Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/228
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.27.
Iktatószám:22375/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79961170
Postai cím: Lajos u. 103. B.ép. 2. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szalma Borbála
Telefon: +36 706121293
E-mail: kozbeszerzes@nfsi.hu
Fax: +36 13988971
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfsi.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu
 
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58153727
Postai cím: Diós Árok 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Marton Krisztián
Telefon: +36 308285499
E-mail: marton.krisztian@aeek.hu
Fax: +36 13561522
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.aeek.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: KEHOP- 5.2.2/16-2016-00107 Szt.Margit Kórház ép.en
Hivatkozási szám: EKR001201082019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés a „Budapesti egészségügyi intézmények épületeinek energetikai fejlesztése” című, KEHOP- 5.2.2/16-2016-00107 azonosító számú projekt keretében a Szent Margit Kórház épületének energetikai korszerűsítése tárgyában
(= KEHOP- 5.2.2/16-2016-00107 Szt.Margit Kórház ép.en.)

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/21 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 018297 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 189 - 458618
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/27 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
VI . 4 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
1.Jogorvoslat: Kbt. 148. § szerint.
Kiegészítés a felhívás III.1.1.pontjához:
SZ/1.AK a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt.69.§(11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi.A nyilvántartásban szereplés tényét-amennyiben a Kbt.69.§(11)bek.-e szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok,illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód -a nyilvántartás kivonatának,a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.Az alk. igazolására a Kbt. 65.§(7),(9) bek. és 69.§(11), (11a) bek. és Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadók.
Kiegészítés a felhívás VI.3. pontjához:
5. Az eljárás során ajánlati biztosíték nem kerül kikötésre.
6. AK az eljárásban a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 71.§-ban foglaltaknak megfelelően biztosítja azzal, hogy aKbt.71.§(6) bek. szerinti korlátozást alkalmazza új gazdasági szereplők bevonása esetén.
7. 1. Értékelés: a legjobb ár-érték arány elve alapján. Módszer: ár szempont: fordított arányosítás; minőségi szempontok: egyenes arányosítás; Pontszám: 0-10, részletes ismertetés a KD-ban.
8. Tárgyi eljárást az NFSI Kft. az Állami Egészségügyi Ellátó Központnevében eljárva folytatja le, így a közbeszerzési eljárás eredményeként a vállalkozási szerződést a Állami Egészségügyi Ellátó Központ, mint megrendelő köti meg.
9. Az eljárásban eljáró FAKSZ: Dr. Garancsy Georgina (lajstromszáma: 00229)
10. AK felhívja ATk figyelmét, hogy a Kbt. 73.§6) bek c) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja azokat az ajánlatokat, amelyekben a megvalósítandó napelemes rendszerek fajlagos költsége meghaladja a nettó 450.000 Ft/kW-ot.
11. AK a felhívás IV.2.6) pontja szerinti 2 hónap alatt 60 napot ért.
12. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy tárgyi beszerzési igényét a „Keretmegállapodás az NFSI hatáskörébe utalt építési beruházások megvalósítására Magyarországon” (TED azonosító: 2017/S 038-068208) tárgyú keretmegállapodásán kívül szerzi be jelen eljárás keretében.
13. A Kbt. 77. § (1) bek. alapján ajánlatkérő az alábbi értékelési szempontoknál meghatározza azok legkedvezőbb szintjét: a 2.1., 2.2., 2.3. értékelési szempontok esetében 36 hónap; a 2.4. értékelési szempont esetében 3 fő, a 3. értékelési szempontok esetében 24 hónap.
A II.2.4. pont "A részekre történő ajánlattétel kizárásának az indokolás folytatása" itt: A munka nem tartalmaz olyan részfeladatokat, melyek a többitől logikusan elválaszthatóan, önálló egységként kezelhetőek, továbbá az egyes építési munkálatok megbontása nem lenne gazdaságos és a felelősségi rendet tekintve sem ésszerű. A részajánlattételi lehetőség továbbá annak okán is kizárható, hogy a beruházást megalapozó pályázatban rögzített célok és vállalt indikátorok csak a tárgyi műszaki tartalomban foglalt feladatok teljeskörű elvégzésével valósulhatnak meg. Amennyiben Ajánlatkérő több rész tekintetében biztosítana részajánlattételi lehetőséget, úgy a pályázatban tett vállalások, indikátorok teljesülése akár egy rész eredménytelensége esetén sem lenne biztosított.
A III.2.2) pont folytatása itt:
A kifizetésekre utólag a teljesítésekkel értékarányosan kerül sor.7 db rész-, 1db végszámla. NVD25%-ról számlánként.Irányadó Kbt. 135.§(1)-(3)és(5)-(6) bek,Ptk.6:130.§(1)-(2)bek.,272/2014.(XI. 5.)Korm. rendelet,AV igénybevétele esetén a 322/2015.(X.30.) Kr. 32/A§-a és 32/B.§-a,a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. §-a,2015. évi CXIII. törvény, 368/2011.(XII. 31.),322/2015.(X.31),Korm. r.Az ajánlattétel,a szerződés és az elszámolás kifizetések pénzneme:HUF. Tartalékkeret nincsen.
Továbbá:Módosító hirdetménnyel egyidejűleg a Közbeszerzési Dok. (I.fejezet Brész3. pontja és I.fejezet Brész19.pontja) is módosításra kerültek.Változás korrektúrával került megjelölésre(„AD_Szt Margit_VEG_korr 1.sz.pdf” néven)az eredeti Közbeszerzési Dok.ban foglaltakhoz képest EKR-ben.Módosított Közbeszerzési Dok.egységes szerk.ben(„AD_Szt Margit_VEG_1.sz. MOD"néven)EKR-ben.
Helyesen:
1.Jogorvoslat: Kbt. 148. § szerint.
Kiegészítés a felhívás III.1.1.pontjához:
SZ/1.AK a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt.69.§(11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi.A nyilvántartásban szereplés tényét-amennyiben a Kbt.69.§(11)bek.-e szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok,illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód -a nyilvántartás kivonatának,a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.Az alk. igazolására a Kbt. 65.§(7),(9)bek. és 69.§(11), (11a)bek. és Kr. 1. § (7)bek.is irányadók.
Kiegészítés a felhívás VI.3.pontjához:
5.Az eljárás során ajánlati biztosíték nem kerül kikötésre.
6.AK az eljárásban a hiánypótlási lehetőséget a Kbt.71.§-ban foglaltaknak megfelelően biztosítja azzal, hogy aKbt.71.§(6)bek. szerinti korlátozást alkalmazza új gazdasági szereplők bevonása esetén.
7.Értékelés:a legjobb ár-érték arány elve alapján.Módszer:ár szempont: fordított arányosítás;minőségi szempontok:egyenes arányosítás;Pontszám:0-10,részletes ismertetés a KD-ban.
8.Tárgyi eljárást az NFSI Kft.az Állami Egészségügyi Ellátó Központnevében eljárva folytatja le, így a közbeszerzési eljárás eredményeként a vállalkozási szerződést a Állami Egészségügyi Ellátó Központ, mint megrendelő köti meg.
9.Az eljárásban eljáró FAKSZ: Dr. Garancsy Georgina (lajstromszáma:00229)
10.AK felhívja ATk figyelmét, hogy a Kbt.73.§6) bek c)pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja azokat az ajánlatokat, amelyekben a megvalósítandó napelemes rendszerek fajlagos költsége meghaladja a nettó 450.000 Ft/kW-ot.
11.AK a felhívás IV.2.6)pontja szerinti 2 hónap alatt 60 napot ért.
12.Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy tárgyi beszerzési igényét a „Keretmegállapodás az NFSI hatáskörébe utalt építési beruházások megvalósítására Magyarországon” (TED azonosító: 2017/S 038-068208) tárgyú keretmegállapodásán kívül szerzi be jelen eljárás keretében.
13. A Kbt. 77. § (1) bek. alapján ajánlatkérő az alábbi értékelési szempontoknál meghatározza azok legkedvezőbb szintjét: a 2.1., 2.2., 2.3. értékelési szempontok esetében 36 hónap; a 2.4. értékelési szempont esetében 3 fő, a 3. értékelési szempontok esetében 24 hónap.
A II.2.4. pont "A részekre történő ajánlattétel kizárásának az indokolás folytatása" itt: A munka nem tartalmaz olyan részfeladatokat, melyek a többitől logikusan elválaszthatóan, önálló egységként kezelhetőek, továbbá az egyes építési munkálatok megbontása nem lenne gazdaságos és a felelősségi rendet tekintve sem ésszerű. A részajánlattételi lehetőség továbbá annak okán is kizárható, hogy a beruházást megalapozó pályázatban rögzített célok és vállalt indikátorok csak a tárgyi műszaki tartalomban foglalt feladatok teljeskörű elvégzésével valósulhatnak meg. Amennyiben Ajánlatkérő több rész tekintetében biztosítana részajánlattételi lehetőséget,úgy a pályázatban tett vállalások,indikátorok teljesülése akár egy rész eredménytelensége esetén sem lenne biztosított.
A III.2.2) pont folytatása itt:Akifizetésekre utólag a teljesítésekkel értékarányosan kerül sor.7db rész-,1db végszámla.NVD25%-ról számlánként.Irányadó Kbt.135.§(1)-(3)és(5)-(6) bek,Ptk.6:130.§(1)-(2)bek.,272/2014.(XI. 5.)Korm. rendelet,AV igénybevétele esetén a 322/2015.(X.30.) Kr. 32/A§-a és 32/B.§-a,a késedelmi kamat tekintetében a Ptk.6:155.§-a,2015.éviCXIII.tv.,368/2011.(XII. 31.),322/2015.(X.31),Korm. r.Ajánlattétel,a szerződés és az elszámolás kifizetések pénzneme:HUF.Tartalékkeret nincsen.
Továbbá:1.sz.Módosító hirdetménnyel egyidejűleg a Közb.Dok.(I.fejezet Brész3. pontja és I.fejezet Brész19.pontja) is módosításra kerültek.Változás korrektúrával(„AD_Szt Margit_VEG_korr 1.sz.pdf” néven)az eredeti Közbeszerzési Dok.ban foglaltakhoz képest EKR-ben.1.sz.MÓDKözb.Dok.egységes szerk.ben(„AD_Szt Margit_VEG_1.sz. MOD"néven)EKR-ben. 2.sz.Módosító hirdetménnyel egyidőben az A és B épületre kiadott Árazatlan költségvetés módosult.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/11/19 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/12/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/11/19 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/12/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