Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/232
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.12.03.
Iktatószám:22904/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Bükkzsérc Község Önkormányzata Noszvaj Községi Önkormányzat;Bogács Község Önkormányzata;Cserépfalu Község Önkormányzata
Teljesítés helye:3414 Bükkzsérc, Petőfi S. út 4. 3325 Noszvaj, külterület hrsz: 0180 3412 Bogács, külterület HRSZ.105/2 3413 Cserépfalu, külterület HRSZ.0146
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bükkzsérc Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22331793
Postai cím: Petőfi Sándor Út 4.
Város: Bükkzsérc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3414
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vasas Csaba
Telefon: +36 49523011
E-mail: polgarmester@bukkzserc.hu
Fax: +36 49523010
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Noszvaj Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61505056
Postai cím: Kossuth Lajos Út 1
Város: Noszvaj
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3325
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bóta Géza
Telefon: +36 36463055
E-mail: hivatal@noszvaj.hu
Fax: +36 36463055
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Bogács Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75309260
Postai cím: Alkotmány Utca 9
Város: Bogács
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3412
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Papp Adrienn
Telefon: +36 49534400
E-mail: jegyzo@bogacs.hu
Fax: +36 49534401
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Cserépfalu Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66548715
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 125
Város: Cserépfalu
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3413
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csendes Péter
Telefon: +36 49423132
E-mail: polgarmester@cserepfalu.hu
Fax: +36 49523005
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Bükkzsérc Község Önkormányzat (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Külterületi utak fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000896092019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A tervezési szakasz négy települést érint: Bogácsról indul, azután átvezet Cserépfalu, majd Noszvaj külterületén, és Bükkzsércen ér véget. Az út valamikor aszfalt burkolattal rendelkezett, ám az évtizedek alatt ez szinte teljesen eltűnt, csupán helyenként található belőle néhány összetöredezett darab. Az út mintegy 4-5 m szélességben vezetett korábban, kétoldali földpadkákkal és kétoldali földárkokkal.
Az út helyszínrajzi kialakítása alapvetően nem változik. A tervezési feladat szerint a meglévő nyomvonalat megtartva kellett a felújítást megtervezni. A kialakítás az út osztály szerinti paramétereit teljesíti.
A tervezett útfelújítás miatt a magassági kialakítás alapjában nem változik. A tervezett magassági vonalvezetés a lehetőségekhez képest igazodik a meglévő magasságokhoz.
A terv szerint a meglévő állapothoz igazodva 4,00 m szélességű egyoldali esésű útfelületet kerül kialakításra, kétoldali 1-1 m széles földpadkákkal.
Tervezett út pályaszerkezete
 10 cm martaszfalt
 20 cm FZKA
 15 cm homokos kavics javító/fagyvédő réteg
Az FZKA réteg teherbírási modulusának E2 ≥ 50 MN/m2 kell lennie.
Az 1,00 m széles padka földanyagból építendő, füvesített földpadkaként.
A 4+409,00 km sz-ben a nyomvonal keresztezi a Cseresznyés-patak hidat. A híd felújítása nem része jelen tervdokumentációnak.
A tervezett kialakítás egyezik a meglévővel, így új táblák kihelyezésére nincs szükség. Az építés után a meglévő táblákat vissza kell állítani. A táblákat a Kezelő döntése alapján kell, vagy nem kell cserélni.
A meglévő állapot szerint a kétoldalt meglévő árkok feliszapolódtak, eltömődtek, növényzettel benőtt állapotban vannak. A vízelvezető árokrendszer és az összekötő átereszek tisztítása, jó karba helyezése alapvető feladat az út állagának megóvása érdekében.
A víztelenítés során az alábbi feladatok megoldása szükséges:
- felszíni hozzáfolyásból eredő vizek elvezetése
- burkolat felszíni víztelenítése
- pályaszerkezet víztelenítése
A tervezett vízépítési megoldás a burkolatra hulló, a pályaszerkezetbe szivárgó, a felszíni vagy felszín alatti hozzáfolyásból eredő vizek káros hatásától a pályaszerkezetet és a földmunkát megóvja.
A pályaszerkezetbe bejutó vízkáros hatásai ellen a homokos kavicsréteget 20 méterenként 2 m hosszban a padka alatt a helyreállított árokba be kell kötni.
A tervezett kivitelezés építési engedély köteles tevékenység.
A részletes feladatleírást és az árazatlan költségvetést a közbeszerzési dokumentumok önálló mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött közbeszerzési dokumentumokban, így a közbeszerzési dokumentumokhoz csatolt „Műszaki dokumentáció” című dokumentumban, a szerződéstervezetben, valamint az árazatlan költségvetésben összefoglalt tevékenységek teljes körű ellátása a minőségi követelmények és a vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Külterületi utak fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak:45221250-9
45233228-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311,HU313 A teljesítés helye: 3414 Bükkzsérc, Petőfi S. út 4.
3325 Noszvaj, külterület hrsz: 0180
3412 Bogács, külterület HRSZ.105/2
3413 Cserépfalu, külterület HRSZ.0146
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tervezési szakasz négy települést érint: Bogácsról indul, azután átvezet Cserépfalu, majd Noszvaj külterületén, és Bükkzsércen ér véget. Az út valamikor aszfalt burkolattal rendelkezett, ám az évtizedek alatt ez szinte teljesen eltűnt, csupán helyenként található belőle néhány összetöredezett darab. Az út mintegy 4-5 m szélességben vezetett korábban, kétoldali földpadkákkal és kétoldali földárkokkal.
Az út helyszínrajzi kialakítása alapvetően nem változik. A tervezési feladat szerint a meglévő nyomvonalat megtartva kellett a felújítást megtervezni. A kialakítás az út osztály szerinti paramétereit teljesíti.
A tervezett útfelújítás miatt a magassági kialakítás alapjában nem változik. A tervezett magassági vonalvezetés a lehetőségekhez képest igazodik a meglévő magasságokhoz.
A terv szerint a meglévő állapothoz igazodva 4,00 m szélességű egyoldali esésű útfelületet kerül kialakításra, kétoldali 1-1 m széles földpadkákkal.
Tervezett út pályaszerkezete
 10 cm martaszfalt
 20 cm FZKA
 15 cm homokos kavics javító/fagyvédő réteg
Az FZKA réteg teherbírási modulusának E2 ≥ 50 MN/m2 kell lennie.
Az 1,00 m széles padka földanyagból építendő, füvesített földpadkaként.
A 4+409,00 km sz-ben a nyomvonal keresztezi a Cseresznyés-patak hidat. A híd felújítása nem része jelen tervdokumentációnak.
A tervezett kialakítás egyezik a meglévővel, így új táblák kihelyezésére nincs szükség. Az építés után a meglévő táblákat vissza kell állítani. A táblákat a Kezelő döntése alapján kell, vagy nem kell cserélni.
A meglévő állapot szerint a kétoldalt meglévő árkok feliszapolódtak, eltömődtek, növényzettel benőtt állapotban vannak. A vízelvezető árokrendszer és az összekötő átereszek tisztítása, jó karba helyezése alapvető feladat az út állagának megóvása érdekében.
A víztelenítés során az alábbi feladatok megoldása szükséges:
- felszíni hozzáfolyásból eredő vizek elvezetése
- burkolat felszíni víztelenítése
- pályaszerkezet víztelenítése
A tervezett vízépítési megoldás a burkolatra hulló, a pályaszerkezetbe szivárgó, a felszíni vagy felszín alatti hozzáfolyásból eredő vizek káros hatásától a pályaszerkezetet és a földmunkát megóvja.
A pályaszerkezetbe bejutó vízkáros hatásai ellen a homokos kavicsréteget 20 méterenként 2 m hosszban a padka alatt a helyreállított árokba be kell kötni.
A tervezett kivitelezés építési engedély köteles tevékenység.
A részletes feladatleírást és az árazatlan költségvetést a közbeszerzési dokumentumok önálló mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött közbeszerzési dokumentumokban, így a közbeszerzési dokumentumokhoz csatolt „Műszaki dokumentáció” című dokumentumban, a szerződéstervezetben, valamint az árazatlan költségvetésben összefoglalt tevékenységek teljes körű ellátása a minőségi követelmények és a vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető (vagy azzal egyenértékű) szakember mélyépítési kivitelezés területén szerzett szakmai tapasztalata (hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 48 hónap) 10
2 A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető (vagy azzal egyenértékű) szakember útburkolat építés területén szerzett szakmai tapasztalata (hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 48 hónap) 10
3 Többletjótállás időtartama a köt. 36 hó felett (a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva; min. értéke: (36 hó felett) 0 hó, legkedvezőbb szintje: (36 hó felett) 12 hó, egész hónapokban 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.2.-16.
II.2.9) További információ:
Kiegészítés a II.2.7. ponthoz Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a fentiekben rögzített kezdő időpont a jelen közbeszerzési eljárásra irányadó jogszabályokban előírt határidők figyelembe vételével kalkulált tervezett időpont, mely tervezett időpont a tárgyi közbeszerzési eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Külterületi utak fejlesztése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A közbeszerzési eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, tekintettel egyik Ajánlattevő sem tett az Ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelelő ajánlatot, és ajánlatkérő a jelen eljárás bontási eljárása során ismertetett fedezeti összege (ami nettó 83.404.336,- Ft) és a legalacsonyabb érvényes ajánlati ár (nettó 116.032.520,- Ft) közötti különbözetet (nettó 32.628.184,-Ft) többlet fedezetként biztosítani nem tudja.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: DYNAMIC ÚT Szállítási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78753255
Postai cím: Kistályai Utca 18
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12943968410

Hivatalos név: TENGELY-KÖZMŰ Fuvarozási és Közműépitő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86772323
Postai cím: Kőlyuktető 0715/3.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11062811210

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/07/08 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/02 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges