Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/229
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.28.
Iktatószám:22646/2019
CPV Kód:71240000-2
Ajánlatkérő:NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:AK mindenkori székhelye (Magyarország, 1134 Budapest, Váci út 45.), valamint a kapcsolódó, a kivitelezésre vonatkozó projekt helyszínein
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.01.16.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közlekedési infrastruktúra fejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001271502019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001271502019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Déli vasúti Duna-híd műszaki ellenőrzése
Hivatkozási szám: EKR001271502019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Déli vasúti Duna-híd műszaki ellenőrzése
A részajánlattétel kizárásának indoka: A kapcs kiv során 3, ugyanazon meglévő pilléreken kialakított acél felszerk és vasúti infra jön létre. Ezek szigorú logikai sorrendben valósíthatók meg, mivel az üzemeltető előírása alapján a forgalmat 2 vágányon fenn kell tartani.
• Az ugyanazon meglévő pilléreken történő megvalósítás,
• a 2vágányos forg biztosítása,
• ill. a tény okán, hogy ez a híd biztosítja az egyetlen K-Ny irányú, fővonalakhoz csatl, villamosított vasúti kapcsolatot Mo-n,
kiemelt szempont a műszaki feltételek – kiv tervek elk, organizáció megszervezése, kiv munkák felügyelete – egyenszilárdággal történő megteremtése.
A mérnöki szolg.-ok a kapcs kiv projekten műszaki és gazd. funkcionális egységet alkotnak, a részekre bontás határfelületek kialakulása miatt többlet kommunikációt és koordinációt, inhomogén műszaki tartalmat eredményezne, ami a szolg. és az ép. beruh. minőségére, így a szerz telj-ére is kedvezőtlen hatást gyakorolna.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Déli vasúti Duna-híd műszaki ellenőrzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71247000-1
További tárgyak:71248000-8
71250000-5
71311230-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: AK mindenkori székhelye (Magyarország, 1134 Budapest, Váci út 45.), valamint a kapcsolódó, a kivitelezésre vonatkozó projekt helyszínein
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Műszaki ellenőri, mérnöki szolgáltatások a „Déli összekötő vasúti Duna-híd korszerűsítése, kiviteli tervek készítése és kivitelezési munkák elvégzése” tárgyú Vállalkozási Szerződéshez kapcsolódóan
Főbb mennyiségek (tájékoztató adat):
Ajánlatkérő lebonyolításában kerül megvalósításra a „Déli összekötő vasúti Duna-híd korszerűsítése, kiviteli tervek készítése és kivitelezési munkák elvégzése” tárgyú vasúti építési beruházás. A beruházás során Ajánlattevő feladata a műszaki ellenőri, mérnöki szolgáltatások ellátása. A kapcsolódó vasúti építési beruházás többek között az alábbiakra terjed ki.
1. Az 1. sz. vv. 82+94 hm szelvényben lévő, Déli összekötő vasúti Duna-híd meglévő két, egyvágányos felszerkezetét el kell bontani és három új, egyvágányos felszerkezetet kell építeni. A tervezett támaszközök: 45,58m, 93,88m, 93,43m, 93,43m 93,78m, 45,80m. A tervezett három egyvágányos, többtámaszú rácsos acél felszerkezet közös alépítményekre támaszkodik, melyeket az új felszerkezetek fogadására át kell alakítani, továbbá új, cölöpfalas hídfőt kell építeni a budai oldalon.
2. A beruházással érintett vonalszakaszon a vasúti pálya és a kapcsolódó - a projekt teljeskörűségét biztosító - egyéb szakágak infrastruktúráját is át kell építeni. Úgy, mint biztosítóberendezés, vonatbefolyásoló rendszer, távközlés, stb. Hozzávetőlegesen összesen 3 vágány km (3x1 km) érintett.
3. Az átépítendő villamos felsővezetéki berendezések 1x25kV névleges feszültségű, 50Hz frekvenciájú, föld-visszavezetéses táplálási rendszerűek.
4. Zajvédő falakat kell építeni a műtárgyon és a beruházással érintett, csatlakozó szakaszon.
5. A szükséges közműkiváltásokat el kell végezni.
6. Fentiekkel kapcsolatban feladat a rendelkezésre álló engedélyezési tervek, engedélyek és tanúsítványok alapján a kiviteli tervek elkészítése, jóváhagyatása, azt követően pedig a megvalósítás.
7. Tekintettel a vasútvonal kulcsfontosságú voltára, a kivitelezés alatt a vasúti forgalmat két vágányon folyamatosan fenn kell tartani a műszaki leírásban részletezettek szerint.
Fenti közlekedési létesítmény esetében a következő tervezési feladatokkal összefüggésben kell elvégezni a műszaki ellenőri, mérnöki feladatokat többek között annak függvényében, hogy a megbízási szerződés hatályba lépésekor a kivitelezési szerződés teljesítése mely fázisban van:
1. Kiviteli terv készítés
2. Megvalósulási terv készítés
3. Minősítési dokumentáció készítés
A jelen szerződés keretében teljesítendő feladat – többek között – az alábbi résztevékenységeket foglalja magába:
1. műszaki ellenőrzés,
2. vállalkozó által készített tervek felülvizsgálata és javaslattétel jóváhagyásra,
3. vállalkozói követelések véleményezése,
4. fizikai és pénzügyi előrehaladás nyomonkövetése, vállalkozói ütemtervek felülvizsgálata és jóváhagyása,
5. rendszeres jelentések készítése Ajánlatkérő számára,
6. a projekt során felmerülő – esetlegesen egyedi - műszaki megoldások műszaki-megvalósíthatósági szempontú véleményezése.
Feladat továbbá az ideiglenes forgalomba/üzembe helyezési/használatbavételi engedélyezési eljárás folyamatában történő közreműködés, különös tekintettel többek között a kivitelezési munkák befejezését követően a Vállalkozó által biztosított, az eljárások sikeres lefolytatásához szükséges dokumentációk megfelelőségének vizsgálatára (részletesen az SZF 3.3.6. pontja tartalmazza).
Nyertes Ajánlattevőnek a vállalkozási szerződés jótállási időszaka során teljesítendő feladatai – többek között – az alábbiakra terjednek ki:
1. a Vállalkozó jótállási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése,
2. jótállást indító értekezlet összehívása,
3. a vállalkozó jótállási kötelezettségeinek megsértése esetén javaslattétel a rendezésre vagy a jótállási biztosíték érvényesítésére,
4. az utófelülvizsgálati eljárások összehívása és lefolytatása,
5. jótállási időszak lejártával a lezáró jegyzőkönyvek elkészítése és a jótállási igazolás tervezetének elkészítése.
A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Az AF III.1.3) M/2.1. pont szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett többlettapasztalata hóban kifejezve (min 0 hó, max 24 hó) 20
2 2. . Az AF III.1.3) M/2.2. pont szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett többlettapasztalata hóban kifejezve (min 0 hó, max 24)  10
3 3. . Az AF III.1.3) M/2.3. pont szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett többlettapasztalata hóban kifejezve (min 0 hó, max 24)  10
4 4. Az AF III.1.3) M/2.4. pont szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett többlettapasztalata hóban kifejezve (min. 0 hó, max. 24 hó)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 72 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: CEF, 2015HUTM0134W
II.2.14) További információ:
Tekintettel arra, hogy az EKR rendszerbe max. 25 MB méretű fájl tölthető fel, AK a 7-Zip programmal darabolta fel a KD-t max. 25 MB méretű fájlokra. A feltöltött fájlokat kérjük egy mappába letölteni, majd az ingyenesen elérhető 7-Zip programmal kibontani: jobb egér gomb → 7-Zip → Fájlok kibontása. 7-Zip program az alábbi linkről tölthető le: https://www.7-zip.org/

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bek. a)-q) pontjaiban, továbbá (2) bek. a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
Igazolási mód:
AT-nek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 1. § (1) bek. és 3. § (1)-(3)-(5) bek-e szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlatkérő (AK) által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott AT-nek a Kr. 8., 10., 12. és 14-16. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Az igazolások nem kérhetők, ha az AK a Kbt. 69. § (11) bek-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.
Amennyiben az AT az előírt alk. köv-eknek más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állásáról be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet vonatkozásában az EEKD-ot, a II rész A. és B. szakaszában, valamint a III. részben meghatározott információkat megfelelően kitöltve.
Azon AV-k tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az AT a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bek. szerinti öntisztázás lehetőségére, továbbá a Kr. 7. §-ában és 16. §-ában foglaltakra is.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén csatolandó a cégbírósághoz benyújtott kérelem (mellékleteivel együtt) és annak érkeztetési igazolása. A nyilatkozat adott esetben nemleges tartalommal is benyújtandó.
A III.1.1) pontban megjelölt kizáró okokra és a III.1.2) és III.1.3) pontokban megjelölt alk. köv-ekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatók) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. AT élhet a Kbt. 69. § (11a) bek-ében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Az AK-nek ki kell zárnia az eljárásból azt az AT-t, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bek. c) pont]:
A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja alapján AK előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Igazolási mód: Az előzetes igazolás során AK elfogadja ajánlattevő EEKD-ban foglalt egyszerű nyilatkozatát. A Kbt. 69. § (4)–(7) bek. szerinti felhívás alapján AT-nek a Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a Kr. 26. § (3) bek. alapján csatolnia kell annak igazolását, hogy szerepel a mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (MMK) névjegyzékében. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (2) bek. alapján AK előírja, hogy nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az MMK névjegyzékében.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 69. § (4) bek. alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:
P/1.:
A Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján az ajánlattevő nyilatkozata a jelen felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből származó - általános forgalmi adó nélkül számított – teljes, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgya szerinti (vasúti híd építéséhez és/vagy átépítéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri, mérnökiszolgáltatások, továbbá ideiglenes forgalomba / üzembe helyezési / használatbavételi engedély megszerzésére vonatkozó szolgáltatások) árbevételről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A Kr. 19. § (3) bek-nek megfelelően, ha az ajánlattevő a felhívás P/1. pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmények és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmények és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
1. Előzetes igazolási mód:
A Kbt. 67. § (1) bek-ben foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani azzal, hogy a Kr. 2. § (5) bek. értelmében elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében, tehát ajánlattevőnek csak arról kell nyilatkozni az EEKD-ban, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, azaz az EEKD IV. Részének α pontját kell kitöltenie, a további részeket nem.
2. Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) és (6) bek-ben foglaltak szerint jár el.
A Kbt. 65. § (7)-(8) bek. is megfelelően irányadó azzal, hogy ebben az esetben az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az EEKD-ot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A Kr. 19. § (7) bek. is megfelelően irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevők:
P/1.:
amennyiben a jelen felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes árbevétele nem éri el összesen a 300.000.000 HUF összeget és a közbeszerzés tárgyából (vasúti híd építéséhez és/vagy átépítéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri, mérnöki szolgáltatások, továbbá ideiglenes forgalomba / üzembe helyezési / használatbavételi engedély megszerzésére vonatkozó szolgáltatások) származó - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összességében nem éri el a 20.000.000 HUF összeget.
Ajánlatkérő a „vasúti híd építése” fogalom alatt olyan kivitelezési munkálatok elvégzését érti, amelyek új vasúti híd építésére irányulnak.
Ajánlatkérő a „vasúti híd átépítése” fogalom alatt olyan kivitelezési munkálatok elvégzését érti, amelyek vasúti híd teherhordó szerkezeti elemei egy részének, vagy egészének cseréjére irányul.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján a P/1. pontban meghatározott követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 69. § (4) bek. alapján az igazolások (ig.) benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek (AT) az alábbiak szerint kell ig-ni az alk. köv-eknek való megfelelést:
M/1.:
a Kr. 21. § (3) bek. a) illetve (3a) bek. b) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) befejezett, azaz teljesített, de legfeljebb 15 éven (180 hónapon) belül megkezdett közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásainak a Kr. 22. § (1) bek. szerint igazolt ismertetését, amelyben az alábbiakat kell megadni:
- a szerz-t kötő másik fél nevét, székhelyét,
- az elvégzett munkák nevesítését és mennyiségét (az alk. minimum-köv-nek megfelelően részletezett tartalommal),
- a szerz. teljesítésének idejét (időtartamát), azaz a teljesítés kezdő és befejező időpontját /év, hónap, nap részletességgel/,
- a ref. ig. vagy nyil. kiállítójának nyil-atát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerz-nek megfelelően történt-e.
Amennyiben az AT a ref-át közös AT-ként / alvállalkozóként teljesítette, úgy a referenciaig-ból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az AT a referencia mely részeit (elvégzett munkarész(ek) megjelölésével) teljesítette.
A Kr. 22. § (5) bek., valamint a Kbt. 140. § (9) bek. is irányadó.
M/2.:
a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, a végzettséget és/vagy képzettséget igazoló okirat, valamint a saját kezűleg aláírt önéletrajz és rendelkezésre állási nyil. egyszerű másolati példányának csatolásával. (Kr. 21. § (3) bek. b) pontja)
Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a projekt ismertetését, adott szakember által a hivatkozott projekten ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap), valamint az ajánlattétel időpontjában annak a személynek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
A rendelkezésre állási nyil-nak tartalmaznia kell a szakember nyil-át arra vonatkozóan, hogy tárgyi közbesz. elj. eredményeként megkötött szerz. teljesítése alatt rendelkezésre fog állni.
Ajánlatkérő (AK) a gyakorlat, illetve a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi.
Végzettség egyenértékűségének bizonyítása az AT kötelessége és felelőssége.
M/1-M/2.:
1. Előzetes igazolási mód:
A Kbt. 67. § (1) bek-ben foglaltak alapján az AT aj-ában köteles az EEKD-ba foglalt nyil-át benyújtani azzal, hogy a Kr. 2. § (5) bek. értelmében elfogadja AT-k egyszerű nyil-át az alk. köv-eknek való megfelelés tekintetében, tehát AT-nek csak arról kell nyil-ni az EEKD-ban, hogy megfelel az alk. köv-eknek, azaz az EEKD IV. Részének α pontját kell kitöltenie, a további részeket nem.
2. Igazolási mód az aj-ok elbírálásához:
AK a Kbt. 69. § (4) és (6) bek-ben foglaltak szerint jár el.
A Kbt. 65. § (7) bek. is megfelelően irányadó azzal, hogy ebben az esetben az aj-ban be kell nyújtani a kapacitásait rendelk-re bocs. szerv. részéről az EEKD-ot, az ig-ok benyújtásának előírásakor pedig e szerv-nek - kizárólag az alk. köv-ek tekintetében - az előírt ig-i módokkal azonos módon kell ig-nia az adott alk. felt-nek történő megfelelést.
A Kr. 19. § (7) bek. is megfelelően irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az AT, közös AT-k, ha:
M/1.:
az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben (a jelen felhívás feladása napjától visszafelé számított 6 év alatt befejezett, de legfeljebb 15 éven belül megkezdett) nem rendelkezik szerződésszerűen teljesített híd építésére és/vagy átépítésére vonatkozó beruházásban szerzett műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó alábbi referenciákkal, amelyek megfelelnek az alábbi követelményeknek:
M/1.1. Az ellenőrzött építési beruházás legalább 50 m támaszközű, országos vasúti pályahálózat („OVP”) részét képező vasúti híd építésére és/vagy átépítésére vonatkozott.
M/1.2. Az ellenőrzött építési beruházás legalább 50 m támaszközű, vízfolyás feletti acél felszerkezetű híd építésére és/vagy átépítésére vonatkozott.
M/1.1. és M/1.2. szerinti alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés külön-külön legfeljebb egy-egy referenciával igazolható, azaz az M/1.1. vagy az M/1.2. alkalmassági követelmény szerinti mennyiségi előírás több referenciából nem adható össze.
AK az „OVP” fogalma alatt a 2005. évi CLXXXIII. törvény 2.§ 2.16. pontja szerinti fogalmat érti.
AK a „híd építése” fogalom alatt olyan kivitelezési munkálatok elvégzését érti, amelyek új híd építésére irányulnak.
AK a „híd átépítése” fogalom alatt olyan kivitelezési munkálatok elvégzését érti, amelyek híd teherhordó szerkezeti elemei egy részének, vagy egészének cseréjére irányul.
Az acél felszerkezetű hidak körében az öszvér és a hibrid felszerkezetű hidak nem elfogadhatók.
M/2.:
nem rendelkezik min. az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberekkel:
M/2.1.:
legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik:
- a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti ME-KÉ műszaki ellenőri jogosultság megszerzéséhez szükséges – vagy azzal egyenértékű – végzettséggel és
- legalább 36 hónap vasúti közlekedési létesítmények műszaki ellenőrzése területén szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető-helyettesi tapasztalattal rendelkezik, és részt vett projektvezetőként és/vagy projektvezető-helyettesként legalább 1 db, min. 50 m támaszközű, országos vasúti pályahálózat („OVP”) részét képező vasúti híd építésére és/vagy átépítésére vonatkozó beruházás műszaki ellenőrzésében.
AK „projektvezető” alatt azt a szakembert érti, aki a projektcélok megvalósulásáért felelős, munkája kiterjed a projekt teljes körű megvalósulásának az összefogására és aki az műszaki ellenőrök munkáját irányítja.
AK „projektvezető-helyettes” alatt olyan szakembert ért, aki az adott építési beruházáson a projektvezető feladatait helyettesi körben ellátja, valamint a projektvezető mellett részt vesz a projekt megvalósításában.
M/2.2.:
legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik:
- a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti ME-KÉ műszaki ellenőri jogosultság megszerzéséhez szükséges – vagy azzal egyenértékű – végzettséggel és
-legalább 36 hónap vasúti híd építése és/vagy átépítése során végzett műszaki ellenőrzés terén szerzett tapasztalattal rendelkezik.
M/2.3.:
legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik:
- a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti ME-KÉ műszaki ellenőri jogosultság megszerzéséhez szükséges – vagy azzal egyenértékű – végzettséggel és
-legalább 36 hónap vasúti pályaépítés és/vagy átépítés során végzett műszaki ellenőrzés terén szerzett tapasztalattal rendelkezik.
M/2.4.:
legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik:
- a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti ME-KÉ-VV műszaki ellenőri jogosultság megszerzéséhez szükséges – vagy azzal egyenértékű – végzettséggel és
- legalább 36 hónap vasútvillamossági építmények építése és/vagy átépítése során végzett műszaki ellenőrzése terén szerzett tapasztalattal rendelkezik.

Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.
AK az „OVP” fogalma alatt a 2005. évi CLXXXIII. törvény 2.§ 2.16. pontja szerinti fogalmat érti.
A Kbt. 65. § (6) bek-ének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alk. köv-nek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Szerz. bizt. köt.:
Telj. bizt.: megbízási díj 5%-a,
Késedelmi kötbér: megbízási díj 0,05%-a/naptári nap. Össz. mértéke: max. a megbízási díj 15%-a
Hibás teljesítési kötbér: a hibás teljesítéssel érintett szolgáltatásra eső Megbízási díjrészlet 0,1%-a az SZF 14.3.1. alapján, 0,01% szakemberenként, az SZF 14.3.3. alapján. Összesített mértéke: max. a megbízási díj 20%-a.
Meghiúsulási kötbér: megbízási díj 20 %-a.
Fiz. felt-ek:
A finanszírozás tervezett forrása: CEF, 2015HUTM0134W, támogatási intenzitás: 100,000000%
A szerződés utófinanszírozású.
AK előleget nem biztosít.
Az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályok:
• 2015. évi CXLIII.tv. 135.§ (1),(4)-(6),(11) bek.
• 2013. évi V. tv. 6:130.§ (1)-(2) bek.
• 2007. évi CXXVII. tv.
• 75/2016. (IV.5.) Kr.
• 1196/2019. (Iv.12.) Korm. hat. alapján a 2011. évi CXCV. tv., a 368/2011.(XII.31.) Kr., 549/2013.(XII.30.) Kr.
AK a részszámlázás lehetőségét a szerz. tervezet szerint biztosítja.
A feltételek részleteit a szerz. tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/01/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/01/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/ [Kbt. 68. § (1b)]
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a szerint történik, valamint a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdése szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) AK nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését.
2) AK a hiánypótlás (hp.), valamint a felvilágosítás lehetőségét a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően biztosítja. A Kbt. 71. § (6) bek. alapján AK nem rendel el újabb hp-t, ha a hp-val az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hp.
3) Valamennyi alk feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb.
4) A közbesz. dokumentumokat az AK a Kbt. 39. § (1) bekezdésére tekintettel korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen a jelen felhívás I.3) részében megadott URL címen, elektronikus úton hozzáférhetővé teszi. A dokumentáció elektronikus úton elérhető és letölthető az ajánlattételi határidő lejártáig.
5) AK az ajánlattételt ajánlati biztosíték nyújtásához nem köti.
6) Az ajánlat részeként benyújtandó:
- felolvasólap, melyet az EKR-ben rendelkezésre bocsátott elektronikus űrlap formájában köt. AT az ajánlat részeként kitölteni;
- Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat;
- Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat az ott jelölt tartalommal, adott esetben nemleges nyilatkozat;
- adott esetben a közös AT-k közötti megállapodás a Kbt. 35. §, a 41/A. § (5) bek. és a közbesz. dokumentumok előírásai szerint;
- Kbt. 44. § szerint az üzleti titok elkülönítetten, és arról szóló nyilatkozat indoklással az EKR rendelet 11. § (4) bek. szerint;
- aláíró cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldánya ill. ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintája;
7) A nyertes AT köteles a szerz. kötés időpontjára a szerz. tervezetben rögzítettnek megfelelő műszaki ellenőrzésre vonatkozó felelősségbiztosítást kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a Szerz. szerinti szolgáltatásokra. Mértéke: 100 mFt/ káresemény és 200 mFt/év.
8) AK projekttársaság létrehozását kizárja AT/közös AT-k vonatkozásában.
9) Ajánlatok értékelésének szempontja: legjobb ár-érték arány.
Az adható pontszám a részszempontok esetén 0-10 pont.
Értékelés módszere:
(A Közbeszerzési Hatóság, KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 4. útmutatója szerint) a(z):
• „Ár” - fordított arányosítás.
• „A szerződés teljesítésében résztvevő személyi állomány” – egyenes arányosítás
10) Szerz.kötés feltétele, hogy az M/2. pontban felsorolt szakember a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében szerepeljen a következő (az adott pozícióhoz elvárt) a 266/2013. (VII. 11.) Kr. szerinti érvényes, aktív jogosultsággal:
M/2.1.: ME-KÉ; M/2.2.: ME-KÉ; M/2.3.: ME-KÉ; M/2.4.: ME-KÉ-VV
11) AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
12) Az AF II.2.7) pontjában meghat. időtartam a kivitelezés (36 hónap) és a jótállás (36 hónap) tervezett időtartama azzal, hogy a kivitelezési szerz. előbb lép hatályba, mint a jelen eljárás keretében beszerzésre kerülő megbízási szerz. Előbbiekre tekintettel felhívjuk a figyelmet arra, hogy a nyertes ajánlattevő(ke)t a teljesítés időtartama alatt a Műszaki Előrehaladási Jelentés szerinti teljesítés arányában illeti meg az ajánlati ár.
13) Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; ill. http://nekszt.hu/tamogatas/.
14) Az EKR működtetését a 27/2017. (XI.6.) MvM r. alapján a NEKSZT Kft. végzi http://nekszt.hu. A rendszer működése, használata vonatkozásában Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.
15) Irányadó jog: Kbt. és végrehajtási rendeletei (különösen: 321/2015. (X.30.) Kr., 424/2017. (XII.19.) Kr.t. A közbesz. elj. során megkötött szerz-re egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
16) A közbesz. dok-ok többlet előírásokat tartalmaznak, tekintettel a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályaira (karakterszám korlátozás).
17) Faksz: Dr. Kiss Balázs, lajstromszáma: 01037.
18) Az AF IV.2.6) pontjában megadott időtartam a Kbt. 81. § (11) bek. alapján 60 nap.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák