Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/31
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.13.
Iktatószám:2241/2019
CPV Kód:90500000-2
Ajánlatkérő:NHSZ OKÖT Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Dabasi Regionális Hulladékkezelő központ, címe: 2370 Dabas, Öregországút 0108/2 hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.02.22.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Környezetvédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NHSZ OKÖT Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42597465
Postai cím: Szent István Út 133.
Város: Dabas
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2370
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Volenszki József
Telefon: +36 29560290
E-mail: kintlevoseg.dabas@nhsz.hu
Fax: +36 29363242
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nhszokot.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nhszokot.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001151042018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001151042018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
x Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: szelektíven gyűjtött hulladékok válogatása
Hivatkozási szám: EKR001151042018
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90500000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Szelektíven gyűjtött csomagolási hulladékok (papír, műanyag, fém) válogatása engedéllyel rendelkező
hulladékkezelő létesítményben
Nyertes Ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő által tartósan biztosított szelektíven gyűjtött kevert csomagolási hulladék Megrendelő változó elvárásainak megfelelő frakciók szerinti szétválogatása válogatószalag mellett.
A szolgáltatás ellátása munkanapokon történik a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: szelektíven gyűjtött hulladékok válogatása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90500000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1
A teljesítés helye: Dabasi Regionális Hulladékkezelő központ, címe: 2370 Dabas, Öregországút 0108/2 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Szelektíven gyűjtött csomagolási hulladékok (papír, műanyag, fém) válogatása engedéllyel rendelkező hulladékkezelő létesítményben szolgáltatás ellátása munkanapokon napi 8 órában délelőtti szolgáltatás nyújtásával. Délutáni szolgáltatás nyújtása 80 alkalommal 7 fővel (alkalmanként 8 órában) a közbeszerzési dokumentációban részletezettek szerint.
A feladatellátásba bele tartozik a süllyesztett válogatószalag aknáinak a takarítása is.
A szerződés keretösszege nettó 68.000.000 Ft.
A válogatandó hulladék mennyisége előreláthatóan 600 tonna/év.
A szolgáltatás ellátása munkanapokon történik a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. részszempont: A szolgáltatás nyújtása során a hulladékválogatásban részt vevők száma (minimum 6, maximum 8 fő)  25
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. részszempont: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 75
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/03/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/02/29 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Amennyiben a keretösszeg a szerződés időtartama alatt nem kerül lehívásra, Szerződő Felek a szerződést maximum 12 hónappal meghosszabbíthatják a keretösszeg teljes lehívásáig.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Délutáni szolgáltatás nyújtása, opcionálisan a II.2.4. pontban lévő alkalmon felül maximum 100 alkalommal 7 fővel (alkalmanként 8 órában) a közbeszerzési dokumentációban részletezettek szerint.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ Kiegészítés a II.2.5. ponthoz
Azon értékelési részszempont esetében, ahol Ajánlatkérő minimum elvárást határozott meg, ott az értéket el nem érő vállalások az ajánlat érvénytelenségét eredményezik,illetve a maximális elvárás meghatározásakor, az Ajánlatkérő által meghatározott maximumot meghaladó megajánlás is az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. (Kbt. 73.§ (1) e) pont)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyikének a hatálya alatt áll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor cégszerűen aláírt nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az ajánlatkérő által előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok fenn nem állását az ajánlattevőnek az Ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a szerint kell igazolnia. Ennek megfelelően ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania, hogy
- nem tartozik a Kbt 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá, valamint
- a Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek. Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; amennyiben a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen, az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező erre vonatkozó nyilatkozatát.
A Kbt. 67.§ (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P/1) Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdésének c) pontja alapján csatolnia kell az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgya szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelményeknek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékében való szereplés tényét - illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedés helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást - is köteles ajánlatkérő elfogadni.
Az alkalmasságot az ajánlattevőnek, közös ajánlattétel minden tagjának, az igénybe venni kívánt alvállalkozóknak, továbbá az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az ajánlatban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint kell igazolnia.
A Kbt. 114.§ (2) bekezdése értelmében Ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor cégszerűen aláírt nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelménynek. Az alkalmasság igazolását az ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlattevő (közös ajánlattevő) a pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelmények alapján alkalmatlan, ha:
P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti (szelektív hulladékválogatás engedéllyel rendelkező hulladékkezelő létesítményben) árbevétele a nettó 50 millió forintot nem éri el.
Amennyiben ajánlattevő az előző három üzleti évben a teljes árbevételéről irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg a működését, alkalmatlan az ajánlattevő, ha a teljes működési ideje alatt a közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétele nem érte el összesen a nettó 50 millió forintot.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve amely követelmények kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolásakor kapacitás-szervezet igénybevétele esetén ajánlattevő a Kbt. 65. § (7), (8) bekezdése és a (11) bekezdés figyelembevételével köteles eljárni.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) a) pontja alapján, a 23. § szerint az eljárást megindító felhívás megküldésének napjától visszafelé számított három éven belül a közbeszerzés tárgya szerinti legjelentősebb referenciáinak ismertetését, legalább az alábbi tartalommal:
a teljesítés helye és ideje, a szerződést kötő másik fél megnevezése, a szerződés tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás összege, valamint annak feltüntetése, hogy a szerződés teljesítése a jogszabályoknak, előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M.2) A 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. b) pontja alapján az ajánlattevő csatolja nyilatkozatát azoknak a szakembereknek megnevezésével, képzettségük ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A bemutatásra kerülő szakemberek tekintetében csatolandó a rendelkezésre állási nyilatkozat, valamint a végzettséget/képzettséget igazoló dokumentum másolata.
A Kbt. 114.§ (2) bekezdése értelmében Ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor cégszerűen aláírt nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelménynek. Az alkalmasság igazolását az ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), a műszaki és szakmai alkalmassági követelmények alapján ha:
M.1.) nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három éven belül teljesített 1 db szelektíven gyűjtött csomagolási hulladékok (papír, műanyag, fém) válogatása, engedéllyel rendelkező hulladékkezelő létesítményben tárgyú, szerződésszerűen teljesített referenciával, melynek során a szolgáltatás ellátása során feladataiba a süllyesztett válogatószalag aknáinak a takarítása is bele tartozott és mely szolgáltatás ellenértékének összege eléri a nettó 50.000.000 Ft-ot
M.2.) Alkalmatlan ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik az alábbi képzettséggel, végzettséggel rendelkező szakemberekkel:
— legalább 2 fő OKJ 21 851 02 hulladékválogató és –feldolgozó képesítéssel rendelkező szakember
Az alkalmasságot az ajánlattevőnek, közös ajánlattétel minden tagjának, az igénybe venni kívánt alvállalkozóknak, továbbá az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az ajánlatban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint kell igazolnia.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Műszaki és szakmai alkalmasság igazolásakor kapacitás-szervezet igénybevétele esetén ajánlattevő a Kbt. 65. § (7), (9), (10) bekezdése és a (11) bekezdés figyelembevételével köteles eljárni.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Hibás teljesítési kötbér a dokumentációban részletezettek szerint
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. A teljesítést követően, havonta kiállított és benyújtott számla ellenértékét Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1) és (5) és (6) meghatározott feltételek szerint fizeti meg, 30 napos fizetési határidő mellett. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. vonatkozik a kifizetésre
Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan az új Ptk. Hatodik Könyv 6:155.§-ban írt rendelkezései az irányadóak.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem követeli meg, de nem is teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását, a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: Ajánlatkérő az ajánlattevőkkel egyenként, az ajánlatok benyújtásának sorrendjében tárgyal - egy, vagy szükség esetén több fordulóban - a szakmai ill. szerződéses kérdésekről.
Ajánlatkérő a tárgyalások eredményeként, úgy ítéli meg, hogy további tárgyalási fordulót szükséges tartani a szerződéses feltételekről, úgy ennek megfelelően tűz ki tárgyalási napot, melyről Ajánlattevőket előzetesen tájékoztatja.
Ajánlatkérő a szóbeli tárgyalási forduló(k) lezárását követően lehetőséget biztosít az ajánlattevők számára, hogy ajánlatukat - végleges ajánlattétel formájában - írásban módosítsák. A tárgyalások a végleges ajánlattétellel zárulnak le.
További részletek az ajánlati dokumentációban találhatóak
(kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: 2019/02/26 (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/02/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2019/02/26 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/02/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: EKR rendszer
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra vonatkozó rendelkezések: Kbt. 68. § (4) -(6), továbbá az EKR rendelet 15.§ (2), (4)-(7) bekezdései

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
1-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Matematikai arányosítás. Az 1. részszempont tekintetében a KH útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám) 1. sz. melléklet 1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszere, a 2. részszempont esetében az 1.bb) egyenes arányosítás módszere
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1. Az ajánlat elkészítésével kapcsolatos tudnivalók (Tájékoztatás a tárgyi közbeszerzési eljárás elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban: EKR) történő lebonyolításáról/ kommunikáció a közbeszerzési eljárásban/ az EKR használata) részletezése a közbeszerzési dokumentumokban található. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 10.§-13.§-ban részletezettekre.
2. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumot az EKR rendszerben teszi hozzáférhetővé. Az eljárás azonosítószáma: EKR000942562018
Közös ajánlattétel esetén elegendő egy ajánlattevőnek a dokumentumokat átvennie/letöltenie.
3. A III.1.2) és a III.1.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 66. § (2) szerinti nyilatkozatát.
5. Az ajánlatban nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az ajánlattevő cégügyeiben van-e változás folyamatban. A 321/2015 (X.30) Korm.rendelet 13§ szerint kell eljárni.
6. Ajánlatkérő a Kbt. 112.§ (1) b) pontja alapján szabadon kialakított (egyedi) eljárásrend alapján jár el, amelynek keretében jelen hirdetménnyel indítja az eljárását, és a jelen felhívásban foglaltak (jelen felhívás IV.1.4. pont) szerint tárgyalást tart, egyebekben (minden más tekintetben) Ajánlatkérő a Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás szabályait alkalmazza. Amennyiben a szerződés aláírására 2019.03.01. napját követően kerül sor, akkor a szerződés az aláírásának napjától hatályos.
7. Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni, bármely az ajánlatba csatolt nem magyar nyelvű okirathoz, igazoláshoz, nyilatkozathoz ajánlattevő magyar nyelvű fordítást köteles becsatolni a Kbt. 47.§ (2) bekezdése szerint.
8. Kiegészítés a II.1.6) ponthoz: Ajánlatkérő nem biztosít részajánlattételi lehetőséget, tekintettel arra, hogy a szerződés teljesítésének természete, egységessége azt nem teszi lehetővé, továbbá nem lenne összeegyeztethető a gazdasági ésszerűséggel.
9. Figyelemmel arra, hogy az ajánlati felhívásban a karakterek száma korlátozott, további információk a közbeszerzési dokumentumokban találhatóak.
10. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Józsa Beatrix, lajstromszám: 528
11. Irányadó jog a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei.
12. Ajánlatkérő nem alkalmazza az eljárás folyamán a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/02/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges