Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/232
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.12.03.
Iktatószám:22386/2019
CPV Kód:71247000-1
Ajánlatkérő:Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:Baranya megye, Nyugat-Mecsek
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.01.08.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:radioaktív hulladékkezelés, -gyűjtés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64310820
Postai cím: Puskás Tivadar Utca 11
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Némethné Szeghő Judit
Telefon: +36 75519542
E-mail: titkarsag@rhk.hu
Fax: +36 75519569
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.rhk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.rhk.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001320752019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001320752019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: radioaktív hulladékkezelés, -gyűjtés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: BAF kutatófúrások létesítése műszaki felügyelet
Hivatkozási szám: EKR001320752019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71247000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Bodai Agyagkő Formáció (BAF) földtani kutatása.
Kutatólétesítmények kivitelezésének műszaki felügyelete
Bükkösd és Boda külterületén két fúrási helyszínen három mélyfúrás kivitelezése, helyszíni mérésekkel, mintázásokkal, laboratóriumi vizsgálatokkal, dokumentálással és értékeléssel.
Fúrás neve Fúrás típusa Min. hossz [m] Max. hossz [m] Fúrás célja
BAF-3 függőleges magfúrás 800 850 BAF fedő átfúrása
BAF-3A függőleges; 750 m-ig teljes 1200 1600 BAF átfúrása
szelvény alatta magfúrás
BAF-4 függőleges magfúrás 700 800 BAF átfúrása
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: BAF kutatófúrások létesítésének műszaki felügyele
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71247000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Baranya megye, Nyugat-Mecsek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Bükkösd és Boda külterületén két fúrási helyszínen három mélyfúrás kivitelezése, helyszíni mérésekkel, mintázásokkal, laboratóriumi vizsgálatokkal, dokumentálással és értékeléssel. Az elvégzendő feladatok részletezése:
1.1. Minőségügyi terv elkészítése és jóváhagyatása a Megbízóval;
1.2. Műszaki felügyeleti tevékenység:
1.2.1. a kutatófúrások kivitelezésének műszaki felügyelete:
• a kivitelezés szakszerűségének felügyelete;
• a felügyelet során tapasztalt nem szerződés szerinti teljesítés (az érvényes, vonatkozó szabályzatok, utasítások be nem tartása), illetve hiányosság esetén a Vállalkozó figyelmeztetése, illetve a Megbízó azonnali tájékoztatása;
• a jóváhagyott műveleti tervek, utasítások betartásának felügyelete;
• a beépített anyagok, késztermékek és berendezések megfelelőség-igazolása meglétének ellenőrzése;
• a műbizonylatok meglétének, teljeskörűségének ellenőrzése.
1.2.2. a kutatófúrások kivitelezéséhez kapcsolódó tevékenységek műszaki felügyelete:
• a geodéziai kitűzés és bemérés helyességének, az egyéb előírt felmérések, vizsgálatok megvalósulásának ellenőrzése;
• a fúráshoz tartozó kiegészítő tevékenységek (béléscsövezés, cementezés stb.) szakszerűségének ellenőrzése;
• az elvégzett munka és a felhasznált anyagok mennyiségének nyilvántartása;
• az elvégzett mérések, telepített eszközök leírása és nyilvántartása;
• a fúrások véglegesítésének, illetve felszámolásának dokumentálása.
1.2.3. a munkafolyamatok rendjének és a biztonsági előírások betartásának felügyelete:
• a környezet- és természetvédelmi előírások betartásának, a tisztaság és a rend fenntartásának ellenőrzése;
• a kivitelezési munkák egymásra épülésének, a munkafolyamatok összehangoltságának ellenőrzése;
• a kivitelezés technológiájával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése;
• a munka és tűzvédelmi előírások betartásának ellenőrzése;
• a hulladékok kezelésének ellenőrzése;
• a minőség- és környezetfelügyeleti ellenőrzések során feltárt hiányosságok felszámolásának felügyelete.
1.3. Magkezelés és dokumentálási tevékenység:
1.3.1. magkezelés és a mintázásokhoz kapcsolódó feladatok:
• magkezelés a vonatkozó utasítás szerint;
• a magládák szállításhoz történő előkészítés ellenőrzése;
• a fúrómagok magraktárba szállításának figyelemmel kísérése (átadás-átvételi dokumentáció ellenőrzése);
• furadékminta vételének, illetve az öblítőfolyadék nyomjelzőtartalom mintázásának végrehajtása a vonatkozó utasításban leírtak szerint.
1.3.2. dokumentációk, jelentések készítése:
• napi és összesítő jelentések folyamatos készítése a megadott adatlapos formátumban;
• eseti jelentés készítése a rendkívüli eseményekről (baleset, műszaki baleset stb.) az eset bekövetkezte utáni 2. munkanappal bezárólag;
• kéthavi előrehaladási jelentés készítése a kivitelező teljesítésével összhangban a Megbízott tevékenységéről minden második hónap 5. munkanapjáig;
• fúrások műszaki záródokumentációjának elkészítése.
1.4. Kapcsolattartás és egyéb feladatok:
• kapcsolattartás a Megbízóval (Kapcsolattartás rendje – a Megbízott dolgozza ki);
• műszakonkénti jelentési kötelezettség a Megbízó felé, a napi jelentések leadása folyamatos munkarend esetén az éjszakai műszak végén, egyműszakos rend esetén a műszak zárásakor;
• a napi jelentések haladéktalan megküldése a Vállalkozónak;
• egyeztetési kötelezettség a Vállalkozóval a napi jelentésekben szereplő adatokról, információkról;
• műszaki kérdésekben javaslattétel (szakértői tevékenység);
• a Vállalkozó szerződéses teljesítését akadályozó tényezők feltárása, azok elhárítására a szükséges intézkedések vagy javaslatok megtétele;
• operatív tevékenységek egyeztetése a Vállalkozóval.
A Megbízott köteles a szerződéses feladatok napi szintű koordinálására egy vezető műszaki felügyelőt megnevezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az alkalmasságnál, az M.2.1. pont szerint bemutatott szakembernek, az alkalmasságnál előírtat meghaladó, szakmai gyakorlati ideje (max további 18 hó) 10
2 Az M.2.2. pontban meghatározott 3 fő közül a legtöbb szakmai gyakorlattal rendelkezőnek, az alkalmasságánál előírtat meghaladó szakmai gyakorlati ideje (max további 18 hó)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 26 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Részajánlat kizárva, oka: A fúrások létesítése folyamatosan történik, párhuzamosan, egymástól jelentős távolságra. Fontos minőségügyi szempont, hogy a kivitelezés lépéseinek, a helyszíni vizsgálatok folyamatainak ellenőrzése, felügyelete egységesen, azonos elvek alapján történjen, biztosítva ezzel a megfelelő minőségű és mennyiségű információ megszerzését a fúrások végső értékelő jelentéséhez.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek-ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Az ajánlattevő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása és alkalmassága tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani.
A kizáró okok hiányát igazoló dokumentumokat az ajánlattevő kizárólag ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bek. szerinti felhívására köteles benyújtani.
A felhívott ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rend) 1.§-7 §, a 8.§ a) - ia) pontjai és ic) - o) pontjai, a 10.§ (1) bekezdés a) -ga) pontjai és gc) - l) pontjai és (2) bek., valamint a 12-16. § szerint kell igazolnia.
A Kbt. 67.§ (4) bek. alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A Kbt. 62. (1) bek. k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtania.
Ha a gazdasági szereplőnek nincs a 2017. évi LIII. törvény 3.§ 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 74.§ (1) bek. b) pontja alapján arra, hogy az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a kizáró okok kapcsán a Kbt. 64.§ (1)-(2) bek-re.
A Korm. rend. 3.§ (2)-(3) bek. és, 15.§ (1)-(2) bek. is irányadóak.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Korm. rendelet 12.§-ában foglaltakra is.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Az Ajánlatkérő a II.2.5. pontban (értékelési rész-szempontoknál) földtani kutatófúrások kivitelezésénél szerzett alábbi gyakorlatot érti:
a) műszaki felügyelet alatt az alábbiakat érti: földtani kutatófúrások kivitelezésénél, felügyeleti-ellenőrzési tevékenység (ilyennek számít a tervek, műveleti utasítások stb. szerinti kivitelezés megvalósításának ellenőrzése); az elvégzett tevékenységek dokumentálása (ilyennek számít pl: a Megbízó által megadott formátumú adatlapokon, egységes stiláris és szerkesztési szempontok szerinti dokumentáció készítése); közvetlen munkavégzés (ilyennek számít pl:magkezelés, öblítőfolyadék nyomjelzése) és szakértői közreműködés (ilyennek számít pl: új műveletek, technológiák bevezetése, alkalmazása előtt szakmai elemzés készítése, valamint döntéshozatal előtt szakmai tanácsadás a Megbízó részére).
b) Az ajánlatkérő műszaki ellenőri tevékenység alatt, földtani kutatófúrások kivitelezésénél kifejtett olyan tevékenységet érti, amely során a bemutatott szakember, bármely jogviszonyban, bármely meglévő jogosultságával műszaki ellenőri tevékenységet végzett.
c) Földtani kutatófúrások kivitelezésénél, vezető műszaki felügyeleti tevékenyég alatt, az Ajánlatkérő az alábbi főbb feladatok ellátását érti, a műszaki felügyelet ellátó személyek munkájának irányítása, koordinálása, ellenőrzése, nyilvántartása; a fúrásműszaki záródokumentáció összeállítása és véglegesítése; részvétel a koordinációs értekezleteken, a szakmai egyeztetéseken, valamint folyamatos kapcsolattartás és tájékoztatás a Megbízó felé.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az EEKD benyújtásával, kell előzetesen igazolnia, hogy az ajánlattevő megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek Elegendő a IV. rész alfa szakaszának kitöltése.
Az Kbt. 69.§ (4) alapján felhívottaknak kell igazolnia a megfelelést.
P.1. Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének b) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelőd számviteli törvénynek megfelelő beszámolóját csatolni kell. Ha a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, annak csatolása nem szükséges, azt az ajánlatkérő a http://e-beszamolo.im.gov.hu/ honlapon ellenőrzi.
P.2 A cégszerűen aláírt nyilatkozat az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában, a közbeszerzés tárgyából származó, nettó árbevételéről, attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja).
P.3 A cégszerűen aláírt nyilatkozat az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában, a teljes nettó árbevételéről, attól függően, hogy az Ajánlattevő jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja.)
Ajánlattevők legyenek figyelemmel a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdéseiben foglaltakra, és a Rend 19. § (7) bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év tekintetében az adózás előtti eredménye mindhárom üzleti évben negatív előjelű.
P.2. Alkalmatlan ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző három, mérlegforduló nappal lezárt üzleti év tekintetében (vagy amióta az ajánlattevő megkezdte a működését) az általános forgalmi adó nélkül számított, a közbeszerzés tárgyából (földtani kutatófúrási munkák és/vagy földtani kutatófúrási munkákat is magában foglaló, kivitelezési munkák műszaki felügyeletéből és/vagy műszaki ellenőrzéséből) származó árbevétele összesen nem érte el a nettó 30 millió forintot.
P.3 Alkalmatlan ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző elmúlt 3, mérlegforduló nappal lezárt üzleti év tekintetében (vagy amióta az ajánlattevő megkezdte a működését) a teljes árbevétele nem éri el összesen a nettó 50 millió forintot.
Azon gazdasági szereplők esetében, akik nem rendelkeznek legalább három, mérlegforduló nappal lezárt üzleti évvel a felhívás feladását megelőzően, értelemszerűen a felhívás feladásának a napjáig már lezárt, előző üzleti év(ük)ben elért a közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételének kell megfelelnie a fenti követelménynek.
Ajánlattevők legyenek figyelemmel a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdéseiben foglaltakra, és a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 19. § (7) bekezdésére.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a P.1) pontban meghatározott követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (8) alapján az a szervezet, amelynek adatait ajánlattevő/részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt ajánlattevő/részvételre jelentkező teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Korm.rend (a továbbiakban Rend.) alapján az ajánlattevőnek (a továbbiakban AT) az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a meghatározott alkalmassági követelményeknek. (Az ajánlatkérő a továbbiakban AK) elfogadja a IV. rész alfa szakaszának kitöltését)
AK Kbt. 69.§-a (4) szerinti felhívására az alábbiak szerint kell igazolni a megfelelést:
M.1) A Rend.21. § (3) a) alapján ismertetnie kell a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de 6 évnél nem régebben megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített legjelentősebb referenciáit.
Az ismertetést a Rend. 22. § (1) a) és b) pontja szerint kell benyújtani.
A referenciaigazolásnak tartalmaznia kell: a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét; a szolgáltatás tárgyát, mennyiségét oly módon, hogy az alkalmasság minimumkövetelményeinek történő megfelelés megállapítható legyen; a szerződésszerű teljesítés időpontját (kezdés és befejezés év, hó, nap); és nyilatkozni kell, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e;
A közös AT-ként teljesített szolgáltatásra vonatkozó referenciaigazolásnál a Rend. 22.§ (5) bek az irányadó.
Az AK a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
M2.) Be kell mutatni azokat a szakembereket, végzettségük, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket az AT be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolni kell a szakmai tapasztalatot is alátámasztó, a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajzot, a szakmai tevékenységek rövid ismertetését (a gyakorlat alapjául hivatkozott projektek/ beosztások, feladatok megnevezését, a szakmai gyakorlat megszerzésének helyét, gyakorlatot alátámasztó műszaki tartalom rövid leírását, az eltöltött időtartamok pontos megjelölésével, (kezdés/befejezés, év, hó, részletezettséggel), csatolni kell továbbá a szakember végzettségét igazoló okiratot.
Minden esetben csatolni kell a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
M.1./ Nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de 6 évnél nem régebben megkezdett alábbi referenciákkal:
M.1.1/ Legalább 1 db befejezett, magfúrási munkát is magában foglaló, földtani kutató fúrások kivitelezésnél, műszaki ellenőrzési és/vagy műszaki felügyeleti referenciával.
M.1.2/ Legalább 1 db, magfúrási munkát is tartalmazó, földtani kutatófúrás műszaki záródokumentáció készítési vagy ilyen dokumentáció ellenőrzési referenciával.
Az alkalmasság több referenciával is igazolható, és átfedés is lehetséges.
M.2/ Nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
M.2.1/ Legalább 1 fő fúrómérnök/geológus(mérnök)/bányamérnöki végzettséggel rendelkező szakemberrel, akinek legalább 12 hónap gyakorlata van földtani kutatófúrások kivitelezésénél, műszaki felügyeleti és/vagy műszaki ellenőri és/vagy a műszaki felügyeletet irányító tevékenység végzésében és legalább egy olyan projektben részt vett, amelyben legalább egy 500 m mélységű földtani kutatófúrás kivitelezésénél műszaki felügyeleti és/vagy műszaki ellenőri munkát látott el és/vagy a műszaki felügyeleti tevékenységet irányította;
M.2.2/ Legalább 3 fő, legalább középfokú geológusi/bányaipari/fúróipari végzettségű szakemberrel, akiknek legalább 12 hónap szakmai gyakorlata van földtani kutatófúrás kivitelezésénél műszaki felügyeleti tevékenység ellátásában.
Ajánlatkérő a megadott végzettséggel/képzettséggel/szakmai tapasztalattal egyenértékűt is elfogad. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M.1. és M.2. pontokban foglalt alkalmassági minimumkövetelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6), (7), (9) valamint (11) bekezdésére, a Rend. 24. § (1) bekezdésére.
Ajánlatkérő a műszaki-szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból kerül finanszírozásra. A kifizetés és az elszámolás pénzneme: HUF. A számla banki átutalással 30 napon belül kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2), és a Kbt. 135. § (1), (5),(6) (11) bekezdései szerint. 12 db rész és a végszámla állítható ki. Fizetési késedelem esetén ajánlattevő a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamatra és a 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalányra tarthat igényt. Előleg nincs. Az ajánlatkérő elfoga elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
Kötbérek: Késedelmi: műszaki záródokumentációjának késedelmes teljesítése esetén 1%/nap, max. az érintett dokumentáció nettó díjának 15 %-a.
Hibás: az érintett rész nettó ellenértékének 25 %-a, max a nettó megbízási díj 5 %-a.
Meghiúsulási kötbér: a nettó megbízási díj 20% -a.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/01/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/01/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Feltételek: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
Az ajánlatnak az ajánlattételi, illetve a részvételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld .

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1/A közbesz. dok az EKR001320752019-ről letölthető. 2/A nyertes(ek) számára gazdálkodó szervezet létrehozása nem kötelező és nem megengedett. Közös ajánlattétel esetében csatolni kell egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást. 3/ Az ajánlatnak felolvasó lapot kell tartalmaznia (Kbt.66.§ (5)) és nyilatkozni kell Kbt.66.§ (2)-re, a Kbt. 67. § (4)-re a Kbt. 62.§ (1) bek. k) kb) és (1) bek. k) kc) pontjára (EKR űrlapok). 4/Hiánypótlás során bemutatott új gazdasági szereplő esetén max 1-szer lesz hiánypótlás (Kbt. 71. § (6)). 5/Ajánlatkérő (a továbbiakban AK) él a Kbt. 81.§ (5). 6/Írásbeli kapcsolattartás: Kbt. 41.§-a és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. szerint. 7/IV.2.6) pont, kötöttség min. ideje a folyamatba épített ellenőrzés miatt 60 nap. 8/FAKSZ: dr. Deák Krisztina00235 Deák Ügyvédi Iroda 7100 Szekszárd, Jókai u. 22. fsz.1-2.deakugyvediiroda@tolna.net 9/Különböző devizák: felhívás feladásának napján érvényes, MNB által meghatározott devizaárfolyam az irányadó. 10/Irányadó jog és idő: Magyarországon irányadó 11/AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e)-t. 12/Folyamatban lévő változásbejegyzés esetében nyilatkozni kell (EKR űrlap) és az ajánlatban csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott vált. bejegy. kérelmet és az érkezéséről az igazolást. 13/Ajánlattevő/alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó nevében aláíró cégaláírási nyilatkozatát vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírás-mintát csatolni kell. Term személy/egyéni vállal/külföldi ajánlattevő: az ennek megfeleltethető dokumentumot (pl. teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző/jogtanácsos előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta) 14/Az ajánlattevő, és az alkalmasság igazolásában részt vevők tekintetében, ha a www.e-cegjegyzek.hu weboldalon nem érhető el, csatolandó határidő lejártától számított 60 napnál nem régebbi cégkivonat. 15/Ajánlati biztosíték nincs.
16/Pontszám: 0-10Módszer:
1-2. szempont (szakemberek):
Képlet: P = [Avizsgált/ Alegjobb ] x (Pmax-Pmin) + Pmin, ahol a legjobb= a 18 hónappal.
3. Az ajánlati ár: Képlet: P = [Alegjobb/ Avizsgált] x (Pmax-Pmin) + Pmin.
17./ Az ajánlathoz csatolni kell : a közbeszerzési dokumentumok részét képező vállalkozói díj részletezése, teljesítési, számlázási és kifizetési ütemezés táblázatot, ami a szerződés 2. számú melléklete, kitöltve, nem szerkeszthető formátumban, és a nem szerkeszthető formával azonos tartalommal, szerkeszthető excel formátumban is. Ebből az Ajánlatkérő a „Szerződéses feladatok díjának képzése” „egységdíj” elnevezésű G oszlopot tekinti szakmai ajánlatnak!
18./ Szerződéskötési feltétel, hogy a nyertes – rendelkezzen:
a) fúrási tevékenység műszaki ellenőrzésére és/vagy felügyeletére vonatkozó minőségbiztosítási rendszerrel (EMAS, ISO 9001-es sorozat), vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű minőségbiztosítási rendszerek egyéb bizonyítékaival.
b) olyan felelősségbiztosítással vagy felelősségbiztosításokkal, amely a Szerződés alapján a Megbízott által okozott személysérüléses károkra, a szerződésen kívül okozott dologi károkra, valamint a Megbízónak okozott és biztosítható szakmai felelősségi károkra nyújt fedezetet, továbbá kiterjed a munkabaleseti károkra, beleértve a társadalombiztosítási megtérítési követeléseket is. A felelősségbiztosítás(ok) káreseményenkénti kártérítési limitösszege – bele nem értve a munkáltatói felelősségbiztosítást – nem lehet alacsonyabb, mint 50 millió Ft.
Amennyiben a nyertes a fentieket nem igazolja, az ajánlatkérő úgy tekinti, hogy visszalépett a szerződéskötéstől, és a második legjobb ajánlattevővel köti meg a szerződést, amennyiben őt az összegezésben megjelölte.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bekezdésének megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák