények kihelyezésével és rendszeres ürítésével lehet
minimalizálni. A volt meddőhányón kialakult kisebb tisztáson pihenőhely kialakítása tervezett egy rönkasztal és két rönkpad
beállításával.
A szakmailag érdekes falszakaszokhoz falépcsőt kell kialakítani, a sziklafal mentén kialakult gyalog-utat védőkorláttal kell
biztosítani.
16. NAGYVISNYÓ, P-03, T-70 SZÁMÚ FÖLDTANI ALAPSZELVÉNY (BÁLVÁNY-ÉSZAK)
Az alapszelvényt érő atmoszferilliák hatásának való kitettség csökkentésére, a kutatási feltételek javítására védőtető létesül,
melynek alapterülete 12,2 m×5,8 m, magassága a rézsű szerint változó, az út-szinten 2,5 m. Függőleges tartóelemekfaoszlopok:
lekérgezett, szárított és gőzölt bükk, eredeti törzs-méretben, 25-35 cm átmérőben. Az előkészített faanyagot
gombaölő és favédő szerben áztatással kell kezelni a felhasznált anyag előírásai szerint, majd időtálló bevonattal kell festeni, ami
a természetes fa hatását megtartja és konzerválja. Az oszlopok kiosztása 2 m-es közönként készüljön. A tetőtartó szelemenek,
merevítő könyökfák, szarufák készülhetnek fűrészáruból, de előkezelésüket, favédelmüket és bevonatukat az oszlopokhoz
hasonlóan kell elkészíteni. Tetőszerkezet: hajópalló 2”-os gyalult deszkázatra rakott bitumenes zsindelytető. Oszlopok alapozása:
32 mm-es, 1,0 m-re lefúrt és beinjektált bordás betonacél, amin a talajszint felett 20 cm-re kell a faoszlopot rögzíteni. A
védőtető síkja 50 cm-rel nyúljon túl az oszlopokon. A feltárás természetes fényét a tető 25%-nak ütés- és törésálló, átlátszó
anyaggal való befedésével kell biztosítani a bitumenes zsindely helyett.
A feltárás törmelékkel takart részein a falfelületet meg kell tisztítani. A feltárást ÉK-i irányban bővíteni szükséges, a falat eltakaró
törmelék eltávolításával.
Az alapszelvényt az akadályozó törmeléktől való megtisztítás után nagy gondossággal végig kell kopogózni, a laza anyagtól meg
kell szabadítani és törekedni kell a közel függőleges felület kialakítására.
A feltárás legértékesebb részén, a korhatár-jelző laza, rétegzett kőzetanyagon csak a legminimálisabb anyageltávolítást szabad
elvégezni. A réteghatár feküjét adó kőzetet nem szabad a térszín alá bontani, a fedőt adó kevésbé állékony kőzetanyagot a
réteghatár mögé bontani TILOS.
Az alapszelvény feletti domboldalon levő laza törmeléket és görgetegeket el kell távolítani a felső rézsűél mögött minimum 10
m-es sávban a kialakítandó hordalékfogó övárokig azért, hogy az ne veszélyeztesse az alapszelvény későbbi látogatóit. Az
eltávolítás nem eredményezhet instabil felületet az övárok feletti területen.
A laza törmelék eltávolítása után elbontható a 2 db ideiglenes védelmet biztosító fapalánk.
Két sorban függőleges védőhálót kell beépíteni a feltárás védelmére, a védőhálót a kőzetmegerősítő kőzetcsavarokhoz kell
rögzíteni. Az első sor a rézsűéltől 1,0 m-re induljon.
A további rézsűcsúszások megakadályozása céljából a feltárás mögöttes felületére kőzetmegerősítő furatokhoz rögzített
védőhálót kell építeni.
Felszíni háló rögzítés: 1x1m d=8 mm-es betonacél, a kőzetből kiálló rész korrózióálló festékkel kezelve kerüljön kialakításra.
Mennyiség: min. 75 m2 max. 150 m2 jelen terv szerint, viszont a helyszíni viszonyok ezt lényegesen befolyásolhatják.
Kőzetmegerősítő furatok kialakítása: három sorban, 1x1m-es raszterben, cementinjektálva, a középső sor 0,5 m-rel eltolva
vízszintes értelemben (sakktábla), a két elülső sor függőleges, a legbelső sor a függőlegeshez képest kb. 60 fokos. Mélységük
kb. 6 m úgy, hogy a furat talpa a triász mészkőbe leg-alább 0,5 m hosszúságban behatoljon.
Az alapszelvény D-DK-i határán a felszíni, hegyoldalról származó csapadékvizek elvezetésére és a legördülő kőzetanyag
megállítására görgetegfogó övárkot kell készíteni, 0,8×0,8×0,8 m-es szelvény-mérettel.
17. DÉDESTAPOLCSÁNY K-17 SZÁMÚ FÖLDTANI ALAPSZELVÉNY (NAGY-HEGY)
A területen található minimális mennyiségű kommunális hulladékot össze kell gyűjteni és el kell szállítani a legközelebb
elhelyezkedő Hejőpapi Térségi Kommunális Szilárd Hulladéklerakóba.
A munkálatok megkezdése előtt figyelmeztető táblákat kell kihelyezni, a balesetveszély elkerülése érdekében.
A feltáráshoz vezető földút bevezető szakaszán szükséges némi beavatkozás, az ott található egyenetlen területet úgy kell
kialakítani, hogy azon a munkagépek biztonságosan és könnyen fel tudjanak jutni a területre. Az út mentén található belógó
ágakat és cserjéket a vegetációs időszakon kívül le kell vág-ni a szükséges mértékben.
A feltárás területén lévő cserjésben irtást kell elvégezni, valamint a rézsűk állékonyságát veszélyeztető fákat ki kell vágni. A
kivágott fákat és cserjéket fel kell aprítani és a legközelebbi komposztáló üzem-be el kell szállítani. Különös figyelmet kell
fordítani a helyszínen megjelent invazív akác sarjakra. Ezek irtásáról gondoskodni kell. Szükséges megpróbálni a lehető
legjobban kiszorítani ezeket a területről, hogy az őshonos fajok terjedése biztosított legyen.
A feltárás körül járófelület kialakítását tervezzük korláttal, mellette 0,5 m-es sávban kézi kaszálás kell elvégezni. Ezenkívül a
bányaudvarról a feljutást a kőzetkibúvásokhoz falépcsővel kívánjuk megoldani, melyhez két járófelület csatlakozik. Az egyik az
ÉÉK irányba lévő mészkőkibúváshoz vezet a másik pedig ÉNy oldalon található konglomerátumokhoz megy. Az Ny-i oldalban
található feltárást jelenleg sűrű cserjés borítja, melyet a láthatóvá tétel miatt és a kutatási és megfigyelési lehetőségeinek
javítása céljából le kell irtani.
A bányaudvar szintjén található egy mesterséges mélyedés, amit a területről kikerülő kőzetanyaggal kell feltölteni. Ezzel egyúttal
megszüntethető az esetleges baleseti veszélyforrás is.
A korábban lehullott kőzetet, valamint a faltakarításból kikerülő anyagot az udvar területén egyenletesen elrendezve kell
elhelyezni.
Az árazatlan költségvetésben megnevezett anyagokkal, építési termékekkel egyenértékűek megajánlhatóak, de alacsonyabb
színvonalú nem (a megnevezett anyagok gyártmánya, típusa az ajánlatkérő szerinti ideális megoldást jelenti, de ajánlatot tenni
lehet ezzel egyenértékű, minőségű és műszaki adataiban hasonló jellemzőkkel rendelkező egyéb berendezésekkel, anyagokkal
is). Ez esetben ajánlattevőnek jeleznie kell a költségvetésben (meghagyva az eredeti sort, nulla mennyiséggel szerepeltetve, alá
egy új sor beszúrásával dőlt vagy vastag betűvel beleírva a megajánlandó építési termékeket, anyagokat, berendezéseket) a
típusmódosulást.
Az árazatlan költségvetésben konkrét gyártmánnyal, típussal megnevezett anyagokkal egyenértékűnek, azaz minőségben és
műszaki adataiban egyenértékű jellemzőkkel rendelkezőnek tekinti ajánlatkérő a megajánlott építési terméket, berendezést,
illetve anyagot, amennyiben az az adott gyártmány, típus kapcsán az árazatlan költségvetésben és a közbeszerzési műszaki
leírásban megfogalmazott minőségi, műszaki paraméterekkel, azaz elvárt műszaki teljesítménnyel rendelkezik. Nyertesség
esetén ajánlattevő az ajánlatában megnevezett építési termékeket, anyagokat, berendezéseket köteles beépíteni. A fentiek
szerint részletezett anyag- és berendezés módosításon kívül az ajánlattevő nem jogosult az árazatlan költségvetés
munkanemeinek és tételeinek módosítására.
A fentiek értelmében a költségvetésben szereplő tételek nem változtathatóak meg, az esetleges többletköltséget az
ajánlattevőnek a költségvetés adott soraira osztva kell kalkulálnia. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szerződés
átalánydíjas jellege következtében a vállalkozó kötelezettsége mindazon munkák elvégzése, amely a szerződés teljes
megvalósításához, illetve a (terv) dokumentációban foglaltak maradéktalan teljesítéséhez szükséges, függetlenül attól, hogy az a
költségvetésben kifejezetten feltüntetésre került-e.
Az elvégzendő feladat részletes meghatározását, az építési beruházás műszaki tartalmát a közbeszerzési dokumentumok és
mellékletei tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 99300000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Vita Perfetta Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Alkotás u. 63-67.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail: vitaperfetta@gmail.com
Telefon: +36 306670201
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: ALFÖLD EURÓPA KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Haladás utca 42.
Város: Földes
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4177
Ország: HU
E-mail: info@alfoldeuropa.hu
Telefon: +36 52270658
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/12/19 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Az 1. sz. módosítás dátuma: 2017/11/28
1. sz. módosítás: A 4. 17. pont az alábbiakkal egészül ki:
b) Vállalkozóként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni a Megrendelőnek,
hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból.
Vállalkozóként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni, hogy az általuk a
teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívják az
alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat.
e) A Megrendelő a Vállalkozó Nyilatkozatának kézhezvételét követő 3 (három) munkanapon belül írásban, a Vállalkozó
Nyilatkozatában megadott értesítési vagy elektronikus levelezési címre megküldött értesítésben felhívja a Vállalkozót, hogy a
Teljesítésigazolás Megrendelő általi kiállítását követően állítsák ki számláikat, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés,
valamint a Megrendelői teljesítés mértékét.
f) A számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelő harminc napon belül átutalja a Vállalkozóként
szerződő feleknek.
Vállalkozóként szerződő felek haladéktalanul kiegyenlítik az alvállalkozók számláit, vagy az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartják, illetve az
alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartják.
Vállalkozóként szerződő felek átadják a fenti átutalások igazolásainak másolatait vagy az alvállalkozó köztartozást mutató
együttes adóigazolásának másolatát a Megrendelőnek (annak érdekében, hogy a Megrendelő megállapíthassa, hogy a
Vállalkozóként szerződő felek jogszerűen nem fizették ki a teljes összeget az alvállalkozónak).
Vállalkozóként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelő tizenöt
napon belül átutalja a Vállalkozóként szerződő feleknek, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art.
36/A. §-ára is tekintettel teljesítették.
Ha a Vállalkozóként szerződő felek valamelyike a fenti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a
Megrendelő őrzi, és az akkor illeti meg Vállalkozóként szerződő feleket, ha a Megrendelő részére igazolják, hogy a fenti
kötelezettségüket teljesítették, vagy hitelt érdemlő irattal igazolják, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az általuk
bejelentett összegre vagy annak egy részére.

A 2. sz. módosítás:
A 2. sz. szerződésmódosításban Felek a kivitelezés során - azon belül is a 2018. október 18-i, és a 19-i építési naplóbejegyzések, illetve a korábbi jegyzőkönyvek alapján tartott tervezői, beruházói és kivitelezői bejárás (2018. október 25.) során - megállapított elmaradó- és pótmunkaigények kapcsán szükségessé vált műszaki tartalomváltozást kívánják rögzíteni.
A pótmunka megrendelés az alapszerződésben foglalt vállalkozói díj és teljesítési határidő módosulását nem eredményezi.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: I. A Bálvány-észak globális jelentőségű alapszelvény, jelenleg ez az egyik legfontosabb tengeri perm/triász határszelvény Európában, és a világon is összesen 3-4 hasonló feltárás található.
A szelvény fölötti rész igen meredek hegyoldalban folytatódik rajta helyenként vastag lejtőtörmelékkel. A tervezés időszakában a szelvény csak részben volt látható a szelvény elé omlott lejtőtörmeléktől.
Az alapszelvény jelentőségére tekintettel a kivitelezést a munkaterület átadást követően, folyamatosan nyomon követtük. A kivitelezővel az egyes munkafázisok részletesen átbeszélésre kerültek. A szelvényen végzett munkák során, a lejtőtörmelék fokozatos eltávolítását követően vált nyilvánvalóvá számunkra, hogy az alatta lévő alapszelvényen, a szelvény DNy-i oldalán, ahol a felső (triász korú), töredezettebb mészkő bukkan a felszínre a kőzetfal felszakadt és meggyengült, közel 1 m vastagságban. Ennek egy része két alkalommal le is omlott a kivitelezés alatt. A törmelék részleges eltávolítása után derült ki, hogy a leomlott mészkő részek mögött a kőzet még jobban aprózódott állapotú. Ekkor vált világossá, hogy a kőzetomlások miatt már amúgy is meggyengült rézsűben a felső mészkőréteg állékonysága a hegyoldalba befelé haladva tovább gyengül. A gyenge rézsű és szelvény a tervezett vagy bármilyen tető rézsűre ható terhelését már nem bírná el, annak megépítése a globális jelentőségű szelvény létét veszélyeztetné, a rézsű leomlása, ezáltal a tető összeomlása balesetet okozhatna, életet veszélyeztethetne. A kivitelezés során derült ki a rézsű ilyen mértékű állékonyságának a problémája, ezért szükséges a korábban tervezett védőtető elhagyása.
Az elvégezett beavatkozások (kőzetmegerősítő csavarok, fémhálós kerítés, talajra rögzített fémháló, törmelékfogó árok) a szelvényt a törmelék ráfolyásától képesek hosszú távon megóvni és a szelvény állékonyságát fenntartani, így a beavatkozás a tető elhagyásával is képes a tervezett védelmi funkciót betölteni. A tető a hirtelen lezúduló csapadék ellen volt hivatva védeni a szelvényt. Sajnos a védőtető létesítése a fenti előre nem látható okok miatt nem megvalósítható.
A fentiek alapján készült tervezői nyilatkozat is indokolja a védőtető elhagyását.
II. A Mihalovits kőfejtőben a bánya nyugati oldalán a bányafal kopogózását, rámolását, doronglépcső és mellette korlát építését terveztük.
A kivitelezés megkezdésekor a munkaterület átadáson észleltük, hogy a korábbi időszakban végzett helyszíni bejárásokhoz képest, a bányaudvarban több helyen jelentős méretű és mennyiségű kőgörgeteg omlott le a bányaudvart ölelő bányafalakról. Továbbá a bányafal biztonságát szolgáló tervezett munkálatok (a bányafal megközelíthetőségét lehetővé tévő lépcső környékére ütemezett kopogózás, meglazult kövek lefeszegetése alpin technikával) során a vállalkozó a bányafalon lógva tapasztalta, hogy a délre néző és 25-30 m magas, igen meredek bányafal keleti része is meglehetősen omlékonnyá vált, kisebb-nagyobb mértékben kőzetpergések indultak meg.
A bányafal állékonyságában történt változások a tervezési időszakban még nem voltak ismertek. Az új körülmény miatt ennél a feltárásnál mindenképpen szükségessé vált az omlásveszélyre figyelmeztető táblák kihelyezése és a déli falrész kopogózása, rámolása is.
Fentiekben bemutatott, a tervezés és a szerződéskötés során kellő körültekintés mellett sem előrelátható körülményekre tekintettel, műszaki ellenőri javaslatra és Felek megállapodása alapján a Bálvány-északon, a védőtető elmaradása miatt felszabaduló beruházási összeg átcsoportosításra kerül a Mihalovits kőfejtőben szükségessé váló pótmunkák finanszírozására.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 99300000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 99300000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben