Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/228
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.27.
Iktatószám:22541/2019
CPV Kód:45212221-1
Ajánlatkérő:Nemzeti Sportközpontok
Teljesítés helye:6720 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 76-110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.12.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82909725
Postai cím: Istvánmezei Út 3-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szilágyi Orsolya
Telefon: +36 302191069
E-mail: szilagyi.orsolya@sarhegyi.hu
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001387412019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001387412019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: SZVSE Sporttelep rekonstrukció
Hivatkozási szám: EKR001387412019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212221-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Szegedi Vasas Sport Egyesület meglévő futópálya felújítása és kiegészítő jellegű bővítése.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): a feladattal érintett terület összefügg, organizációban nem választható el egymástól. Az egyes munkafázisok és feladatok szorosan egymásra épülnek. Egy ajánlattevő által végzett és koordinált megvalósítástól várható az Ajánlatkérő számára a legoptimálisabb és leginkább költséghatékony megoldás. A fentiekre tekintettel a tárgyi feladat egységes kezelése szükséges, annak részekre bontása nem lehetséges.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: SZVSE Sporttelep rekonstrukció - Atlétikai pálya
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212221-1
További tárgyak:45112720-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6720 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 76-110
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Meglévő salakburkolatú atlétikai pálya felújítása és kiegészítő jellegű bővítése az alábbiak szerint:
- meglévő futópálya bővítése 8 sávosra az atlétikai pályákra vonatkozó szövetségi előírások alapján (teljesen új alépítmény). A meglévő „Futópálya” jelenleg 6-, a célegyenesben 8 sávos salakburkolatú pálya, amit a jelen beruházás keretében a szabványos atlétikai pályára vonatkozó szövetségi előírások alapján 8 sávosra bővülne két teljesen új sáv bővítésével.
- a jelenleg salakburkolatú fővel benőtt „A” szektor új alépítményi szerkezetének megvalósítása és új gumiburkolat kiépítése, magasugrásra alkalmas pályarész kialakítása
- salakburkolatú fűvel benőtt „B” szektorban rúdugrásra alkalmas pálya kiépítése, vizesárok cseréje
- új „távol és hármasugró” pálya elhelyezése
- Kalapács-diszkoszvető és gerelyhajító pálya átépítése, a régi sporteszközök bontása, tereprendezés
- pálya jelölés és vonalazás
A helyszínen található meglévő pályákra vonatkozóan geodéziai felmérés készült (E-01, E-02 Geodéziai felmérés), amelyen jól látható a meglévő atlétikai és dobópálya környezetének a szintje.
A meglévő atlétikai pálya főbb szintjei:
- A futópálya belső burkolati szintje: 80,27-80,32 Bfm
- A futópálya 6 sávos részének külső burkolati szintje: 80,22-80,29 Bfm
- A belső „A”szektor rész pálya burkolati szintjei: 80,20-80,35 Bfm
- A belső „B”szektor rész pálya burkolati szintjei: 80,28-80,33 Bfm
- A távolugró pálya burkolati szintje: 80,30-80,41 Bfm
- A kalapács és diszkoszvető pálya burkolati szintjei: 80,42- 81-04 Bfm
A pálya keresztszelvényei egyedileg kezelendőek:
- az új pálya belső ívén lévő folyóka vízszintes, leginkább alkalmazkodik a meglévő megmaradó füves pályához- a külső íven lévő szegélykő szintén vízszintes a célegyenes végén lévő bővítmények kivételével
- a pályaburkolat esése 1%
Ezeket az elveket fontos betartani a folyókák és pálya külső szegélyeinek kitűzésénél.
A helyszíni szemle, és az atlétikai pályákra jellemző kialakítás alapján a feltételezett meglévő pályarétegrend a következő:
- 10-15 mm salakburkolat
- meglévő burkolatalap
- tömörített altalaj
Új felületek rétegrendje:
- 14 mm rugalmas öntött gumi sportburkolat
- 3,5 cm AC- 8 aszfalt beépítése finisherrel
- 5,0 cm AC- 11 aszfalt beépítése finisherrel
- 5,0 cm agyagmentes, fagyálló 0/20-as zúzott kő finom kiegyenlítő-kiékelő réteg készítése, Trg= 95%
- 20,0 cm agyagmentes, fagyálló 0/80-as zúzott szűrő-szivárgó alapréteg készítése, Trg= 95%
- 25-30 KN szakítószilárdságú min. 200 g/m2 felülettömegű geotextil borítás átlapolással
- tömörített altalaj Trg= 90%
Térkővel burkolt felületek rétegrendje:
- 6,0 cm szürke térkőburkolat
- 3,0 cm ágyazóhomok
- 5,0 cm agyagmentes, fagyálló 0/20-as zúzott kő finom kiegyenlítő-kiékelő réteg készítése, Trg= 95%
- 20,0 cm agyagmentes, fagyálló 0/80-as zúzott szűrő-szivárgó alapréteg készítése, Trg= 95%
- 25-30 KN szakítószilárdságú min. 200 g/m2 felülettömegű geotextil borítás átlapolással
- tömörített altalaj Trg= 90%
Felszerelések, beépítendő sporteszközök:
„Futópálya”
-Rés és fűperemes folyókák, fedlapjaikkal
-Rés és fűperemes összefolyók fedlapjaikkal
-Kerítés, teher és személykapu
„A” szektor
-Résfolyókák, fedlapjaikkal
-Résösszefolyók fedlapjaikkal
„B” szektor
-Résfolyókák, fedlapjaikkal
-Résösszefolyók fedlapjaikkal
-Vizesárok, akadály, akadály csőhüvely
-Rúdugró letűző szekrények
„Távol és hármasugró pálya”
-Rugalmas szegélyek, sarokelemek
-Homokfogó folyóka, véglemez
-Elugró gerendák
„Kalapács-diszkoszvető, súlylökő és gerelyhajító pálya”
-Kalapács-diszkoszvető kör, védőháló
-Gerelyhajító pálya
-Súlylökő kör
A tárgyi kivitelezés nem építési engedély köteles munkákat foglal magában. Tartalékkeret 5%, melynek felhasználására kizárólag a szerződésben előírt feltételek mellett van lehetőség, ezért az árazatlan költségvetésben sem szerepel, így a nettó ajánlati árban sem kérjük szerepeltetni.
A fenti feladatok magukban foglalnak bontási, alépítményi munkákat, földmunkákat, aszfaltburkolat, pályaburkolat elhelyezését, vízelvezetést, világítás korszerűsítését és sporteszközök beépítését is.
A beszerzés nem építési engedély köteles. A korszerűsített világításnak meg kell felelnie a MASZ előírásainak. A kivitelezés eredményeképpen kialakított pályának meg kell felelnie az IAAF 1. osztályú minősítés szabványainak, melyre tekintettel a kivitelezés megfelelősségét és a pálya hitelesítését a Magyar Atlétikai Szövetség végzi el.
A jelen közbeszerzési eljárás részét képezik az un. „kiegészítő opcionális javaslatok” is.
A pálya részletes műszaki paramétereit a műszaki leírás tartalmazza, amelyet a Magyar Atlétikai Szövetség jóváhagyott.
A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a műszaki leírásban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő esetleges hivatkozás a szerződés tárgyának komplexitása, illetve a szerződés tárgyát képező építési beruházás tárgyának egyértelmű megjelölése érdekében történt. Ilyen esetben „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni azzal, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1.Többletjótállás időtartama az ajánlatkérő által kötelezően előírt 12 hónapon felül (0-36 hónap között) 15
2 2.M.2. pontban előírtaknak megfelelő szakember többlettapasztalata (további bármilyen sporttelep vagy atlétikai pálya vagy sportpálya felújításához/kivitelezéshez/bővítéséhez kapcsolódó projektvezető 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (egyösszegű átalánydíj) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 240
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Az építés (átalakítás, bővítés) során a méretpontosság és építésre vonatkozó és alkalmazandó szabványok:
- Sportpálya építési szabvány: ÖNORM /EN 14877
- MASZ atlétika pályákra vonatkozó szabályrendszere: méretek, lejtések, méretpontosságok
- pályaszerkezet anyagaira és építésre vonatkozó útügyi szabványok:
Útépítési aszfaltkeverékek. Aszfaltbeton (AC) e-UT 05.02.11
Út- pályaszerkezeti aszfaltkeverékek. Építési feltételek és minőségi követelmények e-UT 06.03.21
Útépítési beton burkolatalapok. Követelmények e-UT 06.03.32

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben fennállnak a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k) és m) és q) pontja szerinti kizáró okok.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. Tv. 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges bemutatni. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. Tv. 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, akkor erre vonatkozóan szükséges nyilatkoznia.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A Kbt. 67.§ (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint adott esetben alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat űrlap formájában szükséges benyújtani.
Az ajánlatkérő a Kbt. 74.§ (1) bekezdés a) pontja szerint köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll.
Ajánlatkérőnek a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a fent meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.
Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az EKR rendszerben található űrlapot szükséges kitölteni, igazolva, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá eső̋ alvállalkozót, valamint kapacitást nyújtó szervezetet.
AK rögzíti a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltak alapján, hogy nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon AK részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az AK a Kbt. 69.§ (4) vagy (6)-(8) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az AK attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki
Öntisztázásra a Kbt. 64. §-ának (1)–(2) bekezdése alapján van lehetőség.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő ajánlatában a 114.§ (2) bek. alapján arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó nyilatkozatait az ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bek. szerinti felhívására köteles benyújtani. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.
P.1. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján nyilatkoznia kell a jelen felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (sportlétesítmény építése és/vagy felújítása és/vagy rekonstrukciója) származó, általános forgalmi adó nélkül számolt árbevételéről, attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Az alkalmassági előírásra irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3 ), (6) bekezdése, továbbá a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdései.
Az előírt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Kbt. 65. § (8) szerint (kezesi felelősség).
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: 1. Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az ajánlati felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben (összesen) legalább 240 millió Ft közbeszerzés tárgya (sportlétesítmény építése és/vagy felújítása és/vagy rekonstrukciója) szerinti árbevétellel.
Sportlétesítmény itt jelenti: sporttelep/ sportpálya/ atlétikai pálya és/vagy olyan létesítmény, amely sporttevékenység céljára rendszeresített berendezéssel, felszereléssel rendelkezik.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevő alkalmassága igazolandó:
Minden pont tekintetében:
Ajánlattevő ajánlatában a 114.§ (2) bek. alapján arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó nyilatkozatait az ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bek. szerinti felhívására köteles benyújtani. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.
M.1.) Az M.1. pont minden alpontja tekintetében:
A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Kr. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 5 évben (60 hónapban) befejezett (de legfeljebb nyolc éven (96 hónap) belül megkezdett) legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti építésimunkáinak ismertetését.
Az ismertetőben meg kell adni legalább
a) szerződést kötő másik fél megnevezését,
b) szerződés tárgyát (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen),
c) az elvégzett munkák mennyiségét,
d) a teljesítés idejét kezdő és befejező (műszaki átadás-átvétel) időpont év, hónap, nap megjelöléssel),
e) teljesítés helyét,
f) továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A referenciát a Kr.22.§ (3) és (5) bek. szerint kell igazolni.
A fenti alkalmassági követelmények esetében a Kbt. 65.§ (6)-(7),(9),(11) és 69.§(11) bek irányadó.
M.2. A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevő csatolja annak a szakembernek (szervezetnek) a megnevezésével, képzettsége, szakmai tapasztalata ismertetésével, akit be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakember bemutatása során csatolandók:
- szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a végzettsége és a szakember a minimumkövetelményben előírt szakmai tapasztalata egyértelműen kiderül; a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembe vételre, minden megkezdett hónap egy egésznek minősül), a szakember munkáltatójának feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában;
- szakember végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
- a szakember által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján az ajánlattevő egy vagy több alkalmassági követelménynek más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelmény(eke)t, melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitását rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek való megfelelést.
A Kbt. 65. § (7) esetén az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt, valamint az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelését.
Az alkalmasság igazolásával kapcsolatban felhívjuk szíves figyelmüket a Kbt. 65. § (7) bekezdésében és a (9) bekezdésében foglaltakra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, ha rendelkezik:
M.1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 év legjelentősebb referenciával az alábbiak szerint:
a) Legalább 1 db, szerződésszerűen teljesített referencia, mely sportlétesítmény felújítására vagy kivitelezésére vagy rekonstrukciójára vonatkozott, és magában foglalt legalább 1 új sáv atlétikai pálya építését, mely megfelel az IAAF szabványnak, és a MASZ szabályzatnak megfelelő sportpálya jelölési és festési feladatokat
Sportlétesítmény itt jelenti: sporttelep/ sportpálya/ atlétikai pálya és/vagy olyan létesítmény, amely sporttevékenység céljára rendszeresített berendezéssel, felszereléssel rendelkezik.
b) legalább 1 db referencia, amely sporttelep vagy sportpálya vagy atlétikai pályának a pályavilágítás kialakítására/korszerűsítésére/cseréjére vonatkozott
A referenciák között az átfedés megengedett, ajánlatkérő bemutathatja ugyanazon referenciát több alkalmassági követelmény teljesítésére.
M.2. amennyiben rendelkezik:
- minimum egy fő felsőfokú egyetemi vagy főiskolai végzettséggel és legalább 36 hónap projektvezetői/építésvezetői szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel, aki projektvezetőként/építésvezetőként részt vett legalább 1 olyan sporttelep vagy sportpálya vagy atlétikai pálya felújítása /kivitelezése/bővítése tárgyú beruházásban, amely megkapta a Magyar Atlétikai Szövetség hitelesítését az IAAF szabványnak való megfelelősségről.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér:
Amennyiben a nyertes Ajánlattevő nem tartja be a véghatáridőt, késedelmi kötbérfizetési kötelezettség terheli. A késedelmi kötbér alapja a nettó vállalkozói díj. A késedelmi kötbér mértéke a kötbéralap napi 1 %-a, legfeljebb a nettó Vállalkozói díj 20 %-a. A késedelmi kötbér a kötbérterhes teljesítési idő eredménytelen lejárta utáni első naptól jár, és akkor válik esedékessé, amikor a késedelem megszűnik, vagy a fizetendő kötbér eléri a maximumát
Meghiúsulási kötbér:
A Ptk 6:186. § (1) bekezdése alapján, abban az esetben, ha a Szerződés teljesítése olyan okból, amelyért Vállalkozó felelős elmarad, különösen, ha a Megrendelő a Szerződéstől a Vállalkozó szerződésszegése miatt eláll, illetőleg azt emiatt felmondja, a Szerződés meghiúsultnak tekintendő, és a Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó Vállalkozói díj 30 %-a. A meghiúsulási kötbér a Szerződés meghiúsulásával egyidejűleg esedékes. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a késedelmi kötbér és a meghiúsulási kötbér egyidejűleg nem érvényesíthető.
Teljesítési és jótállási biztosíték és további feltételek a szerződéstervezetben írtak szerint.
Jótállás ajánlattevő ajánlata szerint, de minimum 12 hónap.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A finanszírozási és fizetési feltételekre a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 135. §-a, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6.155.§-a, 6:130. §-ának (1)-(2) bekezdései, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A-32/B. §-a irányadó. Ajánlatkérő hivatkozik továbbá a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30-32. §-aiban foglaltakra is. Az Ajánlattevő a műszaki előrehaladásnak megfelelően 3 db rész számla és az igazolt, tényleges teljesítés megtörténte után 1 db végszámla benyújtására jogosult. Az Ajánlattevő a számla mellé köteles csatolni az Ajánlatkérő által elfogadott és aláírt teljesítésigazolást. A teljesítésigazolás kiállítására a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdés rendelkezései az irányadóak. Az Ajánlattevő a számlát köteles az Ajánlatkérő által kért részletezéssel kiállítani. A Kbt. 135. § (8) bekezdés alapján az Ajánlatkérő a szerződésben foglalt – tartalékkeret és ÁFA nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 30%-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja.
Irányadó a Kbt. 27/A. § -a.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé és nem követeli meg a nyertes ajánlattevők részére gazdálkodó szervezet létrehozását.
V.3.12. ponthoz karakterkorlátra tekintettel:
Ajánlatkérő a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/12/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/12/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/ EKR001387412019
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68.§ (1b)-(1c) bek. Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: a fedezet rendelkezésre állása
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
  Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Nem alkalmaz ajánlatkérő korlátozást.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Az 1. többlet jótállás -, 2. szakember többlettapasztalata értékelési részszempont esetén arányosítás a Miniszterelnökség útmutatója szerint.A Nettó ajánlati ár : KH útmutató(2019. évi 106. szám) fordított arányosítás
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. A közbeszerzés eljárás lebonyolítása a Kbt. 40. § (1) bek.-re tekintettel az EKR-ben történik, az EKR rendelet szabályai szerint. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az EKR rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu). A közbeszerzési dokumentumokhoz a hozzáférés a felhívás megjelenésétől biztosított. A közbeszerzési dokumentumok a https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/ EKR001387412019 címen érhetőek el a Kbt. 39. § (1) bek. alapján, az EKR-be regisztrált és ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők által. AK felhívja a figyelmet arra, hogy technikailag nem lehetséges az ajánlat összeállítása az „érdeklődés jelzése” gomb megnyomása nélkül. A közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők/ajánlattevők közötti kommunikáció kizárólag az EKR-en keresztül történik. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos előírásokat a KD a Kbt. 41.§ (A/B/C) és az EKR rendelet tartalmazzák. Az ajánlatok benyújtása az EKR-en keresztül történik, az ajánlat más módon történő benyújtására (személyes, postai, elektronikus út, telefax) nincsen lehetőség és a más módon benyújtott ajánlat – a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján - érvénytelen!
2. A közbeszerzési dokumentumok kizárólag a https://ekr.gov.hu/ felületen érhetőek el.
3. További információk a Felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban szerepelnek.
4. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a kötelezően kitöltendő űrlapok mellett további nyilatkozatok beadása is szükséges az ajánlat részeként, a csatolt iratminták felhasználásával.
5. A Kbt. 56. § és a 114.§ (6) bek. szerint az ajánlati felhívásban, illetőleg a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban az ajánlattevő az EKR rendszeren keresztül kiegészítő tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől az EKR rendszeren keresztül. Ajánlatkérő az EKR-en keresztül a Kbt. 114.§ (6) bek. alapján határidő lejárta előtt ésszerű időben köteles megadni a kiegészítő tájékoztatást.
6. Nyertes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles a jelen közbeszerzés tárgyára érvényes, építés-, és szerelésbiztosítás tartalmú káreseményeként legalább 300.000.000 HUF/év és 100.000.000 HUF/káresemény fedezeti értékű vagyon és felelősségbiztosítási szerződést (FB) kötni, vagy meglévő FB-át a fentiek szerint kiterjeszteni és azt a munkákra vállalt jótállási időszak végéig hatályban kell tartani. Erről szóló nyilatkozatot az ajánlat részeként be kell nyújtani.
7. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
8. Ajánlatkérő konzultációt/helyszíni bejárást nem tart.
9. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdésére tekintettel rögzíti, hogy jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
10. A felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárás megindításakor hatályos Kbt. és a kapcsolódó jogszabályok, különösen a 424/2017.(XII.19.) Kr., a 322/2015. (X.30.) Kr. és a 321/2015. (X.30.) Kr. az irányadóak. A KD és a Felhívás ellentmondása esetén a Felhívás az irányadó!
11. Az ajánlathoz csatolni kell a cégkivonatban szereplő képviseleti mód alapján az ajánlatot (az ajánlatban szereplő dokumentumokat) ajánlattevőként vagy ún. alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként/személyként aláíró személy(ek) érvényes aláírási címpéldánya(i)t (aláírási mintáját vagy ezzel egyenértékű okmányát). Egyéni vállalkozó, természetes személy, vagy a Ctv hatálya alá nem tartozó formában működő Ajánlattevő esetén elegendő teljes bizonyító erejű magánokirat benyújtása. Amennyiben az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet képviseletére (cégjegyzésére) jogosult személy a közbeszerzési eljárással kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére más személyt képviseleti joggal ruházza fel, az ajánlathoz csatolni kell a mindkét fél által aláírt, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazást.
12. A tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki szakmai tartalmát a KD részét képező műszaki leírás, egyéb írásos dokumentumok, tervek és az árazatlan költségvetési kiírás adja. A tárgyi közbeszerzési eljárásban az ajánlati árak összehasonlíthatóságának az alapja a tételes árazatlan költségvetési kiírás alapján számolt egyösszegű átalány ár, az Ajánlatkérő csak a Műszaki leírás részeként rendelkezésre bocsátott, ajánlattevő által kitöltött tételes költségvetésen alapuló HUF árajánlatot fogad el. Erre tekintettel az ajánlattevőnek ajánlatához a beárazott költségvetést csatolnia kell.
13. A nyertes AT a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.
14. AK az alábbiak szerint szakmai ajánlat benyújtását várja el, melynek részei:
- projekt terv.: pénzügyi és műszaki ütemterv – „Projekttervvel kapcsolatos kovetelmeny” dokumentum szerint, AK kéri a projekttervet Microsoft Project 2007 (vagy későbbi verziók) programban vagy Excel programban mentve, csatolva az EKR rendszerben
- árazott költségvetés
- ATnyilatkozata a szakemberekről (bemutatás) az értékelési szempont vonatkozásában.
AK a szakmai ajánlatot olyan dokumentumnak tekinti, amely hiánypótlás keretében nem pótolható.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/11/26 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges