Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/232
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.12.03.
Iktatószám:22806/2019
CPV Kód:34350000-5
Ajánlatkérő:Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Teljesítés helye:az Ajánlatkérő 1097 Budapest, Ecseri út 8-12. szám alatti telephelyén lévő 50-es számú központi alkatrész-raktár
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.12.31.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47638985
Postai cím: Alföldi Utca 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Deák Gábor
Telefon: +36 14596787
E-mail: deakg@fkf.hu
Fax: +36 14596846
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fkf.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001507272019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001507272019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: K1990 Gumiabroncs beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001507272019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34350000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
K1990 Gumiabroncs beszerzés
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: K1990 Gumiabroncs beszerzés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: az Ajánlatkérő 1097 Budapest, Ecseri út 8-12. szám alatti telephelyén lévő 50-es számú központi alkatrész-raktár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagéphez és személygépjárműhöz új gumiabroncs beszerzése és szállítása nettó fix 100.000.000,- Ft keretösszeg + nettó 30.000.000,-Ft opciós keretösszeg erejéig.
Várható teljes mennyiség az előző évek fogyási adatai alapján a szerződéses időszakban:
A gumiabroncsok várható összes mennyisége a szerződés időtartama alatt: 1.700 db, melyből a C3-as kategóriájú gumiabroncsok várható összes mennyisége a szerződés időtartama alatt: 1.150 db.
Ajánlatkérő tájékoztató jelleggel megadja, hogy a szerződés időtartam alatt, azaz három év (36 hónap) vonatkozásában várhatóan 52 szállítás fog történni, az egy napon leadott átlagos rendelt mennyiség várhatóan 35 db termék, az egy napon leadott maximális mennyiség a 250 db terméket nem fogja meghaladni.
Ajánlatkérő 24 hónap jótállást ír elő a nyertes ajánlattevő által leszállított termékekre, a jótállás kezdő időpontja az adott termék átadás-átvételének a napja.
A nyertes ajánlattevő által szállítandó áruk pontos leírását és a szállítás során ellátandó feladatokat a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező kiadásra kerülő 1/a. számú melléklet (árazatlan költségvetés) és a műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a nyertes ajánlattevő feladatát képezi - külön díjazás nélkül - az ajánlatkérőnél az elhasznált, selejtessé vált gumiabroncsok elszállítása. Ezen feladat részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Az 1/a. számú mellékletben meghatározott abroncs C1; C2; C3 kategóriákba sorolását Ajánlatkérő az alábbi jogszabályok alapján végezte el: Európai Parlament és a Tanács 661/2009/EK rendelete, 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet, ENSZ-EGB 30. számú előírása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.Nedves tapadási osztályba sorolás súlyozott, képzett értéke (1/a mellékletben jelölt termékek Nedves tapadási osztályba sorolása)  10
2 3.Üzemanyag hatékonysági osztályba sorolás, súlyozott, képzett értéke (1/a mellékletben jelölt termékek Üzemanyag hatékonysági osztályba sorolása)  30
3 4.A 3PMSF jelölés megléte (1/a mellékletben jelölt termékek 3PMSF jelölés megléte, azaz az „IGEN” megajánlások összesített darabszáma)  20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az Ajánlatkérő a jelen felhívás II.2.4) pontjában szereplő 100.000.000 Ft fix keretösszeg értékig vállal kötelezettséget a dokumentáció részét képező 1/a. sz. mellékletben szereplő termékek megrendelésére. A keretösszeg kimerülését követően további nettó 30.000.000 Ft opciós rész erejéig azonos díjazásokon, azonos szerződéses feltételek mellett élhet megrendeléssel a dokumentáció részét képező 1/a. sz. mellékletben szereplő termékek vonatkozásában a szerződés időtartama alatt. az Ajánlatkérő az opciós részt nem köteles igénybe venni és nem köteles teljes mértékben kimeríteni.
VI.3. pont folytatása:
27) Ha az Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben – azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az Ajánlatkérő számára e rendelet előírja.
28) Az Ajánlattevőnek a dokumentáció III.26.) pontja szerinti további dokumentumokat, nyilatkozatokat csatolnia kell az ajánlathoz.
29) A nyertes Ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjáig köteles az Ajánlatkérő részére bemutatni a jelen eljárás tárgyát képező HAK 16 0103 azonosító kódú gumihulladék-szállítására, szükség szerint gyűjtésére és/vagy kezelésére (hasznosításra/ártalmatlanításra) történő elszállítására feljogosító hatályos hulladékgazdálkodási engedély(eke)t, vagy olyan partnerrel (teljesítésbe bevont alvállalkozóval) kötött hatályos szerződéssel kell rendelkeznie, akinek rendelkezésére áll(nak) ilyen engedély(ek). Amennyiben az engedély/ek az ajánlat benyújtásakor még nem áll/nak rendelkezésre, úgy az Ajánlatkérő helyette elfogadja az Ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a szerződés megkötésének időpontjára a fenti engedély/eket rendelkezésre bocsátja. Az engedély/ek bemutatásának elmaradását az Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) alapján nyertes Ajánlattevő szerződéskötéstől való elállásának tekinti. Továbbá az ajánlatban kötelezettséget kell vállalnia az engedély/ek szerződés időtartamáig szóló meghosszabbítására.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az Ajánlatkérő a részajánlat tétel lehetőségét a tárgyi eljárás vonatkozásában nem biztosítja figyelemmel arra, hogy gazdaságossági, ésszerűségi és az ellátás biztonsága, valamint a komplex felelősségi szempontok indokolják azt, hogy egy szerződés keretében kerüljön megvalósításra a tárgyi beszerzési igény.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
Megkövetelt igazolási mód:
A Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm.rend. (továbbiakban: ”Kr.”) 1.§ (1) alapján az Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. II. Része szerinti jelen eljárásban az ajánlat benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) kitöltött példányának benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös Ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni.
Az Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) szerint jár el a bírálat során.
A Kbt. 69. § (4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (Ajánlattevőnek) a ”Kr.” 8.§ és 12- 16.§-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.
Ha az Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon azaz a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet képviseletében a formanyomtatványt az Ajánlattevő nyújtja be. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
A nem Magyarországon letelepedett Ajánlattevő esetében az Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.
Az Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az Ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró ok az eljárás során következik be.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján az Ajánlattevő folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is, amennyiben ilyen eljárás nincs folyamatban, az arról szóló nyilatkozatot.
A kizáró okok tekintetében tett nyilatkozatok tekintetében a „Kr.” 1. § (7) bek. az irányadó.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon Ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az Ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
A kizáró okok fenn nem állását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében szereplő gazdasági szereplők a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdésében és 31. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével igazolhatják.
A Kbt. 64. § alapján élhet az Ajánlattevő az öntisztázás jogintézményével.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015 (X.30.) Korm.rendelet (Kr) 1.§ (1) alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§ alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Az Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása során elfogadja a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz formanyomtatvány IV. részének alpha szakaszának kitöltését. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös Ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Ha az Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban, az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, azaz a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet képviseletében a formanyomtatványt az Ajánlattevő nyújtja be. Az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az Ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az Ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
P.1.
Az Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek a Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerinti bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására, vagy arra is támaszkodik.
Az Ajánlattevőnek a gazdasági és pénzügyi, alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65.§, 67.§ és 69.§-ában valamint a 321/2015. (X. 30. ) Korm. rendelet 19.§-ában foglaltak alapján kell eljárnia.
A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja értelmében az Ajánlattevő nyilatkozzon az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évére vonatkozóan a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 140. § (9) bekezdésére.
Amennyiben az ajánlattevő az előírt teljes árbevétellel azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 19. § (3) bekezdését kell alkalmazni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. Az Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó teljes– általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el a 90.000.000,-Ft-ot.
Közös ajánlattétel esetén a közös a Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek a P.1. pontban meghatározott minimumkövetelménynek.
A Kbt. 65. § (8) alapján az a szervezet, amelynek adatait az Ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az Ajánlatkérőt az Ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (12) bek. foglaltakra.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015 (X.30.) Korm.rendelet (Kr) 1.§ (1) alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§ alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Az Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása során elfogadja a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz formanyomtatvány IV. részének alpha szakaszának kitöltését. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös Ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Ha az Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban, az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, azaz a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet képviseletében a formanyomtatványt az Ajánlattevő nyújtja be. Az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az Ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az Ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
M.1. Az Ajánlattevőnek be kell mutatnia, a Kbt. 65. § (4) bek. és a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet (Kr) 21. § (1) bek. a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb befejezett, és a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített szállításait.
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
-a teljesítés kezdő és befejező ideje (év/hónap/nap),
- a szerződést kötő másik fél neve és székhelye,
- a szállítás tárgya és mennyisége (olyan tartalommal, amelyből egyértelműen megállapítható az alkalmassági minimum követelmény(ek) teljesülése)
-továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X. 30.) K.r. 21. § (1a) bek. alapján az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy három év teljesítéseinek igazolását írta elő, melynek értelmében az Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett (Az Ajánlatkérő a teljesítés ideje alatt a sikeres átadás-átvételt érti), de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Irányadó a 321/2015. (X. 30.) K.r. 22. § (1) bek. a)-b) pontjaiban foglaltak.
M.2. Az Ajánlattevőnek be kell nyújtania a Kbt. 65. § (4) bek. és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés c) pontja alapján gépjárműalkatrész gyártáshoz és/vagy kereskedelemhez és/vagy forgalmazáshoz vagy ezzel egyenértékű tárgykörben ISO 9001 minőségirányítási rendszerre vonatkozó tanúsítványát vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványát, vagy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24.§ (3) bekezdése szerint egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékát.
Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakra.
Irányadó a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bek. és Kbt. 69. § (4)-(6) bek. valamint a Kbt. 69. § (11) bek. rendelkezései is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Az Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, befejezett, alábbi referenciákkal:
Legalább 1250 db új gumiabroncs szállítására (értékesítésére) vonatkozó referenciával, amelynek legalább 860 db C3-as kategóriájú új gumiabroncs szállítását (értékesítését) is magában kell foglalnia.
A fenti referencia követelmény maximum 50 db szerződésből/referencia igazolásból teljesíthető. Az Ajánlatkérő előírja, hogy az Ajánlattevőnek a bemutatott szerződésekből/referencia igazolások közül legalább egy szerződésben, referencia igazolásban a szállított (értékesített) gumiabroncs mennyiségének el kell érnie a 160 db-ot.
Keretszerződésként vagy keretmegállapodásban történő szerződéskötés esetén az Ajánlatkérő a teljes keretszerződéses vagy a keretmegállapodás szerinti mennyiséget tekinti egy szerződésnek és nem az egyedi vagy közvetlen megrendeléseket, konzultációkat, verseny-újranyitásokat külön-külön. Azonban csak azon teljesítéseket fogadja el az Ajánlatkérő, amelyeket az adott keretszerződés/ vagy keretmegállapodás alapján az Ajánlattevő teljesített.
A C3 kategória alatt az Ajánlatkérő az alábbi jogszabályok szerinti gumiabroncsot érti: az Európai Parlament és a Tanács 661/2009/EK rendelete, 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet, ENSZ-EGB 30. számú előírása, ezzel egyenértékű gumiabroncsok szállítását elfogadja az Ajánlatkérő. Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása az Ajánlattevő feladata.
Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés (1a) albekezdés a) pontjában foglaltakra.
Amennyiben a referenciát az Ajánlattevő, alkalmasságot igazoló szervezet közös Ajánlattevőként teljesítette, úgy a saját teljesítését (teljesítési arányát) is mutassa be az Ajánlattevő, alkalmasságot igazoló szervezet ugyanis az Ajánlatkérő ezt a teljesítést fogja figyelembe venni. Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyet projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140.§ (9) bekezdés figyelembevételével kell igazolnia az alkalmassági feltételnek való megfelelést. Amennyiben az Ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban a jogelődjének referenciáival kívánja műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságát igazolni, csatolja ajánlatához az átalakulásra, jogutódlásának, valamint a tevékenység folytatásának igazolására vonatkozó okiratokat is.
A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimumkövetelmények!
M.2. Alkalmatlan az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik gépjárműalkatrész gyártáshoz és/vagy kereskedelemhez és/vagy forgalmazáshoz vagy ezzel egyenértékű tárgykörben ISO 9001 szerint kiépített és tanúsított minőségbiztosítási rendszert igazoló tanúsítvánnyal, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (3) bek. szerint egyenértékű minőségbiztosítási intézkedéseinek egyéb bizonyítékával.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, a Kbt. 65.§ (7) bekezdésében foglaltakra figyelemmel.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az M.1. pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek az M.2. pontban előírt alkalmassági követelménynek, elegendő, ha ezen követelményeknek a közös Ajánlattevők közül egy felel meg.
Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (12) bek. foglaltakra.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi és meghiúsulási kötbér: a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben foglaltak szerint.
Fizetési feltételek: az Ajánlatkérő előleget nem fizet. Szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF. Kifizetés során vonatkozó jogszabályok: Ptk. 6:130. § (1), Kbt. 135. § (1) és (5) -(6) bek. A fizetési feltételeket részeletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/12/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/12/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1)-(2), (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm.rend. 15. §-t alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1)Az Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt 1.000.000,-HUF ajánlati biztosíték nyújtásához köti. A Kbt. 54. § alapján az Ajánlattevő választása szerint teljesíthető banki átutalással, pénzügyi intézmény/biztosító által vállalt garancia/készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
Banki átutalás esetén az Ajánlatkérő Budapest Bank Zrt.-nél vezetett HUF: 10102093-05086900-05000005 (IBAN: HU11-10102093-05086900-05000005 SWIFT: BUDAHUHB) számú számlájára történő befizetéssel úgy, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig a biztosíték összege az Ajánlatkérő számláján jóváírásra kerüljön. A közlemény rovatban jelen eljárás számát, megnevezését (K1990 Gumiabroncs beszerzése) és az átutalás jogcímét (ajánlati biztosíték) fel kell tüntetni. A biztosíték befizetésére / átutalására vonatkozóan az Ajánlattevőnek a befizetést/átutalást igazoló dokumentumot az EKR-ben kell csatolnia.
Abban az esetben, ha az Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot pénzügyi intézmény/biztosító által vállalt garancia/készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel nyújtja, a garancia biztosításával való teljesítés esetén a garancia levelet, készfizető kezességvállalás esetén a kezességvállalásról szóló dokumentumot; biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvényt elektronikus okiratként kell EKR-be csatolnia, mely okiratnak meg kell felelnie a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. Az Ajánlatkérő a dokumentációban részletezte az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának és igazolásának módját.
2)Az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplő az, aki jelzést küld a jelen felhívás I.3. Kommunikáció pontban megadott elektronikus elérési úton.
3)Hiánypótlás: Kbt. 71.§ szerint az Ajánlatkérő alkalmazhatja a 71. § (6) szerinti korlátozást. Az eljárás eredményéről a tájékoztatás, szerződéskötés: Kbt. 79. §, 131. § szerint.
4)Közös ajánlat benyújtása: a Kbt. 35. §-ban és a dokumentációban előírtak szerint lehetséges.
5)Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő nyilatkozatát, mely vonatkozásában az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre.
6)Kiegészítő tájékoztatás kérése: Kbt. 56. § szerint.
7)Az ajánlathoz a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján Felolvasólapot (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap) kell csatolni.
8)A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatban be kell nyújtani az Ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, mely vonatkozásában az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre.
9)Az Ajánlattevőnek az ajánlatot a Kbt. 66.§ (1) bekezdés szerint a meghatározott tartalmi és formai követelményeknek és a Kbt. 47.§ (2) bekezdésnek megfelelően kell benyújtania, figyelemmel a 424/2017. Korm. rendelet és a Kbt. vonatkozó rendelkezéseire.
10)Az Ajánlattevőnek adott esetben az ajánlatban csatolnia kell a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozatot és okiratot. Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (12) bek-ben foglaltakra.
11)Az Ajánlatkérő az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a jelen felhívás III.1.2) P.1. és a III.1.3) M.1. és M.2. pontjaiban.
12)Az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani. A Kbt. 40. § (1) bekezdésben foglaltak alapján: „A közbeszerzési és koncessziós beszerzési eljárást a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, EKR igénybevételével kell lebonyolítani. A Kbt. 41. § (1) bekezdése szerinti elektronikus kommunikáció – ha e törvény vagy e törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály eltérően nem rendelkezik – az EKR-ben történik.”
Folytatás a VI.4.3.pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-nak megfelelően.
A VI.6.3. pont folytatása:
13) Az Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a cégadatokkal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban (a nyilatkozatot nemleges válasz esetében is be kell nyújtani) mely vonatkozásában az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (elektronikus kérelmének kinyomtatott változatát) és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (a kérelemről kiállított elektronikus tanúsítvány, igazolás kinyomtatott változatát). Az Ajánlattevőnek a nemleges nyilatkozatot is be kell az ajánlatban nyújtani.
14) Az Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
15) Az Ajánlattevőnek, adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek a dokumentációban meghatározott cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolnia.
16) Az Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában. A nyilatkozatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az Ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, és az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.
17) A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a hatályos Kbt. és végrehajtási rendeleti az irányadók. Az ajánlatnak tartalmaznia kell minden olyan nyilatkozatot, dokumentumot, amit a Kbt. és végrehajtási rendeleti kötelezően előírnak.
18) FAKSZ: dr. Deák Gábor 00873.
19) Az Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjában rögzítetteknek megfelelően a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont alapján értékeli. A legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10, ahol 1 a legrosszabb és a 10 a legjobb érték. Az Ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetében a dokumentációban meghatározott fordított arányosítás módszerét alkalmazza; a 2., 3. és a 4. értékelési részszempontok esetében a dokumentációban meghatározott egyenes arányosítás módszerét alkalmazza.
20) Az Ajánlattevő az ajánlatában köteles csatolni a közbeszerzési dokumentáció részét képező 1/a. számú mellékletet kitöltve és cégszerűen aláírva, valamint szerkeszthető (Excel) formátumban is. Ellentmondás esetén a cégszerűen aláírt 1/a. sz. melléklet az irányadó.
21) az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az AT-t terheli.
22) A felhívás IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama pontjával kapcsolatban az Ajánlatkérő előírja, hogy1 hónap alatt 30 naptári napot ért.
23) Az Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a nemzeti elbánásról!
24) Az eljárás nyelve kizárólag a magyar, így a közbeszerzési dokumentumokra vonatkozóan az Ajánlatkérő a kérdéseket írásban, magyar nyelven fogadja és írásban, magyar nyelven válaszolja meg.
25) Az Ajánlattevőnek az ajánlatot a Kbt. 66.§ (1) bekezdés szerint a meghatározott tartalmi és formai követelményeknek és a Kbt. 47.§ (2) bekezdésnek megfelelően kell benyújtani, figyelemmel a 424/2017. Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.
26) Az Ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik.
Folytatás a II.2.11. pontban
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák