Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/10
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.15.
Iktatószám:22116/2019
CPV Kód:72000000-5
Ajánlatkérő:Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Clarity Consulting Tanácsadó Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK15777
Postai cím: Pozsonyi út 56.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csanádi Gábor
Telefon: +36 12374400
E-mail: kbfcs@mnv.hu
Fax: +36 12374100
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnvzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mnvzrt.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: MNV KÖFOP projekt szakmai minőségbiztosítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72225000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: MNV KÖFOP projekt szakmai minőségbiztosítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72225000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
„MNV KÖFOP projekt szakmai minőségbiztosítása” az alábbiakban és a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint:
A szakmai minőségbiztosítóval szemben elvárás, hogy a projektben leszállításra kerülő egyes dokumentum jellegű termékek (a továbbiakban: termékek) elkészítési folyamatának támogatásával és az elkészült termékek vizsgálatával feltárja a projekt termékeiben rejlő hiányosságokat, illetve a korábban megfogalmazott igényekkel szembeni ellentmondásokat.
Ennek érdekében a projekt keretében elkészülő, állami vagyonnyilvántartás (ingatlanok, társasági részesedések, és további vagyonelem típusok elektronikus nyilvántartási- és megjelenítő rendszere) fejlesztésével kapcsolatos termékekre (műszaki fejlesztési koncepciók, honlap/portál fejlesztéssel kapcsolatos műszaki tervek és eredménytermékek, nyilvántartási rendszer fejlesztésével kapcsolatos műszaki tervek és eredménytermékek, ügyviteli folyamatok ki- és átalakításával, igazgatásszervezésével kapcsolatos szakmai anyagok, tesztelés tervezésével, végrehajtásával, oktatással, bevezetéssel kapcsolatos termékek) vonatkozóan elvárt a következő tevékenységek magas szakmai színvonalon történő elvégzése:
• A feladatok tervezése Ajánlatkérővel egyeztetve, a terv dokumentálása;
• A termékek készítési folyamatának figyelemmel kísérése, a készítés folyamán észlelt kockázatok, szakmai hiányosságok és esetleges egyéb észrevételeinek jelzése, javaslatok megfogalmazása, szükség esetén a megoldásra nem került észrevételek eszkalálása;
• A projekt keretében elkészülő fontosabb szakmai dokumentációk ellenőrzése a projekt céloknak, a dokumentált elvárásoknak és a hasonló termékekkel szemben általában elvárható jó piaci gyakorlatoknak való megfelelés szempontjából
• Írásos vélemény és javaslattétel készítése az ellenőrzött termékekre vonatkozóan
• A termékekkel kapcsolatos szakmai problémák és döntési helyzetek minőségbiztosítói támogatása, ajánlatkérői kérés esetén írásos megoldási javaslatok készítése;
• Az átadás-átvételi eljárásban való közreműködés, a külső szállítókkal kötött szerződések mérföldkövek teljesítésének ellenőrzése és minősítése, és erről minőségbiztosítási jelentés készítése;
• Részvétel az alábbi egyeztetéseken:
o A projekt felügyeleti fórumok (megrendelői igény esetén)
o Rendszeres projektvezetői státusz, illetve szakmai megbeszélések
o Változáskezelési megbeszélések
• Havi jelentés készítése az elvégzett feladatokról és a még kezelésre váró fontosabb észrevételekről, javaslatokról.
A részletes műszaki követelményeket a dokumentáció mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00013

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 175 - 359064

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: MNV KÖFOP projekt szakmai minőségbiztosítása
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/08/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Clarity Consulting Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erzsébet királyné útja 29/B.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
E-mail: Feith-Goblos.Agnes@clarity.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 100.561.000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződésmódosítás dátuma: 2019. november 7.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/10 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72000000-5
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72225000-8
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
„MNV KÖFOP projekt szakmai minőségbiztosítása” az alábbiakban és a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint:
A szakmai minőségbiztosítóval szemben elvárás, hogy a projektben leszállításra kerülő egyes dokumentum jellegű termékek (a továbbiakban: termékek) elkészítési folyamatának támogatásával és az elkészült termékek vizsgálatával feltárja a projekt termékeiben rejlő hiányosságokat, illetve a korábban megfogalmazott igényekkel szembeni ellentmondásokat.
Ennek érdekében a projekt keretében elkészülő, állami vagyonnyilvántartás (ingatlanok, társasági részesedések, és további vagyonelem típusok elektronikus nyilvántartási- és megjelenítő rendszere) fejlesztésével kapcsolatos termékekre (műszaki fejlesztési koncepciók, honlap/portál fejlesztéssel kapcsolatos műszaki tervek és eredménytermékek, nyilvántartási rendszer fejlesztésével kapcsolatos műszaki tervek és eredménytermékek, ügyviteli folyamatok ki- és átalakításával, igazgatásszervezésével kapcsolatos szakmai anyagok, tesztelés tervezésével, végrehajtásával, oktatással, bevezetéssel kapcsolatos termékek) vonatkozóan elvárt a következő tevékenységek magas szakmai színvonalon történő elvégzése:
• A feladatok tervezése Ajánlatkérővel egyeztetve, a terv dokumentálása;
• A termékek készítési folyamatának figyelemmel kísérése, a készítés folyamán észlelt kockázatok, szakmai hiányosságok és esetleges egyéb észrevételeinek jelzése, javaslatok megfogalmazása, szükség esetén a megoldásra nem került észrevételek eszkalálása;
• A projekt keretében elkészülő fontosabb szakmai dokumentációk ellenőrzése a projekt céloknak, a dokumentált elvárásoknak és a hasonló termékekkel szemben általában elvárható jó piaci gyakorlatoknak való megfelelés szempontjából
• Írásos vélemény és javaslattétel készítése az ellenőrzött termékekre vonatkozóan
• A termékekkel kapcsolatos szakmai problémák és döntési helyzetek minőségbiztosítói támogatása, ajánlatkérői kérés esetén írásos megoldási javaslatok készítése;
• Az átadás-átvételi eljárásban való közreműködés, a külső szállítókkal kötött szerződések mérföldkövek teljesítésének ellenőrzése és minősítése, és erről minőségbiztosítási jelentés készítése;
• Részvétel az alábbi egyeztetéseken:
o A projekt felügyeleti fórumok (megrendelői igény esetén)
o Rendszeres projektvezetői státusz, illetve szakmai megbeszélések
o Változáskezelési megbeszélések
• Havi jelentés készítése az elvégzett feladatokról és a még kezelésre váró fontosabb észrevételekről, javaslatokról.
A részletes műszaki követelményeket a dokumentáció mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 100.561.000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Clarity Consulting Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erzsébet királyné útja 29/B.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
E-mail: feith-goblos.agnes@clarity.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontja alapján a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött szerződés - a 141. § (2) bekezdésében foglaltak mellett, a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
• a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
• a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
• az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. (Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a 141. § (4) bekezdés ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.)
Az 1. sz. szerződésmódosítás kizárólag határidőmódosítást érint, mivel a jelen szerződésben meghatározott feladatok végrehajtására meghatározott határidő - az adott projekt egy másik szerződésének módosítása miatt - meghosszabbodik.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Szerződésben meghatározott feladatok alapját képező vállalkozási szerződés módosítása miatt jelen megbízási szerződés időtartamát, és az ehhez kapcsolódó adminisztratív jellegű változtatásokat a felek az 1. sz. szerződésmódosításban határozták meg.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 100.561.000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 100.561.000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben