Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/5
Beszerzés tárgya:Építési beruházás Tervezés és kivitelezés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2019.01.08.
Iktatószám:226/2019
CPV Kód:45243510-0;45246000-3;45111000-8;45112700-2;45111220-6;77200000-2;77230000-1;71320000-7;77231600-4
Ajánlatkérő:Országos Vízügyi Főigazgatóság
Teljesítés helye:A Tisza jobb és bal partján fekvő alábbi települések külterületei: Besenyszög, Csataszög, Kőtelek, Nagykörű, Fegyvernek, Szajol, Szolnok, Tiszasüly, Tiszabő, Tiszapüspöki, Törökszentmiklós, Kisköre, Pély, Tiszabura, Tiszaroff.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:„KN-Tisza” Konzorcium
Ajánlatkérő típusa:Egyéb
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vízügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Postai cím: Márvány utca 1/d.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): dr. Buzsáki Judit
Címzett: dr. Buzsáki Judit
Telefon: +36 12254400
E-mail: buzsaki.judit@ovf.hu
Fax: +36 12120773
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ovf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ovf.hu
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: „KN-Tisza” Konzorcium
Postai cím: Gáz út 1.
Város/Község: Szolnok
Postai irányítószám: 5000
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb x
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): Vízügy
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozói szerződés keretében a „Tisza-hullámtér: nagyvízi meder vízszállító képességének helyreállítása
a szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon” tárgyú projekt építési munkáinak FIDIC Sárga Könyv
szerinti megvalósítása és a kiviteli tervek elkészítése a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek és a hatályos
jogszabályoknak megfelelő tartalommal, a projekt által érintett árvízi levezető sáv rehabilitációjának
megvalósítása, rehabilitációs és kiviteli terv elkészítése, engedélyeztetése, az árvizek levezetésének megfelelő állapot, művelési ágak helyreállítása az akadályt jelentő növényzet eltávolításával az engedélyeknek és a hatályos jogszabályoknak megfelelően, továbbá hullámvédő erdő és egyéb növényzettelepítés kiviteli terveinek elkészítése és engedélyeztetése, valamint az engedélyeknek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő kivitelezése.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
  Kivitelezés
x Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
A Tisza jobb és bal partján fekvő alábbi települések külterületei: Besenyszög, Csataszög, Kőtelek, Nagykörű, Fegyvernek, Szajol, Szolnok, Tiszasüly, Tiszabő, Tiszapüspöki, Törökszentmiklós, Kisköre, Pély, Tiszabura, Tiszaroff.
NUTS-kód HU332, HU312
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2016/01/08 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Vállalkozói szerződés keretében a „Tisza hullámtér: Nagyvízi meder vízszállító képességének helyreállításaa szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon” tárgyú projekt építési munkáinak FIDIC Sárga Könyvszerinti megvalósítása és a kiviteli tervek elkészítése a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek és a hatályosjogszabályoknak megfelelő tartalommal, a projekt által érintett árvízi levezető sáv rehabilitációjánakmegvalósítása, rehabilitációs és kiviteli terv elkészítése, engedélyeztetése, az árvizek levezetésének megfelelőállapot, művelési ágak helyreállítása az akadályt jelentő növényzet eltávolításával az engedélyeknek és ahatályos jogszabályoknak megfelelően, továbbá hullámvédő erdő és egyéb növényzettelepítés kiviteli terveinekelkészítése és engedélyeztetése, valamint az engedélyeknek és a hatályos jogszabályoknak megfelelőkivitelezése
A projekt kivitelezési feladatinak megvalósítása a 1180/2015. (III.25.) Korm. határozat szerint két szakaszbanvalósul meg.
A teljes beavatkozási terület Natura 2000 terület.
A Környezet és Energia Operatív Program keretében az I. szakaszban (3 hónap) megvalósítandó feladatok főbbmunkamennyiségei:
- Előkészítő munkák:
- kaszálás ~14 327 10m²
- bozót- és cserjeirtás ~321 10m²
- Földmunkák:
- töltésépítés ~302 771 m³
- töltés bontás (árvízvédelmi töltések) ~4 004 m³
- anyagnyerőhelyeken alkalmatlan többlet földmennyiség kitermelése ~ 243 798 m³
- Műtárgy rekonstrukció:
- műtárgy rekonstrukció - Zsidófoki zsilip - 1 db
- Tervezési feladatok (kiviteli tervek készítése):
- Kanyari csatorna menti depóniák visszabontásának kiviteli terve
- „Pityóka” depónia bontásának kiviteli terve
- Tiszaroff-felsőréti nyárigát rendezésének terve
- Tisza bal parti övzátony rendezése a Kisköre vasúti híd fölötti szakaszon (401.70-401.95 fkm) kiviteli terve
- Tisza jobb parti övzátony rendezése a Kanyari szakaszon (397.50-397.85 fkm) kiviteli terve
- Tisza bal parti övzátony rendezése a Nagykörűi kompátjáró menti szakaszon (363.55-364.10 fkm) kiviteliterve
- Meglévő partbiztosítás rendezése a Tisza bal part 364.34-364.54 fkm közötti szakaszon kiviteli terve
- Töltésáthelyezés a Szórópuszta-Doba közötti szakaszon (Tisza jp. 82+565-87+300 tkm) kiviteli terve
- Töltésáthelyezés a Keskenyi szakaszon (Tisza jp. 90+870-93+000 tkm) kiviteli terve
- Hanyi-Tiszasülyi tározóval kapcsolatos hullámtéri beavatkozások kiviteli terve
- A Szórópuszta-Doba közötti szakaszon töltésáthelyezéssel érintett 400 kV-os távvezetékszakasz átépítésekiviteli terve
Feladatok:
a. Az ajánlati Dokumentáció részét képező műszaki tartalomhoz a kivitelezési és egyéb tervdokumentációelkészítése a hatályos jogszabályoknak megfelelően, beleértve a próbaüzemeltetési tervet a 191/2009. (IX. 15.)kormányrendeletnek megfelelő tartalommal a baleseti és egészségvédelmi tervvel, minőségi előírásokkal.
b. Az Ajánlati Dokumentáció részét képező műszaki tartalomban és kivitelezési tervdokumentációban -beleértve a hatásmérsékelő intézkedéseket is - ismertetett beavatkozások, létesítmények funkciójának,céljának, valamint rendeltetésszerű használatának megfelelő, teljes körű, műszakilag és minőségilegkifogástalan, szerződésszerű kivitelezése FIDIC Sárga könyvnek (A Vállalkozó által tervezett gépészeti ésvillamos berendezések tervezése-építése szerződéses feltételei a kiegészítő magas- és mélyépítési munkákkal,FIDIC Sárga könyv, 2001. évi magyar nyelvű kiadás), a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek, a hatályosjogszabályoknak, a műszaki szabványoknak, a mindenkori engedélyeknek, valamint a technika mai állásánakmegfelelően.
c. Az Ajánlati Dokumentáció részét képező engedélyeken kívül minden más, a feladat ellátása, aszerződés teljesítése érdekében szükséges engedély, hozzájárulás megszerzése, hatósági, kezelőiegyeztetések, hatósági eljárások teljes körű lebonyolítása. A meglévő engedélyek érvényességi idejénekmeghosszabbíttatása.
d. A tervezett beavatkozások, létesítmények kivitelezése során érintett közművezetékek átépítése/áthelyezése, üzemeltetőkkel, hálózati engedélyessel történő egyeztetése, hozzájárulások megszerzése,engedélyeztetése.
e. Építés előkészítő munkák, növényzetirtás, tereprendezés, a régészeti feltárással érintett területeken avisszatöltés megfelelő tömörítése, a töltésalapozás előírások szerinti végrehajtása, szállítási útvonalakkialakítása, folyamatos karbantartása, földmunkák, burkolatok építése, bontási munkák, anyagnyerőhelyekkialakítása és rekultivációja, töltéstartozékok építése, műtárgyépítés, technológiai gépészet, egyéb gépészetiberendezések kivitelezése, külső, belső energiaellátás és működtetés kivitelezése, partbiztosítás.
f. Természetvédelmi célú növényzet áttelepítés tervezése, egyeztetése, hozzájárulások megszerzése,engedélyeztetése, az áttelepítés teljes körű kivitelezése.
g. Árvízvédekezési, vízkárelhárítási terv elkészítése, jóváhagyatása az illetékes vízügyi szervekkel.
h. Megvalósulási tervek készítése.
i. A kivitelezés során tervezői művezetés biztosítása.
j. A teljes építési terület lőszermentesítési feladatainak elvégzése.
k. A kivitelezés során régészeti szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek bevonásával.
l. A kivitelezés során vízügyi szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek bevonásával.
m. A kivitelezés során természetvédelmi szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek bevonásával.
n. A mérnöknek nyújtandó szolgáltatások keretében a kivitelezőnek a kivitelezéssel érintett településekbármelyikének közigazgatási területén, a szerződéskötéstől számított 30 napon belül biztosítania kell legalább 1db irodahelyiséget, (összesen legalább 20 m2 alapterülettel) 1 fő részére munkavégzésre alkalmas állapotbanberendezve.
o. A tervezett beavatkozások és létesítmény megvalósítását jelző „B” típusú és „D” típusú hirdetőtáblákkihelyezése, szükség esetén a kihelyezés engedélyeztetése.
p. Üzemeltetési, kezelési és karbantartási kézikönyvek elkészítése, egyeztetve az érintett üzemeltetőkkel,hatóságokkal, szervekkel.
q. Az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően a műtárgyak esetében a próbaüzem elvégzése.
r. Vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentumok elkészítése, a garanciális időszakalatt pedig, az üzembehelyezési eljárás keretében felmerülő hiánypótlás során szükséges dokumentumokelkészítése.
s. A szerződés teljesítése során, a Vállalkozó, valamint a Kbt. szerinti alvállalkozók és a Ptk. szerinti valamennyiteljesítési segéd tevékenységéből, illetve valamely kötelezettsége elmulasztásából adódó károk szakértőifelmérése, bírságok, kártalanítások károsultak részére történő megfizetése, az ezzel kapcsolatos ügyintézésteljes körű lebonyolítása.
t. A kivitelezés teljes ideje alatt az átadott munkaterületeken a vizek kártételei (árvíz, belvíz) elleni védekezés,a 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet szerint. A kivitelezési munkákkal érintett létesítményeken a helyiirányítás, szakaszvédelem-vezetés felügyelete mellett a vízkárelhárítási munkák ellátása minden készültségifokozatban. A nyertes ajánlattevő köteles a helyszínen lévő gépeivel, eszközeivel, anyagaival, valamintszemélyi állományával KÖTIVIZIG által irányított védekezési tevékenységben részt venni és a szakaszvédelem-vezető utasításait köteles végrehajtani.
A részletes műszaki leírást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
Az ajánlattételi dokumentáció az I. szakaszra vonatkozóan tartalmazza az érvényes vízjogi létesítési engedélyt.Ajánlatkérő biztosítja a Nyertes Ajánlattevő számára az érintett földrészletekre vonatkozó tulajdonosi,vagyonkezelői hozzájárulásokat. a művelésből való kivonás az érintett földrészletek tekintetében megtörtént.
A műszaki beavatkozások vonatkozásában (vízjogi létesítési engedély köteles tevékenységek) az ajánlattételidokumentáció tartalmazza az érvényes vízjogi létesítési tervdokumentáció alapján készített kiviteli ajánlatitervdokumentációt.
A töltésépítéshez szükséges földanyag rendelkezésre áll, azonban a bányatörvény szerinti komplex műveletitervet el kell készíteni és azt a bányakapitánysággal jóvá kell hagyatni, mely a nyertes vállalkozó feladata.
Fenti mennyiségeket nyertes ajánlattevőnek a tervezés során ellenőriznie és pontosítania szükséges.
A nyertes ajánlattevő feladatát képezi:
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben meghatározott munka-, és egészségvédelmikövetelmények teljesítése a kivitelezés során foglalkoztatottak teljes körére vonatkozóan. A kötelezettségekelmulasztásából eredő mindennemű felelősség, kártérítés, stb. nyertes ajánlattevőt terheli.
A feladatokhoz kapcsolódó mindennemű költség, beleértve a hatósági-, szakhatósági-, szakigazgatási ésszakértői díjakat, illetékeket, postaköltséget, stb. nyertes ajánlattevőt terheli
A Környezet és Energiahatékonysági Operatív Program keretében a II. (32 hónap) megvalósítandó feladatokfőbb munkamennyiségei:
- Előkészítő munkák:
- kaszálás ~342 974 10m²
- bozót- és cserjeirtás ~23 289 10m²
- Földmunkák:
- töltésépítés ~958 747 m³
- töltés bontás (árvízvédelmi töltések és nyárigát) ~782 591 m³
- övzátonyok és depóniák bontása ~65 400 m³
- anyagnyerőhelyeken alkalmatlan többlet földmennyiség kitermelése ~ 211 702 m³
- Műtárgyépítés és rekonstrukció
- csappantyús vízpótló műtárgy (1600 mm átmérőjű) - Csatlói Holt-Tisza - 1 db
- zsilipes áteresz (2x 2 000 mm átmérőjű) - Tiszaroff-felsőréti nyárigát - 1 db
- 1 nyílású zsilipes- szivattyús áteresz (1 000 mm átmérőjű) - Óballai töltésáthelyezés - 1 db
- Burkolatok:
- korona burkolat ~ 33 205 m²
- kőmunkák ~ 3 500 m³
- Közművezetékek áthelyezése
- Véderdő telepítés az új fővédvonalak mellett 80 m szélességben
- Árvíz levezető sáv rendezése a 401,60 fkm és 340 fkm közötti beavatkozási területen
~ 4 260 ha, ebből
- erdő területeket érintő beavatkozások ~ 3781 ha
- szántó művelésű területeket érintő beavatkozások ~ 350 ha
- gyep művelésű területeket érintő beavatkozások ~ 129 ha
- A Szórópuszta-Doba közötti szakaszon töltésáthelyezéssel érintett 400 kV-os távvezetékszakaszátépítése
Feladatok:
A feladatok megegyeznek az I. szakaszban ismertetett feladatokkal az alábbi kiegészítésekkel:
1. Az Ajánlati Dokumentáció részét képező műszaki tartalomhoz - az árvízvédelmi szempontok elsőrendűérvényesülése érdekében a nagyvízi mederben az áramlási, vízszállítási feltételek javulásához szükségesnövényzetet érintő beavatkozásokat és kivitelezésük módját az ökológiai szempontokra is figyelemmelmeghatározó - helyrajzi szám, illetve erdőrészlet szintű - a hatásmérsékelő intézkedésekre is kiterjedő -rehabilitációs és kiviteli terv elkészítése a hatályos jogszabályoknak, a mindenkori engedélyeknek megfelelően,a terv egyeztetése a terület tulajdonosaival (használójával), a vagyonkezelőkkel, az erdőgazdálkodókkal, atermészetvédelmi, vízügyi szakfelügyeletet ellátó szervezetekkel/személyekkel, jóváhagyatása a KÖTIVIZIG-gel, a mérnökkel, engedélyeztetése a hatóságokkal.
2. A tervezett beavatkozások az árvízi levezetősáv funkciójának, céljának, valamint rendeltetésszerűhasználatának megfelelő, teljes körű, műszakilag és minőségileg kifogástalan, szerződésszerű kivitelezése ésa kivitelezésre irányuló szerződés teljes időtartama alatt az állapot-fenntartó kezelések elvégzése a hatályosjogszabályoknak, a mindenkori engedélyeknek és a jóváhagyott terveknek megfelelően.
3. A II. szakasz keretében elvégzendő munkákkal érintett földrészletek tulajdonosai (használói), vagyonkezelői,erdőgazdálkodói hozzájárulásának beszerzése, a vagyonkezelői megállapodások egyeztetése, módosítása, azAjánlati Felhívás feladásának időpontjában érvényes tulajdonosi (használói), vagyonkezelői, erdőgazdálkodóihozzájárulások szükség szerinti aktualizálása.
4. Nagyvízi meder rendezési terv felülvizsgálata, akkreditálása, átvezetése a megvalósítani kívántlétesítmények figyelembe vételével.
5. Az árvízi levezetősáv rehabilitációja során eltávolított növényzetet a beavatkozással érintett földrészletenkell készletezni, készletezést követően az eltávolított növényzet hullámtérből való elszállítása a tulajdonos/vagyonkezelő feladata.
6. Növényzettelepítés - hullámvédő erdősáv kialakítása, erdősítés, füvesítés, gyepesítés: részletes telepítésiterv készítése és engedélyeztetése, terület-előkészítés, tereprendezés, talajelőkészítés, erdőtelepítés, ápolás,pótlás, erdősítés befejezése, befejezés utáni ápolás. Vállalkozónak a hullámvédő erdő telepítés tekintetébena sikeres műszaki átadás-átvételt követő ápolást, pótlást, erdőnevelést, az erdészeti hatósággal lefolytatottműszaki átvételekkel együtt a garanciális kötelezettségek keretében kell elvégeznie.
A műszaki beavatkozásokkal párhuzamosan végezhető az árvízi levezetősávban a rehabilitációsbeavatkozások kivitelezése, de a kivitelezési munkálatokat össze kell hangolni.
A részletes műszaki leírást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a tárgyi beruházás a 1180/2015. (III.25.) Korm. határozatalapján szakaszolásra került. Az I. szakasz KEOP forrásból valósul meg, Ajánlatkérő rögzíti, hogy a II.szakaszra vonatkozóan még nem rendelkezik Támogatási Szerződéssel, a Támogatási Szerződés hatálybalépésről külön tájékoztatást küld a nyertes Ajánlattevő részére, mely időpont megegyezik a II. szakasz hatálybalépésének időpontjával.
A KEOP Támogatási Szerződés lezárásához az I. szakaszt sikeres műszaki átadás-átvétellel szükségesigazolni.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45243510-0
További tárgyak:45246000-3
45111000-8
45112700-2
45111220-6
77200000-2
77230000-1
71320000-7
77231600-4
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 11948782000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 32 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
x Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015 /S 140 - 257741
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/07/23 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 13176 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/07/27 (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 015 - 021282
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2016/01/22 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 681 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2016/01/25 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
igen
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
17. A Környezeti Hatásvizsgálat eredményeként kiadott Környezetvédelmi engedély előírásai miatt, a Szerződéses megállapodás teljesítése során olyan pótmunkák merültek fel, melyek nem képezték a Szerződéses megállapodás részét, azonban bármelyik elmaradása esetén a kivitelezés szerződésszerű teljesítése nem lehetséges. A jelen módosítás 3. számú mellékletében meghatározott pótmunkák szükségessége a Szerződéses megállapodás megkötését követően vált a Felek számára ismertté. A Szerződő Felek egyezően kijelentik, hogy a 3. számú mellékletben meghatározott valamennyi munkatöbblet a Közbeszerzési Dokumentáció részét képező műszaki leírástól, azaz az eredeti tervektől való - szerződésszerű teljesítéshez szükségképpeni - eltérés következtében szükségessé váló pótmunkának minősül. Ennek megfelelően a Megrendelő ezúton is megerősíti a 3. számú mellékletben meghatározott pótmunkák elvégzésének megrendelését, mindösszesen nettó 1.720.742.938 Ft díj ellenében, és annak elvégzését Vállalkozó vállalja. Ezen pótmunkák műszaki tartalmát és költségvetését jelen módosítás 3. számú melléklete tartalmazza. Felek megállapodnak továbbá, hogy a Környezetvédelmi engedély előírásaira tekintettel a Szerződéses megállapodás műszaki tartalmát két különálló Szakaszra bontják (az egyes Szakaszok műszaki tartalmát a jelen módosítás 4. számú melléklete részletezi).
18. A fentiekre tekintettel a Szerződéses megállapodás 1. pontja az alábbi 1.23 ponttal egészül ki:
„1.23. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának másodfokú eljárásában PE/KTF/618-12-2018 ügyiratszám alatt, 2018. február 13-án kiadott végleges környezetvédelmi engedély (a továbbiakban: Környezetvédelmi engedély) előírásaira tekintettel szükségessé vált pótmunkák megvalósítását nettó 1.720.742.938 Ft díj ellenében. A Környezetvédelmi engedély miatt szükségessé vált pótmunkák műszaki tartalmát és költségvetését a 3. számú melléklet tartalmazza, mely a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.
A Szerződéses megállapodás műszaki tartalma két különálló Szakaszra különül:
- 1. Szakasz: a Létesítmény vízjogi engedély hatálya alá tartozó munkarészei
- 2. Szakasz: a Létesítmény vízjogi engedély hatálya alá nem tartozó munkarészei.
A Szakaszokhoz tartozó munkarészeket, azok műszaki tartalmát és a Szerződéses Ár Szakaszonként megállapított összegét az 1. számú szerződésmódosítás 4. számú melléklete tartalmazza, mely a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. Vállalkozó a Szakaszra vonatkozóan, annak elkészültét követően igényelheti az Átadás-átvételi Igazolás kiállítását.”
19. A Felek megállapodnak továbbá abban, hogy a Szerződéses megállapodás 2.1, 2.2. és 2.18. pontjának helyébe az alábbi, módosított szöveg lép:
„2.1. A Szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú. A Szerződés Elfogadott Végösszege: nettó 13.819.524.938 Ft, azaz Tizenhárommilliárd-nyolcszáztizenkilencmillió-ötszázhuszonnégyezer-kilencszázharmincnyolc forint, amelyből tartalékkeretnek minősül 150.000.000,- Ft, azaz Százötvenmillió forint, amely az Általános Feltételek 13.5 Alcikkelye, valamint a jelen Szerződés mellékletét képező ’Útmutató a Változtatások, Vállalkozói követelések kezeléséhez és a Szerződés módosításához’ című dokumentumra figyelemmel használható fel. Felek rögzítik, hogy a szerződésben meghatározott tevékenység az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142.§-nak megfelelően fordított ÁFA hatálya alá esik.”
„2.2. A Szerződéses Ár nettó 13.669.524.938 Ft, azaz Tizenhárommilliárd-hatszázhatvankilencmillió-ötszázhuszonnégyezer-kilencszázharmincnyolc forint, amelynek alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár és a Szerződéses Megállapodás III. számú módosítása szerinti pótmunka ellenértéke, és amely a Szerződés Elfogadott Végösszegének tartalékkerettel csökkentett része. A Szerződéses Ár
- 1. Szakaszra megállapított része:
nettó 9.913.045.000,- Ft, azaz Kilencmilliárd-kilencszáztizenhárommillió-negyvenötezer forint
- 2. Szakaszra megállapított része:
nettó 3.756.479.938,- Ft, azaz Hárommilliárd-hétszázötvenhatmillió-négyszázhetvenkilencezer-kilencszázharmincnyolc forint.
Tartalékkeret: 150.000.000,-Ft, azaz Százötvenmillió forint”
„2.18. A nettó ajánlati ár a teljesítés igazolás birtokában a szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla és mellékletei benyújtását követően, a Kbt. 130.§ (1), (4), (5), (6) bekezdéseiben, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak figyelembe vételével az 547/2013. (XII.30) Kormány rendelet és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján, átutalással kerülnek kiegyenlítésre a kifizetési kérelem kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel.
Vállalkozó a rész-, illetve végszámlát igazolt teljesítést követően, a teljesítéssel arányosan (a teljesítés %-os előrehaladásával megegyező mértékben) nyújthat be. A részszámlák értéke - az első részszámla és a végszámla kivételével - egyenként nem lehet kisebb, mint az adott szakaszra vonatkozó nettó szerződéses érték 10 % - a. Az első részszámla kibocsátható a nettó szerződéses érték 5%-át elérő megvalósult teljesítés esetén. A végszámla értéke nem lehet kevesebb az adott szakaszra vonatkozó nettó szerződéses érték 5%-ánál.”
20. A Felek megállapodnak továbbá abban, hogy a Szerződéses megállapodás 1.5. pontjának helyébe az alábbi, módosított, és kiegészített szöveg lép:
1.5. A szerződés teljesítésének időtartama a szerződés hatálybalépésétől számított:
1. Szakasz esetén: 32 hónap
2. Szakasz esetén: 32 + 48 hónap.
Megrendelő előteljesítést elfogad a vég-, és a részteljesítések vonatkozásában egyaránt.
A Felek megállapodnak továbbá abban, hogy a Szerződéses megállapodás 3. pontjának helyébe az alábbi, módosított, és kiegészített szöveg lép:
„3. A teljesítés határideje:
3.1 Jelen szerződés teljesítésének határideje: a szerződés hatálybalépésétől számított 1. Szakasz esetén: 32 hónap, 2. Szakasz esetén: 32+48 hónap.
3.2 A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megvalósítását az Általános Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított, a szerződés hatálybalépésétől a 3.1. pontban rögzített határidőig köteles teljesíteni. Vállalkozó az egyes Szakaszok tekintetében előteljesítésre jogosult.”
21. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó jogosult az általa nyújtott Teljesítési biztosíték összegét az 1. Szakasz sikeres átadás-átvétele esetén, annak időpontját követően az Egyösszegű nettó ajánlati ár 2. Szakaszra vetített része 5%-ának megfelelő összegre csökkenteni, vagy a Teljesítési biztosíték helyett - a Szerződéses megállapodás előírásainak megfelelő - új, jelen pont szerinti csökkentett mértékű biztosítékot adni. Erre tekintettel a Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződéses megállapodás 4. [A szerződést biztosító mellékkötelezettségek] pontjának 4.3 bekezdése az alábbi rendelkezéssel egészül ki:
„Vállalkozó jogosult az általa nyújtott Teljesítési biztosíték összegét az 1. Szakasz sikeres átadás-átvétel időpontját követően az Egyösszegű nettó ajánlati árnak a 2. Szakaszra vetített része 5%-ának megfelelő összegre csökkenteni, vagy a Teljesítési biztosíték helyett - a Szerződéses megállapodás előírásainak megfelelő - új, jelen bekezdés szerinti csökkentett mértékű biztosítékot adni.”
22. Felek megállapodnak, hogy a Szerződéses megállapodás 4. [A szerződést biztosító mellékkötelezettségek] pontjának 4.4 és 4.5 pontjának helyébe az alábbi, módosított, és kiegészített szöveg lép:
„4.4. Jótállás: Vállalkozó valamennyi végzett munka vonatkozásában általános jótállást vállal a jelen szerződésmódosításban rögzített adott Szakasz sikeres műszaki átadás-átvétel lezárását követő naptól számítva 36 hónap időtartamra, kivéve az acélszerkezetek korrózióvédelme és a hullámvédő erdő telepítés tekintetében ahol 60 hónap a jótállás. Teljesítés időpontjának a mérnök által leigazolt teljesítésigazolás időpontját érti Megrendelő. A hullámvédő erdő telepítés tekintetében Vállalkozó feladatát képezi az erdőtelepítés utáni ápolás, pótlás, erdőnevelés időszaka, az erdészeti hatósággal lefolytatott műszaki átvételekkel együtt. Ezt a tevékenységet Vállalkozó a garanciális kötelezettségek keretében végzi el.”
„4.5. Jótállási biztosíték: a jótállási kötelezettség 36 hónap, mely kezdő (azaz jelen szerződésmódosításban rögzített adott Szakasz műszaki átadás-átvételének) időpontjától a jótállási kötelezettség lejártáig, a Kbt. 126. § (4) bekezdése szerint nyújtandó a megajánlott nettó egyösszegű ajánlati ár adott Szakaszra vonatkozó része 5 %-nak megfelelő mértékű biztosíték. Az acélszerkezetek korrózióvédelme tekintetében a jótállási kötelezettség 60 hónap. A jótállási kötelezettség 36. hónapját követő hónaptól a 60. hónap végéig a jótállási biztosíték mértéke az acélszerkezetre eső nettó egyösszegű ajánlati ár 0,5%-a. A hullámvédő erdő telepítés tekintetében a jótállási kötelezettség 60 hónap. A jótállási kötelezettség 36. hónapját követő hónaptól a 60. hónap végéig a jótállási biztosíték mértéke a hullámvédő erdőtelepítésre eső nettó Egyösszegű ajánlati ár 0,5%-a. A jótállási biztosítékot a teljesítés időpontjában a Megrendelő rendelkezésére kell bocsátani. (Az acélszerkezetek korrózióvédelme tekintetében és a hullámvédő erdő telepítés tekintetében külön-külön szükséges a 0,5%-os biztosíték nyújtása a jótállási kötelezettség 36. hónapját követő hónaptól a 60. hónap végéig.) Teljesítés időpontjának a mérnök által leigazolt teljesítésigazolás időpontját érti Megrendelő.
A Jótállási biztosíték az egyes Szakaszokra nézve is külön-külön nyújtandó.”
23. Felek rögzítik továbbá, hogy a Szerződéses megállapodás 1.20. pontjában foglalt árvíz-védekezési kötelezettség az átadás-átvétel napjával megszűnik.
24. Felek rögzítik továbbá, hogy eredeti szerződés 2.27. pontjában foglalt törvényi hivatkozás, a 2003. évi XCII. tv. 36/A §-a, helyett a 322/2015. (X. 30.) korm. rendelet 32/B §-a az irányadó.
25. A Felek rögzítik továbbá, hogy a határidő módosítására is figyelemmel, a fentiekben jelzett, szerződéskötéskor előre nem látható körülmények miatt a kiviteli ütemtervet módosítani szükséges. A Felek által elfogadott módosított Vonalas Műszaki és Erőforrás Ütemterv a jelen szerződésmódosítás 5. számú mellékletét képezi.
26. Felek rögzítik továbbá, hogy a határidő módosítására is figyelemmel, a fentiekben jelzett, szerződéskötéskor előre nem látható körülmények miatt a számlázási ütemtervet módosítani szükséges. A Felek által elfogadott módosított Pénzügyi Ütemterv a jelen szerződésmódosítás 6. számú mellékletét képezi.
27. A Szerződéses megállapodás jelen módosítással érintett részei a jelen szerződésmódosítás tartalmának megfelelően értelemszerűen módosulnak, a Szerződéses megállapodásnak a jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései pedig változatlanul érvényesek és hatályosak. Jelen szerződésmódosítás az aláírása napján lép hatályba, amennyiben a módosításhoz szükséges fedezet már rendelkezésére áll Megrendelőnek. Abban az esetben, ha a fedezet a jelen szerződésmódosítás napján még nem áll rendelkezésre, úgy a módosítás a fedezet rendelkezésre állásnak napján lép hatályba.
IV.1.3) A módosítás indoka:
4. A Szerződéses megállapodás megkötését követően a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezet- és Energiahatékonyságért felelős Helyettes Államtitkársága a projektben indult EU PILOT eljáráshoz kapcsolódóan tájékoztatta a Megrendelőt, hogy az Európai Uniós irányelveknek való megfelelés érdekében a Megrendelőnek KHV eljárást kell kezdeményeznie, melynek során a kumulatív hatásokat is figyelembe kell vennie.
5. A Mérnök - a Megrendelő 2016. október 24-i kezdeményezésére - 2016. november 2. napján, IG-P-40-083/2016 ikt.sz. alatt utasítást adott a Vállalkozónak a projekt környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatására annak érdekében, hogy a projekt megfeleljen az Európai Uniós Irányelveknek, a Környezeti Hatásvizsgálat (KHV)-irányelvben, a Víz Keretirányelvben (VKI) és az Élőhelyvédelmi Irányelvben foglaltaknak, azzal, hogy az elkészítendő dokumentációba be kell építeni a projekt - a hatályos vízjogi engedéllyel rendelkező - „Hullámtéri rekonstrukciós beavatkozások” projektrészre vonatkozó, már korábban vizsgált hatásokat, illetve a VKI 4.7 cikkelye szerinti elemzést, a klímaadaptációs elemzést, továbbá a Natura 2000 hatásbecslés eredményeit is (1. számú melléklet).
6. Vállalkozó a Mérnök Utasításának megfelelően benyújtotta a Környezeti Hatásvizsgálat miatt szükségessé vált környezetvédelmi engedély iránti kérelmet az illetékes hatósághoz. A végleges környezetvédelmi engedély (a továbbiakban: Környezetvédelmi engedély) PE/KTF/618-12-2018 ügyiratszám alatt, 2018. február 13-án került kiadásra a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának másodfokú eljárásában.
7. Az Ajánlati Dokumentáció 5. kötetének 1.1 pontjában foglaltak szerint „a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 3. § (1) a) pontja alapján sor került a projekt előzetes vizsgálatára. Mivel az árvízvédelmi beavatkozások a Kormányrendelet 3. számú mellékletében szerepelnek, így az illetékes felügyelőség döntésétől függően kell a környezeti hatásvizsgálati eljárást lefolytatni. A benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció (továbbiakban: EVD) alapján a KTV-KTVF az EVD bírálatáról szóló 3746-145/2008., majd annak jogerőre emelkedéséről szóló 3746-172/2008. számú határozatában megállapította, hogy a beruházás keretében ténylegesen megvalósuló projektelemek nem környezeti hatásvizsgálat kötelesek.”
8. Felek egyezően megállapítják, hogy a Szerződéses megállapodás alapján Vállalkozónak nem volt feladata az átalánydíj ellenében a Környezeti Hatásvizsgálat dokumentációjának elkészítése, illetve az engedélyezési eljárás lefolytatása, nem volt továbbá szerződéses kötelezettsége a Környezetvédelmi engedélyben foglalt előírások megvalósítása. Sem a Vállalkozó, sem a Megrendelő részéről nem volt előre látható a Környezeti Hatásvizsgálat lefolytatásának és környezetvédelmi engedélyezési eljárás szükségessége, nem volt továbbá előrelátható a Felek részéről az sem, hogy a Környezetvédelmi engedély kibocsátása a hatóság számára előírt 90 napot meghaladja, és hogy az engedély a Szerződés műszaki tartalmától eltérő feladatokat ír elő. Ezen körülmények alapján a Vállalkozó az ÁSZF 20.1 Alcikkelyében foglaltak alapján jogosult a körülmények összefüggésében felmerülő Költségek részére történő megtérítésére, valamint a Megvalósítás Időtartamának meghosszabbítására.
9. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás tárgya a Környezeti Hatásvizsgálat, valamint a Környezetvédelmi engedély okán szükségessé vált pótmunkák meghatározása, valamint a szerződéses határidők ezen körülmények miatt történő módosítása. Jelen módosítás ennek megfelelően nem érinti a Vállalkozónak az egyéb jogalapon esetlegesen felmerült, illetve a későbbiekben felmerülő jogait, követeléseit, igényeit.
12. A Felek a Szerződéses megállapodást közös megegyezéssel, írásban módosíthatják a Kbt. 141.§-ában foglaltaknak megfelelően.
13. A Kbt. 141.§ (2) bek. alapján a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az uniós értékhatárt, valamint építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át, valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez. A „De minimis” szabály értelmében a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglalt eset azt az értékhatárt rögzíti, amelyet el nem érő értékű módosítás - amennyiben a szerződés alapvető jellemzőit egyébként nem változtatja meg - további feltételek fennállása nélkül is mindig jogszerűnek tekinthető.
14. Jelen szerződésmódosítás szerinti munkálatok ellenértéke nem haladja meg a Kbt. 141.§ (2) bek. a)-b) pontjában meghatározott objektív értékhatárokat, továbbá nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, különös tekintettel arra, hogy a Szerződéses megállapodás eredeti célja a Környezetvédelmi engedély szerint kizárólag a pótmunka megvalósítása esetén teljesíthető.
15. A szerződéses határidő módosításának szükségességére tekintettel a Felek megvizsgálták a Kbt. 141.§ (4) bek. c) pontja szerinti szerződés módosítására irányuló jogalap fennállását. Eszerint a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
16. A Környezetvédelmi Hatásvizsgálat, és a Környezetvédelmi engedély szükségessége és azok előírásai olyan körülmények, melyeket a Megrendelő - a 2. számú melléklet által is igazoltan - nem láthatott előre, nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, továbbá az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződéses érték 50%-át.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2018/12/12 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
Ajánlattevők:
1. „KN-Tisza” Konzorcium (tagjai: vezető tag neve: KÖTIVIÉP'B Közép-Tisza-vidéki Vízépítő és
Telekommunikációs Kft. (5000 Szolnok, Gáz út 1., Magyarország) - nem tartozik a hatálya alá; tag neve: NOX
Beruházó és Fővállalkozó Zrt. (1054 Budapest, Alkotmány u. 21. I/1., Magyarország) - mikrovállalkozásnak
minősül);
2. Magyar Bau Holding Zrt. (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. (Infopark D épület), Magyarország);
3. Swietelsky Magyarország Kft. (1117 Budapest, Irinyi József u. 4-20. B. épület, V. emelet, Magyarország);
4. A-Híd Zrt. (1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20., Magyarország).
A hirdetményben megadott „szerződés végleges összértéke”:nettó 11.948.782.000,-Ft, amely nem tartalmazza a 150.000.000,- Ft tartalékkeret összegét, amit az „szerződés eredetileg becsült összértéke” már tartalmaz.
A Szerződésmódosítás után a szerződés elfogadott végösszege: nettó 13.819.524.938 Ft, amelyből tartalékkeretnek minősül 150.000.000,- Ft.
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A nyertes ajánlattevő a szerződésmódosítás tartalmát magára nézve kötelezőnek ismeri el.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2019/01/04 (év/hó/nap)