Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/230
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.29.
Iktatószám:22818/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Verpelét Város Önkormányzata
Teljesítés helye:3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Hrsz.: 754;3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Hrsz.: 754
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Antók-Bau Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft;Antók-Bau Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Verpelét Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44051121
Postai cím: Kossuth Lajos Út 73.
Város: Verpelét
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3351
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Farkas Sándor
Telefon: +36 36559302
E-mail: farkassandor@verpelet.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.verpelet.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.verpelet.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Polgármesteri hivatal külső és belső felújítása
Hivatkozási szám: EKR001394432019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Verpeléti Közös Önkormányzati Hivatal (3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Hrsz.: 754) külső és belső felújítása.
1. rész: Polgármesteri hivatal külső felújítása
Tervezett főbb feladatok:
Tetőfelújítási munkák (lécezés bontása, lécezés, fóliázás, deszkázás, tetőfedés (cserép) 1050 m2)
Bádogozási munkák, kéményjavítás, vakolatjavítás, homlokzat (480 m2) és lábazat(60 m2) festése, lapostető csapadékvíz elleni szigetelése (15 m2)
2. rész: Polgármesteri hivatal belső felújítása
Tervezett főbb feladatok:
Burkolatok bontása összesen ~326 m2
Padlóburkolat felületelőkészítése ~277 m2
Padlóburkolat készítés: gres lap~183 m2, laminált padló~82 m2
Parketta csiszolás, lakkozás ~166 m2
Falfelület előkezelése, festés ~1772 m2
Belső elektromos hálózat korszerűsítése.
Belső nyílászárók cseréje: 8 db ajtó, külső nyílászárók cseréje: 2 db ajtó, 33 db ablak
A megvalósítandó feladatok nem építési engedélyköteles tevékenységek.
A teljes mennyiség és a műszaki leírás a Közbeszerzési dokumentumok V. kötetében kerül részletesen megadásra.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 46. §(3) alapján ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és e megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 49444977 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Polgármesteri hivatal külső felújítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45260000-7
45261300-7
45420000-7
45443000-4
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Hrsz.: 754
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Verpeléti Közös Önkormányzati Hivatal (3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Hrsz.: 754) külső felújítása.
Tervezett főbb feladatok:
Tetőfelújítási munkák (cserépfedés bontása (1050 m2), lécezés bontása, lécezés, fóliázás, deszkázás, cserép tetőfedés (1050 m2))
Bádogozási munkák.
Kéményjavítás, vakolatjavítás.
Homlokzat (480 m2) és lábazat(60 m2) festése.
Lapostető csapadékvíz elleni szigetelése (15 m2).
A megvalósítandó feladat nem építési engedélyköteles tevékenység.
A teljes mennyiség és a műszaki leírás a Közbeszerzési dokumentumok V. kötetében kerül részletesen megadásra.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 46. §(3) alapján ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és e megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. A szerződés teljesítésében résztvevő szakember az ajánlattételi felhívás megküldését megelőzően kivitelezési munkák helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalata (hónap) (0-60 hónap) 20
2 2. Teljeskörű többletjótállás időtartama az előírt minimum 36 hónapon felül (hónap) (0-24 hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 3. Nettó ajánlati ár (Forint) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az értékelés módszere:
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 0,000 pont, felső határa 10,000 pont.
Az értékelés módszere az 1. és 2. részszempont esetében a legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás közötti „arányosítás”.
A Miniszterelnökség által kiadott „Útmutató a Kbt.77.§(1) szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához” alapján.
Pvizsgált = (Avizsgált - Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb)x (Pmax – Pmin) + Pmin
ahol:
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegkedvezőbb: az AK által a Kbt. 77. § (1) alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja
Alegkedvezőtlenebb az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja
Avizsgált: a vizsgált ajánlati elem
A pontozás három tizedesjegyre kerekítve történik.
Ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont vonatkozásában felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy „A szerződés teljesítésében résztvevő szakember az ajánlattételi felhívás megküldését megelőzően kivitelezési munkák helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalata (hónap)” vonatkozásában 0 hónapos szakmai tapasztalat esetén a ponthatár alsó határával megegyező pontszámot ad, míg a 60 hónapos, illetve az annál még kedvezőbb (magasabb) szakmai tapasztalattal rendelkező szakember megajánlása esetén a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad az értékelés során.
Ajánlatkérő a 2. értékelési részszempont vonatkozásában felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a „Teljeskörű többletjótállás időtartama előírt minimum 36 hónapon felül (hónap)” vonatkozásában a 0 hónapos többletjótállási időtartam megajánlása esetén a ponthatár alsó határával megegyező pontszámot ad, és a 24 hónapos időtartam esetén, illetve az annál még kedvezőbb (magasabb) megajánlásokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad az értékelés során.
Az 1. és 2. rész. vonatkozásában ajánlatkérő kizárólag egész hónapban megadott megajánlást fogad el.
Az értékelés módszere a 3. részszempont esetében fordított arányosítás.
A Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 4.) 1. számú melléklet A. 1. aa) „Fordított arányosítás”.
Pvizsgált = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
ahol:
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
A pontozás három tizedesjegyre kerekítve történik.
Az értékelés alapját a 3. értékelési részszempont esetében ajánlati ár nettó összege képezi, melynek alapja a KD V. kötetének részeként kiadott árazatlan költségvetés változatlan formában, teljeskörűen beárazva.
A fenti módszer alapján értékelési részszempontonként kiszámított pontszámok a részszemponthoz tartozó súlyszámmal megszorzásra, majd az összes szempont tekintetében összeadásra kerülnek.
A legmagasabb összpontszámot elérő ajánlat minősül legjobb ár-érték arányú ajánlatnak.
Ha több ajánlatnak azonos a fentiek szerint kiszámított összpontszáma, az az ajánlat minősül a legkedvezőbbnek, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott értékelési szempontok közül a legmagasabb súlyszámú értékelési szempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott. Ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani, ha a legkedvezőbb ajánlat e módszerrel sem határozható meg.
A II.2.) pont kiegészítéseképpen: A szerződés teljesítési határideje a szerződés hatályba lépésétől számított 40 nap, de a támogatás felhasználásának - a projekt támogatói okiratában meghatározott - végső határidejével összhangban legkésőbb 2019. december 30.

II.2.1)
Elnevezés: Polgármesteri hivatal belső felújítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
További tárgyak:45420000-7
45430000-0
45442100-8
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Hrsz.: 754
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Verpeléti Közös Önkormányzati Hivatal (3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Hrsz.: 754) belső felújítása.
Tervezett főbb feladatok:
Burkolatok bontása összesen ~326 m2
Padlóburkolat felületelőkészítése ~277 m2
Padlóburkolat készítés: gres lap~183 m2, laminált padló~82 m2
Parketta csiszolás, lakkozás ~166 m2
Falfelület előkezelése, festés ~1772 m2
Belső elektromos hálózat korszerűsítése.
Belső nyílászárók cseréje - 8 db ajtó, külső nyílászárók cseréje – 2 db ajtó, 33 db ablak
A megvalósítandó feladat nemépítési engedélyköteles tevékenység.
A teljes mennyiség és a műszaki leírás a Közbeszerzési dokumentumok V. kötetében kerül részletesen megadásra.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 46. §(3) alapján ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és e megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. A szerződés teljesítésében résztvevő szakember az ajánlattételi felhívás megküldését megelőzően kivitelezési munkák helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalata (hónap) (0-60 hónap)  20
2 2. Teljeskörű többletjótállás időtartama az előírt minimum 36 hónapon felül (hónap) (0-24 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 3. Nettó ajánlati ár (Forint) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az értékelés módszere:
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 0,000 pont, felső határa 10,000 pont.
Az értékelés módszere az 1. és 2. részszempont esetében a legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás közötti „arányosítás”.
A Miniszterelnökség által kiadott „Útmutató a Kbt.77.§(1) szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához” alapján.
Pvizsgált = (Avizsgált - Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb)x (Pmax – Pmin) + Pmin
ahol:
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegkedvezőbb: az AK által a Kbt. 77. § (1) alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja
Alegkedvezőtlenebb az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja
Avizsgált: a vizsgált ajánlati elem
A pontozás három tizedesjegyre kerekítve történik.
Ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont vonatkozásában felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy „A szerződés teljesítésében résztvevő szakember az ajánlattételi felhívás megküldését megelőzően kivitelezési munkák helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalata (hónap)” vonatkozásában 0 hónapos szakmai tapasztalat esetén a ponthatár alsó határával megegyező pontszámot ad, míg a 60 hónapos, illetve az annál még kedvezőbb (magasabb) szakmai tapasztalattal rendelkező szakember megajánlása esetén a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad az értékelés során.
Ajánlatkérő a 2. értékelési részszempont vonatkozásában felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a „Teljeskörű többletjótállás időtartama előírt minimum 36 hónapon felül (hónap)” vonatkozásában a 0 hónapos többletjótállási időtartam megajánlása esetén a ponthatár alsó határával megegyező pontszámot ad, és a 24 hónapos időtartam esetén, illetve az annál még kedvezőbb (magasabb) megajánlásokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad az értékelés során.
Az 1. és 2. rész. vonatkozásában ajánlatkérő kizárólag egész hónapban megadott megajánlást fogad el.
Az értékelés módszere a 3. részszempont esetében fordított arányosítás.
A Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 4.) 1. számú melléklet A. 1. aa) „Fordított arányosítás”.
Pvizsgált = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
ahol:
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
A pontozás három tizedesjegyre kerekítve történik.
Az értékelés alapját a 3. értékelési részszempont esetében ajánlati ár nettó összege képezi, melynek alapja a KD V. kötetének részeként kiadott árazatlan költségvetés változatlan formában, teljeskörűen beárazva.
A fenti módszer alapján értékelési részszempontonként kiszámított pontszámok a részszemponthoz tartozó súlyszámmal megszorzásra, majd az összes szempont tekintetében összeadásra kerülnek.
A legmagasabb összpontszámot elérő ajánlat minősül legjobb ár-érték arányú ajánlatnak.
Ha több ajánlatnak azonos a fentiek szerint kiszámított összpontszáma, az az ajánlat minősül a legkedvezőbbnek, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott értékelési szempontok közül a legmagasabb súlyszámú értékelési szempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott. Ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani, ha a legkedvezőbb ajánlat e módszerrel sem határozható meg.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Polgármesteri hivatal külső felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Antók-Bau Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55319212
Postai cím: Koszorú Utca 5
Város: Eger
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
E-mail: antok5@t-online.hu
Telefon: +36 303702587
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11936426210
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 24588837
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: tetőfedés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Barokk Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91583846
Postai cím: Erdélyi U. 10.
Város: Besenyőtelek
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3373
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13638007210

Hivatalos név: Antók-Bau Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55319212
Postai cím: Koszorú Utca 5
Város: Eger
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11936426210

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Polgármesteri hivatal belső felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Antók-Bau Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55319212
Postai cím: Koszorú Utca 5
Város: Eger
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
E-mail: antok5@t-online.hu
Telefon: +36 303702587
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11936426210
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 24856140
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: villanyszerelés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Barokk Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91583846
Postai cím: Erdélyi U. 10.
Város: Besenyőtelek
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3373
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13638007210

Hivatalos név: Antók-Bau Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55319212
Postai cím: Koszorú Utca 5
Város: Eger
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11936426210

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/11/08 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/27 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges