Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/228
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.27.
Iktatószám:22450/2019
CPV Kód:79419000-4
Ajánlatkérő:MKK Magyar Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:A teljesítés Magyarország teljes területét érintheti;A teljesítés Magyarország teljes területét érintheti;A teljesítés Magyarország teljes területét érintheti;A teljesítés Magyarország teljes területét érintheti;A teljesítés Magyarország teljes területét érintheti
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.01.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Követeléskezelés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MKK Magyar Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13555342
Postai cím: Tomori Utca 34
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Horváth Péter Attila
Telefon: +36 209711649
E-mail: peter.horvath@legalpartners.hu
Fax: +36 13463730
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mkkzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001474262019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001474262019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Követeléskezelés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Ingatlan-értékbecslés szolgáltatás
Hivatkozási szám: EKR001474262019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79419000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Komplex értékbecslési feladatok ellátására irányuló szolgáltatás nyújtása keretszerződéses jogviszonyban 5 részben
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 310000000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 1
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Ingatlan-értékbecslés szolgáltatás
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79419000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés Magyarország teljes területét érintheti
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Komplex ingatlan-értékbecslési feladatok ellátása keretszerződések alapján 5 részben. Az elvégzendő feladatok: Lakó- és nem lakó jellegű ingatlanok asztali, helyszíni, vagy drive-by értékbecslése a műszaki leírás szerinti formai és tartalmi követelményekkel.
Az egyes feladat-típusok részletes meghatározása a műszaki leírásban.
A feladatokat az Ajánlatkérő az egyes részek tekintetében a nyertes ajánlattevővel megkötendő keretszerződés alapján hívja le a keretszerződés hatálya alatt.
Az egyes részek tekintetében megkötendő keretszerződések keretmennyisége 1560 db értékbecslés, a keretszerződés hatálya 24 hónap. A keretszerződés megszűnik, amennyiben a keretmennyiség kimerül, vagy a határozott idő eltelik.
Ajánlatkérő nem köteles a teljes keretmennyiséget lehívni,e körben indokolásra illetve semmilyen kártalanításra nem köteles,továbbá Ajánlatkérő jogosult teljeskörűen meghatározni a lehívások egyes feladattípusok közötti megoszlását.A felolvasólap mellékleteként az ajánlattevők rendelkezésére bocsátott árrészletezőben meghatározott darabszámok csak becsült mennyiségek, és az árajánlatok összehasonlíthatóságát célozza.
Az eseti megrendelések kiadása, és azok teljesítése, valamint a teljesítés igazolása elektronikusan, az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott Tárhelyen keresztül történik.
Az Ajánlattevő köteles az értékbecslési jelentéseket magyar nyelven,nem módosítható digitális formában (PDF) elkészíteni mellékletekkel együtt.
Az értékbecslési jelentés tartalmazza az értékelés készítőjének és ellenőrzőjének aláírását, illetve az aláírás mellett, amennyiben van, a szervezeti tagságának megjelölését (tagsági számát), tanúsításának számát és bélyegzőlenyomatát, továbbá az általános és az egyes ingatlan típusok tekintetében meghatározott, az értékelt ingatlan tekintetében releváns specifikus elemeket vagy az azok elérhetőségére való utalást. Értékbecslés aktualizálás esetében is köteles az Ajánlattevő tájékozódni a bérbeadás által hasznosított ingatlanokból származó bérleti díjbevétel aktuális vagy várható változásairól, illetve az egyes ingatlanok nem fizikai jellemzőiben, azaz más bérleti feltételekben, építési engedélyekben, az ingatlanokat érintő hivatalos közleményekben,stb.bekövetkezett lényeges változásokról. A teljeskörű értékbecslés során lefolytatott általános piaci értékelés nem tartalmaz épületdiagnosztikát, az épületek méretei függvényében tartalmazhatja ugyanakkor az épület részletes felmérését,ellenőrző mérések elvégzését,az átadott tervrajzok tételes méretellenőrzését.Az Értékbecslő szakértő köteles felismerni és korrigálni, ha a helyszíni szemle során megállapításra kerül, hogy az átadott tervrajzok a valóságban megvalósult állapottól jelentősen eltérnek.
A helyszíni szemle során az Ajánlattevőnek ellenőriznie kell a kapott adatokat, véletlenszerűen kiválasztva le kell mérnie például egyes helyiségeket,vagy egyes épületek külső méreteit,és összehasonlítani a mért és a kapott adatokat,illetve ellenőriznie kell a tulajdoni lapon és a földhivatali térképmásolaton szereplő adatokat is.Csak azokat az adatokat használhatja,melyeket az ellenőrzés alapján megfelelőnek talált.A területszámításokban egyértelműen fel kell tüntetnie a terület típusát (nettó,bruttó,hasznos,bérbeadható terület),és a méréshez alkalmazott módszert vagy szabványt.
A látható műszaki hibák leírása minden esetben az értékbecslés részét kell,hogy képezze.A látható műszaki hibákat az értékbecslőnek fotókkal kell dokumentálnia és ezeket a fotókat is az értékbecsléshez csatolnia kell.
További részletek a műszaki leírásban és szerződéstervezetben.
Az értékbecslőnek szerepelnie kell a 499/2017 (XII.29.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartásban, valamint meg kell felelnie a 1/2010. (I. 14.) FVM rendelet feltételeinek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 62000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Ingatlan-értékbecslés szolgáltatás
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79419000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés Magyarország teljes területét érintheti
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Komplex ingatlan-értékbecslési feladatok ellátása keretszerződések alapján 5 részben. Az elvégzendő feladatok: Lakó- és nem lakó jellegű ingatlanok asztali, helyszíni, vagy drive-by értékbecslése a műszaki leírás szerinti formai és tartalmi követelményekkel.
Az egyes feladat-típusok részletes meghatározása a műszaki leírásban.
A feladatokat az Ajánlatkérő az egyes részek tekintetében a nyertes ajánlattevővel megkötendő keretszerződés alapján hívja le a keretszerződés hatálya alatt.
Az egyes részek tekintetében megkötendő keretszerződések keretmennyisége 1560 db értékbecslés, a keretszerződés hatálya 24 hónap. A keretszerződés megszűnik, amennyiben a keretmennyiség kimerül, vagy a határozott idő eltelik.
Ajánlatkérő nem köteles a teljes keretmennyiséget lehívni,e körben indokolásra illetve semmilyen kártalanításra nem köteles,továbbá Ajánlatkérő jogosult teljeskörűen meghatározni a lehívások egyes feladattípusok közötti megoszlását.A felolvasólap mellékleteként az ajánlattevők rendelkezésére bocsátott árrészletezőben meghatározott darabszámok csak becsült mennyiségek, és az árajánlatok összehasonlíthatóságát célozza.
Az eseti megrendelések kiadása, és azok teljesítése, valamint a teljesítés igazolása elektronikusan, az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott Tárhelyen keresztül történik.
Az Ajánlattevő köteles az értékbecslési jelentéseket magyar nyelven,nem módosítható digitális formában(PDF)elkészíteni mellékletekkel együtt.
Az értékbecslési jelentés tartalmazza az értékelés készítőjének és ellenőrzőjének aláírását, illetve az aláírás mellett, amennyiben van, a szervezeti tagságának megjelölését (tagsági számát), tanúsításának számát és bélyegzőlenyomatát, továbbá az általános és az egyes ingatlan típusok tekintetében meghatározott, az értékelt ingatlan tekintetében releváns specifikus elemeket vagy az azok elérhetőségére való utalást. Értékbecslés aktualizálás esetében is köteles az Ajánlattevő tájékozódni a bérbeadás által hasznosított ingatlanokból származó bérleti díjbevétel aktuális vagy várható változásairól, illetve az egyes ingatlanok nem fizikai jellemzőiben, azaz más bérleti feltételekben, építési engedélyekben, az ingatlanokat érintő hivatalos közleményekben,stb.bekövetkezett lényeges változásokról. A teljeskörű értékbecslés során lefolytatott általános piaci értékelés nem tartalmaz épületdiagnosztikát, az épületek méretei függvényében tartalmazhatja ugyanakkor az épület részletes felmérését,ellenőrző mérések elvégzését,az átadott tervrajzok tételes méretellenőrzését.Az Értékbecslő szakértő köteles felismerni és korrigálni, ha a helyszíni szemle során megállapításra kerül, hogy az átadott tervrajzok a valóságban megvalósult állapottól jelentősen eltérnek.
A helyszíni szemle során az Ajánlattevőnek ellenőriznie kell a kapott adatokat, véletlenszerűen kiválasztva le kell mérnie például egyes helyiségeket,vagy egyes épületek külső méreteit,és összehasonlítani a mért és a kapott adatokat,illetve ellenőriznie kell a tulajdoni lapon és a földhivatali térképmásolaton szereplő adatokat is.Csak azokat az adatokat használhatja,melyeket az ellenőrzés alapján megfelelőnek talált.A területszámításokban egyértelműen fel kell tüntetnie a terület típusát (nettó,bruttó,hasznos,bérbeadható terület),és a méréshez alkalmazott módszert vagy szabványt.
A látható műszaki hibák leírása minden esetben az értékbecslés részét kell,hogy képezze.A látható műszaki hibákat az értékbecslőnek fotókkal kell dokumentálnia és ezeket a fotókat is az értékbecsléshez csatolnia kell.
További részletek a műszaki leírásban és szerződéstervezetben.
Az értékbecslőnek szerepelnie kell a 499/2017 (XII.29.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartásban, valamint meg kell felelnie a 1/2010. (I. 14.) FVM rendelet feltételeinek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 62000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Ingatlan-értékbecslés szolgáltatás
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79419000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés Magyarország teljes területét érintheti
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Komplex ingatlan-értékbecslési feladatok ellátása keretszerződések alapján 5 részben. Az elvégzendő feladatok: Lakó- és nem lakó jellegű ingatlanok asztali, helyszíni, vagy drive-by értékbecslése a műszaki leírás szerinti formai és tartalmi követelményekkel.
Az egyes feladat-típusok részletes meghatározása a műszaki leírásban.
A feladatokat az Ajánlatkérő az egyes részek tekintetében a nyertes ajánlattevővel megkötendő keretszerződés alapján hívja le a keretszerződés hatálya alatt.
Az egyes részek tekintetében megkötendő keretszerződések keretmennyisége 1560 db értékbecslés, a keretszerződés hatálya 24 hónap. A keretszerződés megszűnik, amennyiben a keretmennyiség kimerül, vagy a határozott idő eltelik.
Ajánlatkérő nem köteles a teljes keretmennyiséget lehívni,e körben indokolásra illetve semmilyen kártalanításra nem köteles,továbbá Ajánlatkérő jogosult teljeskörűen meghatározni a lehívások egyes feladattípusok közötti megoszlását.A felolvasólap mellékleteként az ajánlattevők rendelkezésére bocsátott árrészletezőben meghatározott darabszámok csak becsült mennyiségek, és az árajánlatok összehasonlíthatóságát célozza.
Az eseti megrendelések kiadása, és azok teljesítése, valamint a teljesítés igazolása elektronikusan, az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott Tárhelyen keresztül történik.
Az Ajánlattevő köteles az értékbecslési jelentéseket magyar nyelven,nem módosítható digitális formában(PDF)elkészíteni mellékletekkel együtt.
Az értékbecslési jelentés tartalmazza az értékelés készítőjének és ellenőrzőjének aláírását, illetve az aláírás mellett, amennyiben van, a szervezeti tagságának megjelölését (tagsági számát), tanúsításának számát és bélyegzőlenyomatát, továbbá az általános és az egyes ingatlan típusok tekintetében meghatározott, az értékelt ingatlan tekintetében releváns specifikus elemeket vagy az azok elérhetőségére való utalást. Értékbecslés aktualizálás esetében is köteles az Ajánlattevő tájékozódni a bérbeadás által hasznosított ingatlanokból származó bérleti díjbevétel aktuális vagy várható változásairól, illetve az egyes ingatlanok nem fizikai jellemzőiben, azaz más bérleti feltételekben, építési engedélyekben, az ingatlanokat érintő hivatalos közleményekben,stb.bekövetkezett lényeges változásokról. A teljeskörű értékbecslés során lefolytatott általános piaci értékelés nem tartalmaz épületdiagnosztikát, az épületek méretei függvényében tartalmazhatja ugyanakkor az épület részletes felmérését,ellenőrző mérések elvégzését,az átadott tervrajzok tételes méretellenőrzését.Az Értékbecslő szakértő köteles felismerni és korrigálni, ha a helyszíni szemle során megállapításra kerül, hogy az átadott tervrajzok a valóságban megvalósult állapottól jelentősen eltérnek.
A helyszíni szemle során az Ajánlattevőnek ellenőriznie kell a kapott adatokat, véletlenszerűen kiválasztva le kell mérnie például egyes helyiségeket,vagy egyes épületek külső méreteit,és összehasonlítani a mért és a kapott adatokat,illetve ellenőriznie kell a tulajdoni lapon és a földhivatali térképmásolaton szereplő adatokat is.Csak azokat az adatokat használhatja,melyeket az ellenőrzés alapján megfelelőnek talált.A területszámításokban egyértelműen fel kell tüntetnie a terület típusát (nettó,bruttó,hasznos,bérbeadható terület),és a méréshez alkalmazott módszert vagy szabványt.
A látható műszaki hibák leírása minden esetben az értékbecslés részét kell,hogy képezze.A látható műszaki hibákat az értékbecslőnek fotókkal kell dokumentálnia és ezeket a fotókat is az értékbecsléshez csatolnia kell.
További részletek a műszaki leírásban és szerződéstervezetben.
Az értékbecslőnek szerepelnie kell a 499/2017 (XII.29.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartásban, valamint meg kell felelnie a 1/2010. (I. 14.) FVM rendelet feltételeinek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 62000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Ingatlan-értékbecslés szolgáltatás
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79419000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés Magyarország teljes területét érintheti
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Komplex ingatlan-értékbecslési feladatok ellátása keretszerződések alapján 5 részben. Az elvégzendő feladatok: Lakó- és nem lakó jellegű ingatlanok asztali, helyszíni, vagy drive-by értékbecslése a műszaki leírás szerinti formai és tartalmi követelményekkel.
