Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/231
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.12.02.
Iktatószám:22823/2019
CPV Kód:71322000-1
Ajánlatkérő:Magyar Corvin-lánc Testület
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Mányi István Építész Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Corvin-lánc Testület
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54555123
Postai cím: Hermina Út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Geiger Anikó
Telefon: +36 301799065
E-mail: titkarsag@corvinlanc.hu
Fax: +36 13542768
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.corvinlanc.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.corvinlanc.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tervezési szolgáltatás
Hivatkozási szám: EKR000474362019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71322000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A nyertes ajánlattevő feladata a Róheim-villa műemléki helyreállításához generáltervezési szolgáltatás nyújtása, építési engedélyezési tervdokumentáció összeállítása, engedélyeztetési eljárás lefolytatása, kiviteli tervdokumentáció elkészítése.
Ennek keretében a Róheim-villa teljes rekonstrukciójának megtervezése, azaz az egész épületet érintő felújítási, restaurálási munka megtervezése a szakági tervezési munkákkal együtt.
Tervező köteles elvégezni a szükséges kiegészítő kutatásokat bármely érintett szakterület esetében (pl.: falkutatás; farestaurátori-, kőrestaurátori-, műemléki- és épület diagnosztikai kutatás).
A nyertes ajánlattevő feladatát képezi a kivitelezésre irányuló közbeszerzés során műszaki szakértői feladatok ellátása, továbbá a tervezői művezetési feladatok ellátása.
A részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 214500000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Tervezési szolgáltatás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1146 Budapest, Hermina út 45. Hrsz.: 29772/1 és 1146 Budapest, Pálma utca 4. Hrsz.: 29772/13
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A nyertes ajánlattevő feladata a Róheim-villa műemléki helyreállításához generáltervezési szolgáltatás nyújtása, építési engedélyezési tervdokumentáció összeállítása, engedélyeztetési eljárás lefolytatása, kiviteli tervdokumentáció elkészítése.
Ennek keretében a Róheim-villa teljes rekonstrukciójának megtervezése, azaz az egész épületet érintő felújítási, restaurálási munka megtervezése a szakági tervezési munkákkal együtt:
- építészeti, belsőépítészeti, tartószerkezeti tervezési, építménygépészeti tervezési, építményvillamossági tervezési, kert- és tájépítészeti tervezési, személyemelő tervezés, akusztikai tervezés,
Tervező köteles elvégezni a szükséges kiegészítő kutatásokat bármely érintett szakterület esetében (pl.: falkutatás; farestaurátori-, kőrestaurátori-, műemléki- és épület diagnosztikai kutatás).
A helyreállítás eredményeként bruttó 2.594,2 m2 alapterületű közhasználatú kulturális célú létesítmény fog megvalósulni.
A nyertes ajánlattevő feladatát képezi a kivitelezésre irányuló közbeszerzés során műszaki szakértői feladatok ellátása, továbbá a tervezői művezetési feladatok ellátása.
A részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Személyi állomány alkalmassági minimumkövetelményen felüli tapasztalata 40
2 2.1.M2.1.alk.min.köv. keretében bemutatott 1 fő szakember műemléki épület helyreállításának generáltervezés és tervezői művezetési területén szerzett szakmai tapasztalata (db) 5
3 2.2.M2.3. alk. min.köv. keretében bemutatott 1 fő szakember további műemléki épület helyreállításának belsőépítészeti tervezési feladatok ellátására vonatkozó szakmai tapasztalata (db) 5
4 2.3.M2.4. alk. min.köv. keretében bemutatott 1 fő szakember további műemléki épület helyreállításának tartósszerkezeti tervezési feladatok ellátására vonatkozó szakmai tapasztalata (db) 5
5 2.4.M2.5. alk. min.köv. keretében bemutatott 1 fő szakember további műemléki épület helyreállításának építménygépészeti tervezési feladatok ellátására vonatkozó szakmai tapasztalata (db) 5
6 2.5.M2.6. alk. min.köv. keretében bemutatott 1 fő szakember további műemléki épület helyreállításának építményvillamossági tervezési feladatok ellátására vonatkozó szakmai tapasztalata (db) 5
7 2.6.M2.7. alk. min.köv. keretében bemutatott 1 fő szakember további műemléki épület helyreállításának kert- és tájépítészeti tervezési feladatok ellátására vonatkozó szakmai tapasztalata (db) 5
8 2.7.M2.9. alk. min.köv. keretében bemutatott 1 fő felvonó tervező szakember további műemléki épület helyreállításának felvonó tervezői feladatok ellátására vonatkozó szakmai tapasztalata. (db) 5
9 2.8.M2.10. alk. min.köv. keretében bemutatott 1 fő szakember további műemléki épület helyreállításának akusztikai tervezési feladatok ellátására vonatkozó szakmai tapasztalata (db) 5
10 3. Személyi állomány szakmai elismerése (részletesen lásd: felhívás VI.4.3.) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 096 - 232386
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Tervezési szolgáltatás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mányi István Építész Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13067081
Postai cím: Határőr Út 13/b
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1122
Ország: Magyarország
E-mail: manyistudio@manyistudio.hu
Telefon: +36 12247100
Internetcím(ek): (URL) www.manyistudio.hu
Fax: +36 12247110
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 392794000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 214500000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Az alábbi tervezési feladatok: belsőépítészeti, tartószerkezeti, építménygépészeti, közműtervezés, építményvillamossági , felvonó, akusztikai, környezetvédelmi, restaurátori, munkabiztonsági és egészségvédelmi, konyhatechnológiai, gyengeáramú, biztonságtechnikai, forgalomtechnikai, tűzvédelmi,akadálymentesítési. Továbbá faanyagvédelmi szakértői feladatok.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők:
1. Mányi István Építész Stúdió Kft.
1122 Budapest, Határ út 13./b.
10879016-2-43
2. Global Terv Kft.
1134 Budapest, Kassák Lajos utca 69-71.
14541744-2-41
3. Középülettervező Zrt.
1023 Budapest, Lublói utca 2.
10569731-2-41
4. MG Építész Kft.
1125 Budapest, Szarvas Gábor út 42/a. al. 1.
13079909-2-43
5. Perfektum Építész Kft.
1036 Budapest, Perc utca 2.
26295464-2-41
6. TSPC Kft.
9011 Győr, Ezerjó út 10.
24084794-2-08
Nyertes ajánlattevő által bevont alvállalkozók:
Mányi István Építész Stúdió Kft. Alvállalkozói:
1. Szenes Design Stúdió Bt.
1026 Budapest, Virág árok 6/.b
28552455-2-41
belsőépítészeti tervezési feladatok
2. Du-Plan Kft.
8000 Székesfehérvár, Gyümölcs utca 4-6.
10661675-2-07
tartószerkezeti építési feladatok
3. SMG-SISU Kft.
1029 Budapest, Tárnok utca 3.
12680908-2-41
építménygépészeti és közműtervezési feladatok
4. Hungaroproject Kft.
1016 Budapest, Naphegy u. 38. 4. em. 2.
10699883-2-41
építményvillamossági tervezési feladatok
5. S73 Kft.
1113 Budapest, Bocskai út 44. III. em.
13709307-2-43
kert- és tájépítészeti tervezési feladatok
6. IXLIFT Kft.
1028 Budapest, Községház utca 13.
22993768-2-41
felvonó tervezési feladatok
7. Kotschy és Társai Kft.
2045 Törökbálint, Álmos vezér utca 4.
14531769-2-13
akusztikai tervezési és környezetvédelmi tervezési feladatok
8. Fix-Prompt Kft.
2161 Csomád, Táncsics Mihály u 30.
22924034-2-13
restaurátori tervezési feladatok
9. Tóth Ernő (magánszemély, szakértő)
1141 Budapest, Örs vezér útja 19.
8262752007
faanyagvédelmi szakértői feladatok
10. ZM Project Builder Bt.
1163 Budapest, Kerepesi út 190.
22213482-1-42
munkabiztonsági és egészségvédelmi tervezési feladatok
11. Design Studio Kft.
1204 Budapest, Szilágyság u. 57.
10778063-2-43
konyhatechnológiai tervezési feladatok
12. FannAbi Bt.
1221 Budapest, Kapisztrán János utca 5/B.
22119917-3-43
gyengeáramú tervezési feladatok, biztonságtechnikai feladatok
13. "KÖZLEKEDÉS" Kft.
1052 Budapest, Bécsi u. 5. V. 4-5.
10336706-2-41
út- és forgalomtechnikai tervezési feladatok
14. "Méhes" Kft.
1103 Budapest, Kada utca 23.
10452666-2-42
épületszerkezet tervezési feladatok
15. Takács-Tetra Kft.
1029 Budapest, Eskü utca 1-3.
12836673-2-41
tűzvédelmi tervezési (szakértői) feladatok
16. Kormányos Anna e.v.
1112 Budapest, Gulyás u. 9.
64253567-2-43
akadálymentesítési tervezési feladatok
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
***
II.2.5. pont folyt.:
A "3. Személyi állomány szakmai elismerése:" értékelési szempont alszempontjai: (karakterkorlát miatt itt kerültek feltüntetésre):
3.1.M2.1.alk.min.köv. keretében bemutatott szakember műemléki épület helyreállításához kapcsolódó állam vagy kormány vagy kormány tagja vagy szakmai kamara/testület által építészeti tervezői munkájáért adományozott tervezői szakmai elismerése(IGEN/NEM) Súlyszám: 5
3.2.M2.3.alk.min.köv. keretében bemutatott szakember műemléki épület helyreállításához kapcsolódó állam vagy kormány vagy kormány tagja vagy szakmai kamara/testület által belsőépítészeti tervezői munkájáért adományozott tervezői szakmai elismerése(IGEN/NEM) Súlyszám: 5
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/26 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)