Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/231
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.12.02.
Iktatószám:22442/2019
CPV Kód:50224000-1
Ajánlatkérő:"Zsuzsi" Erdei Vasút Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:HU321
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:RAIL TECHNIKA Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: "Zsuzsi" Erdei Vasút Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56546464
Postai cím: Ruyter Utca 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4034
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóthné dr. Asztalos Ágnes
Telefon: +36 203896132
E-mail: dr.asztalos.agnes@gmail.com
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://zsuzsivasut.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://zsuzsivasut.hu/

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Gördülőállományfejlesztés felújítási munkái
Hivatkozási szám: EKR001170652018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50224000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: 8244 (Mk48) sorozatú dízelmozdonyok felújítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50224000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4034 Debrecen, Ruyter utca 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
1 db 8244 (Mk48) sorozatú dízelmozdony felújítása
- 8244 202 pályaszámú (Mk48) mozdony
Jelenlegi állapot:
A járművek üzemképesek, 12 jegyű európai pályaszámmal és érvényes hatósági üzembe-helyezési engedélyekkel rendelkeznek.
A tervezett felújítás oka:
A mozdonyok járműjavítós fővizsgálatot 1986-88 közötti időszakban kaptak utoljára, azóta házilagosan lettek javítva, majd fődarab-cserés/nagyjavításos felújításuk kezdődött az elmúlt években. Ezek folytatásaként a következő dolgok merültek fel:
a több mint 50 év alatt felhordott rétegek miatt a járműszekrény házilagos körülmények között időt állóan nem festhető, pedig nagyon kopottak. A vezetőfülke belsők elkoptak és elöregedtek. A mozdonyok elektromos hálózata elöregedett, elavult. A fülkék hangosak, huzatosak, nyáron nagyon melegek.
A tervezett felújítás jellege, mértéke:
Alapvetően a járművek élettartamát növelő, külső-belső megjelenését és a mozdonyvezető munkakörülményeit jelentősen javító, a mozdonyok karbantartásigényét csökkentő és üzemkészségét javító munkákat tervezünk, a műemlék vasútüzemhez illő eredeti, fő járműjellemzők megtartásával.
A 202-es mozdony a hidraulikus Mk48-asok gyári szám szerinti legelső példánya, így azt legalább a külső megjelenésében és a vezetőfülke jelenlegi kialakítása szerint kívánjuk megőrizni.
Tervezett nagyobb változtatások:
Nem igénylik a típusengedély módosítását.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/03/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 069 - 162815

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: 8244 (Mk48) sorozatú dízelmozdonyok felújítása
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/03/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: RAIL TECHNIKA Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83493241
Postai cím: Bethlen Gábor u. 54
Város: Dombóvár
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7200
Ország: Magyarország
E-mail: balogh.gyula5@upcmail.hu
Telefon: +36 303766384
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 51810000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás időpontja: 2019. október 24. napja.
VII.2.2) "A módosítás okai" pont folytatása:
A pótmunka megalapozottságát a projekt műszaki szakértőjének nyilatkozata is alátámasztja, amely jelen szerződésmódosítás 1. számú mellékletét képezi.
A pótmunka többletköltséget nem eredményez, az eredeti árajánlat 22. tételénél biztosított (1.200.000 Ft anyagköltség + 1.100.000 díjköltség) annak fedezete.

III.
A fent részletezett pótmunkák elvégzésének időigénye, valamint azon tény miatt, hogy a pótmunka és a szerződés tárgyát képező javítási munkák egymásra épülnek, a Megrendelő megállapította, hogy a felmerült pótmunkákkal együtt a javítási szolgáltatás 2020. január 30-ára végezhető el.
Közbeszerzési, jogi indokolás:
Jogalap: A Kbt. 141. § (4) c) pontja.
Jelen szerződésmódosítás I., II., és III. pontjai nem ütköznek a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontja szerinti tilalmi körbe. A Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontja szerint a szerződés a (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:
a) ha a szerződés minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon, egyértelműen rögzíti a szerződés meghatározott tartalmi elemei későbbi változásának (ideértve az opció gyakorlásának) pontos feltételeit és tartalmát. Az ilyen szerződéses feltételek azonban nem rendelkezhetnek olyan módosításokról, amelyek megváltoztatnák a szerződés általános jellegét;
b) az eredeti szerződő féltől további építési munkák, szolgáltatás vagy áruk beszerzése szükséges, amelyek nem szerepeltek az eredeti szerződésben, amennyiben a szerződő fél személyének változása
ba) nem megvalósítható gazdasági vagy műszaki okból, különösen az eredeti szerződéssel beszerzett, meglévő berendezésekkel, szolgáltatásokkal vagy létesítményekkel való felcserélhetőség vagy együttműködés miatt; és
bb) az ajánlatkérő számára jelentős hátránnyal vagy a költségek megsokszorozódásával járna. Az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok együttes nettó értéke - azonban nem haladhatja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át;
c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.
A szerződés általános jellegét jelen módosítás nem változtatja meg, ahhoz illeszkedik, a Vállalkozó feladata ugyanúgy a gördülőállományfejlesztés felújítási munkáinak elvégzése, mely az eredeti szerződés tárgya is volt, kizárólag további, műszaki szükségességből felmerülő munkák elvégzése vált indokolttá a jármű rendeltetésszerű és biztonságos működése érdekében.
Jelen szerződésmódosítás a szerződés értékének változásával nem jár a felmerülő pótmunka okán, ahhoz kapcsolódóan kizárólag a teljesítési határidő hosszabbodik meg pótmunka elvégzéséhez szükséges időtartammal. A szerződésmódosítás az eredeti műszaki tartalom teljesítésére eredetileg rendelkezésre álló időtartamot nem változtatja meg, hiszen kizárólag a szerződésmódosítás keretében felmerült pótmunka időigényének figyelembe vételével került meghatározásra a további teljesítési időtartam.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
16.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő - közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő -, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját egyszerű másolatban. (Ajánlatkérő kizárólag azon személyek aláírási címpéldányát, aláírási-mintáját kéri benyújtani, akik az ajánlatban dokumentumokat aláírnak, kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek, vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, akik az ajánlatban meghatalmazottként írnak alá).
Amennyiben az ajánlattevő, vagy erőforrást nyújtó gazdasági szereplő nem tartozik a 2013. évi V. törvény harmadik könyv harmadik részének (Gazdasági Társaság) hatálya alá, elegendő, ha az ajánlattevő, illetve az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást nyújtó gazdasági szereplő az ajánlathoz olyan ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett, vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága.
Ajánlatkérő cégkivonat benyújtását nem kéri, a cégkivonatot ajánlatkérő vizsgálja elektronikus, hatósági, ingyenes nyilvántartásból (www.e-cegjegyzek.hu).
Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, ajánlattevőnek ajánlatához ugyanakkor csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [=ún. „e-tértivevény”-t és az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentumok 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példányát (mellékletek nélkül)]. Amennyiben nincs változásbejegyzés folyamatban, erről szóló nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.
17.) Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon szakembert is bemutathatja ajánlattevő a minőségi értékelési szempontok tekintetében.
18.) Ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentumokkal átadott feladatmeghatározás alapján kell az ajánlati árát kialakítani, az ajánlati ár részletezését pedig a műszaki dokumentáció részeként átadott árazatlan költségvetés kitöltésével kell megtennie. A kért ellenszolgáltatást ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentumok részét képező Felolvasólapon, az ott meghatározott módon kell megadnia magyar forintban (HUF).
Az ajánlati ár mellett a további értékelési részszempontra vonatkozó vállalását szintén a Felolvasólapon kell az ajánlattevőnek megadnia.
19.) A 2019. december 31-ei teljesítési határidő a következőképpen értendő:
• a jármű(vek) és a műszaki dokumentáció Megrendelő részére hatósági engedélyezésre alkalmas állapotban, kivitelben, a műszaki dokumentáció esetében a Megrendelő által meghatározott példányszámban történő átadásának határideje 2019. október 31. Megrendelő előteljesítést elfogad!
• 2019. december 31. az üzembehelyezési engedély kiadási feltételeinek megteremtési határideje

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/26 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50224000-1
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50224000-1
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4034 Debrecen, Ruyter utca 1.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db 8244 (Mk48) sorozatú dízelmozdony felújítása
- 8244 202 pályaszámú (Mk48) mozdony
Jelenlegi állapot:
A járművek üzemképesek, 12 jegyű európai pályaszámmal és érvényes hatósági üzembe-helyezési engedélyekkel rendelkeznek.
A tervezett felújítás oka:
A mozdonyok járműjavítós fővizsgálatot 1986-88 közötti időszakban kaptak utoljára, azóta házilagosan lettek javítva, majd fődarab-cserés/nagyjavításos felújításuk kezdődött az elmúlt években. Ezek folytatásaként a következő dolgok merültek fel:
a több mint 50 év alatt felhordott rétegek miatt a járműszekrény házilagos körülmények között időt állóan nem festhető, pedig nagyon kopottak. A vezetőfülke belsők elkoptak és elöregedtek. A mozdonyok elektromos hálózata elöregedett, elavult. A fülkék hangosak, huzatosak, nyáron nagyon melegek.
A tervezett felújítás jellege, mértéke:
Alapvetően a járművek élettartamát növelő, külső-belső megjelenését és a mozdonyvezető munkakörülményeit jelentősen javító, a mozdonyok karbantartásigényét csökkentő és üzemkészségét javító munkákat tervezünk, a műemlék vasútüzemhez illő eredeti, fő járműjellemzők megtartásával.
A 202-es mozdony a hidraulikus Mk48-asok gyári szám szerinti legelső példánya, így azt legalább a külső megjelenésében és a vezetőfülke jelenlegi kialakítása szerint kívánjuk megőrizni.
Tervezett nagyobb változtatások:
Nem igénylik a típusengedély módosítását.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/03/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/01/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 51810000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: RAIL TECHNIKA Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83493241
Postai cím: Bethlen Gábor u. 54
Város: Dombóvár
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7200
Ország: Magyarország
E-mail: balogh.gyula5@upcmail.hu
Telefon: +36 303766384
Internetcím(ek): (URL) www.railtechnika.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 1. A szerződés 2.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
EREDETI RENDELKEZÉS:
2. Teljesítés:
2.2. A teljes tervdokumentáció leszállításának teljesítési határideje 2019. december 31.
A 2019. december 31-ei teljesítési határidő a következőképpen értendő: a jármű és a műszaki dokumentáció Megrendelő részére hatósági engedélyezésre alkalmas állapotban, kivitelben, a műszaki dokumentáció esetében a Megrendelő által meghatározott példányszámban történő átadásának határideje 2019. október 31.
Megrendelő előteljesítést elfogad!
2019. december 31. az üzembehelyezési engedélyi feltételek hatóság által adott kiadási feltételeinek megteremtési határideje.
Megrendelő előteljesítést elfogad!
MÓDOSÍTOTT RENDELKEZÉS:
2. Teljesítés:
2.2. A teljes tervdokumentáció leszállításának teljesítési határideje 2020. január 31.
A 2020. január 31-ei teljesítési határidő a következőképpen értendő: a jármű és a műszaki dokumentáció Megrendelő részére hatósági engedélyezésre alkalmas állapotban, kivitelben, a műszaki dokumentáció esetében a Megrendelő által meghatározott példányszámban történő átadásának határideje 2020. január 31.
Megrendelő előteljesítést elfogad!
2020. január 31. az üzembehelyezési engedélyi feltételek hatóság által adott kiadási feltételeinek megteremtési határideje.
Megrendelő előteljesítést elfogad!
2. A szerződés 2.3. pont első bekezdése az alábbiak szerint módosul:
2.3. A Vállalkozó a Szerződés teljesítését a Szerződés aláírását követően haladéktalanul megkezdi, és kötelezi magát arra, hogy a telephelyére leszállított vasúti jármű felújítási munkáját legkésőbb 2020. január 31-ig elvégzi és a járművet átadja a Megrendelő részére. Vállalkozó az üzemeltetéshez szükséges közlekedési hatósági engedélyek megkéréséhez szükséges okmányok és dokumentációk átadását folyamatosan biztosítja és legkésőbb 2020. január 31-ig átadja a Megrendelő képviselőjének, a hatósági üzembehelyezési engedélyek megkérése céljából.

3. A szerződés 5.1. pont második bekezdés második mondata az alábbiak szerint módosul:
A késedelmi kötbér a műszaki teljesítési határidő (2020. január 31.) lejártától számítandó.
4. A szerződés 5.2. pont első, második, harmadik bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A Vállalkozó a 2019. február 28-án, a szerződés kötést megelőzően a nettó vállalkozói díj 5%-ának megfelelő összegű, 2.590.500 Ft teljesítési biztosítékot adott a Megrendelőnek óvadékként.
A Felek megegyeznek abban, hogy az óvadékként Megrendelőnél lévő teljesítési biztosíték a módosított teljesítési határidőt követő 30. napig, azaz 2020. március 1-ig érvényes.
Jelen szerződésmódosítás mindkét fél által történő aláírás napján lép hatályba.
Jelen szerződésmódosítás 4 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A szerződésmódosítás 3 db eredeti példánya a megrendelőt és 1 eredeti példánya pedig a Vállalkozót illeti meg.
A szerződésmódosítás időpontja: 2019. október 24. napja.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: „A határidő meghosszabbításának indoka a szerződés megkötésekor még nem ismert, a forgóváz illetve a tengelyhajtóművek tisztításakor megállapítást nyert, hogy tengelyhajtóművek kívülről erősen olajszennyezettek, olajfolyásosak láthatóan olajvesztesek. Így a vállalkozó a következő döntést hozta. Az összes tengelyhajtóművet szétszerelte és a biztonság kedvéért ultrahangos vizsgálatnak vetette alá a fogaskerék profilokat. Az ultrahangozás ténye kettő darab töredezett, sérült behajtó kúpfogaskerék kapcsán, melyet szemrevételezéssel is meg lehetett állapítani. A kúpfogaskerekeket párban kell cserélni, melyeknek gyártási határideje 2-3 hónap. A tányérkerék csere miatt a kerékvázat a tengelyről le kell sajtolni. A javítás során feltárt alkatrész igény (mozdony kerékpár kúpfogas közlőkerekek) beszerzési határidő okozta csúszás.”
Folyt. a VI.3. pontban.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 51810000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 51810000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben