Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/231
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2019.12.02.
Iktatószám:22844/2019
CPV Kód:71351000-3
Ajánlatkérő:Atommagkutató Intézet
Teljesítés helye:a nyertes ajánlattevő székhelye, telephelye, illetve a Pocsaji láp területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Fácies Kulturális Szolgáltató Betéti Társaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:tudományos kutatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Atommagkutató Intézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64944126
Postai cím: Bem Tér 18/C.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Palcsu László
Telefon: +36 52509200
E-mail: palcsu.laszlo@atomki.mta.hu
Fax: +36 52416181
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.atomki.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: tudományos kutatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Quartergeológiai és paleobotanikai vizsgálatok
Hivatkozási szám: EKR001246072019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71351000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A „Conservation and protection of ecosystems endangered by lack of thermal and freshwater in crossborder area” („Termálvíz és az édesvíz hiánya által veszélyeztetett, határokon átnyúló ökoszisztémák megóvása és védelme”) tárgyú projekt [ROHU29] keretében a Pocsaji láp quartergeológiai és paleobotanikai jellemzése, melynek keretében a nyertes ajánlattevőnek különösen az alábbi feladatokat kell elvégeznie:
Quartergeológia feladatok tekintetében
- A pocsaji láp geomorfológiai térképének elkészítése 1:5000 méretarányban.
- A pocsaji láp és környezetének földtani térképének elkészítése 1:5000 méterarányban.
- A láp földtani és geomorfológiai térkép kombinációja alapján a láp környezetében lévő földtani képződmények kiterjedésének és az egyes föltani térképezési munka során lehatárolt földtani képződmények hidrogeológiai jellemzése.
- Az egyes képződmények geomorfológiai adottságai és földtani adottságai, képződményei alapján a képződmények földtani eredetnek lehatárolása, valamint a genetikai földtani fejlődés rekonstruálása a földtani és geomorfológiai térképek elemzése nyomán.
- A Tövises mederben kifejlődött lápi rendszer tőzeges képződményének felszíni kiterjedésének lehatárolása.
- A kialakult lápi és mocsári növénytársulások térbeli lehatárolása, valamint a tőzeg felhalmozódási mélysége és az egyes tőzegtípusok térbeli és időbeli kifejlődésének megrajzolása a földtani keresztszelvény és a földtani térkép adatainak alapján.
- A lápi terület hidroszerieszének megrajzolása.
- Azon lápi környezetek, mindenekelőtt a védett és tervezett természetvédelmi célú beavatkozás nyomán kiterjesztésre javasolt tőzegképző lápi növényzet rekonstruálása, amelyek a terület legjelentősebb botanikai és természetvédelmi értékeit alkotják.
- A láp medrének és a magaspart viszonyának quartergeológiai szempontból való leírása.
- A magaspart tövében lévő források földtani helyzetének, hidrogeológiai rendszerének, és ezek quartergeológiai tulajdonságainak jellemzése, a magaspart tövében lévő források láp vízellátásában meglévő szerepének tisztázása.
- A láp vízellátási rendszerének, az Érvíz völgyében áramló talajvíz rendszer magasságának, minőségének és ritmusának jellemzése.
- A földtani alapú, a láp medrére vonatkozó víztárolási hidrogeológiai modell felépítése.
- A természetvédelmi beruházási és intézkedési javaslatok elkészítése, a vízvisszatartás lehetőségeire és a terület revitalizációjára tett elképzelésekre vonatkozó javaslatok elkészítése.
- A vizsgálati eredményeket ismertető tanulmány összeállítása.
A paleobotanikai feladatok tekintetében
- A láp medrének keresztszelvénye nyomán a paleoökológiai munkára legmegfelelőbb mederrész kiválasztása, valamint zavartalan magfúrás kialakítása.
- A fúrásmagok kiemelését követően a rétegek Troels-Smith kategóriákkal való jellemzése.
- A makroszkóposan elkülöníthető rétegek 2 cm-es részmintákra bontása a finomrétegtani szabályoknak megfelelően. A részminták szervesanyagban dús részeinek kormeghatározása radiokarbon módszerrel. A korprofil alapján ülepedési ráta számolása.
- A részminták Dean-féle szervesanyag, karbonát és szervetlen anyag tartalmának meghatározása, valamint szemcseösszetétel vizsgálata.
- A szemcseösszetétel, a geokémiai, a szervesanyag, a karbonát és a szervetlen anyag adatok alapján a láp üledékes környezetének fejlődésének, valamint az üledékes rétegek, az üledékes és geokémiai fáciesek meghatározása és jellemzése.
- A láp fejlődéstörténetének litológiai szempontból legkedvezőbb, visszaállítható szakaszának lehatárolása.
- A kivett minták archeobotanikai, malakológiai és pollenanalitikai vizsgálata.
- A részmintákból előkerülő növényi maradványok alapján a lokális növényzeti asszociációk, a láp medrében található hidroszeriesz mentén kialakult növényzeti közösségek változásainak jellemzése.
- A pollen és a makrobotanikai anyag összehasonlítása nyomán a láp növényzetének változásának, a láp medrét alkotó víztest botanikai átalakulásának jellemzése, a láp növényzeti fejlődésének legoptimálisabb szakaszának rekonstruálása.
- Javaslattétel a pocsaji láp természetvédelmi beavatkozására, revitalizációra, valamint a természetes fejlődésének helyreállítására a láp medrében lévő tőzegképző optimális üledékes és növényzeti környezet, valamint az optimális vízborítás teljes rekonstrukciója alapján.
- A vizsgálati eredményeket ismertető tanulmány összeállítása.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 80750 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Quartergeológiai és paleobotanikai vizsgálatok
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71351100-4
További tárgyak:71351730-9
71351910-5
71351912-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: a nyertes ajánlattevő székhelye, telephelye, illetve a Pocsaji láp területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A „Conservation and protection of ecosystems endangered by lack of thermal and freshwater in crossborder area” („Termálvíz és az édesvíz hiánya által veszélyeztetett, határokon átnyúló ökoszisztémák megóvása és védelme”) tárgyú projekt [ROHU29] keretében a Pocsaji láp quartergeológiai és paleobotanikai jellemzése, melynek keretében a nyertes ajánlattevőnek különösen az alábbi feladatokat kell elvégeznie:
Quartergeológia feladatok tekintetében
- A pocsaji láp geomorfológiai térképének elkészítése 1:5000 méretarányban.
- A pocsaji láp és környezetének földtani térképének elkészítése 1:5000 méterarányban.
- A láp földtani és geomorfológiai térkép kombinációja alapján a láp környezetében lévő földtani képződmények kiterjedésének és az egyes földtani térképezési munka során lehatárolt földtani képződmények hidrogeológiai jellemzése.
- Az egyes képződmények geomorfológiai adottságai és földtani adottságai, képződményei alapján a képződmények földtani eredetnek lehatárolása, valamint a genetikai földtani fejlődés rekonstruálása a földtani és geomorfológiai térképek elemzése nyomán.
- A Tövises mederben kifejlődött lápi rendszer tőzeges képződményének felszíni kiterjedésének lehatárolása.
- A kialakult lápi és mocsári növénytársulások térbeli lehatárolása, valamint a tőzeg felhalmozódási mélysége és az egyes tőzegtípusok térbeli és időbeli kifejlődésének megrajzolása a földtani keresztszelvény és a földtani térkép adatainak alapján.
- A lápi terület hidroszerieszének megrajzolása.
- Azon lápi környezetek, mindenekelőtt a védett és tervezett természetvédelmi célú beavatkozás nyomán kiterjesztésre javasolt tőzegképző lápi növényzet rekonstruálása, amelyek a terület legjelentősebb botanikai és természetvédelmi értékeit alkotják.
- A láp medrének és a magaspart viszonyának quartergeológiai szempontból való leírása.
- A magaspart tövében lévő források földtani helyzetének, hidrogeológiai rendszerének, és ezek quartergeológiai tulajdonságainak jellemzése, a magaspart tövében lévő források láp vízellátásában meglévő szerepének tisztázása.
- A láp vízellátási rendszerének, az Érvíz völgyében áramló talajvíz rendszer magasságának, minőségének és ritmusának jellemzése.
- A földtani alapú, a láp medrére vonatkozó víztárolási hidrogeológiai modell felépítése.
- A természetvédelmi beruházási és intézkedési javaslatok elkészítése, a vízvisszatartás lehetőségeire és a terület revitalizációjára tett elképzelésekre vonatkozó javaslatok elkészítése.
- A vizsgálati eredményeket ismertető tanulmány összeállítása.
A paleobotanikai feladatok tekintetében
- A láp medrének keresztszelvénye nyomán a paleoökológiai munkára legmegfelelőbb mederrész kiválasztása, valamint zavartalan magfúrás kialakítása.
- A fúrásmagok kiemelését követően a rétegek Troels-Smith kategóriákkal való jellemzése.
- A makroszkóposan elkülöníthető rétegek 2 cm-es részmintákra bontása a finomrétegtani szabályoknak megfelelően. A részminták szervesanyagban dús részeinek kormeghatározása radiokarbon módszerrel. A korprofil alapján ülepedési ráta számolása.
- A részminták Dean-féle szervesanyag, karbonát és szervetlen anyag tartalmának meghatározása, valamint szemcseösszetétel vizsgálata.
- A szemcseösszetétel, a geokémiai, a szervesanyag, a karbonát és a szervetlen anyag adatok alapján a láp üledékes környezetének fejlődésének, valamint az üledékes rétegek, az üledékes és geokémiai fáciesek meghatározása és jellemzése.
- A láp fejlődéstörténetének litológiai szempontból legkedvezőbb, visszaállítható szakaszának lehatárolása.
- A kivett minták archeobotanikai, malakológiai és pollenanalitikai vizsgálata.
- A részmintákból előkerülő növényi maradványok alapján a lokális növényzeti asszociációk, a láp medrében található hidroszeriesz mentén kialakult növényzeti közösségek változásainak jellemzése.
- A pollen és a makrobotanikai anyag összehasonlítása nyomán a láp növényzetének változásának, a láp medrét alkotó víztest botanikai átalakulásának jellemzése, a láp növényzeti fejlődésének legoptimálisabb szakaszának rekonstruálása.
- Javaslattétel a pocsaji láp természetvédelmi beavatkozására, revitalizációra, valamint a természetes fejlődésének helyreállítására a láp medrében lévő tőzegképző optimális üledékes és növényzeti környezet, valamint az optimális vízborítás teljes rekonstrukciója alapján.
- A vizsgálati eredményeket ismertető tanulmány összeállítása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek (max. 3 fő) szakmai tapasztalata körében a tudományos publikációk száma quartergeológiai és/vagy paleobotanikai témakörben (0-10 db) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó, EUR) Súlyszám - 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: ROHU29
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
20372 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Quartergeológiai és paleobotanikai vizsgálatok
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Fácies Kulturális Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96175152
Postai cím: Rigó Utca 13
Város: Sándorfalva
NUTS-kód: HU33
Postai irányítószám: 6762
Ország: Magyarország
E-mail: facies1997@gmail.com
Telefon: +36 205979769
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22890122206
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 80750
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 80750
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Fácies Kulturális Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96175152
Postai cím: Rigó Utca 13
Város: Sándorfalva
NUTS-kód: HU33
Postai irányítószám: 6762
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22890122206

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges