Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/230
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.29.
Iktatószám:22902/2019
CPV Kód:71240000-2
Ajánlatkérő:MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:MVM Paksi Atomerőmű Zrt., székhelye: 7030 Paks, hrsz.: 8803/17.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Gömbterv Építészeti és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Villamos energia
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35969877
Postai cím: HRSZ.: 8803/17
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakó Györgyi
Telefon: +36 75506750
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.atomeromu.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.atomeromu.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
x Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Új mozdonyszín tervezése
Hivatkozási szám: EKR000933102019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A közbeszerzés célja új mozdonyszín létesítésének engedélyezésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció készítése minden szakágra kiterjedően (építészet, tartószerkezet, közmű, épületgépészet, erős és gyengeáram) a 000000E 00583 EBA_A dokumentum azonosítójú koncepció terv V-3 verzió alapján. Helyszínként az új pótvízelőkészítő épülettől nyugatra elhelyezkedő terület lett meghatározva. Olyan fűthető mozdonyszín létesítése a cél, mely soros egyvágányos mozdonyállást biztosít, épületen átmenő vasúti pályával. Az épület telepítése a meglévő R=200 méter sugarú ívben levő vágányra csakis egyenes vonalú korrekcióval lehetséges, emiatt vasúti technológia terv készítése a feladat. Az új mozdonyszín épületegyüttese két részből tevődik össze: egy egyszintes kiszolgáló épületből és egy, a vasúti szerelvények fogadására alkalmas csarnokból. A csarnokrészben mozdonyonként biztosítandó 2-2 db füstelszívó, a szociális részben iroda 2 fő részére, tartózkodó és vizesblokkok. A szociális rész külső teherhordó falazata kerámia kézi falazóblokkból készül 10 cm hőszigeteléssel, míg a csarnok része hőszigetelt szendvicspanel homlokzatburkolatot kell kapjon. A csarnok teherhordó szerkezetét vasbeton pillérekre kérjük a kiviteli tervben áttervezni. A külső nyílászárók fém szerkezetűek, a szekcionált kapuk hőszigetelt kivitelűek. Az épület mindkét tömege lapostetős kialakítású.
Építészeti tervek:
- az épületnek meg kell felelnie az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2016. (V.24.) TNM rendelet (TNM rendelet) követelményeinek
- átmenő mozdonytároló meglévő 2 mozdony számára
- meglévő pályaszerkezet visszabontása után egyenes pályaszakasz visszaépítése
- az épület megközelítését biztosító járda és bekötőutak létesítése
- épület tetőre történő feljutásának biztosítása, leesés elleni védelem tervezése
Épület környezetében lévő közművek kiváltási terveinek elkészítése
Közműcsatlakozások tervezése:
- ivóvíz vízellátás biztosítása
- zárt rendszerű szennyvízhálózati csatlakozás tervezése
- csapadékvíz elvezetés
- külső távhő csatlakozás tervezése
Oltóvíz hálózat biztosítás tervezése
Épületgépészet:
- hőfogadó tervezése
- belső vízellátás, csatornázás tervezése
- csurgalékvíz elvezetés tervezése
- radiátoros fűtés tervezése
- hűtési tervezése split rendszerű berendezésekkel
- zártterű helyiségek szellőzési rendszerének tervezése (teakonyha, vizesblokkok..)
- mozdonytér gépi füstelszívása
Gyengeáramú alépítményi hálózat tervezése
Energiaellátás, villamos betáplálás tervezése
Tűzjelző hálózat tervezése, átjelzés biztosítása a Megrendelő Tűzoltóságra
Villamos rendszerek tervezése:
- biztonsági világítás
- menekülési útvonaljelzők
- épület- és térvilágítás tervezése
- installációs dugaszolóaljzat hálózat
- épületgépészeti rendszer villamos hálózata
- villám- és túlfeszültségvédelem
- gyengeáramú- és informatikai rendszerek
- SZABRT rendszer szükség szerinti tervezése
- kommunikációs rendszerek
- szükség szerint (ha a rendelet előírja) hő- és füstelvezető rendszer kiépítése
- hűtési rendszerek egyedi, helyiségenkénti szabályozásának tervezése
- hőközpontban időjárásfüggő szabályozás tervezése
Kiviteli tervezési munkák során külön organizációs fejezet készítése is szükséges.
A kiviteli terveket a jogszabályi így különösen a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet és annak mellékleteiben foglalt követelmények (NBSZ követelmények) miatt biztonsági elemzéssel együtt kell elkészíteni.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 63500000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Új mozdonyszín tervezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: MVM Paksi Atomerőmű Zrt., székhelye: 7030 Paks, hrsz.: 8803/17.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzés célja új mozdonyszín létesítésének engedélyezésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció készítése minden szakágra kiterjedően (építészet, tartószerkezet, közmű, épületgépészet, erős és gyengeáram) a 000000E 00583 EBA_A dokumentum azonosítójú koncepció terv V-3 verzió alapján. Helyszínként az új pótvízelőkészítő épülettől nyugatra elhelyezkedő terület lett meghatározva. Olyan fűthető mozdonyszín létesítése a cél, mely soros egyvágányos mozdonyállást biztosít, épületen átmenő vasúti pályával. Az épület telepítése a meglévő R=200 méter sugarú ívben levő vágányra csakis egyenes vonalú korrekcióval lehetséges, emiatt vasúti technológia terv készítése a feladat. Az új mozdonyszín épületegyüttese két részből tevődik össze: egy egyszintes kiszolgáló épületből és egy, a vasúti szerelvények fogadására alkalmas csarnokból. A csarnokrészben mozdonyonként biztosítandó 2-2 db füstelszívó, a szociális részben iroda 2 fő részére, tartózkodó és vizesblokkok. A szociális rész külső teherhordó falazata kerámia kézi falazóblokkból készül 10 cm hőszigeteléssel, míg a csarnok része hőszigetelt szendvicspanel homlokzatburkolatot kell kapjon. A csarnok teherhordó szerkezetét vasbeton pillérekre kérjük a kiviteli tervben áttervezni. A külső nyílászárók fém szerkezetűek, a szekcionált kapuk hőszigetelt kivitelűek. Az épület mindkét tömege lapostetős kialakítású.
Építészeti tervek:
- az épületnek meg kell felelnie az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2016. (V.24.) TNM rendelet (TNM rendelet) követelményeinek
- átmenő mozdonytároló meglévő 2 mozdony számára
- meglévő pályaszerkezet visszabontása után egyenes pályaszakasz visszaépítése
- az épület megközelítését biztosító járda és bekötőutak létesítése
- épület tetőre történő feljutásának biztosítása, leesés elleni védelem tervezése
Épület környezetében lévő közművek kiváltási terveinek elkészítése
Közműcsatlakozások tervezése:
- ivóvíz vízellátás biztosítása
- zárt rendszerű szennyvízhálózati csatlakozás tervezése
- csapadékvíz elvezetés
- külső távhő csatlakozás tervezése
Oltóvíz hálózat biztosítás tervezése
Épületgépészet:
- hőfogadó tervezése
- belső vízellátás, csatornázás tervezése
- csurgalékvíz elvezetés tervezése
- radiátoros fűtés tervezése
- hűtési tervezése split rendszerű berendezésekkel
- zártterű helyiségek szellőzési rendszerének tervezése (teakonyha, vizesblokkok..)
- mozdonytér gépi füstelszívása
Gyengeáramú alépítményi hálózat tervezése
Energiaellátás, villamos betáplálás tervezése
Tűzjelző hálózat tervezése, átjelzés biztosítása a Megrendelő Tűzoltóságra
Villamos rendszerek tervezése:
- biztonsági világítás
- menekülési útvonaljelzők
- épület- és térvilágítás tervezése
- installációs dugaszolóaljzat hálózat
- épületgépészeti rendszer villamos hálózata
- villám- és túlfeszültségvédelem
- gyengeáramú- és informatikai rendszerek
- SZABRT rendszer szükség szerinti tervezése
- kommunikációs rendszerek
- szükség szerint (ha a rendelet előírja) hő- és füstelvezető rendszer kiépítése
- hűtési rendszerek egyedi, helyiségenkénti szabályozásának tervezése
- hőközpontban időjárásfüggő szabályozás tervezése
Kiviteli tervezési munkák során külön organizációs fejezet készítése is szükséges.
A kiviteli terveket a jogszabályi így különösen a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet és annak mellékleteiben foglalt követelmények (NBSZ követelmények) miatt biztonsági elemzéssel együtt kell elkészíteni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Tervezői művezetést teljesítő szakemberek száma (minimum 1 fő) 15
2 Tervezői szoftver 10
3 Tervellenőrt foglalkoztat-e 10
4 Vezető mérnökök létszáma (minimum 1 fő) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár Ft-ban Súlyszám - 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
14047 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Új mozdonyszín tervezése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Gömbterv Építészeti és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79266637
Postai cím: Dorozsmai Utca 104
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1142
Ország: Magyarország
E-mail: marko.mate@gmail.com
Telefon: +36 205859484
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23893166242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 75500000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 63500000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: - Tartószerkezeti tervek
- Épületgépészeti tervek
- Épületvillamossági tervek
- Út- és vasúttervezés
- Tűzvédelem
- Tűzjelzés
- Geodézia, Talajmechanika
- Organizáció
- Közmű
- Szélcsatorna vizsgálat
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
x Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: PÖYRY ERŐTERV Energetikai Tervező és Vállalkozó ZRt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19768054
Postai cím: Infopark Sétány 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10790575243

Hivatalos név: Gömbterv Építészeti és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79266637
Postai cím: Dorozsmai Utca 104
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1142
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23893166242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges