Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/231
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a koncesszió odaítéléséről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Odaítélési eljárás koncessziós hirdetmény előzetes közzétételével
Közzététel dátuma:2019.12.02.
Iktatószám:22126/2019
CPV Kód:79340000-9
Ajánlatkérő:Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Zrt.
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a koncesszió odaítéléséről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/23/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK01331
Postai cím: Akácfa utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1072
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Gara Richárd
Telefon: +36 14616578
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkv.hu
I.4) Az ajánlatkérő típusa ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Zrt.
I.5) Fő tevékenység ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérő által közzétett hirdetmény esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
x Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Budapesti közösségi közlekedési eszközök és közlekedési köztéri reklámhelyek reklám célú hasznosítása
Hivatkozási szám: T-327/15
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79340000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Budapesti közösségi közlekedési eszközök és közlekedési köztéri reklámhelyek reklám célú hasznosítása
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
A becsült koncessziós érték kiszámításának módszere: (ha más koncessziós dokumentumokban nincs meghatározva)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V.szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Budapesti közösségi közlekedési eszközök és közlekedési köztéri reklámhelyek reklám célú hasznosítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79341000-6
További tárgyak:79341100-7
79341200-8
79341400-0
79342200-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A budapesti közösségi közlekedési eszközök és közlekedési köztéri reklámhelyek reklám célú hasznosítása, közösségi közlekedési járműveken zajló mindennemű hirdetési tevékenység lebonyolítása, és/vagy ezen jogosultságok további hasznosítása, ennek keretében:
• Az ingatlanok területén kialakított vagy kialakítható 12.500 m2 - 30% reklámhely hasznosítása (ebből jelenleg kialakított 10.295 m2).
• A metró állomások területén kialakított vagy kialakítható vetítőfelületek (20 db Infoscreen helye + 100%) reklámcélú hasznosítása.
Reklámhely és Infoscreen hely elnevezés alatt azokat a felületeket értjük, melyekre a reklámeszközök, reklámberendezések kihelyezhetőek. A jelenleg a BKV Zrt. területén található reklámeszközök, reklámberendezések nem képezik a BKV Zrt. tulajdonát. A BKK járműfelületek nem a BKK, hanem az operátoraink tulajdonát képezik.
• Az alábbi mennyiségű és fajtájú közösségi közlekedési járművek külső és/vagy belső felületein kialakított vagy kialakítható reklámhelyek hasznosítása:
- autóbusz, állományi jármű darabszám: 1571 db, átlagos hétköznapi forgalmi jármű darabszám: 1321 db,
- trolibusz, állományi jármű darabszám: 154 db, átlagos hétköznapi forgalmi jármű darabszám: 115 db,
- villamos, állományi jármű darabszám: 632 db, átlagos hétköznapi forgalmi jármű darabszám:461 db,
- metró kocsik belső felületei 2018. január 1-ét követően, állományi jármű darabszám: 454 db, átlagos hétköznapi forgalmi jármű darabszám: 342 db.
• Ajánlatkérő opcióként kéri megajánlani: HÉV állományi jármű darabszám: 294 db, átlagos hétköznapi forgalmi jármű darabszám: 240 db.
• Az állományi jármű darabszám ok Ajánlatkérő - jármű fajtánként - rendelkezésére álló valamennyi jármű mennyiségét jelentik a kiírás időpontjában.
• Az átlagos hétköznapi forgalmi jármű darabszámok a hétköznaponként, átlagosan a közösségi közlekedésben részt vevő járművek számát jelentik, jármű fajtánként a kiírás időpontjában.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot a közösségi közlekedési járművek fenti darabszámaitól való -20%-os eltérésre, azzal, hogy a mennyiségi eltérés a tárgyalások tárgyát képezheti.
(az építési beruházás vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Koncesszió odaítélésének alapja
az alább ismertetett kritériumok (az odaítélési szempontokat csökkenő fontossági sorrendben kell feltüntetni)
Részszempont: 1 Ajánlati összár (Koncessziós díj) (Járműágazathoz tartozó felületek és az infrastruktúrához tartozó felületek összege) [Ft/hó]
2 Szakmai ajálnat
II.2.7) A koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 96 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Odaítélési eljárás koncessziós hirdetmény előzetes közzétételével
  Koncessziós hirdetmény előzetes közzététele nélküli odaítélési eljárás az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D4. mellékletet)
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 016 - 024755
(Az alábbiak közül: Koncessziós hirdetmény; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
Rész száma: Elnevezés: Budapesti közösségi közlekedési eszközök és közlekedési köztéri reklámhelyek reklám célú hasznosítása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A koncesszió/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2016 - 000323 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A koncesszió jogosultjának neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A koncesszió jogosultja kkv
V.2.4) Információ a koncesszió értékéről és a fő finanszírozási feltételekről (áfa nélkül)
A szerződés/rész/ koncesszió eredetileg becsült összértéke:
A koncesszió /rész végleges összértéke:
Bevétel a felhasználók által fizetett díjakból és bírságokból:
Díjak, kifizetések vagy az ajánlatkérő által biztosított egyéb pénzügyi előnyök:
Pénznem:
A koncesszió értéke szempontjából releváns, az irányelv 8. cikkének (3) bekezdése szerinti egyéb adat:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az eljárás eredménytelenségének indoka:
A Fővárosi Közgyűlés 2019. november 5. napján tartott ülésén, 15. napirendi pontként megjelölt, Javaslat egyes reklámozási célú felületek hasznosításáról szóló koncepció kidolgozására tárgyú előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot fogadott el, mely szerint a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok ne kössenek egy évnél hosszabb időre szóló, a tulajdonukban, használatukban vagy vagyonkezelésükben lévő reklámfelületek hasznosítására irányuló szerződéseket. A BKV Zrt.-t és BKK Zrt.-t ezen döntés kötelezi a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet alapján.
A Kbt. 75.§ (2) bekezdés a) pontja szerint az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált, vagy a szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye [Kbt. 53. § (4)-(6) bekezdés].
A szerződés megkötésére, illetve a teljesítésére képtelenné válás hátterében a jogszabályhelyet tartalommal kitöltő 53. § (4) bekezdése értelmében az ajánlattételi határidő lejártát követően beállott, az ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény állhat. Ugyancsak eredménytelenséghez vezet, ha ilyen körülmény miatt a szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye. A Kbt. 53. §-ának (4) bekezdése értelmében az ajánlatkérőnek az eljárást ezekben az esetekben eredménytelenné kell nyilvánítania. Utóbbi megfogalmazás alapján az ajánlatkérői mérlegelés látszólagos: valójában arra korlátozódik, hogy értékelje a tényleges körülményeket az előre nem láthatóság, illetve az ajánlatkérő hatókörén kívül állóság szempontjából. Amennyiben ezek bizonyítottan fennállnak, az eljárást eredménytelenné kell nyilvánítania.
Az ajánlattételi határidő lejártakor (2019.08.09.) mind az ajánlattevő által benyújtott ajánlat, mind az ajánlatkérő által kiadott feltételek vonatkozásában ajánlati kötöttség állt be a műszaki/szakmai tartalomra és a szerződéses feltételekre, így az abban szereplő legalább 4 éves határozott időre történő kötelezettségvállalásra, amely nem felel meg a Fővárosi Közgyűlés által 2019.11.05. napján elfogadott, 15. napirendi pontként szereplő, határozati javaslatban meghatározott legfeljebb 1 éves időtartamnak. A hivatkozott közgyűlési napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatban megfogalmazott követelmény megalapozza az eljárás eredménytelenné nyilvánítását.
A koncessziós beszerzési eljárásban ajánlatot az alábbi ajánlattevők nyújtottak be:
Publimont Kft. (1022 Budapest, Törökvész út 30/a; adószám: 10253948-2-41) és Hungaroplakát Kft. (1139 Budapest, Fáy u. 20. adószám:11815169-2-41) (közös ajánlatot tevők)
JCDecaux Hungary Zrt. (1027 Budapest, Ganz utca 16.; adószám: 13408381-2-41) és VBM Városbútor és Média Kft. (1027 Budapest, Ganz utca 16.; adószám: 13523563-2-41) (közös ajánlatot tevők)
Ajánlatkérő az eljárást a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-vel közös ajánlatkérőként folytatta le
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1027
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/26 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
16 csak építési beruházási koncesszió esetében

D4. melléklet Koncesszió
Koncessziós hirdetménynek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt koncesszió indokolása
2014/23/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Koncesszió koncessziós hirdetmény közzététele nélküli odaítélésének a 2014/23/EU irányelv 31. cikke (4) és (5) bekezdése alapján történő indokolása
  Korábbi koncessziós eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok/részvételi jelentkezések, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi jelentkezések érkeztek be
  Az építési beruházást vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:
  a koncesszió célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  verseny hiánya technikai okokból
  kizárólagos jog létezése
  a szellemitulajdon-jogok és az irányelv 5. cikkének 10. pontjában meghatározottól eltérő kizárólagos jogok védelme
  2. Koncessziós hirdetménynek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt koncesszió egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)