Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/229
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.28.
Iktatószám:22718/2019
CPV Kód:34144510-6
Ajánlatkérő:STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:HU221
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:M-U-T Hungaria Kommunális Járműgyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:hulladékgazdálkodási közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45648432
Postai cím: Harkai Domb 0466/31
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Németh Eszter
Telefon: +36 99505790
E-mail: stkh@stkh.hu
Fax: +36 99505799
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.stkh.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.stkh.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: hulladékgazdálkodási közszolgáltató
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: STKH gyűjtő- és szállítójárművek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001136212019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34144510-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adás-vételi szerződés keretében az STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft. részére gyűjtő- és szállítójárművek beszerzése
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 111976000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: STKH gyűjtő- és szállítójárművek beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34144510-6
További tárgyak:34144511-3
34144512-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9400 Sopron, 0466/31. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adás-vételi szerződés keretében az STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft. részére N3 kategóriájú tehergépjárművek (gyűjtő-, és szállító járművek) beszerzése az alábbiak szerint:
tétel (fajta) sorszáma; tétel (fajta) megnevezése; mennyiség (db)
1. Kéttengelyes hulladékgyűjtő és szállító gépjármű települési hulladékok gyűjtésére és ürítésére, tolólapos hulladéktömörítő rendszerrel 1db;
2. Háromtengelyes hulladékgyűjtő és szállító gépjármű települési hulladékok gyűjtésére és ürítésére, tolólapos hulladéktömörítő rendszerrel 1db.
Ajánlatkérő új (azaz nem felújított, korábban üzembe nem helyezett) eszközöket kíván jelen eljárás keretében beszerezni. A beszerzés tárgyát képező gyűjtőjárművek tömörítő lapos felépítményes, hátulsó töltésű tehergépjárművek, melyeknek kommunális szilárd hulladék gyűjtésére alkalmasnak kell lennie.
Nyertes AT a járműveket forgalomba helyezve, rendszámmal és hatósági jelzésekkel ellátva, műszaki vizsgával, forgalomban való részvételre alkalmasan felszerelve, érvényes forgalmi engedéllyel - abban figyelmeztető jelzés használatára jogosító bejegyzéssel és „hulladékszállító jármű” megnevezéssel - köteles átadni AKnek.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a szerződésszerű teljesítés esetére megállapított valamennyi feladat ellenértékét, beleértve a szállítással és üzembe helyezéssel kapcsolatos költségeket, adókat, járulékokat, szakszerviz feladatokat (azok anyag-, és munkadíját is), azzal, hogy az ajánlati áron kívül értelmezendő: a járművek forgalomba helyezéséhez, engedélyezéséhez, forgalmi rendszámmal való ellátásához szükséges költségek - forgalmi engedély, rendszámtábla, törzskönyv díja -, illetve a biztosítás díja, melyek a vételáron túlmenően kerülnek megfizetésre Vevő (AK) által.
Nyertes AT feladatát képezi minden szállított típus tekintetében külön-külön, legalább 2 fő elméleti és gyakorlati, a beüzemelésre és használatra vonatkozó betanítás biztosítása, maximum 4 órás időtartamban. A betanítás helyszíne: tervezetten 9400 Sopron, 0466/31. hrsz. azzal, hogy amennyiben az eszközök (leszállított áru) rendelkezésre állási helye illetve a létszám azt indokolja, Eladó (nyertes AT-ként szerződő fél) és Vevő (AK-ként szerződő fél) egyeztetése szerinti más - az AK működési területe szerinti - helyszín.
Nyertes AT köteles szakszervizt biztosítani a jótállási időszak kezdetétől a jótállási időszak végéig. A jótállás körébe tartozó hibaelhárítás vonatkozásában nyertes AT a jótállási időszak alatt – amennyiben jogszabály szigorúbb feltételeket nem állapít meg - a hiba (meghibásodás) e-mailben történő írásos bejelentésétől számított 24 órán belül - azzal, hogy a 24 órán belüli időintervallum munkanapok figyelembe vételével értelmezendő - köteles a megfelelő személyi állománnyal a javítást a szakszervizben elkezdeni és annak befejezéséig folyamatosan munkát végezni. A jótállási időn belüli kötelező szervizek tekintetében, melyre vonatkozóan AK minimum 2 munkanappal előbb írásban köteles jelezni az igényét, nyertes AT biztosítani köteles, hogy az igénybejelentésben megadott kezdési időpontban, legkorábban a bejelentéstől számított 2 munkanapon belül a szervizelést megkezdi. A kötelező szakszervízt a jármű átvételétől számított (szervizelés megkezdésétől) 3 munkanapon belül el kell végezni.
A megkötésre kerülő szerződés a Ptk. 6:231 §-a szerinti adásvételi szerződés (Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvétele). Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során a mennyiségi eltérés lehetőségét nem biztosítja.
A szerződés tárgyát képező eszközökkel kapcsolatos műszaki elvárásokat és paramétereket, valamint a nyertes AT feladatait és a szerződéses feltételeket részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező dokumentáció, műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A gépjárművek üzemeltetése közbeni energetikai és környezeti hatások az alábbi alszempontok szerint  20
2 2.1. alszempont: A megajánlott 1-2. tétel szerinti gépjárművek fajlagos üzemanyag fogyasztása (energiafelhasználása) (g/kWh) 4
3 2.2. alszempont: A megajánlott 1-2. tétel szerinti gépjárművek fajlagos szén-dioxid kibocsátása (g/kWh) 4
4 2.3. alszempont: A megajánlott 1-2. tétel szerinti gépjárművek fajlagos nitrogén-oxid (NOx) kibocsátása - EURO VI norma elváráson felüli többlet megajánlás (g/kWh) 4
5 2.4. alszempont: A megajánlott 1-2. tétel szerinti gépjárművek fajlagos THC kibocsátása - EURO VI norma elváráson felüli többlet megajánlás (g/kWh) 4
6 2.5. alszempont: A megajánlott 1-2. tétel szerinti gépjárművek fajlagos részecske kibocsátása - EURO VI norma elváráson felüli többlet megajánlás (g/kWh) 4
7 3. Előteljesítés vállalása (min.: 0 nap, legkedvezőbb: 90 nap) (naptári nap) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 173 - 421672
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 41/2019 Rész száma: Elnevezés: STKH gyűjtő- és szállítójárművek beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: M-U-T Hungaria Kommunális Járműgyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54642467
Postai cím: Iparcentrum U. 3.
Város: Környe
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2851
Ország: Magyarország
E-mail: jambor.laszlo@m-u-t.hu
Telefon: +36 34573300
Internetcím(ek): (URL) www.m-u-t.hu
Fax: +36 34573310
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 110000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 111976000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. Ajánlattevő (egyben nyertes ajánlattevő) neve: M-U-T Hungaria Kommunális Járműgyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, címe: 2851 Környe Iparcentrum u. 3., adószáma: 10526093-2-11.
2. Az eljárás során környezetvédelmi szempontok figyelembe vételére került sor értékelési részszempontként, a műszaki leírás részeként és ennek is az eredményeként szerződéses feltételként. Az eljárás során szociális szempontok figyelembe vételére nem került sor.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § előírásai szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)