Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/229
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.28.
Iktatószám:22885/2019
CPV Kód:77313000-7
Ajánlatkérő:Országgyűlés Hivatala
Teljesítés helye:1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1054 Budapest, Vértanúk tere
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Törvényhozó szerv hivatala
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Államhatalmi szervek tevékenysége
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országgyűlés Hivatala
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88253093
Postai cím: Kossuth Lajos Tér 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Bodgál Ágnes
Telefon: +36 14416498
E-mail: kozbeszerzes@parlament.hu
Fax: +36 14416497
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.parlament.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.parlament.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Törvényhozó szerv hivatala
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Államhatalmi szervek tevékenysége
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kertészeti és parkfenntartási szolgáltatások (741)
Hivatkozási szám: EKR001238262019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77313000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
I. A közbeszerzés tárgya: Budapest V. Kossuth Lajos téren és Vértanúk terén kertészeti, parkfenntartási szolgáltatások teljesítése, az
öntöző rendszer üzemeltetése és karbantartása a következők szerint: 1. Gyepkarbantartás 1.1 A gyepfelületek rendszeres kaszálása.
1.2 A kaszálék összegyűjtése és elszállítása a kaszálás napján. 1.3 A gyepfelületek évente egyszeri /tavaszi/ gépi levegőztetése, illetve
szükség szerinti hengerezése, valamint a rendszeres gyomirtás. 1.4 A terület takarítása, lomb és szemétgyűjtéssel és annak
elszállításával. 1.5 A gyepfelület 2 alkalommal (tavasszal és ősszel) történő tápanyag utánpótlása. 1.6 A gyepfelületre lehulló levelek
folyamatos szedése. 2. Cserje felületek kezelése 2.1 Tavaszi fenntartó és ifjító metszés, folyamatos karbantartás. 2.2 A sövény és
cserjeágyak talaját a vegetációs időben folyamatosan lazítani szükséges és gyommentesen kell tartani. Növényvédelem szükség szerint
. A sövényekben fellelhető idegen növény egyedek folyamatos eltávolítása. 3. Díszfák gondozása 3.1 A fák alakító metszése. Idős, koros
fák ritkító, ill. ifjító metszése. 3.2 A sarjak rendszeres eltávolítása. 3.3 A kezelt területeken elhelyezkedő járdák, közlekedő utak
űrszelvényébe lógó ágak, a sérült, száraz, növényi részek eltávolítása. 3.4 Viharok utáni azonnali takarítás, ágak, levél elszállítása. 3.5
Örökzöldek hó nyomás elleni védelme, tápanyag utánpótlása komplex műtrágyával. 3.6 A Vállalkozó területén kívül eső területeken (
burkolt felületek), de a Vállalkozó által kezelt területről bizonyíthatóan származó lombtömeg összeszedése a lombhullási időszakban a
Vállalkozó feladata. 4. Viharkárok kezelése 4.1 Viharkár esetén a keletkező károkat a vihar elmúltát követő 3 órán belül fel kell mérni,
azokat rögzíteni, a kárelhárítást meg kell kezdeni. 4.2 A viharkárral sújtott területeken minden hulladék, valamint a lehullott ágak
összegyűjtése és elszállítása kötelező. 4.3 Fa kidőlés és 10 cm tőátmérőnél vastagabb ágak leszakadása vis maior eseménynek számít,
ezt követően a kárfelmérést el kell végezni, aminek alapján a Vállalkozónak árajánlatot kell benyújtania a Megrendelőhöz. Ennek
elfogadása, a Megrendelő által történő megrendelő kitöltése, mely feltétele az ilyen jellegű munkálatok megkezdésének. Megrendelés
hiányában, illetve a vállalkozó által benyújtott ajánlat visszautasítása esetén a Megrendelő intézkedik a szükséges munkák
elvégzéséről. 5. Hulladékkezelés és szállítás A Vállalkozó köteles az általa kezelt területen képződő hulladékot rendszeresen gyűjteni,
és azt hatósági engedéllyel (hulladékkezelési engedély) rendelkező vállalkozásnak elszállításra és ártalmatlanításra átadni. Ennek
összes költségét a Vállalkozó viseli. 6. Növényvédelem Gondoskodni kell a területen lévő növényzet növényvédelméről. A koros fák
esetében a Vállalkozónak haladéktalan bejelentési kötelezettsége van a Megrendelő felé, amennyiben növény egészségügyi problémát
észlel. 7. Bejelentési kötelezettség Amennyiben a Vállalkozó a területen bármilyen rendellenességet, hibát észlel a munkaterületen,
haladéktalanul jelenti a kapcsolattartónak és a szükséges intézkedésekre javaslatot tesz a Megrendelő részére. 8. Automata
öntözőrendszer-karbantartása: 8.1. Öntözőrendszer tavaszi üzembe helyezése (március vége), 8.2. Szűrők tisztítása, az öntöző
automata ellenőrzése és programozása, az öntözőrendszer teljes átvizsgálása, szórófej beállítása, csepegtető cső ellenőrzése, kisebb,
anyagmentes javítások és az esőérzékelő ellenőrzése, 8.3. Őszi öntöző víztelenítése (november eleje), 8.4. Rendszer ellenőrzése,
vezérlő tesztelése, locsolórendszer, csapok lezárása, víztelenítése, főelzáró ürítése. II. A közbeszerzés mennyisége: 2.1. 1055 Budapest
, Kossuth Lajos tér: • 11.794 m2 gyepfelület; • 822 m2 virágágyás (cserje, egynyári, évelő és hagymás növények) • 91.079 db cserje,
évelő növény; • 133 db fa; • 20.628 m2 automata öntözőrendszer (esőztető, szórófej altalaji és csepegtető) 2.2. 1054 Budapest,
Vértanúk tere: • 1400 db cserje, • 34 db fa, • 570 m2 zöldfelület, automata csepegtető öntözőrendszer.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Kertészeti és parkfenntartási szolgáltatások (741)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112710-5
További tárgyak:77310000-6
77313000-7
77340000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1054 Budapest, Vértanúk tere
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1.) 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér:
• 11.794 m2 gyepfelület; • 822 m2 virágágyás (cserje, egynyári, évelő és hagymás növények)
• 91.079 db cserje, évelő növény;
• 133 db fa;
• 20.628 m2 automata öntözőrendszer (esőztető, szórófej altalaji és csepegtető)
2.) 1054 Budapest, Vértanúk tere:
• 1400 db cserje,
• 34 db fa,
• 570 m2 zöldfelület, automata csepegtető öntözőrendszer.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Mindösszesen ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Kertészeti és parkfenntartási szolgáltatások (741)
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A rendelkezésre álló anyagi fedezet összege (41.000.000,- Ft+ÁFA) nem elegendő a Pannon Park Forest Parkfenntartó és Parképítő Kft.-vel (egyetlen ajánlattevő) történő szerződés megkötéséhez, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő végleges ajánlatában a mindösszesen ajánlati ár (nettó 42 435 266,- Ft) meghaladja a rendelkezésre álló fedezet összegét, így Kbt. 70. § (1) bekezdés szerint az eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Pannon Park Forest Parkfenntartó és Parképítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49937585
Postai cím: Anna Utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1221
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11630979243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/10/02 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlattevő neve: Pannon Park Forest Parkfenntartó és Parképítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő székhelye: 1221 Budapest Anna Utca 9-11.
Ajánlattevő adószáma: 11630979-2-43
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/25 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges