Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/29
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.11.
Iktatószám:2283/2019
CPV Kód:60000000-8
Ajánlatkérő:Iparművészeti Múzeum
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Museum Complex Szállítmányozó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:múzeum, költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Iparművészeti Múzeum
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93605223
Postai cím: Üllői Út 33-37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Együd Tamás
Telefon: +36 66523200
E-mail: egyud.tamas@imm.hu
Fax: +36 66528850
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.imm.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: múzeum, költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szállítmányozási szerződés ingóságok szállítására
Hivatkozási szám: EKR001156922018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 60000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Rövid meghatározás: Szállítmányozási szerződés az Iparművészeti Múzeum (IMM) vagyonkezelésében, őrizetében lévő ingóságok bérleti helyre történő szállítására – előkészítésére, csomagolására, elszállítására és kicsomagolására – a nyertes ajánlattevő által a szállítmányozási feladathoz igazítottan elkészített, ajánlatkérővel egyeztetett, ütemezésnek és szállítási tervnek megfelelően, a II.2.14 pontban szereplő szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek alkalmazása mellett.
A közbeszerzés ismertetése:
Az IMM vagyonkezelésében, őrizetében lévő ingóságok – közte nagy számban kulturális értékkel bíró javak – bérleti helyre történő szállítmányozása: tárgyak szállításra történő előkészítése, csomagolása, 1106 Budapest, Jászberényi út 55. szám alatti ingatlanba szállítása, és ott kicsomagolása (Szállítmányozás1), a nyertes ajánlattevő által elkészített, ajánlatkérővel egyeztetett ütemezésnek és szállítási tervnek megfelelően.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 68073400 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Szállítmányozási szerződés ingóságok szállítására
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79920000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, 1091 Budapest, Üllői út 33-37.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Rövid meghatározás: Szállítmányozási szerződés az Iparművészeti Múzeum (IMM) vagyonkezelésében, őrizetében lévő ingóságok bérleti helyre történő szállítására – előkészítésére, csomagolására, elszállítására és kicsomagolására – a nyertes ajánlattevő által a szállítmányozási feladathoz igazítottan elkészített, ajánlatkérővel egyeztetett, ütemezésnek és szállítási tervnek megfelelően, a II.2.14 pontban szereplő szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek alkalmazása mellett.
A közbeszerzés ismertetése:
Az IMM vagyonkezelésében, őrizetében lévő ingóságok – közte nagy számban kulturális értékkel bíró javak – bérleti helyre történő szállítmányozása: tárgyak szállításra történő előkészítése, csomagolása, 1106 Budapest, Jászberényi út 55. szám alatti ingatlanba szállítása, és ott kicsomagolása (Szállítmányozás1), a nyertes ajánlattevő által elkészített, ajánlatkérővel egyeztetett ütemezésnek és szállítási tervnek megfelelően.
Feladat részét képezi a teljesítéshez szükséges technikai felszerelések, eszközök, berendezések, személyzet biztosítása, a teljesítés irányítása, és ehhez szükséges kulcsszemélyzet biztosítása.
Teljes volumen: 3864 csomagolási egység, amely irodabútorokból és az irodákban található berendezési tárgyakból, műszaki cikkekből és vagyontárgyakból tevődik össze.
A szállítmányozási feladat kizárólag zárt, raktérrel rendelkező tehergépjárművek bevonásával történhet.
Az elvárt, elfogadott csomagolási módok, melyek alapján a szállítandó csomagok, és ezek száma (3864 db) kalkulálásra került a műszaki leíráshoz mellékelt excel táblázatban találhatók.
A szerződés, jelen eljárás megindítására jogalapot biztosító Kbt. 98.§ (3) bekezdésben foglaltak okán, kizárólag egy meghatározott – a megelőző eljárásban nyertes – gazdasági szereplővel köthető meg, aki jelen eljárás eredményessége esetén e kiírás szerinti – új, a megelőző eljárásban elnyert megrendelést meghaladó, de azzal azonos feltételek mellett, azzal összehangoltan teljesítendő – szállítási feladatra nyer megrendelést. (Kbt. 61.§ (4) bekezdés)
Tervezett ütemezés:
1. szerződéskötést követő 3 napon belül: ütemezés szerinti első szállítást meg kell kezdeni.
Szállítás alatt a Felek az első tehergépkocsi felrakott állapotban történő, bérleti helyre történő megindítását értik.
2. befejezés határideje: 2019. március 31.
Befejezés alatt az utolsóként érkező csomagok bérleti helyen történő kicsomagolását értik.
A teljesítendő feladatot, a teljesítés feltételeit, elvárt módját a jelen felhívással egyidejűleg megküldésre kerülő közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő jelen hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást a Kbt.98.§(3) bekezdés alapján folytatta le. Előzmény közbeszerzési eljárás: TED 2017/S 147-304608 számon 2017.08.03-n közzétett felhívással indított meghívásos eljárás, melynek VI.4.3/20. pontja tartalmazta a vonatkozó hivatkozást.
Ár: „Szállítmányozás1” vállalkozói díja (nettó Ft)

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Szállítmányozási szerződés ingóságok szállítására
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Museum Complex Szállítmányozó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21073153
Postai cím: Kozma Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1108
Ország: Magyarország
E-mail: info@museumcomplex.hu
Telefon: +36 207796666
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 68073400
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 68073400
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § meghatározott adatai:
Ajánlattevő Complex Szállítmányozó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatevő címe: 1108 Budapest Kozma utca 2.
Ajánlattevő adószáma: 22657002-2-42
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
x 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
x A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
98. § (3) bekezdés szerinti eljárás került lefolytatásra. A korábbi (vonatkozó) eljárást ajánlatkérő az Európai Uniós Hivatalos Lapjában (TED) 2017. augusztus 03-án 2017/S 147-304608 iktatási számon közzétett hirdetménnyel indította meg, amelyet az Európai Uniós Hivatalos Lapjában (TED) 2017. szeptember 13-án 2017/S 175-359128 iktatási számon közzétett hirdetménnyel módosított.Az ajánlatkérő a fentiek szerint közzétett eljárást megindító felhívásban jelezte, hogy bizonyos körülmények fennállása esetén, hasonló tárgyban, a meghívásos eljárás nyertesének részvételével, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást kezdeményezhet.