Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/229
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.28.
Iktatószám:22900/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Nemesvita község Önkormányzata
Teljesítés helye:8311 NEMESVITA, 557/1 HRSZ. 8311 NEMESVITA, 233 HRSZ. 8311 NEMESVITA, 257 HRSZ. 8311 NEMESVITA, 500 HRSZ. 8311 NEMESVITA, 342/3 HRSZ. 8311 NEMESVITA, 342/2 HRSZ. 8311 NEMESVITA, 238/2 HRSZ. 8311 NEMESVITA, 367 HRSZ. 8311 NEMESVITA, 219 HRSZ. 8311 NEMESVITA, 011 HRSZ. 8311 NEMESVITA, 206 HRSZ. 8311 NEMESVITA, 344 HRSZ. 8311 NEMESVITA, 491 HRSZ. 8311 NEMESVITA, 533 HRSZ.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Milo Bau Mérnöki Bt.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemesvita község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37424930
Postai cím: Dózsa Utca 8.
Város: Nemesvita
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8311
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Hajdu-Támba Hanga Mária
Telefon: +36 202451108
E-mail: dr.hajdu.hanga@gmail.com
Fax: +36 14330521
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://nemesvita.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://nemesvita.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Nemesvita csapadékvíz rendszer felújítása 2. elj.
Hivatkozási szám: EKR001339592019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Nemesvita község csapadékvíz-elvezető rendszerének felújítása.
Nemesvita község területén 736 m hosszan kerül sor a csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztésére. A fejlesztés az alábbi helyszínek infrastrukturális beavatkozásait foglalja magába:
011, 500, 557/1, 533 hrsz. Kossuth utca:
A településre bevezető út két oldalán szükséges a kis esés miatt burkolt árok, padka folyóka kialakítás.
367, 257, 342/2, 342/3, 344 hrsz. Kossuth és Dózsa utca K-i csatlakozása:
A 342/3 hrsz. közterületről lefolyó csapadékvizet kell burkolt árokkal elvezetni a 367 hrsz. útterületen megépült csapadék csatornáig, illetve az út alatti átereszig.
219, 238/2, 233, 206 hrsz. vízmosás és közvetlen környéke:
A fő munkaterület a vízmosás területe. Ehhez csatlakozik a vízmosás É-i oldalán megsüllyedt útburkolat helyreállítása, a csapadékvíz bevezetése a vízmosásba.
A 491 hrsz. árok a Kossuth utca középső szakaszának, és 233 hrsz-ú vízmosás csapadékvizének levezetője, rekonstrukció ezen a területen nem történik.
A beruházással érintett terület lakóterület, a védett természeti területnek minősülő Balaton – felvidéki Nemzeti Park része.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A további információkat, a részletes feladatleírást, az ajánlatkérő elvárásait, egyéb információkat a további közbeszerzési dokumentumok részletezik.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 43897638 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Nemesvita csapadékvíz rendszer felújítása 2. elj.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232410-9
További tárgyak:45232452-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8311 NEMESVITA, 557/1 HRSZ.
8311 NEMESVITA, 233 HRSZ.
8311 NEMESVITA, 257 HRSZ.
8311 NEMESVITA, 500 HRSZ.
8311 NEMESVITA, 342/3 HRSZ.
8311 NEMESVITA, 342/2 HRSZ.
8311 NEMESVITA, 238/2 HRSZ.
8311 NEMESVITA, 367 HRSZ.
8311 NEMESVITA, 219 HRSZ.
8311 NEMESVITA, 011 HRSZ.
8311 NEMESVITA, 206 HRSZ.
8311 NEMESVITA, 344 HRSZ.
8311 NEMESVITA, 491 HRSZ.
8311 NEMESVITA, 533 HRSZ.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nemesvita község csapadékvíz-elvezető rendszerének felújítása.
Nemesvita község területén 736 m hosszan kerül sor a csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztésére. A fejlesztés az alábbi helyszínek infrastrukturális beavatkozásait foglalja magába:
011, 500, 557/1, 533 hrsz. Kossuth utca:
A településre bevezető út két oldalán szükséges a kis esés miatt burkolt árok, padka folyóka kialakítás.
367, 257, 342/2, 342/3, 344 hrsz. Kossuth és Dózsa utca K-i csatlakozása:
A 342/3 hrsz. közterületről lefolyó csapadékvizet kell burkolt árokkal elvezetni a 367 hrsz. útterületen megépült csapadék csatornáig, illetve az út alatti átereszig.
219, 238/2, 233, 206 hrsz. vízmosás és közvetlen környéke:
A fő munkaterület a vízmosás területe. Ehhez csatlakozik a vízmosás É-i oldalán megsüllyedt útburkolat helyreállítása, a csapadékvíz bevezetése a vízmosásba.
A 491 hrsz. árok a Kossuth utca középső szakaszának, és 233 hrsz-ú vízmosás csapadékvizének levezetője, rekonstrukció ezen a területen nem történik.
A beruházással érintett terület lakóterület, a védett természeti területnek minősülő Balaton – felvidéki Nemzeti Park része.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A további információkat, a részletes feladatleírást, az ajánlatkérő elvárásait, egyéb információkat a további közbeszerzési dokumentumok részletezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2/a. A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakember, akinek van csapadékvíz-elvezetés építésének és/vagy felújításának irányításában szerzett gyakorlata (igen/nem) 10
2 2/b. A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakember, akinek van védett természeti területen építés kivitelezésének irányításában szerzett gyakorlata (igen/nem) 10
3 3. Jótállás vállalt időtartama (hónapokban megadva, min. 36 hónap, max. 60 hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00034
II.2.9) További információ:
A II.1.5. és a II.2.7. pontokhoz: A felhívás II.2.7) pontjában megadott teljesítési kezdő időpont kizárólag tájékoztató jelleggel került megadásra és a közbeszerzési eljárás elhúzódására tekintettel változhat.Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
II.2.11) "Európai uniós alapokra vonatkozó információ" ponthoz: „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések”

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Nemesvita csapadékvíz rendszer felújítása 2. elj.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Milo Bau Mérnöki Bt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27056141
Postai cím: Kinizsi Utca 85
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
E-mail: milobaubt@gmail.com
Telefon: +36 302378640
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22388140220
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 36269943
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 43897638
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Csapadék csatorna kivitelezése
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Milo Bau Mérnöki Bt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27056141
Postai cím: Kinizsi Utca 85
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22388140220

Hivatalos név: Kun-Közmű Globál Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32603222
Postai cím: Kálmán Utca 8.
Város: Karcag
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23356869216

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/10/16 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/25 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges