Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/222
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.11.19.
Iktatószám: 22181/2019
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Karcagi Tankerületi Központ
Teljesítés helye: HU322
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Profiter Machine Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Karcagi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53929512
Postai cím: Táncsics Mihály Körút 15
Város: Karcag
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pabar Ignác Roland
Telefon: +36 59795270
E-mail: roland.ignac.pabar@kk.gov.hu
Fax: +36 59885285
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/karcag
A felhasználói oldal címe (URL): http://kk.gov.hu/karcag
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: KTK-Mezőtúr II. Rákoczi F. Ált. Isk. felújítása
Hivatkozási szám: EKR000149862019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztésére irányuló kivitelezési munkálatok elvégzése, az EFOP-4.1.2-17-2017-00061 számú projekt keretében (felújítás, bővítés, korszerűsítés).
főbb mennyiségek: - tetőszerkezet vízszigetelése gumilemezes
technológiával 2000 m2 - tantermek (20 db) burkolatainak cseréje, padozat javítása, falak, plafonok vakolat javítása, felület
előkészítése, festése 3 rtg-ben, lábazati falburkolat képzése, 1442 m2 alapterület, 3200 m2 falfelület - folyosó, közlekedő burkolatának
cseréje 618 m2 - természettudományos szaktanterem teljes átalakítása, felújítása 70 m2 alapterület, 108 m2 falfelület kapcsolódó
gépészeti szellőző berendezés kiépítése - nyelvi labor kialakítása 55,20 m2 alapterület, 96 m2 falfelület - belső folyosói szekrények
helyett új nyitott részek és részben zárt szekrények elhelyezése 708 m2 - teljes víz-csatorna épületgépészet felújítása vizesblokkokkal 8
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 355342515 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: KTK-Mezőtúr II. Rákoczi F. Ált. Isk. felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09331000-8
További tárgyak: 42416000-5
45210000-2
45261210-9
45262500-6
45321000-3
45410000-4
45421100-5
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola 5400 Mezőtúr, Rákóczi utca 40. szám alatti 4835 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az alábbiakban felsorolt munkák és munkamennyiségek csupán az Ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére
vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák és azok mennyiségi kimutatásának. A kivitelezési munkával
kapcsolatos részletes információkat és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki és anyagminőséggel szemben támasztott
követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentáció részét képező, kiviteli szintű tervdokumentáció, műszaki leírás,
valamint az árazatlan költségvetés tartalmazzák. Jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződésen belül az építési
munkák eredményeképpen megvalósítandó létesítmények, építmények együttese a továbbiakban: "Létesítmény." Ajánlatkérő az alábbi
általános iskolai fejlesztést (felújítás+bővítés) kívánja megvalósítani (főbb mennyiségek): - tetőszerkezet vízszigetelése gumilemezes
technológiával 2000 m2 - tantermek (20 db) burkolatainak cseréje, padozat javítása, falak, plafonok vakolat javítása, felület
előkészítése, festése 3 rtg-ben, lábazati falburkolat képzése, 1442 m2 alapterület, 3200 m2 falfelület - folyosó, közlekedő burkolatának
cseréje 618 m2 - természettudományos szaktanterem teljes átalakítása, felújítása 70 m2 alapterület, 108 m2 falfelület kapcsolódó
gépészeti szellőző berendezés kiépítése - nyelvi labor kialakítása 55,20 m2 alapterület, 96 m2 falfelület - belső folyosói szekrények
helyett új nyitott részek és részben zárt szekrények elhelyezése 708 m2 - teljes víz-csatorna épületgépészet felújítása vizesblokkokkal 8
db blokk - tornaterem linóleum burkolatának cseréje 260 m2 - tornaterem kopolit üvegezés cseréje 60 m2 - D. jelű „38”-as épület
helyiségeinek burkolatának és falfelületeinek teljes felújítása 323,23 m2 alapterület, falak és mennyezet területe 1170 m2 - „40”-as
épület helyiségeinek burkolatának és falfelületeinek teljes felújítása 165,73 m2 alapterület, falak és mennyezet területe 564 m2 -
épület külső hőszigetelése 1800 m2 - nyílászárók cseréje 3 rétegű üvegezéssel ellátott korszerű műanyag nyílászárókra 72 db - teljes
fűtés épületgépészeti felújítása 3.030 m2 nettó alapterületre vetítve - elektromos villamoshálózat korszerűsítése 3.030 m2 nettó
alapterületre vetítve - külső sportpálya töredezett aszfalt burkolat helyett zökkenőmentes térkő burkolat építése 800 m2 - külső
töredezett aszfalt burkolat javítása, cseréje sportpálya körül, a hátsó udvaron kb. 1300 m2 - tanári szoba, titkárság, igazgatói, igazgató
helyettesi szobák átalakítása, burkolatok cseréje 124,6 m2 - külső mozgássérült lift kialakítása az oldalkert felől, D-i homlokzaton 1 db
- portásfülke kialakítása előtérben, főbejárati előtető és környéke felújítása 40 m2 - Akadálymentesítés és lift létesítése 1 db - A
bővítmény hasznos alapterülete Összesen: 42,20 m2 - Az iskolaépület hasznos alapterülete a bővítménnyel együtt: 3239,89 m2
Rendelkezésre áll a kiviteli tervdokumentáció, valamint a jogerős építési engedély. A kivitelezés során Ajánlattevőnek szükséges
figyelembe venni, hogy a kivitelezési munkák egy részét működő oktatási intézményben kell megvalósítania. Nyertes Ajánlattevők
köteles minden olyan szakhatósági engedély, hozzájárulás beszerzésére, amely a kivitelezési tevékenységgel, összefügg, valamint a
Létesítményre vonatkozó használatbavételi eljárás megindításához, a Létesítmény üzemeltetéséhez, biztonságos működtetéséhez
szükséges. A kivitelezéshez és a felvonuláshoz igénybevett közterület foglalás szintén Ajánlattevő feladata (amennyiben releváns). A
fenti feladatok költségét az ajánlati árnak tartalmaznia kell. Létesítmény sikeres műszaki átadás-átvételének feltétele, a Közbeszerzési dokumentumok műszaki tartalmának, használatba vételre alkalmas, hiánymentes megvalósítása. Nyertes Ajánlattevő feladata addig
terjed, amíg a kiviteli szintű tervdokumentációban és az egyéb vonatkozó Közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak nem
teljesülnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. A kötelezően előírt 12 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap; min.0 - max. 12 hónap) 10
2 2. Az M.2/1. pontot igazoló szakember épület vagy építmény építésére vagy felújítására vagy bővítésére irányuló építési kivitelezésben szerzett szakmai többlet tapasztalata (0 db - max.3 db szerződés) 10
3 3. Az M.2/2. pontot igazoló szakember épület vagy építmény gépészeti kivitelezésben szerzett szakmai többlet tapasztalata (0 db - max.3 db szerződés) 5
4 4. Az M.2/3. pontot igazoló szakember épület vagy építmény villamossági kivitelezésben szerzett szakmai többlet tapasztalata (0 db - max.3 db szerződés) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00061
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 086 - 204821
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: KTK-Mezőtúr II. Rákoczi F. Ált. Isk. felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Profiter Machine Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40033857
Postai cím: Madách Tér 8.
Város: Jászkisér
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5137
Ország: Magyarország
E-mail: profiter.kft@gmail.com
Telefon: +36 708814894
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 355342515
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők neve, címe, adószáma:
1.
Ajánlattevő neve: INTEGRÁL Építő Zrt.
Székhelye: 5540 Szarvas Árpád Utca 10
Adószáma: 11863557-2-04
2.
Ajánlattevő neve: Profiter Machine Kft.
Székhelye: 5137 Jászkisér Madách Tér 8.
Adószáma: 14425547-2-16
3.
Ajánlattevő neve: L-Pristine Kft
Székhelye: 1146 Budapest Ajtósi Dürer Sor 25/a.
Adószáma: 14687987-2-42

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-ában foglaltak
szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)