Az egyes feladat-típusok részletes meghatározása a műszaki leírásban.
A feladatokat az Ajánlatkérő az egyes részek tekintetében a nyertes ajánlattevővel megkötendő keretszerződés alapján hívja le a keretszerződés hatálya alatt.
Az egyes részek tekintetében megkötendő keretszerződések keretmennyisége 1560 db értékbecslés, a keretszerződés hatálya 24 hónap. A keretszerződés megszűnik, amennyiben a keretmennyiség kimerül, vagy a határozott idő eltelik.
Ajánlatkérő nem köteles a teljes keretmennyiséget lehívni,e körben indokolásra illetve semmilyen kártalanításra nem köteles,továbbá Ajánlatkérő jogosult teljeskörűen meghatározni a lehívások egyes feladattípusok közötti megoszlását.A felolvasólap mellékleteként az ajánlattevők rendelkezésére bocsátott árrészletezőben meghatározott darabszámok csak becsült mennyiségek, és az árajánlatok összehasonlíthatóságát célozza.
Az eseti megrendelések kiadása, és azok teljesítése, valamint a teljesítés igazolása elektronikusan, az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott Tárhelyen keresztül történik.
Az Ajánlattevő köteles az értékbecslési jelentéseket magyar nyelven,nem módosítható digitális formában(PDF)elkészíteni mellékletekkel együtt.
Az értékbecslési jelentés tartalmazza az értékelés készítőjének és ellenőrzőjének aláírását, illetve az aláírás mellett, amennyiben van, a szervezeti tagságának megjelölését (tagsági számát), tanúsításának számát és bélyegzőlenyomatát, továbbá az általános és az egyes ingatlan típusok tekintetében meghatározott, az értékelt ingatlan tekintetében releváns specifikus elemeket vagy az azok elérhetőségére való utalást. Értékbecslés aktualizálás esetében is köteles az Ajánlattevő tájékozódni a bérbeadás által hasznosított ingatlanokból származó bérleti díjbevétel aktuális vagy várható változásairól, illetve az egyes ingatlanok nem fizikai jellemzőiben, azaz más bérleti feltételekben, építési engedélyekben, az ingatlanokat érintő hivatalos közleményekben,stb.bekövetkezett lényeges változásokról. A teljeskörű értékbecslés során lefolytatott általános piaci értékelés nem tartalmaz épületdiagnosztikát, az épületek méretei függvényében tartalmazhatja ugyanakkor az épület részletes felmérését,ellenőrző mérések elvégzését,az átadott tervrajzok tételes méretellenőrzését.Az Értékbecslő szakértő köteles felismerni és korrigálni, ha a helyszíni szemle során megállapításra kerül, hogy az átadott tervrajzok a valóságban megvalósult állapottól jelentősen eltérnek.
A helyszíni szemle során az Ajánlattevőnek ellenőriznie kell a kapott adatokat, véletlenszerűen kiválasztva le kell mérnie például egyes helyiségeket,vagy egyes épületek külső méreteit,és összehasonlítani a mért és a kapott adatokat,illetve ellenőriznie kell a tulajdoni lapon és a földhivatali térképmásolaton szereplő adatokat is.Csak azokat az adatokat használhatja,melyeket az ellenőrzés alapján megfelelőnek talált.A területszámításokban egyértelműen fel kell tüntetnie a terület típusát (nettó,bruttó,hasznos,bérbeadható terület),és a méréshez alkalmazott módszert vagy szabványt.
A látható műszaki hibák leírása minden esetben az értékbecslés részét kell,hogy képezze.A látható műszaki hibákat az értékbecslőnek fotókkal kell dokumentálnia és ezeket a fotókat is az értékbecsléshez csatolnia kell.
További részletek a műszaki leírásban és szerződéstervezetben.
Az értékbecslőnek szerepelnie kell a 499/2017 (XII.29.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartásban, valamint meg kell felelnie a 1/2010. (I. 14.) FVM rendelet feltételeinek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 62000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Ingatlan-értékbecslés szolgáltatás
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79419000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés Magyarország teljes területét érintheti
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Komplex ingatlan-értékbecslési feladatok ellátása keretszerződések alapján 5 részben. Az elvégzendő feladatok: Lakó- és nem lakó jellegű ingatlanok asztali, helyszíni, vagy drive-by értékbecslése a műszaki leírás szerinti formai és tartalmi követelményekkel.
Az egyes feladat-típusok részletes meghatározása a műszaki leírásban.
A feladatokat az Ajánlatkérő az egyes részek tekintetében a nyertes ajánlattevővel megkötendő keretszerződés alapján hívja le a keretszerződés hatálya alatt.
Az egyes részek tekintetében megkötendő keretszerződések keretmennyisége 1560 db értékbecslés, a keretszerződés hatálya 24 hónap. A keretszerződés megszűnik, amennyiben a keretmennyiség kimerül, vagy a határozott idő eltelik.
Ajánlatkérő nem köteles a teljes keretmennyiséget lehívni,e körben indokolásra illetve semmilyen kártalanításra nem köteles,továbbá Ajánlatkérő jogosult teljeskörűen meghatározni a lehívások egyes feladattípusok közötti megoszlását.A felolvasólap mellékleteként az ajánlattevők rendelkezésére bocsátott árrészletezőben meghatározott darabszámok csak becsült mennyiségek, és az árajánlatok összehasonlíthatóságát célozza.
Az eseti megrendelések kiadása, és azok teljesítése, valamint a teljesítés igazolása elektronikusan, az Ajánaltkérő által rendelkzésre bocsátott Tárhelyen keresztül történik.
Az Ajánlattevő köteles az értékbecslési jelentéseket magyar nyelven,nem módosítható digitális formában(PDF)elkészíteni mellékletekkel együtt.
Az értékbecslési jelentés tartalmazza az értékelés készítőjének és ellenőrzőjének aláírását, illetve az aláírás mellett, amennyiben van, a szervezeti tagságának megjelölését (tagsági számát), tanúsításának számát és bélyegzőlenyomatát, továbbá az általános és az egyes ingatlan típusok tekintetében meghatározott, az értékelt ingatlan tekintetében releváns specifikus elemeket vagy az azok elérhetőségére való utalást. Értékbecslés aktualizálás esetében is köteles az Ajánlattevő tájékozódni a bérbeadás által hasznosított ingatlanokból származó bérleti díjbevétel aktuális vagy várható változásairól, illetve az egyes ingatlanok nem fizikai jellemzőiben, azaz más bérleti feltételekben, építési engedélyekben, az ingatlanokat érintő hivatalos közleményekben,stb.bekövetkezett lényeges változásokról. A teljeskörű értékbecslés során lefolytatott általános piaci értékelés nem tartalmaz épületdiagnosztikát, az épületek méretei függvényében tartalmazhatja ugyanakkor az épület részletes felmérését,ellenőrző mérések elvégzését,az átadott tervrajzok tételes méretellenőrzését.Az Értékbecslő szakértő köteles felismerni és korrigálni, ha a helyszíni szemle során megállapításra kerül, hogy az átadott tervrajzok a valóságban megvalósult állapottól jelentősen eltérnek.
A helyszíni szemle során az Ajánlattevőnek ellenőriznie kell a kapott adatokat, véletlenszerűen kiválasztva le kell mérnie például egyes helyiségeket,vagy egyes épületek külső méreteit,és összehasonlítani a mért és a kapott adatokat,illetve ellenőriznie kell a tulajdoni lapon és a földhivatali térképmásolaton szereplő adatokat is.Csak azokat az adatokat használhatja,melyeket az ellenőrzés alapján megfelelőnek talált.A területszámításokban egyértelműen fel kell tüntetnie a terület típusát (nettó,bruttó,hasznos,bérbeadható terület),és a méréshez alkalmazott módszert vagy szabványt.
A látható műszaki hibák leírása minden esetben az értékbecslés részét kell,hogy képezze.A látható műszaki hibákat az értékbecslőnek fotókkal kell dokumentálnia és ezeket a fotókat is az értékbecsléshez csatolnia kell.
További részletek a műszaki leírásban és szerződéstervezetben.
Az értékbecslőnek szerepelnie kell a 499/2017 (XII.29.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartásban, valamint meg kell felelnie a 1/2010. (I. 14.) FVM rendelet feltételeinek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 62000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet (személyt), akinek részéről valamely kizáró ok az eljárás során következik be.
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1–16.§ szerint kell igazolni a kitáró okok fenn nem állását. A Kormányrendelet 1.§ (1) bekezdése szerint Ajánlattevőnek a rendelet II. fejezetében foglaltak szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy vele szemben a kizáró okok fennállnak-e vagy sem.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdése szerint az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kormányrendelet III. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 15. § szerint kell eljárni.
Az ajánlattevőnek a Kbt 67.§ (4) bekezdése értelmében nyilatkoznia kell az ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt 62.§ szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A kizáró okok fenn nem állását a minősített ajánlattevők jegyzékében szereplő ajánlattevők (alvállalkozók) a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 30.§ (2) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével is igazolhatják.
A kizáró okok igazolása kapcsán adott esetben becsatolt nyilatkozatoknak az eljárást megindító felhívás feladását követő keltezésűnek kell lennie.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P/1
Ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentumnak a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet II. fejezet 5.§ szerinti kitöltésével és benyújtásával igazolja.
Amennyiben Ajánlatkérő a bírálat során a Kbt 69.§ (4) bekezdése alapján felhívja Ajánlattevőt az alkalmasság igazolására, úgy Ajánlattevő csatolja a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés c) pontja szerint nyilatkozatát valamennyi rész tekintetében az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya (ingatlan-értékbecslés) szerinti általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. (ESPD IV.B.2.a. és IV.B.3.)
Amennyiben Ajánlattevő az árbevételére vonatkozó nyilatkozattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a P/1 pont szerinti alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő vagy részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
P/2
Ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentumnak a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet II. fejezet 5.§ szerinti kitöltésével és benyújtásával igazolja.
Amennyiben Ajánlatkérő a bírálat során a Kbt 69.§ (4) bekezdése alapján felhívja Ajánlattevőt az alkalmasság igazolására, úgy Ajánlattevő csatolja a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés d) pontja szerint szakmai felelősségbiztosításának fennállásáról szóló igazolást (biztosítási kötvény vagy fedezetigazolás másolata). (ESPD IV.B.5.)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben:
P/1
A felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, közbeszerzés tárgya szerinti (ingatlan-értékbecslés) ÁFA nélkül számított árbevétele eléri összesen az 1. rész tekintetében a 46 500 000 HUF összeget, a 2. rész tekintetében a 46 500 000 HUF összeget, a 3. rész tekintetében a 46 500 000 HUF összeget, a 4. rész tekintetében a 46 500 000 HUF összeget, az 5. rész tekintetében a 46 500 000 HUF összeget.
P/2
Minden rész vonatkozásában: rendelkezik legalább káreseményenként nettó 5 000 000 HUF, évenként nettó 50 000 000 HUF kártérítési limittel bíró olyan szolgáltatói szakmai felelősségbiztosítási szerződéssel amely az alábbi részekből áll: általános (tevékenységi) felelősségbiztosítás, melyben a biztosított tevékenység a közbeszerzés tárgyával megegyezik (ingatlan-értékbecslés); munkáltatói felelősségbiztosítás, mely kiterjed az adott rész szerinti tevékenységre; szolgáltatói felelősségbiztosítás, mely kiterjed a tisztán vagyoni károk felelősségbiztosítására.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1
Ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentumnak a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet II. fejezet 5.§ szerinti kitöltésével és benyújtásával igazolja.
Amennyiben Ajánlatkérő a bírálat során a Kbt 69.§ (4) bekezdése alapján felhívja Ajánlattevőt az alkalmasság igazolására, úgy Ajánlattevő csatolja minden rész tekintetében a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetéséről szóló nyilatkozatát. (ESPD IV.C.1.b.)
A referenciát a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 22.§ (1)–(2) bekezdése szerint kell igazolni. Felhívjuk a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 22.§ (4) és (5) bekezdésében foglaltakra.
A referencia igazolás vagy nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont, év, hónap, nap), a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M/2
Ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentumnak a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet II. fejezet 5. § szerinti kitöltésével és benyújtásával igazolja.
Amennyiben Ajánlatkérő a bírálat során a Kbt 69. § (4) bekezdése alapján felhívja Ajánlattevőt az alkalmasság igazolására, úgy Ajánlattevő csatolja a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek- a megnevezését, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe (ESPD IV. C. 2. és 6). A szakemberek bemutatása során külön csatolandó a szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, valamint mellékelni szükséges a végzettséget igazoló dokumentumot, a belső ellenőrzésért felelős személy esetén a tagságot igazoló dokumentumot. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 24. §(1) bekezdésének alkalmazására.
M/3
Ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentumnak a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet II. fejezet 5.§ szerinti kitöltésével és benyújtásával igazolja.
Amennyiben Ajánlatkérő a bírálat során a Kbt 69. § (4) bekezdése alapján felhívja Ajánlattevőt az alkalmasság igazolására, úgy Ajánlattevő csatolja a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés c) pontja alapján a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek, illetve vizsgálati és kutatási eszközeinek leírását. (ESPD IV.D.)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmas az Ajánlattevő, ha
M/1
Minden részben:
A felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) rendelkezik az előírásoknak és szerződésnek megfelelően teljesített
-összességében legalább 100 db lakóingatlanra vonatkozó értékbecslési referenciával, amelyet követeléskezelő társaság és/vagy kereskedelmi bank részére teljesített, és
-legalább összesen 100 db nem lakó jellegű ingatlanokra vonatkozó értékbecslési referenciával, amelyet követeléskezelő társaság és/vagy kereskedelmi bank részére teljesített.
M/2
Minden részben:
- Rendelkezik legalább 10 fő értékbecskő szakértővel, amely szakemberek mindegyike rendelkezik 54 3439 02 vagy 52341030001 5401 vagy 53 341 01 OKJ képesítéssel (Ingatlanvagyon-értékelő és – közvetítő) és
- Ajánlattevő belső ellenőrzési rendszerének legalább 1 fő vezetője (vagy az ellenőrzésért felelős legalább 1 személy) rendelkezik az alább felsorolt képesítések közül valamelyikkel:
i. EUFIM (Európai Felsőszintű Ingatlanszakmai Minősítés) tagság
ii. RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) tagság
M/3
Minden részben:
Rendelkezik ingatlan értékbecslési tevékenységre vonatkozó érvényes MSZ ISO:9001:2015 minőségbiztosítási tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések bizonyítékaival.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 1/2010(I.14.)FVMrend, 499/2017(XII.29.)Korm.rend.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé nyertes ajánlattevő(k)nek gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződésteljesítése érdekében.A szerződést biztosító mellékkötelezettségek. A kötbér alapja a szerződésszegéssel érintett feladatra vonatkozó vállalkozási díj ÁFA összegével növelt összege.
Mértéke:késedelem napi 10% legfeljebb 50 %,hibás teljesítés egyszeri 40%,nem teljesítés esetén egyszeri 50%.
A kötbér összegének meghatározásakor minden megkezdett naptári nap egész napnak számít azzal, hogy a teljesítési határidő utolsó napján 17:01 óra és 23:59 közötti teljesítés is egy egész nap késedelemnek számít. További tételes kötbérek egyes súlyos szerződésszegések esetére a szerződéstervezetben.
Az ellenszolgáltatás teljesítése a Ptk 6:130.§ (1) és (2) bekezdése, valamint a Kbt 135.§ rendelkezései szerint 30 napos fizetési határidővel átutalással történik, havonta a tárgyhónapi teljesítések elszámolásával.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/01/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2020/02/10 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/01/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontását elektronikusan az EKR rendszer automatikusan elvégzi a bontás időpontjában.Az ajánlatok felbontásáról és a törvény (Kbt 68.§) szerint ismertetendő adatokról az ajánlatkérő által készített jegyzőkönyv a bontástól számított öt napon belül letölthetővé válik az ajánlattevők által az EKR portálról. Felhívjuk a figyelmet a 424/2017(XII.19.)Korm.rendelet 15.§ rendelkezéseire.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1)Amennyiben a portálon valamely nyilatkozat űrlap kitöltésével adandó fel, úgy csak ebben a formában kell az adott nyilatkozatot feladni
2)Az ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint biztosít lehetőséget hiánypótlásra.
3)Az ajánlathoz csatolni kell a felolvasólapot, amelyben ajánlattevő feltünteti Kbt 68. § (4) bekezdése szerinti információkat. A felolvasólap mellékleteként kötelezően benyújtandó az árrészletező, amelyen az Ajánlatkérő által feltüntetett mennyiségek csak becsült mennyiségek, azok nem jelentik a keretszerződés alapján történő megrendelések kötelező darabszámát. Az árrészletező táblázat alapján kiszámolt végösszeget kell a felolvasólapon egyösszegű árajánlatként feltüntetni.
4)Ajánlatkérő a Kbt 66.§ (6) bekezdés alapján az ajánlatban kéri megjelölni a) közbeszerzésnek azt a részét(részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni(nemleges nyilatkozatot is kérjük csatolni)
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat
5) Az ajánlati biztosíték összege minden rész tekintetében 500.000,- HUF, azaz ötszázezer forint,amelyet az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig teljesíthet választása szerint az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő Takarékbank Zrt. 18203332-06001479-40010042 számú számlájára történő befizetésével,pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított-készfizető kezességvállalást tartalmazó-kötelezvénnyel.Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlati biztosíték rendelkezésére bocsátásának igazolását, számlára történő befizetés esetén a banki átutalási megbízást, garancia vagy készfizető kezesség, illetőleg kötelezvény esetén az ezek fennállását igazoló eredeti okiratot. A Kbt 73.§ (1) bek e) pontja és (6) bek b) pontja alapján, amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem, vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre, úgy ajánlata érvénytelen. Ez az ajánlat nem pótolható hiányosságát jelenti
6)Az ajánlattevő, az alvállalkozó és a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti szervezet (személy) által tett nyilatkozatok egyszerű másolati példányban is becsatolhatók. Amennyiben erre vonatkozó elektronikus űrlap nem áll az EKR-ben rendelkezésre, úgy ajánlattevőnek önálló, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva csatolandó a Kbt szerint eredetiben csatolandó okirat. Elektronikus űrlap kitöltése eredeti nyilatkozatnak tekintendő
7)Az Ajánlattevő köteles az ajánlatában nyilatkozni, hogy a Dokumentáció mellékletét képező szerződéstervezetet véleményeltérés nélkül elfogadja. Véleményeltérés csatolása az ajánlat érvényetelenségét eredményezi.
8)Az ajánlatkérő a minősített ajánlattevők minősítési szempontjaihoz képest szigorúbban állapította meg a P/1,P/2,M/1,M/2,M/3 alkalmasságának feltételeit és azok igazolását
9)Ajánlatkérő a teljesítés és a jótállási kötelezettség körében nem köt ki a Kbt 134.§ szerinti teljesítési biztosítékot,illetőleg a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények vonatkozásában a Kbt 134.§ (3) bekezdése szerinti biztosítékot
10)Az ajánlatérő nem határoz meg a szerződés teljesítésére vonatkozóan sajátos,különösen szociális,környezetvédelmi, illetve az innovációt ösztönző feltételeket Kbt.132.§(1)
11)A nyertes ajánlattevőnek biztosítania kell a magyar nyelven történő teljesítést
12)A szerződés teljesítése során az Ajánlatkérő vonatkozó belső szabályzatait és a vonatkozó jogszabályokat be kell tartani
13)Az ESPD IV. részének kitöltésekor elegendő csak az «alfa» szakaszt kitölteni
14)A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/24/EU irányelv alapján kerül közzétételre
15)Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§(2)bek.e)pont szerinti eredménytelenségi okot
Folytatás a VI.4.3. pontban!
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtására és határidejére vonatkozó pontos információ: 2015. évi CLXIII. törvény XXI. fejezet.A kérelem-a törvényben meghatározott kivételekkel-a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tizenöt napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tíz napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétől számított kilencven napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet.
(Folyt. VI.3. pontból)
16)A közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési szakértelmet biztosító felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó Dr. Horváth Péter Attila (lajstromszám: 00264)
17)Az ajánlati árat magyar forintban kell megadni akként,hogy az magába foglalja a szerződés teljesítésével összefüggően felmerülő valamennyi kapcsolódó költséget,díjat.
18) A teljesítésre irányadó jogszabályok különösen:
25/1997. (VIII. 1.) PM rendelet a termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének meghatározására vonatkozó módszertani elvekről
54/1997. (VIII. 1.) FM rendelet a termőföld hitelbiztosítéki értéke meghatározásának módszertani elveiről
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről
A Magyar Nemzeti Bank 11/2018. (II. 27.) számú ajánlása a pénzügyi szervezetek ingatlanokkal összefüggő kockázatainak kezeléséről
12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról
1/2010. (I. 14.) FVM rendelet az agrárgazdasági és agrár-vidékfejlesztési szakterületeken a szakértői tevékenység végzésének feltételeiről
a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény,
40/2016. (X. 11.) MNB rendelet az ügyfél- és partnerminősítés, valamint a fedezetértékelés prudenciális követelményeiről;
39/2016. (X. 11.) MNB rendelet a nem teljesítő kitettségre és az átstrukturált követelésre vonatkozó prudenciális követelményekről.
19)Ajánlatkérő a Kbt 61.§ (6) bekezdése szerint előírja, hogy ugyanazon ajánlattevő legfeljebb egy részben lehet az eljárás nyertese.A Kbt 61.§ (6) bekezdés szerinti azon objektív és megkülönböztetéstől mentes szempontok, amelyek alapján az ajánlatkérő eldönti, hogy mely részek tekintetében nyilvánítható nyertesnek az az ajánlattevő, aki az értékelési szempontok alapján a maximális számnál (azaz egynél) több részben tette az ajánlatkérő számára a legkedvezőbb ajánlatot:
1. Ajánlatkérő megvizsgálja az egyes közbeszerzési részekben a legkedvezőbb és a második legkedvezőbb ajánlat ellenszolgáltatása közötti különbséget és csökkenő sorrendben meghatározza az egyes részek vizsgálati sorrendjét.
2.A vizsgálati sorrend mentén haladva a legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevő nyeri az adott vizsgált részt.
3. A következő vizsgált részben nem lehet nyertes aki korábban vizsgált részben már nyertes, így a Kbt 61.§ (6) bekezdésnek megfelelően az értékelési szempontok alapján soron következő ajánlattevő lesz a nyertes ajánlattevő.
4. Amennyiben az összes rész megvizsgálását követően ezen módszerrel valamelyik részben – amelyben érvényes ajánlat került benyújtásra – nem hirdethető nyertes, úgy a vizsgálati sorrendben ez a rész kerül az első helyre, a többi rész vizsgálati sorrendje pedig eggyel növekszik.
20)Az egyedüli értékelési szempont az ár, figyelemmel arra, hogy az ajánlatkérő igényeinek a szerződéstervezet és műszaki leírás szerint konkrétan meghatározott szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
--további részletes információk a karakterkorlátozásra is figyelemmel a közbeszerzési dokumentumokban--
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák