Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/232
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.12.03.
Iktatószám:22794/2019
CPV Kód:79341000-6
Ajánlatkérő:BFTK Budapesti Fesztivál-és Turisztikai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Magyarország
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.12.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BFTK Budapesti Fesztivál-és Turisztikai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59706331
Postai cím: Városház Utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Burg Péter
Telefon: +36 209816045
E-mail: burg.peter@upcmail.hu
Fax: +36 17002075
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001466692019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001466692019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: BTF 2020 média
Hivatkozási szám: EKR001466692019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79341000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés a BFTK Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. társszervezésében megrendezésre kerülő 2020. évi Budapesti Tavaszi Fesztivál média kampányaihoz kapcsolódó médiatervezési feladatok, valamint médiafoglalás, médiavásárlás nyomtatott, elektronikus és on-line médiában, valamint kültéri (outdoor) és jármű hirdetési felületeken feladatok ellátására.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó felelősségi körülmények nem teszik lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel által a közpénzek hatékonyabb elköltését.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: BTF 2020 média
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79341400-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés helye: Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási keretszerződés a BFTK Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. társszervezésében megrendezésre kerülő 2020. évi Budapesti Tavaszi Fesztivál média kampányaihoz kapcsolódó médiatervezési feladatok, valamint médiafoglalás, médiavásárlás nyomtatott, elektronikus és on-line médiában, valamint kültéri (outdoor) és jármű hirdetési felületeken feladatok ellátására a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint, nettó 25 millió forint keretösszeg kimerüléséig, legfeljebb 170 naptári napra. Tervezetten országos szintű médiakampány.
A konkrét feladatokat eseti megrendelések keretében rendeli meg Ajánlatkérő az ajánlattevőként szerződő féltől. Kreatív készítése nem feladata az ajánlattevőként szerződő félnek.
A Vállalkozási keretszerződés által érintett főbb rendezvények, várható időtartama, valamint az ezek keretében nyújtandó szolgáltatások várható köre:
Rendezvény
Budapesti Tavaszi Fesztivál
Pontos paraméter
- 17 napos rendezvény
- zárt- és szabadtéri helyszínek programjainak promótálása print, közterületi és jármű felületeken, valamint online és elektronikus médiában.
Kiemelt feladatok
- médiatervezés
- médiafoglalás,
- médiavásárlás
A 2020. évben megrendezni kívánt Budapesti Tavaszi Fesztivál időtartama: 17 nap
2020. április 3. - április 19.
FELADAT MEGHATÁROZÁS
Ajánlattevő feladata: az ajánlatkérő média kampány tevékenységének eredményes végrehajtása érdekében teljes körű médiatervezés, médiafoglalás és médiavásárlás. A gyártási feladat jelen szerződésnek nem tárgya.
Összegző tanulmány készítése körében, amennyiben ajánlattevő ajánlatában vállalja elkészítését, a vállalás ellenérték nélkül értelmezendő (lásd szerződéstervezet)
Rendeltetés: Ajánlatkérő azért kíván erre lehetőséget biztosítani, mert ezáltal lehetségessé válna számára, hogy a jelen keret-szerződés végrehajtása során felmerülő tapasztalatokat, kiegészíthesse és integrálhassa a másik szerződő fél oldalán felmerülő tapasztalatokkal és ismeretekkel. Ez a lehetőség hozzásegíthetné ajánlatkérőt a jövőbeli hasonló médiakampányai hatékonyságának növeléséhez.
Tartalmi elvárások:
- Az Ajánlatkérő által meghatározott célcsoport médiafogyasztási, médiahasználati szokásainak és az aktuális trendek elemzése, a jövőre vonatkozóan javaslatok megfogalmazása.
- A kampány utólagos elemzése mutatószámok segítségével, célcsoportelérés, leghatékonyabb csatornák (költség/elérés v konverzió).
- Javaslatok megfogalmazása újszerű hirdetési eszközök használatára
- Minimum 5 oldal (Times New Roman, 12 pontos betűméret, 1,5x sortáv) + ábrák, mellékletek
Ajánlattevő az összegző tanulmányt a szerződés hatálya alatt, de legkésőbb 2020.05.31. napjáig köteles elkészíteni és Ajánlatkérőnek elektronikus úton, szerkeszthető formában megküldeni.
Ajánlatkérő tájékoztató jelleggel közli a korábbi éveben a Budapesti Tavaszi Fesztiválhoz kapcsolódó médiamegrendelések volumenét:
4 rendelési csomag
1. csomag a teljes költés 92%-a (ennek 2/3-a közterületi média, 1/3-a online média)
2. csomag a teljes költés 2%-a (print média)
3. csomag a teljes költés 4%-a (kiegészítő hirdetések és rádió)
4. csomag a teljes költés 2%-a (kiegészítő hirdetések és rádió)
Az utolsó BTF kapcsán használt médiatípusonkénti megjelenések:
Közterület / 271
online / 22
print / 12
rádió / 4
tv / 10
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Összegező tanulmány készítésére tett vállalás („igen”/ „nem”) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Kedvezménnyel képzett pontszámok összesen / Súlyszám: 95
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 170
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A kedvezménnyel képzett pontszámok meghatározása a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kiadott „score-táblázat” alapján történik.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben fennállnak a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell (Kbt. 114. § (2) bekezdés), hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. Tv. 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges bemutatni. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosás és a terrrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. Tv. 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, akkor erre vonatkozóan szükséges nyilatkoznia.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A Kbt. 67.§ (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint adott esetben alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat űrlap formájában szükséges benyújtani.
Az ajánlatkérő a Kbt. 74.§ (1) bekezdés a) pontja szerint köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll.
Ajánlatkérőnek a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a fent meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64.§-ára.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: VI.3.12. pont folyt 1.:
az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi releváns dokumentum nyújtandó be egyszerű másolatban eredeti nyelven és magyar fordításban.
9. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, mely legalább az alábbiak szerint tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg aki a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak, illetve szerepelni kell benne, hogy a teljesítést milyen százalékos arányban osztják meg a felek egymás között, tartalmazza a vezető konzorciumi tag megjelölését, aki felel a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés végrehajtásáért, a kifizetéseket is beleértve. A megállapodásnak az ajánlat benyújtásának napján érvényesnek és hatályosnak kell lennie, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függhet felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől és harmadik személy, illetve hatóság jóváhagyásától. A közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők tételes megjelölését. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletében eljárhat.
10. Egyéb, az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentum, valamint a Kbt. előírásai szerint becsatolandó és a fentiekben nem részletezett dokumentum, amely az ajánlat teljességéhez, érvényességéhez szükséges, a vonatkozó előírások szerint.
11. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 44.§-ban foglaltakra. Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján az ajánlatának egy részét üzleti titoknak minősíti és ezáltal annak nyilvánosságra hozatalát megtiltja, úgy indokolást köteles csatolni ajánlatához, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. Ezzel kapcsolatban felhívjuk az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 44. § (2)-(4) bekezdésében foglaltakra! A gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza.
12. A benyújtandó dokumentumok - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújthatók, kivéve, ha az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban másképp rendelkezik. A Kbt. 41/A. § irányadó.
13. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, és felhívja a figyelmet a Kbt. 71.§ (3) és (8) bekezdésében foglalt, nem hiánypótolható tényezőkre.
14. Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 131. § (4) bekezdését, azaz, az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatkérő az ajánlatok bírálati szempont szerinti értékelése alapján a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köt szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelöli.
15. Az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok közötti eltérés esetében az ajánlati felhívásban foglaltak az irányadóak.
16. A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletek rendelkezései az irányadóak.
17. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 36.§-ában foglaltakra, miszerint:
a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen,
b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt,
c) más ajánlatot benyújtó ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [Kbt. 65. § (7) bekezdés].”
Ajánlatkérő ezúton hívja fel a figyelmet a Kbt. 138-139.§-ban foglaltakra.
18. A közbeszerzési dokumentumban található szerződéstervezet elfogadása az ajánlat érvényességi feltétele, annak csatolása az ajánlatban nem szükséges.
19. Az ajánlati felhívásban előírt valamennyi alkalmassági feltétel és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak).
20. Ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tesz meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, ott Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak szerint az azzal egyenértékű eszközök, berendezések, stb. megajánlását is elfogadja. Adott esetben az egyenértékűség igazolására Ajánlattevő csatolja ajánlatához a megajánlott eszköz, berendezés részletes funkcionális leírását, paramétereit, főbb jellemzőit tartalmazó, hitelt érdemlő dokumentumot, mely alapján Ajánlatkérő egyértelműen és kétséget kizáróan képes megállapítani az adott berendezés egyenértékűségét. Erre vonatkozó további információt a műszaki leírás tartalmaz. Amennyiben a műszaki leírás meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, abban az esetben Ajánlatkérő minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” terméket is ért.
21. Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (4) bekezdésére tekintettel előírja, hogy az ajánlattevők tájékozódjanak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi
folyt.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: VI.3.12. pont folyt 2.:
követelményekről, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. Az ajánlatkérő az eljárás során ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e ellent a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti követelményeknek.
22. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatban benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.
23. A közbeszerzési eljárás nyelve magyar. Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemű levelezés, írásbeli és szóbeli cselekmény magyar nyelven történik. A joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Ajánlatkérő a fentiekre tekintettel idegen vagy részben idegen nyelvű okiratokat, nyilatkozatokat nem fogad el. Abban az esetben, amennyiben a nyilatkozat vagy okirat egészben vagy részben nem magyar nyelven kiállított, az Ajánlattevő által készített vagy készíttetett fordítást kell csatolni közvetlenül a nyilatkozat vagy okirat után, melynek szöveghűségét cégszerű aláírással kell igazolni.
24. A teljes ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
25. Ajánlatkérő az alábbi érvénytelenségi okokat írja elő és alkalmazza az ajánlatok bírálata és értékelése során: Kbt. 73. (1) ,(2), (4) és (6) bekezdési is alkalmazásra kerülnek.
26. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén csatolja be a céginformációs szolgálathoz benyújtott változásbejegyzési kérelmét, és annak érkezéséről a céginformációs szolgálat által megküldött igazolást - Csatolandó az ajánlattevő, közös ajánlat esetén mindegyik ajánlattevő részéről
27. az eljárásban eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó Erdei Gábor, lajstromszáma:01061
28. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatban - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.
29. A teljesítéssel kapcsolatban előteljesítés biztosított. Ajánlatkérőként szerződő fél alkalmazza a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontját, mely jelen eljárásban azt jelenti, hogy az ajánlattevőként szerződő fél előteljesítése esetén a teljesítés időpontja az előteljesítés időpontja.
30. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
32. Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a felhívás megküldésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlatban szereplő, nem Magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot kell csatolni. Bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az alkalmasság megállapításához szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában szükséges az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni. Az ajánlati felhívás III.1.2) P1 pontjában előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmény (árbevétel) tekintetében az adott év utolsó napján, a felhívás III.1.3) M/1 pontjában foglalt műszaki alkalmassági követelmény (referencia) tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó.
33. Figyelemmel arra, hogy a szerződés teljesítésének nyelve magyar, amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítés során magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismeretével nem rendelkező szakembert vesz igénybe, a magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismeretének hiányából adódó minden következményt, beleértve a szaktolmács, illetve szakfordítás biztosítását, illetve mindezek költségét is, minden esetben Vállalkozó viseli. A szaktolmács, illetve szakfordítás teljes költsége Vállalkozót terheli.
34. Az ajánlattevőnek az ajánlatában műszaki-pénzügyi ajánlatot kell benyújtania, a közbeszerzési dokumentáció mellékletét képező részletes ártáblázatnak megfelelően.
Az ajánlattevőnek az ajánlatában műszaki-pénzügyi ajánlatot kell benyújtania, a közbeszerzési dokumentáció mellékletét képező részletes táblázatnak (ártáblázat_média_2020_BTF.xls) megfelelően. Valamennyi adatlap valamennyi nyitott (nem zárt) sárga cellája kitöltendő, kivéve, ha kiegészítő tájékoztatás során Ajánlatkérő ettől eltérően rendelkezik (akkor is, ha valamely ajánlattevő jelzi ezt a tényt), figyelemmel arra, ha a táblázatban szereplő csatornák/médiumok/felületek egyike időközben megszűnt, vagy átmenetileg szünetelteti a tevékenységét. Ebben az esetben a táblázat megfelelő cellájába kérjük „0”-át írni. Amennyiben valamely csatorna/médium/felület vonatkozásában igazolhatóan nem lehetséges hirdetési tevékenység, akkor a táblázat megfelelő sorában szintén „0” értéket kell szerepeltetni, abban az esetben is, ha kiegészítő tájékoztatásra külön nem kerül sor.
35. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattevőként szerződő féllel kötött szerződés módosul, külön módosítás nélkül a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontja szerint, amennyiben a kedvezmény mértéke kedvezőbb az ajánlatkérőként szerződő fél részére, akkor az válik az irányadóvá a szerződés V. pont 2. alpontjában meghatározottakhoz képest, figyelemmel arra, hogy ezt a jelen pontban ismertetett, módosulásra okot adó körülményt szerződés minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon, egyértelműen rögzítette Ajánlatkérő, mint a szerződés meghatározott tartalmi elemei későbbi változásának pontos feltételeit és tartalmát.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági alkalmassága igazolandó
P1)
Az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti (médiavásárlási szolgáltatások) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló cégszerű nyilatkozattal attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. [Kbt. 65. § (1) a) és 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) c)]
Amennyiben Ajánlattevő a P1) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a közbeszerzés tárgya szerinti árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, akkor, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése.)
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett.
Ajánlattevőnek az eljárásban a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatát kell benyújtania. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek.
Ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait és/vagy igazolásait az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.
A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdés alapján a P1) pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint jogosult más szervezet (személy) kapacitására támaszkodva is megfelelni az alkalmassági feltételeknek.
Amennyiben ajánlattevő a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdés szerint más gazdálkodó szervezet vagy személy kapacitására támaszkodik az alkalmasság igazolása során, úgy a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Egyebekben a fenti alkalmasság igazolása tekintetében ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdés, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés, c) pontjainak, valamint (3) bekezdésének figyelembevételével kell ajánlatát elkészítenie.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, ha:
P1) a közbeszerzés tárgya szerinti (médiavásárlási szolgáltatások) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen elérte a nettó 18.000.000,- Ft-ot.
A Kbt. 65. § (8) bekezdés szerint az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmassága igazolandó:
M1)
az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap legjelentősebb médiavásárlási szolgáltatásainak ismertetésével; az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett teljesítéseit veszi figyelembe.
[321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pont]
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja szerinti követelményt a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § alapján az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni.
Az igazolásban meg kell adni legalább
- a szolgáltatás tárgyát, az alkalmassági minimumfeltételek teljesítésének megállapíthatóságához szükséges részletezettséggel,
- mennyiséget,
- a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontot év, hónap, nap),
- a szerződést kötő másik fél nevét, címét és a kapcsolattartó személyt, annak elérhetőségeit, továbbá
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M2)
Kbt. 65. § (4) bek. és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. b) pontja alapján az ajánlat tartalmazza azoknak a szakembereknek megnevezését, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolni kell továbbá a szakemberek gyakorlatának alátámasztására a szakember által aláírt szakmai önéletrajzot valamint az ajánlati dokumentációban rendelkezésre bocsátott összesítő táblázatokat megfelelően kitöltve. A szakmai önéletrajz részletesen - dátumokkal (év/hó) - térjen ki a szakember szakmai tapasztalatára, és beazonosíthatóan - pl. kiemeléssel, lábjegyzettel, egyéb módon - jelölje a felhívásban előírt M2. alkalmassági feltétel egyes pontjaiban meghatározott releváns tapasztalatokat.
A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés
teljesítésében személyesen részt vesz.
M3)
A teljesítéshez rendelkezésre álló műszaki felszereltség leírásával azzal, hogy bármely szoftverrel (adatbázissal) egyenértékű szoftver (adatbázis) bemutatása esetén az ajánlathoz csatolni kell annak olyan részletességű leírását, amelyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) i)]
Az alkalmasság igazolására irányadók a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak.
Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatásra vonatkozó referencia igazolás, vagy nyilatkozat – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást, vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
[321/2015. Korm. rendelet 22. § (5)]
Ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt a szerződést kötő másik fél által adott igazolásait vagy nyilatkozatát az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.
A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
Az M1.) műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján az ajánlattevő egy vagy több alkalmassági követelménynek más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelmény(eke)t, melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitását rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek való megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 65. § (7) esetén az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt, valamint az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelését. A Kbt. 65. § (12) bek. alapján az okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
Ha az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására kíván támaszkodni, a Kbt. 65. § (7) bekezdésében, valamint a Kbt. 65.§ (9) bekezdésben meghatározott nyilatkozatokat csatolni kell ajánlatához.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
M1.) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától - visszafelé számított megelőző 36 hónapban szerződésszerűen teljesített, országos szintű médiakampányhoz kapcsolódó, print és on-line felületekre is egyaránt vonatkozó médiatervezési és médiavásárlási feladatok ellátását is tartalmazó referenciával.

M2) nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 2 fő szenior szakemberrel, akik minimum 3 éves ügyfélkapcsolati szakmai tapasztalattal rendelkeznek. (Az előírt szakmai tapasztalattal rendelkező szakembereket ajánlatkérő szeniornak tekinti.)
M3) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik a szerződés teljesítéséhez használni kívánt médiatípusokhoz (lásd ártáblázat_média_2020_BTF.xls) szükséges alábbi vagy az ezekkel egyenértékű iparági adatbázisok és ezen adatok feldolgozásához szükséges szoftverek közül legalább eggyel:
;
M.3.1 TNS Hoffmann + Mediameter: NOK adatbázis és ezen adatok feldolgozására szolgáló szoftver, vagy;
M.3.2 TNS Hoffmann + Mediameter: Rádió hallgatottsági adatbázis és ezen adatok feldolgozására szolgáló szoftver, vagy;
M.3.3 TNS: TGI adatbázis és ezen adatok feldolgozására szolgáló szoftver, vagy;
M.3.4 Kantar Media: AdexPlusXL vagy AdexSpotXL, vagy;
M.3.5 Digitális Közönségmérési Tanács: DKT- online közönségmérési adatbázis és gemiusExplorer szoftver.
Ajánlattevő a médiatervet ezen eszközök használatával köteles elkészíteni.

A releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely – az ajánlattevő saját kapacitásával együtt – biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A közbeszerzési dokumentumok mellékleteként csatolt szerződéstervezet szerint késedelmi kötbér és hibás teljesítési kötbér, valamint meghiúsulási kötbért alkalmaz ajánlatkérő. A kötbér alapját, mértékét és egyéb feltételek a szerződéstervezetben kerülnek kifejtésre.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési dokumentumokban található szerződéstervezetben foglaltak szerint, az eseti megrendelés, Ajánlatkérőként szerződő fél által igazolt teljesítését követően jogosult számla benyújtására. Ajánlatkérő az igazolt teljesítésről kiállított számlát a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott határidőn belül átutalással egyenlíti ki.
A listaárat az ajánlattétel napján hatályos és érvényes listaár alapján veszik figyelembe.
Fizetési ütemezés:
Az ajánlatkérő előleget nem fizet, előleg számlát nem fogad be.
A díjra vonatkozóan az igazolt teljesítést követően, eseti megrendelésenkénti bontásban, havonta nyújtható be számla.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: Forint (HUF).
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő projekttársaság létrehozását nem követeli meg és nem teszi lehetővé.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/12/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/12/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001466692019
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a és a Kbt. 68. §-a irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2020. 10 hó
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
  Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: 1. Kedvezménnyel képzett pontszámok összesen egyenes arányosítás 2. 2. Összegező tanulmány készítésére tett vállalás („igen”/ „nem”) abszolút értékelési módszer, pontozás
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (1) és 41. § (3) bekezdése alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő az e-Kr. szabályai szerint. Az ajánlat részletes formai követelményeit a dokumentáció tartalmazza. Az ajánlatot az e-Kr. szabályainak és a Kbt. 68. § figyelembe vételével, elektronikus úton kell benyújtani. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági szereplők számára ingyenesen biztosítja, amelyet az eljárás megindításakor az EKR rendszeren elektronikusan elérhetővé tesz (https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001466692019/reszletek).
2. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr. 11-12. §-ai és a Kbt. 40. § - 41/B. §-ai tartalmazzák. Ajánlatkérő valamennyi értesítést (így különösen: jegyzőkönyv, hiánypótlás, tájékoztatás, válasz, összegezés) az EKR-en keresztül küld meg ajánlattevők részére. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy kapcsolattartási adataikat szíveskedjenek úgy megadni, hogy ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, amennyiben a megküldött értesítések a címzett oldalán nem jutnak el a megfelelő kapcsolattartóhoz.
3. A Kbt. 56. § és a 114.§ (6) bek. szerint az ajánlati felhívásban, illetőleg a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban az ajánlattevő kiegészítő tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől az EKR rendszeren keresztül. Ajánlatkérő az EKR-en keresztül a Kbt. 114.§ (6) bek. alapján határidő lejárta előtt ésszerű időben köteles megadni a kiegészítő tájékoztatást.
4. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az Ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)–(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
5. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
-Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi (http://nekszt.hu).
-Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/ portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
6. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
7. Az ajánlathoz csatolni kell vagy elektronikusan hozzáférhetővé kell tenni (figyelemmel a Kbt. 41. §-ra és a 41/A.§-ra):
- felolvasólapot elektronikus űrlap formájában a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti tartalommal. A felolvasólap űrlapját az EKR tartalmazza,
- Ajánlattevő űrlapként nyilatkozzon a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti tartalommal,
- Ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát a Kbt. 114.§ (2) bekezdése szerint. Nemleges nyilatkozat csatolása is kötelező.
-- Amennyiben Ajánlattevő az előírt alkalmassági feltételeknek más szervezet kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni (és ezt az ajánlatában megfelelően jelezte), úgy csatolandó a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezettel kötött - erre vonatkozó - szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat legalább a Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerinti tartalommal.
- Benyújtandó az ajánlattevő, az ajánlatban nyilatkozatot tevő a Kbt. 65.§ (1) bekezdés b)-c) pont szerinti alkalmasság igazolásához kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) aláírási címpéldányának (vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintájának) egyszerű másolati példánya, akik aláírásukkal ellátták az ajánlatot (ajánlatban szereplő iratot).
Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, az általuk aláírt meghatalmazás másolati példányát is csatolni kell az ajánlathoz. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is. Egyéni vállalkozó és magánszemély ajánlattevő/alkalmasságot igazoló szervezet esetén Ajánlatkérő elfogadja a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt aláírási-mintát.
Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén az adott ország szerinti olyan dokumentum benyújtása szükséges eredeti nyelven és felelős magyar fordításban, amelyből megállapítható az aláíró cégjegyzésre való jogosultsága.
8. Ajánlatkérő az Ajánlattevők cégjegyzésének adatait a www.e-cegjegyzek.hu weboldalon ellenőrzi. Amennyiben az említett weboldalon az ajánlattevőnek, cégjegyzési adatai nem találhatóak meg, akkor a hatályos cégkivonato(ka)t eredetiben vagy egyszerű másolatban az ajánlathoz csatolni szükséges. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén kizárólag akkor kötelező cégkivonat benyújtása, amennyiben az nem ellenőrizhető (kérjük szíveskedjenek a megfelelő elektronikus elérhetőséget rögzíteni, amennyiben elérhető és a megfelelő magyar nyelvű fordítást csatolni), illetve nem érhető el a Kbt. 69.§ (11) bek. szerint.
Nem cég keretében folytatott tevékenységek esetében - a működési formának megfelelően - a nyilvántartó bíróság/költségvetési szerv/kamara, egyéni vállalkozók esetén a vállalkozói igazolvány másolata csatolandó (amennyiben az adatokat az ajánlatkérő magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartásból ingyenesen nem tudja ellenőrizni).
Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevők esetén a letelepedése szerinti ország hivatalos nyilvántartása szerinti
Folytatás a III.1.1 pontban
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/12/02 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges