Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/231
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.12.02.
Iktatószám:22659/2019
CPV Kód:71320000-7
Ajánlatkérő:NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:AK mindenkori székhelye (Magyarország, 1134 Budapest Váci út 45.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.01.16.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001345342019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001345342019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szolnoki új tehermentesítő út tervezése
Hivatkozási szám: EKR001345342019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Szolnoki új tehermentesítő út létesítésének előkészítése Szandaszőlős elkerüléssel (PST K004.40)”
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Szolnoki új tehermentesítő út létesítés előkészíté
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71300000-1
További tárgyak:71313400-9
71322000-1
71322300-4
71322500-6
71323100-9
71356400-2
90700000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: AK mindenkori székhelye (Magyarország, 1134 Budapest Váci út 45.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Szolnoki új tehermentesítő út létesítésének előkészítése Szandaszőlős elkerüléssel” az alábbi főbb, becsült mennyiségekkel:
A tervezendő új nyomvonal kezdő szelvénye a Csáklya utca Mártírok útja szintbeni kereszteződésétől indul és a Felső Szandai réten létesítendő, új csomópontokon átvezetve csatlakozik a 4. sz. főúthoz különszintű csomóponton keresztül. Szükséges a 4. sz. főút Szent István Tisza híd - 4.-442. sz. főutak meglévő különszintű csomópont közötti szakaszának 2x2 forgalmi sávra történő, gyűjtő- elosztó sávos kibővítése is kb. 1400m hosszban. A Tiszaliget eddigi egyirányú megközelítésének megszüntetésére szükséges egy 2x1 sávos út kialakítása, amely az új nyomvonalból indulva csatlakozik a meglévő Tiszaligeti sétányhoz. Az előkészítés során biztosítani kell a gyalogos és kerékpáros megközelítését a Tiszaligetnek és a Felső Szandai réten található bevásárlóközpontoknak. A tervezési feladat részét képezi a Szandaszőlős városrész elkerülését biztosító új, kb. 8 km hosszú 2x1 sávos országos közút megtervezése is. A tervezési feladat - a fentebb leírtak figyelembevételével – magában foglalja továbbá a Csáklya úton található szintbeni közúti-vasúti átjáró áttervezését, egy kb. 200 m szerkezeti hosszúságú, Tisza folyón átívelő új közúti híd és egy kb. 650 m szerkezeti hosszúságú új ártéri híd tervezését is.
Külterületi szakasz:
Tervezési sebesség: 90 km/h
Nyomvonali kialakítás: 2x1 sáv
Belterületi szakasz:
Tervezési sebesség: 50 km/h
Nyomvonali kialakítás: 2x1 sáv
Kerékpáros tervezési sebesség: 20 km/h
Gyalogos és kerékpáros közlekedés: kétirányú kerékpáros forgalom és egy irányú gyalogos forgalom
(A lakott területet érintő tervezési sebességgel kapcsolatban egyeztetni szükséges az adott útszakasz üzemeltetőjével és az érintett önkormányzattal.)
Továbbá a kiválasztott megoldás esetében az útépítési és kapcsolódó egyéb szakági engedélyezési tervek –benne az Előzetes Régészeti Dokumentáció I. - elkészítése, jogerős építési engedély megszerzése is a Tervező feladata. A Tervező további feladata a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok és érvényben lévő műszaki előírások alapján környezeti dokumentáció elkészítése és környezetvédelmi engedély megszerzése. A tervezés során az idegen területek megszerzéséhez szükséges kisajátítási vázrajzok elkészítését, földhivatali és építésügyi hatósági záradékoltatását, területek művelésből való kivonását is el kell végezni. A tervezőnek továbbá minden szükséges vizsgálatot (aszfaltvizsgálatok, geotechnikai vizsgálatok, teherbírás mérés) el kell végeznie a hatályos Útügyi Műszaki Előírás figyelembevételével.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. AF III.1.3) M/2.1. pont szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett többlettapasztalata (min.0hó,max 36 hó) 20
2 2. AF III.1.3) M/2.2. pont szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 24 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett többlettapasztalata (min.0hó,max 36 hó) 20
3 3. AF III.1.3) M/2.3. pont szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett többlettapasztalata (min.0hó,max 36 hó) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 27 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A részajánlat kizárása:
A műszaki tartalom, a beszerzés jellege nem teszi lehetővé, különös tekintettel a következőkre. A beszerzés tárgya, szintbeni közúti-vasúti átjáró áttervezése, kettő új híd, illetve a kapcsolódó, hosszabb rövidebb útszakaszok és ezekhez csatlakozó szintbeni és különszintű csomópontok tervezése, mely egy önálló, kizárólag együtt funkcionáló egységet képez. Folyt.VI.3.pontban

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: 1. Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (továbbiakban: AT), alvállalkozó (továbbiakban: AV) és nem vehet részt az alk igazolásában olyan gazd.szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-ben meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik (figyelemmel a Kbt.62.§(3)és(5) bek-re és a Kbt.63.§(3)bek-re).
Igazolási mód:
Előzetes igazolási mód:
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnként) a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a 321/2015.(X.30.) Korm.rend (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bek. értelmében az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
Az AT vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben említett kizáró okok hiányát (figyelemmel a Kr. 4. § (3)-(4), valamint a 6. § (1)-(2) bek. is.)
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ában foglaltakra.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szerepelő teszi meg.
Kr.15.§(1)bek alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő AV vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok fenn nem állásának igazolása érdekében. Kr.15.§(2)bek értelmében azon AV-k tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az AT-nek a Kbt. 67. § (4) bek szerinti nyilatkozatot kell benyújtania.
A Kr. 13. §-a alapján az AT vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (valamennyi részét képező melléklettel együtt) és a kérelem beérkezéséről szóló elektronikus cégbírósági igazolást. Amennyiben nincs folyamatban ajánlattevő vonatkozásában változásbejegyzési eljárás, úgy az erre vonatkozó nemleges nyilatkozat is csatolandó.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:
AK a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerint az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Kr. 8., 10., 12-16. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá, illetve az AK köteles ellenőrizni, hogy az ajánlattevő nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kr. 1.§ (3) bek. és (7) bek., valamint 6.§ (1) bek. irányadó.
AT élhet a Kbt. 69.§ (11a) bek szerinti lehetőséggel, ebben az esetben nyilatkoznia kell, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek.-ben, valamint a Kr. 1. § (1) bek.-ben foglaltak alapján az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. Rész α: (alfa) pontjának kitöltésével. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szerepelő teszi meg.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:
A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevő(k) az alkalmasságukat az alábbiak szerint köteles(ek) igazolni:
P/1. Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből, a közbeszerzés tárgyából (közúti infrastruktúra fejlesztéshez kapcsolódó tervezési és engedélyeztetési feladatok elvégzése) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
AK az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek. foglalt lehetőségekre.
A Kbt. 65. § (6)-(8), (11) bek. és a Kr. 19. § (7) bek. megfelelően irányadó.
Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha:
P/1. a közbeszerzés tárgya (közúti infrastruktúra fejlesztéshez kapcsolódó tervezési és engedélyeztetési feladatok elvégzése) szerinti - ÁFA nélkül számított - árbevétele az AF feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem érte el legalább a nettó 440 millió Ft összeget.
A P/1. pont szerinti alkalmassági követelménynek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel, így elegendő, ha csak az egyik csatolja be a P/1. pont szerinti igazolást/igazolásokat.
Amennyiben az AT (a gazdasági szereplő) működését később kezdte meg (és ezért nem rendelkezik közbeszerzés tárgya szerinti árbevételi adattal az előző három lezárt üzleti évben), úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt üzleti évek közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétele összegének kell elérnie az előírt összeget.
Amennyiben AT nyilatkozatában kevesebb, mint három lezárt üzleti évet mutat be, amelyből azonban megállapítható az alkalmassági követelménynek való megfelelése, AK nem rendel el hiánypótlást a be nem mutatott lezárt üzleti év/évek tekintetében.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bekezdése értelmében az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. Rész α: (alfa) pontjának kiöltésével. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szerepelő teszi meg.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevő(k) az alkalmasságukat az alábbiak szerint köteles(ek) igazolni:
M/1. Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján ajánlattevőnek csatolnia kell a felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben teljesített, (6 éven belül befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett) legjelentősebb, befejezett referenciáinak (szolgáltatásainak) ismertetését a Kr. 22. § (1)-(2) bekezdés szerint az alábbi tartalommal:
- szerződést kötő másik fél megnevezése, székhelye
- szolgáltatás tárgya és mennyisége, (alkalmassági követelmény szerinti tartalommal)
- teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év, hónap, nap részletezettséggel)
- a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat kiállítójának nyilatkozata arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A Kr. 21. § (3a) bek. b) pontja alapján AK előírja, hogy a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy a referenciaigazolásból/referencianyilatkozatból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit (elvégzett munkarészek(ek) és a vonatkozó ellenérték nettó HUF összeg megjelölésével) teljesítette. Az ellenérték feltüntetése abban az esetben szükséges, amennyiben a referenciaigazolás vagy nyilatkozat – a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével.

A Kr. 22. § (5) bek., valamint a Kbt. 140. § (9) bek. is irányadó.
M/2. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján az ajánlathoz csatolnia kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezését, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, aláírt szakmai önéletrajzát és rendelkezésre állási nyilatkozatát. Az önéletrajz tartalmi elemeit a dokumentáció tartalmazza.
A végzettség/képzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége.
AK a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.

Amennyiben az adott szakember által ellátott munkakör/feladat tekintetében a felhívás/dokumentáció fogalommeghatározást tartalmaz, úgy annak minden eleme meg kell jelenjen a szakember által ellátott feladat bemutatása során!
A követelményeknek az ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) és (7) bekezdése szerint is megfelelhetnek, ez utóbbi esetben csatolni kell a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti okiratot és a Kbt. 67. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot.
A Kbt. 65. § (12) bek. alapján az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak - a (8) bekezdés szerinti szervezet esetében az ajánlatnak - tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmét a Kbt. 65. § (9) és (11) bekezdésére is. A minősített ajánlattevők esetében a Kr. 24. § (1) bekezdése irányadó. Ajánlattevő élhet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben (azaz 6 éven belül befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett), szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített, legalább
• • min. 1 db min. 130 m szerkezeti hosszúságú vízfolyás feletti, új közúti hídra vonatkozó engedélyezési- és/vagy kiviteli tervének elkészítése tárgyú referenciával,
• legalább 5 km hosszúságú, egybefüggő, új országos közút építésére vonatkozó engedélyezési- és/vagy kiviteli terv elkészítése tárgyú referenciával
• legalább 1 km hosszúságú, egybefüggő, meglévő országos főút min. 2x2 forgalmi sávra történő bővítésére vonatkozó engedélyezési- és/vagy kiviteli terv elkészítése tárgyú referenciával,
• legalább 5 km hosszúságú, egybefüggő, új országos közútra vonatkozó környezetvédelmi hatástanulmány elkészítésére vonatkozó referenciával, mely magába foglalta a környezetvédelmi engedélyezési eljárásban való közreműködést (azaz olyan részvételt, mely magába foglalta a Hatóság és egyéb közreműködő szakhatóságok által előírt és az engedély megszerzéséhez szükséges dokumentumok elkészítését) és amely tartalmazott tanulmányterv készítést is.
Ugyanaz a referencia valamennyi alkalmassági követelmény igazolására bemutatható, amennyiben azoknak megfelel.
M/2. Alkalmatlan az AT, ha nem állnak rendelkezésére minimum az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:
2.1. legalább 1 fő szakember projektvezető pozícióra, aki:
- a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint KÉ-K (vagy azzal egyenértékű) érvényes tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik, és
- részt vett legalább 1 db új országos közútra vonatkozó környezetvédelmi hatástanulmány és tanulmányterv elkészítésében, és
- közutak tervezésének projektvezetésében legalább 36 hónapos szakmai tapasztalattal bír.
2.2. legalább 1 fő szakember hídszerkezeti tervező pozícióra, aki:
- a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint HT (vagy azzal egyenértékű) érvényes tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik, és
- közutat érintő hídszerkezeti tervezésben legalább 24 hónapos tervezői szakmai tapasztalattal bír;
- továbbá részt vett legalább 1 db, min. 150 m szerkezeti hosszúságú vízfolyás feletti, új közúti hídra vonatkozó engedélyezési tervének és/vagy kiviteli tervének elkészítésében.
2.3. legalább 1 fő szakember, aki:
- a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint KÉ-K (vagy azzal egyenértékű) érvényes tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik, és
- közútra vonatkozó engedélyezési terv és/vagy kiviteli terv elkészítésében legalább 36 hónapos szakmai tapasztalattal bír.
2.4. legalább 1 fő szakember környezetvédelmi szakértő pozícióra, aki:
- a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti SZKV-1.1.-1.4. szakértői részterületen a szakértői jogosultság megállapításához a Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint szükséges végzettséggel rendelkezik, és
- legalább 24 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik közlekedési létesítmények környezetvédelmi munkarészeinek (környezeti hatástanulmányok és/vagy előzetes vizsgálati dokumentáció) tervezése területén.
2.5. legalább 1 fő szakember természetvédelmi szakértő pozícióra, aki:
- a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti SZTV-2.1. (élővilágvédelem) szakértői részterületen a szakértői jogosultság megállapításához a Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint szükséges végzettséggel rendelkezik, és - legalább 24 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik közlekedési létesítmények környezetvédelmi munkarészeinek (KHT és/vagy EVD) tervezése területén.
A fenti pozíciókra a 2.2 pont tekintetében külön szakember bemutatása szükséges, míg a 2.1, 2.3-2.5 pont tekintetében ugyanaz a szakember is bemutatható.

A Kbt. 65. § (6) bek. irányadó.
További előírások a dokumentációban.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. Korm.r. és 297/2009. Korm.r.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Teljesítési-, jótállási biztosíték (nettó tervezői díj 5%-5%-a, Kbt. 134. § (1)-(4) bek. szerint). Jótállási idő: 36 hónap. Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett (rész)teljesítés nettó tervezői díja alapján számított 0,5% kötbér/naptári nap (max.: az adott (rész)teljesítés nettó terv. díjának 15%-a). Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Hibás teljesítési kötbér: 15%, alapja a (rész)teljesítés nettó tervezői díja. Meghiúsulási kötbér: nettó tervezői díj 20%-a. Ajánlattétel, szerződés, kifizetés devizaneme: HUF A szerződés hazai finanszírozású (KKP).A finanszírozás típusa: utófinanszírozás. Az ellenszolg. teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen: • Kbt. 135. § (1), (5)-(6), (11) bek. • Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. • 2017. évi CL. tv. • 2007. évi CXXVII. tv.
A szerződés oszthatatlan szolgáltatás teljesítésére irányul.
Részletes információ a közbesz. dokumentumokban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/01/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/01/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontására az EKR rend. 15. § és a Kbt. 68. § rendelkezései irányadóak.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontására az EKR rend. 15. § és a Kbt. 68. § rendelkezései irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Dokumentumok hozzáférhetők a Kbt. 39. § (1) bek. szerint korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül, díjmentesen a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap címen, elektronikus úton az ajánlattételi határidő lejártáig.
2. Értékelési szempont: Kbt. 76.§(2) bek. c) pont alapján a legjobb ár-érték arány. AK a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (Értesítő 2019/106. sz., 2019.06.04.) Minőségi kritérium 1-3. esetén: egyenes arányosítással, az „Ár” szempont esetében fordított arányosítással értékeli, melynek során a pontszámokat 0,00-10,00 között osztja ki. Az 1-3. minőségi szempont tekintetében a megajánlás legkedvezőbb szintje 36 hónap.
3. AK legkésőbb a szerződéskötés időpontjára minimum 290 millió Ft/év és 130 millió Ft/káresemény limit összegű érvényes tervező felelősségbiztosítás meglétét írja elő.
4. Szerződéskötés feltétele az alábbi jogosultságok megléte:
M/2.2.1.: „KÉ-K” jogosultság
M/2.2.2.: „HT” jogosultság
M/2.2.3.: „KÉ-VA” jogosultság
M/2.2.4.: „SZKV-1.1., 1.2., 1.3., 1.4.” jogosultság
M/2.2.5.: „SZTV-2.1.” jogosultság
Részletesen a dokumentációban.
5. Az ajánlattétel ajánlati biztosíték nyújtásához nem kötött.
6. AK kizárja a Kbt. 35. § (8) bek. szerinti projekttársaság létrehozását.
7. Az ajánlat részeként benyújtandó iratok felsorolását és az ajánlattételre vonatkozó részletes előírásokat a dokumentáció tartalmazza.
8. IV.2.6) pontban írt 2 hónapos ajánlati kötöttség a Kbt. 81. § (11) bek. alapján 60 napot jelent. Az eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellett zajlik.
9. Hiánypótlás a Kbt. 71.§ szerint biztosított azzal, hogyha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges újabb hiánypótlás, úgy ajánlatkérő kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni (Kbt. 71.§(6)bek)
10. AK az alkalmassági feltételeket és igazolásaikat a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
11. AK alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját.
12. Alvállalkozók: AK nem írja elő a Kbt.66.§ (6)bek.szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését.
13. AT-nek a felolvasólap mellékletében meg kell bontania a nettó ajánlati árat oly módon,hogy a tervezői díjon belül feltüntesse a szerződéstervezet SZF11.alcikkely alapján átruházásra kerülő (vagyoni)szerzői jogok ellenértékét is.
14. 257/2018. (XII. 18.) Korm.r. 21. § (10) bek. szerinti adat: dr. Kiss Balázs 01037.
15. A felhívásban alkalmazott rövidítések:
AK – Ajánlatkérő
EEKD - egységes európai közbeszerzési dokumentum
16. AK „közút” alatt az „Országos közút” és „helyi közút” fogalmakat érti, a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (1)-(2) bek.-ben foglaltak szerint. Kivételt képez ez alól: 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (2) bek. d. pontja szerinti utak.
Projektvezető alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott tervezési projektet szervezetileg irányítja, koordinálja a szakági tervezők, az egyéb háttér feladatokat ellátó szakemberek munkáját, kapcsolatot tartja a Megrendelővel, konzorciumtagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel.
AK engedélyezési terv alatt az építési engedély megszerzéséhez szükséges, valamennyi tervfázist tartalmazó engedélyezési tervet, kiviteli terv alatt a megépítendő munka egészére vonatkozó, valamennyi munkafázist tartalmazó kiviteli tervet érti.
Környezeti Hatástanulmány (KHT) alatt a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 6. sz. mellékletének alapján készített Környezeti Hatástanulmányt érti Ajánlatkérő.
Előzetes Vizsgálati Dokumentáció (EVD) alatt a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 4. sz. mellékletének alapján készített Előzetes Vizsgálati Dokumentációt érti Ajánlatkérő.
Folyt.II.2.14 pontból:Mivel a hidak, illetve a kapcsolódó útszakaszok és csomópontok egymással szoros korrelációban vannak (azok egymásba kapcsolódnak, szerves egységet képeznek) - így az egyik feladatrész megtervezése hatással van a kapcsolódó, tervezendő létesítmények kialakítására.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/26 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák