Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/230
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.29.
Iktatószám:22388/2019
CPV Kód:38550000-5
Ajánlatkérő:Állatorvostudományi Egyetem
Teljesítés helye:Állatorvostudományi Egyetem 1078 Budapest István u.2.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.01.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Egyetem
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Állatorvostudományi Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84131474
Postai cím: István Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1078
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gálszécsy Éva
Telefon: +36 309526140
E-mail: atekozbeszerzes@univet.hu
Fax: +36 14784100
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.univet.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.univet.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001239982019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001239982019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egyetem
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: 1 db UHPLC berendezés beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001239982019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38550000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
1 db kutatási célra szolgáló ultranagy hatékonyságú folyadékkromatográfhoz kapcsolt hármas kvadrupól tömegspektrométer rendszer vezérlő és kiértékelő szoftverrel, nitrogén generátorral történő beszerzése.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: 1 db UHPLC berendezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38550000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Állatorvostudományi Egyetem 1078 Budapest István u.2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db UHPLC berendezés beszerzése . adásvételi szerz.-sel az ÁTE részére..
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A készülékkel megvalósítható MSn mérési módozatok lehetőségének a minimum n=2 feletti többlet érték, nem az ionforrás interfész régióban megvalósuló fragmentáció esetén (Minimum: 0, Maximum: 1) 15
2 A készülékkel elérhető legnagyobb tömeg-felbontás (R) többlet értéke, 50 Da/sec, 922 m/z esetén (Minimum: 0, Maximum: 8200) 10
3 A készülék-paraméterek távoli, internet kapcsolaton keresztül megvalósuló, valós idejű állandó figyelése: a megfigyelt paraméterek száma (Minimum: 0 db, Maximum: 300 db)  10
4 A készülékkel megvalósítható, egymástól független többlet pásztázási (scan) módok száma (Minimum: 0 db, Maximum: 7 db) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1
) bekezdése alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet,
aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, illetve aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. A Kbt. 67. § (1) bekezdésében
foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési
dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás eredményéről
szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő
határidő tűzésével felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés
meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott
számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek
az alábbiak szerinti kell igazolni, hogy velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn: Magyarországon letelepedett
ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Kr.”) 8. §-ában foglaltak szerint kell
igazolni. Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a Kr. 10. §-ában foglaltak szerint kell igazolni. A
kizáró okok hiányának igazolása során a Kr. 12-16. §-aiban foglaltak megfelelően irányadóak. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az
ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót (EKR űrlap formájában). A Kr. 15. § (1) bekezdés alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő
alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a kizáró
okok hiányának igazolása érdekében. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő -
ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. /Kr. 1. § (7) bek./
Az előzetes igazolásokat a a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés és 3. § alapján kell benyújtani.
AT-nek (kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet igénybevétele esetén a kap.-t
rendelkező szervezetnek) az ajánlatában az EEKD-val kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. hatálya alá,
és emellett megfelel az alkalmassági követelményeknek. Továbbá csatolni kell a , az AT részére szóló meghatalmazást. AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 2. § (5) bek. alapján az alkalmassági követelmények előzetes
igazolására elfogadja AT egyszerű nyilatkozatát
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P/1. Csatoljon valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, valamennyi számlaszámára vonatkozó, a pénzintézet által cégszerűen aláírt nyilatkozatot – attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak – mely tartalmazza az alábbiakat:
− számlaszámot,
− a pénzügyi intézmény mióta vezeti ezt a számlát,
− adott számlán az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított kettő évben volt-e 30 napot meghaladó sorba állítás. /321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (1) bekezdés a)/
A „sorba állítás” fogalma alatt ajánlatkérő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009.évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározottakat érti, azaz:
„25. sorbaállítás: a pénzforgalmi szolgáltató által vezetett fizetési számlára érkező fizetési megbízás fedezethiány miatt történő nem teljesítése (függőben tartása) és várakozási sorba helyezése a jövőbeni teljesítés céljából, ide nem értve azt az esetet, amikor a fizető fél az ütemezett fizetések céljából, a beérkezett fizetési műveletek tervszerű teljesítése érdekében sorba helyezésről állapodik meg a pénzforgalmi szolgáltatóval.”
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a pénzügyi alkalmassági feltételek teljesüléséről a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan ajánlattevő (közös ajánlattevő) gazdasági-pénzügyi szempontból , ha az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított kettő évben – attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét – pénzügyi intézmény által vezetett folyószámláján számláján 30 napot meghaladó sorba állítás volt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1. Csatoljon referenciaigazolást/referencianyilatkozatot az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben (azaz 36 hónap) befejezett, de legfeljebb 6 éven belül (azaz 72 hónap) megkezdett legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti tömegspektrométer szállításairól. /321/2015. (X. 30.) Korm. 21. § (1) bekezdés a) pont/
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a műszaki szakmai alkalmassági feltételek teljesülésérőla 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) műszaki-szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik referenciaigazolással/referencianyilatkozattal az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben (azaz 36 hónap) befejezett, de legfeljebb 6 éven belül (azaz 72 hónap) megkezdett, legalább egy darab tömegspektrométer szállításáról.
Az igazolás módja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdései és a 21/A. §-a szerint történik.
A nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja), a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, valamint mennyisége , továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Számlázás: AK az eszköz ellenértékét banki átutalással, HUF-ban egyenlíti ki, a Kbt. 135. § (1),(6) bek.; Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.
szerint, 30 napon belül. Részszámlázás nem biztosított. AK felhívja a figyelmet a Ptk. 6:187. § (2) bek-re. AK előleget nem biztosít,
előre fizetés sem megengedett. A finanszírozás részletes szabályait a Szerződéstervezet tartalmaz
Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlati biztosíték: az Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.. Késedelmi kötbér: késedelemmel érintett egyedi szállítás nettó értékének napi 1%-a, de max. a teljes ellenérték 30%-a. Vevő
késedelme esetén: Ptk. 6:155.§. Meghiúsulási kötbér: Eladó meghiúsulás vagy nemteljesítés esetén kötbért köteles fizetni, mértéke: az
érintett áru teljes nettó ellenértékének 30%-a.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/01/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/01/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A jogosultságok a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésére és a Kbt. 68. § .

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren (www.ekr.gov.hu) keresztül kell és lehet benyújtani! Kérjük, hogy az
EKR-ben a dokumentumok/nyilatkozatok egyszerű elektronikus másolatait – azaz a nem elektronikus űrlap formájában rendelkezésre
álló nyilatkozatokat – szkennelt, .pdf fájlformátumban benyújtani szíveskedjenek! 2) Az eljárás nyelve a magyar. Ha az ajánlatban
vmely dok. nem magyar nyelven került csatolásra – kivéve a termékleírásokat, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles
benyújtani. AK AT általi fordítását elfogadja. A Kbt. 47. § (2) szerinti dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható. 3)
AT-nek csatolnia kell az ajánlathoz foly.-ban lévő vált.bej-i eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és
az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is. Amennyiben ilyen eljárás nincs folyamatban, az arról szóló
nyilatkozatot kell csatolni (EKR űrlap). 4)Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös AT-k konzorciális megállapodását. 5)Ajánlatkérő az EEKD ürlap IV. részének csak az alfa pontját kéri kitölteni. 6)AK ajánlati biztosítékot nem ír elő. 7)AK a Kbt. 74. § (2) alapján kizárhatja az elj-ból azt az AT-t,
akinek nem kell nemzeti elbánást nyújtani, ill. azt az AT-t, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, melynek nem kell nemzeti
elbánást nyújtani. 8)Az ajánlatnak tartalmaznia kell: - Felolvasólapot (EKR űrlap) - Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot (EKR űrlap)
- Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pont szerinti nyilatkozatot (Nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!) - kitöltött, cégszerűen aláírt
Ártáblázatot (KD-5) -a külön ki nem emelt dok-kat, melyeket a Kbt. és a KD előír 9)AK a Kbt. 71. § (6) bek. szerinti korlátozást nem
alkalmazza. 10)A IV.2.6) pontban írt 2 hónap alatt AK 60 napot ért. 11)A III.1.2) és III.1.3)-P/1., M/1., pont szerinti
alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező
minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. 12)t. 13)AK kizárja a szerződés teljesítése érdekében projekttársaság létrehozását. 14)AK
nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 15)AK alkalmazza a Kbt. 81.§ (5) bek-ét. 16)Irányadó idő: CET 17)AT tüntesse fel
az EEKD-ban az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 18)AK a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a hiánypótlást. 19)Ha az AT,
alvállalkozó, alkalm.ig-ban részt vevő gazd-i szereplő vmely a KD-ban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bek.szerint kíván tényt,
adatot igazolni, akkor nyilatkozni köteles, hogy mely tényt, adatot kívánja így igazolni továbbá az ezen tényt, adatot tart. ingyenes,
magyar nyelven rendelkezésre álló, elektr.hatósági nyilvánt.elektr.elérhetőségéről is. 20) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt 27/A §-t. 21) Ponthatár: Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi
elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont – Módszer: : 1. részszempont-fordított arányosítás, 2-5 részszempont: egyenes arányosítás. Kbt. 76. § (10) bek. alapján a módszerek
részletes ismertetését a KD tart. 22) Az ajánlatban CE tanúsítványt és a gyártói műszaki leírást szükséges benyújtani.
ért. 23) FAKSZ: Milasovszkyné Gálszécsy Éva lajtstromszám : 00641
24) Az eljárás nem bontható részekre, tekinettel arra, hogy 1 db berendezés kerül beszerzésre.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/25 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák