Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/229
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.28.
Iktatószám:22152/2019
CPV Kód:79710000-4
Ajánlatkérő:Országos Mentőszolgálat
Teljesítés helye:1055 Budapest, Markó utca 22.; 1134 Budapest Dévai utca 15.; 1134 Budapest Róbert Károly körút 77. (Főbejárat és a Mohács utcai bejárat:1135 Bp. Mohács utca 22.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.12.30.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Egészségügyi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Mentőszolgálat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44156895
Postai cím: Markó Utca 22
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zolnai Krisztina
Telefon: +36 306990288
E-mail: drzolnaikrisztina@gmail.com
Fax: +36 23786913
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mentok.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001305852019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001305852019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egészségügyi intézmény
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Őrzés-védelmi szolgálat ellátása
Hivatkozási szám: EKR001305852019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79710000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Őrzés-védelmi szolgálat ellátása
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Őrzés-védelmi szolgálat ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79710000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1055 Budapest, Markó utca 22.; 1134 Budapest Dévai utca 15.; 1134 Budapest Róbert Károly körút 77. (Főbejárat és a Mohács utcai bejárat:1135 Bp. Mohács utca 22.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az őrzés-védelmi, portaszolgálati és recepciós feladatok általánosan az alábbiakra terjednek ki:
- 1055 Budapest, Markó utca 22.; 1134 Budapest Dévai utca 15.; 1134 Budapest Róbert Károly körút 77. szám alatti három létesítmény vagyonvédelme, az ott elhelyezett és az Ajánlatkérő, valamint a munkavállalók tulajdonát képező, birtokukban lévő vagyontárgyak, értékek őrzése,
- rendzavarások, botrányokozás megelőzése, valamint megszüntetésében való közreműködés
- rendkívüli esemény (fegyveres támadás, közveszéllyel fenyegetés, tűz, robbanás, közmű súlyos meghibásodása, stb.) esetén a szükséges intézkedések megtétele, a helyszín biztosítása, a következmények felszámolásának elősegítése,
- ügyfelek eligazítása, tájékoztatása,
- a kapuk nyitása, zárása
- az intézeti kulcsok kezelése,
- a ki és behajtó gépkocsik utas, és rakterének ellenőrzése,
- biztonsági berendezések felügyelete
- külső telefonhívások fogadása, kezelése
A biztonsági őrség elvi irányítása Ajánlatkérő Főigazgatójának feladata, amelynek közvetlen irányítását a Gazdasági-műszaki Igazgatónak, illetve az általa kijelölt szervezet hatáskörébe utalta a Főigazgató. A szakmai irányítás és ellenőrzés az Ajánlattevő, illetve vezetőjének a feladata. A munka helyszíni ellenőrzése, esetleges észrevételek közlése a fentieken túl az Intézet vezetőjének, valamint az általa kijelölt személyeknek, valamint a szerződés teljesítés igazolására felhatalmazott intézeti munkavállaló jogosultsága. A fenti feladatok végzésére a felek megállapodni kötelesek a szerződésben rögzítettek figyelembevételével.
A biztonsági őr kizárólag a fent nevezetteknek tartozik beszámolási, valamint feladat végrehajtási kötelezettséggel.
A biztonsági szolgálatnak a vagyonvédelmi szempontból őrzött területeken belül a vagyonvédelmi és rendészeti feladatait a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: SzVMtv.) rendelkezései alapján végzi.
Az Ajánlatkérő a jelen műszaki leírásban megjelölt létesítmények vonatkozásában előzetes helyszínbejárást biztosít ajánlattevőkkel írásban, EKR-en keresztül történő, előre egyeztetett időpontban. A helyszínbejárás a II.2.3. pontban megadott helyszíneken és munkanapokon 9-13 között, ajánlattevőkkel előre egyeztetett napokon történik.
További leírás a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Rendkívüli események esetén a teljesítés helyszínén lévő személyzeten felül biztosított szakemberek száma (…fő) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Legfeljebb egy alkalommal legfeljebb 12 hónapra.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelés során a pontszám alsó és felső határa: 0-10, értékelés módszere 1. részszempont esetében a fordított arányosítás, 2. értékelési szempont esetében egyenes arányosítás módszere. Részletek a közbeszerzési dokumentumokban.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.
Ajánlatkérőnek a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az előző pontban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolás módja:
Az ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
A kizáró okokra vonatkozó igazolásokat a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján ajánlatkérő külön felhívása alapján kell benyújtani (321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1.§ , 3.§ (3), 12-16. §).
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésében foglaltak alapján ajánlattevő azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani az ajánlatában a kizáró okok hiányának igazolására.
Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevők mindegyikének külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell benyújtaniuk.
Az ajánlatban megnevezett gazdasági szereplőnek (Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet) nyilatkoznia kell arról, hogy van-e folyamatban vonatkozásában változásbejegyzési eljárás. Gazdasági szereplőknek lehetőségük van az öntisztázásra a kizáró okokkal kapcsolatban a Kbt. 64.§ (1) és (2) bekezdés alapján.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P.1. A 321/2015 Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján az előző három lezárt üzleti év teljes és a közbeszerzési tárgyából (őrzés-védelmi szolgálat) származó - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ajánlatkérő a P/1) alkalmassági követelménynél alkalmazza a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdését
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes nettó árbevétele összesen nem érte el a nettó 50.000.000 HUF-ot, és a közbeszerzés tárgya szerinti (őrzés-védelmi szolgálat) nettó árbevétele összesen nem érte el a nettó 30. 000 000 HUF-ot.
Az ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. 67. § (1)–(3) bekezdés szerint egységes európai közbeszerzési dokumentum(ok) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott P/1 pontban előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát és nem kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részében szereplő részletes információinak megadását. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumot az EKR-ben kell kitöltenie ajánlattevőnek. Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat a Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdése alapján ajánlatkérő külön felhívása alapján kell benyújtani. Ajánlatkérő mérlegfordulónappal lezárt üzleti év meghatározása során a beszámoló elfogadásának időpontját tekinti irányadónak. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdésében foglaltakra.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1. Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatához csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja és 22.§ (1) bekezdése alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző három év (36 hónap) legjelentősebb, a közbeszerzés tárgyával egyező szolgáltatásainak ismertetéséről szóló nyilatkozatát és adott esetben a referencia igazolást is, amely tartalmazza legalább az alábbi adatokat:
- teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont: év/hónap/nap),
- szerződést kötő másik fél (Megrendelő megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma),
- a szolgáltatás tárgya (az elvégzett munkák ismertetése olyan részletességgel, hogy a közbeszerzés tárgyával való egyezősége megállapítható legyen)
- szolgáltatás mennyisége (létesítmény száma, időtartam)
- továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak megfelelően történt-e.
Amennyiben a referenciaigazolás / nyilatkozat szerinti szerződés tárgya több, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban / nyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó mennyiségi adatot.
Az ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. 67. § (1)–(3) bekezdés szerint egységes európai közbeszerzési dokumentum(ok) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott szakmai alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát, nem kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részében szereplő részletes információinak megadását. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumot az EKR-ben kell kitöltenie ajánlattevőnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladását megelőző három évben (36 hónap) teljesített, legalább egy darab, legalább 12 hónap időtartamot érintő, legalább egy létesítmény vagyonvédelme, vagyontárgyak, értékek őrzése, és portaszolgálat tárgyú, igazoltan teljesített referenciával.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást havonta a teljesítésigazolást követően, a nyertes ajánlattevő által szabályosan kiállított számla ellenében, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással teljesíti a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdései, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján. AK előleget nem fizet, az elszámolás pénzneme: HUF.
Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér s szerződésben foglaltak szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/12/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/12/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: EKR-ben. AK alkalmazza a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdését is.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68.§ (1b) és (1c) bekezdései szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) AK a Kbt. 71. § szerint új gazdasági szereplő megjelölése esetén további egy alkalommal biztosítja a hiánypótlást. Kiegészítő tájékoztatás nyújtása a Kbt. 56. § (1)-(5) bek. és KD szerint. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdésében foglaltakat.
2) Az eljárásban való részvétel feltétele: a KD-t ajánlatonként legalább egy ATnek vagy az ajánlatban megnevezett Avnak elektronikus úton el kell érnie.
Közös ajánlattételnél a közös ATk kötelesek becsatolni megállapodásukat. AK a Kbt. 35. § (8) bek. alapján projekttársaság létrehozását kizárja. AK tárgyi közbeszerzési eljárásban nem biztosítja a részekre történő ajánlattétel lehetőségét, melynek indoka: Az őrzés-védelmi szolgálat az ajánlatkérő épületeinek és azok területeinek biztonsága miatt nem szerezhető be több részben. Több ajánlattevő esetén nehézséget jelentene az őrzés-védelmi szolgálat hatékony megszervezése, adott esetben a felelősség kérdésének rendezése, és az ellenszolgáltatás összege is hátrányosan változna ajánlatkérő szempontjából.
3) Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a hatályos adatait tartalmazó cégkivonatát vagy cégmásolatát, amennyiben ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolására igénybe vett egyéb szervezetnek, megnevezett alvállalkozónak a hatályos adatokat tartalmazó cégkivonata a www.e-cegjegyzek.hu oldalon nem hozzáférhető. Csatolja továbbá Ajánlattevő az ajánlatot aláíró vagy az ajánlatban csatolt bármely nyilatkozatot, egyéb dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát, a meghatalmazott eljárása esetén a meghatalmazott aláírási címpéldányát, mindkét fél által (cégszerűen) aláírt meghatalmazást, folyamatban levő változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet, és az annak átvételét igazoló cégbírósági igazolást.
4) AK az eljárás során az EKR-en keresztül kommunikál ATkkel, minden jogcselekmény kizárólag az EKR-en keresztül történhet.
5) Ajánlattevő köteles a szerződés aláírásáig legalább 60 millió Forint/ év és legalább 3 millió Forint/káresemény összegű őrzés-védelmi tevékenység végzésre irányuló kötelező felelősségbiztosítással rendelkeznie. A felelősségbiztosítással való rendelkezés vonatkozásában ajánlattevő köteles nyilatkozatot csatolni az ajánlatában. Ajánlatkérő megtagadhatja a szerződéskötést a jelen pontban meghatározott felelősségbiztosítás hiánya esetén.
6) Ajánlattevőnek a szerződés aláírásáig rendelkeznie kell őrzés-védelmi és/vagy személy- és vagyonvédelmi tevékenységre vonatkozó, európai szabványsorozatnak megfelelő szervezet által tanúsított, a vonatkozó európai szabványsorozaton alapuló minőségbiztosítási rendszerben akkreditált érvényes minőségirányítási, MSZ EN ISO 9001 rendszerrel, vagy ezzel egyenértékű minőségbiztosítási rendszerrel, illetve az erre vonatkozó, akkreditált szervezettől származó érvényes tanúsítvánnyal vagy a minőség biztosítása érdekében tett különböző intézkedésekkel. Az erre vonatkozó nyilatkozatot dokumentumot ajánlattevő köteles az ajánlatában csatolnia. Ajánlatkérő megtagadhatja a szerződéskötést a jelen pontban meghatározott ISO tanúsítvány hiánya esetén.
7) A minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2019. évi mértékéről szóló 112/2019. (V. 15.) Korm. rendeletben meghatározott rezsióradíj általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke 2336 forint/óra. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a teljesítés idején hatályos jogszabály által meghatározott vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj alkalmazandó.
8) Az ajánlathoz a közbeszerzési dokumentáció 3. kötetében meghatározott dokumentumokat szükséges csatolni.
9.) AK az alkalmassági feltételeket a minőségbiztosítási szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.
10.) Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Zolnai Krisztina (00236)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák