Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/223
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.11.20.
Iktatószám: 22454/2019
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Baranya Megyei Önkormányzat
Teljesítés helye: 7720 Pécsvárad, Zengő hegy - 021/1. hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Rotstahl Hungary Kft.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Baranya Megyei Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44200172
Postai cím: Széchenyi tér 9.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Staub Richárd
Telefon: +36 72500400
E-mail: Staub.Richard@baranya.hu
Fax: +36 72500469
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.baranya.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.baranya.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Zengő kilátó kivitelezése II.
Hivatkozási szám: EKR001119662019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A tervezett beruházás célja, hogy a Mecsek legmagasabb pontján a jelenlegi kilátóként nem használható geodéziai torony kiváltható legyen egy új kilátóval, ami a Zengő hegy turisztikai vonzását növelheti.
Feltételes elj.: A becsült érték a rendelkezésre álló fedezet összegét meghaladja, AK jelen eljárásban foglalt építési beruházás finanszírozása érdekében további támogatásra irányuló igényt fog benyújtani. Ezen túlmenően a beruházás megkezdésének feltétele az érintett terület tulajdonosának NFA-nak a tulajdonosi hozzájárulása. Amennyiben AK a támogatást nem vagy az igényeltnél kisebb összegben kapja meg, valamint az NFA a tulajdonosi hozzájárulás megadását megtagadja, azt olyan körülménynek kell tekinteni, amely miatt az elj-t eredménytelenné nyilváníthatja [Kbt. 53.§ (6) bekezdés]. AK az előzőek mellett a támogatás folyósítását és az NFA tulajdonosi hozzájárulásának megadását a közbesz. elj. eredményeként megkötendő szerz. hatályba lépését felfüggesztő feltételként is kiköti.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 73610157 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Pécsvárad kilátó torony kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45223210-1
45223500-1
45312310-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7720 Pécsvárad, Zengő hegy - 021/1. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tervezett beruházás célja, hogy a Mecsek legmagasabb pontján a jelenlegi kilátóként nem használható geodéziai torony kiváltható legyen egy új kilátóval, ami a Zengő hegy turisztikai vonzását növelheti.
A meglévő geodéziai mérőtorony további terhek hordására nem alkalmas. Ezért egy olyan kilátó tervezése volt a cél, mely önmagában is állékony. A kilátó szerkezete független a meglévő vasbeton geodéziai mérő toronytól. A kilátótorony a meglevő geodéziai vasbeton henger köré építendő acél rácsszerkezet, corten acél borítással. Az acél rács függőleges oszlopokból, és vízszintes gerendázatból áll.
A tartószerkezet 160.160.8-as melegen hengerelt zárt szelvényből álló többszintes keretvázas tartószerkezet, amit a termett talaj kézi eltávolítása után a mészkőből kifúrt/kivésett alaptestekre állítunk rá. Az oszlopokat 3 méteres részekből egymásba építve lehet a függőleges tartószerkezetét a kilátónak felépíteni. A VB alaptestek 2,0x2,0x0,5 méretűek. A tervezett kilátó összesen hét szintes, egy szint 3,0 méter magas. A kilátó magassága 21,78 méter. A kilátó vízszintes gerendái 160.160.8-as zártszelvények, amelyeket a helyszíni hegesztéssel az oszlopokhoz kell rögzíteni. A kilátó szinteken a járófelület előre gyártott 120x120 cm-es járórácsokkal lesz kialakítva. A közlekedés fém lépcsőn történik. A lépcsőkarok tartószerkezetei 150.150.8-as zártszelvények, az alaptestektől kiindulva szintenként váltakozó irányból lehet egy-egy szintre feljutni. A lépcsőfokok előre gyártott 1200x305 mm méretű lépcsőfokok, amelyek járófelületei csúszásmentes kialakításúak.
A geodéziai mérőtorony mérőasztal szintjén (5. szint) az új torony burkolata 4,2 mm vastagságú ponthegesztett acél háló 10x10 cm lyuk bőséggel, hogy az irányzást ne zavarja. A lelátás biztosítása miatt geodéziai mérőtorony tetején lévő mérőasztal tetejéből 30 cm-t le kell bontani, ezzel együtt a korlát magassága is 30 cm-el módosítandó. A mérőasztal tetejéből való lebontás után annak felületét is rendbe kell hozni a pillér közepén átmenő csövet a lelátás és irányzás biztosítása érdekében meg kell tisztítani. A meglevő geodéziai mérőtorony beton felületét esztétikai javítással rendbe kell hozni, hogy a további állagromlás elkerülhető legyen. A javítást a kiviteli terv műszaki leírásában előírtak szerint kell elvégezni.
A toronybelső szintjei és kialakítása változatlan marad. A meglévő geodéziai mérőtorony és az új kilátó között 100x100x4.2 mm acél háló burkolat készül, amelyeket szintén a 60.60.4-es „L” acél szelvényekből készített keretekhez kell pont-hegesztéssel rögzíteni. Az új szerkezet 21 méteren lévő legfelső szintjével, 5 méterrel magasabb a mostani geodéziai pont legfelső szintjétől. A torony teljes magassága 28.52 méter.
A kiviteli tervben meghatározottak alapján norma szerinti villámvédelmi rendszert kell kiépíteni.
A kivitelezés során maradéktalanul be kell tartani a 201900025382 ügyiratszámú építési engedélyben és az abban hivatkozott szakhatósági engedélyekben szereplő előírásokat.
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A jótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva ( hónap) (min.36 hónap; max. 60 hónap) 10
2 Az M.2.1/ alpontban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (min 0, max 36 hó) 10
3 Az M.2.2/ alpontban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (min 0, max 36 hó) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00002
II.2.9) További információ:
Pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont, 1. ár értékelési részszempont: fordított arányosítás, MK 1.: arányosítás, 2-3.: egyenes
arányosítás. Szakmai önéletrajz és KD szerinti dok-ok csatolása a MK 2-3. értékelési részszempont tekintetében, amennyiben nem,
vagy a szakembert egyéb módon nem nevezi meg, ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Pécsvárad kilátó torony kialakítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Rotstahl Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96428830
Postai cím: Külterület Utca 04/4
Város: Szentkirályszabadja
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8225
Ország: Magyarország
E-mail: rotstahl@rotstahl.eu
Telefon: +36 306993140
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14766844219
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 73610157
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: H&H Design Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40742193
Postai cím: Kun Utca 4. fszt. 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23836952242

Hivatalos név: Rotstahl Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96428830
Postai cím: Külterület Utca 04/4
Város: Szentkirályszabadja
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8225
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14766844219

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/08/29 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Nyertes Ajánlattevő: Rotstahl Hungary Kft. 8200 Veszprém, Erdősáv u. 22., adószám: 14766844-2-19, kisvállalkozásnak minősül.
További ajánlattevő: H&H Design Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1081 Budapest, Kun u. 4. fszt. 7., 23836952-2-42, mikrovállalkozásnak minősül.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/18 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges