Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/233
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.12.04.
Iktatószám:22906/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Pécsi Tudományegyetem
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89809802
Postai cím: Vasvári Pál Utca 4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Gondos Kitti
Telefon: +36 72501500
E-mail: gondos.kitti@pte.hu
Fax: +36 72536354
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pte.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Állatház kivitelezése–III.EFOP-4.2.1-16-2017-00008
Hivatkozási szám: EKR001313732019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Pécsi Tudományegyetem 7624 Pécs, Honvéd u. 5. (3206 hrsz.) szám alatti telephelyén konvencionális állatházzal kapcsolatos, a
szerződésben, a vonatkozó szabványokban, az engedélyes és kiviteli tervek és jogszabályokban foglaltak szerinti kivitelezési munkák elvégzése.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/28 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 021148 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 214 - 524757
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/04 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
III . 1 . 1
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A feltételek felsorolása és rövid ismertetése
A következő helyett:
Az elj.-ban nem lehet ajánlattevő(AT), alváll., és nem vehet részt az alk. ig.-ban olyan gazd.-i szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bek.-eiben felsorolt kizáró okok fennállnak. AT,alváll., és alk.-t ig. gazd.-i szereplő a Kbt. 64. §-ban foglaltaknak megfelelően élhet az öntisztázás lehetőségével. Ebben az esetben a gazd.-i szereplő a Közbesz.i Hatóság a 188. § (4) beke. szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtám.ra irányuló közig. per esetén a bíróság 188. § (5) bek. szerinti jogerős hat.-t az EEKD-val egyidejűleg köteles benyújt. A kizáró okok ig. módja és folyamata: Az AT-nek az ajánlatban a Kbt. 67. § (1) bek.-e, v.mint a 321/2015. (X.30.) Korm.rend. (Kr.) 2. § (1) bek. alapján az EEKD benyújt.val kell előzetesen ig., hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek.-ének a hatálya alá. AK felhív.ra a legkedvezőbb AT-nek, v.mint ha AK felhívja, akkor az őt követő AT(k)nek a Kbt. 69. § (4)–(7) bek.e szerint be kell nyújtania Magyarországon letelepedett AT-k esetében a Kr. 8. §-a, nem Magyaro.on letelep. ATk esetében a Kr. 10. §-a szerinti iratokat/igazolásokat a Kr. 12. §-ban és a 14–16. §-okban fogl. figy.bevét.vel azzal, hogy a Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tek.ben az AT-nek nyil. kell arról, hogy hogy a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényl. tul. nevének és állandó lakóhelyének bemut.t tart. nyil.-ot szüks. benyújt.(ellenkező esetben az erre vonatkozó nyil.-ot szüks. csatolni.) AT ajánlatában köteles benyújt. azon nyil.-át, miszerint nem vesz igénybe a szerz. telj.-hez a 62. § (1)–(2) bek. hatálya alá eső alváll.-t (Kbt. 67. § (4) , tekint. a Kr. 15. § (2) bek.-re). A Kr. 15. § (1) bek. alapján az AT az alk. ig.ban résztvevő más szervezet von.-ban csak az EEKD-t köteles benyújt. a Kbt. 62. (1)–(2) bek.-e szerinti kizáró okok hiányának ig.a érd.ben. AK a Kbt. 69. § (11) bek.t, v.mint a Kr. 1. § (3) bek.t megfelelően alkalm. Az alk.i köv.-nek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása ig.-nak körében nem kérhető a gazd.i szereplőtől olyan. ig. benyújt.a, amelyet ugyanazon AK részére a gazd.-i szereplő korábbi közbesz.-i elj.ban az EKR-ben elektr. úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazd.-i szereplő nyil. arról, hogy mely korábbi elj.ban benyújt. ig.t kéri figy.be venni a bírálat során. A kizáró okokra és az alk.-i köv.-re von. a közbesz. megkezd.t megelőzően kiáll. ig.ok is benyújthatóak mindaddig, ameddig az ig.ban foglalt tény, ill. adat tartalma valós.Az AK - ellenkező biz.ig - az adat valós.tart.t az AT erre vonatkozó külön nyil.nélkül vélelmezi.SZ/1. AK ellenőrzi a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett ON-LINE Építőipari Kivitelezői Nyilvántartásban a kivitelezők közötti szereplését. Nem Magyarországon letelep. gazd.i szereplő esetén AT a Kr. 26. § (1) bek. a) pontjára és (2) bek.-re tek.tel a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alk.a esetén köteles benyújt. a 2014/24/EU irányelv XI. mell.ben felsorolt nyilvántart. szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb ig.t, vagy nyil.t. Az SZ/1. alk.-i köv.nek a Kbt. 65. § (6) bek. alapján a közös ajánlattevők közül elegendő,ha közülük egy felel meg. AK felhívja a figy.t a Kbt. 65. § (9) és (11) bek.re.SZ/1. Alkalmatlan az AT a szerz. telj.re, ha nem szerepel az 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti, építőipari kivitelezési tev.t végzők névjegyz.ben, ill. nem Magyaro.on letelepedett gazd.i szereplők esetén a letelep. szerinti ország nyilvántart.ban (feltéve,hogy a letelep.szerinti ország joga azt előírja).Az ajánlatban az AT vagy az alk. ig.ban részt vevő gazd.i sz. az EEKD benyújt.-val köteles ezt előzetesen ig. Az alk. köv. előzetes ig.-ra elegendő a IV.rész α (ALFA) pontjának kitöltése.
Helyesen:
Az elj.-ban nem lehet ajánlattevő(AT), alváll., és nem vehet részt az alk. ig.-ban olyan gazd.-i szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bek.-eiben felsorolt kizáró okok fennállnak. AT,alváll., és alk.-t ig. gazd.-i szereplő a Kbt. 64. §-ban foglaltaknak megfelelően élhet az öntisztázás lehetőségével. Ebben az esetben a gazd.-i szereplő a Közbesz.i Hatóság a 188. § (4) beke. szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtám.ra irányuló közig. per esetén a bíróság 188. § (5) bek. szerinti jogerős hat.-t az EEKD-val egyidejűleg köteles benyújt. A kizáró okok ig. módja és folyamata: Az AT-nek az ajánlatban a Kbt. 67. § (1) bek.-e, v.mint a 321/2015. (X.30.) Korm.rend. (Kr.) 2. § (1) bek. alapján az EEKD benyújt.val kell előzetesen ig., hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek.-ének a hatálya alá. AK felhív.ra a legkedvezőbb AT-nek, v.mint ha AK felhívja, akkor az őt követő AT(k)nek a Kbt. 69. § (4)–(7) bek.e szerint be kell nyújtania Magyarországon letelepedett AT-k esetében a Kr. 8. §-a, nem Magyaro.on letelep. ATk esetében a Kr. 10. §-a szerinti iratokat/igazolásokat a Kr. 12. §-ban és a 14–16. §-okban fogl. figy.bevét.vel azzal, hogy a Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tek.ben az AT-nek nyil. kell arról, hogy hogy a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényl. tul. nevének és állandó lakóhelyének bemut.t tart. nyil.-ot szüks. benyújt.(ellenkező esetben az erre vonatkozó nyil.-ot szüks. csatolni.) AT ajánlatában köteles benyújt. azon nyil.-át, miszerint nem vesz igénybe a szerz. telj.-hez a 62. § (1)–(2) bek. hatálya alá eső alváll.-t (Kbt. 67. § (4) , tekint. a Kr. 15. § (2) bek.-re). A Kr. 15. § (1) bek. alapján az AT az alk. ig.ban résztvevő más szervezet von.-ban csak az EEKD-t köteles benyújt. a Kbt. 62. (1)–(2) bek.-e szerinti kizáró okok hiányának ig.a érd.ben. AK a Kbt. 69. § (11) bek.t, v.mint a Kr. 1. § (3) bek.t megfelelően alkalm. Az alk.i köv.-nek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása ig.-nak körében nem kérhető a gazd.i szereplőtől olyan. ig. benyújt.a, amelyet ugyanazon AK részére a gazd.-i szereplő korábbi közbesz.-i elj.ban az EKR-ben elektr. úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazd.-i szereplő nyil. arról, hogy mely korábbi elj.ban benyújt. ig.t kéri figy.be venni a bírálat során. A kizáró okokra és az alk.-i köv.-re von. a közbesz. megkezd.t megelőzően kiáll. ig.ok is benyújthatóak mindaddig, ameddig az ig.ban foglalt tény, ill. adat tartalma valós.Az AK - ellenkező biz.ig - az adat valós.tart.t az AT erre vonatkozó külön nyil.nélkül vélelmezi.SZ/1. AK ellenőrzi a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett ON-LINE Építőipari Kivitelezői Nyilvántartásban a kivitelezők közötti szereplését. Nem Magyarországon letelep. gazd.i szereplő esetén AT a Kr. 26. § (1) bek. a) pontjára és (2) bek.-re tek.tel a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alk.a esetén köteles benyújt. a 2014/24/EU irányelv XI. mell.ben felsorolt nyilvántart. szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb ig.t, vagy nyil.t. Az SZ/1. alk.-i köv.nek a Kbt. 65. § (6) bek. alapján a közös ajánlattevők közül elegendő,ha közülük egy felel meg. AK felhívja a figy.t a Kbt. 65. § (9) és (11) bek.re.SZ/1. Alkalmatlan az AT a szerz. telj.re, ha valamely építőipari kivitelezési tev.-t végző gazd.-i szereplő nem szerepel az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerinti építőipari kivitelezési tev.t végzők névjegyz.ben, ill. nem Magyaro.on letelepedett gazd.i szereplők esetén a letelep. szerinti ország nyilvántart.ban (feltéve,hogy a letelep.szerinti ország joga azt előírja).Az ajánlatban az AT vagy az alk. ig.ban részt vevő gazd.i sz. az EEKD benyújt.-val köteles ezt előzetesen ig. Az alk. köv. előzetes ig.-ra elegendő a IV.rész α (ALFA) pontjának kitöltése.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/12/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/12/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A következő helyett:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik M.1) az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben sikeres műszaki átadással lezárt, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített olyan új épület kivitelezésére és/vagy meglévő épület felújítására vonatkozó referenciával, mely tartalmazott steril légkezelővel ellátott műtőhelyiség kialakítást. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés 2a) pontjában foglaltaknak megfelelően Ajánlatkérő öt év teljesítéseinek igazolását írja elő,így a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. Az M.1.pontban előírt alkalmassági minimumkövetelmény több szerződésből is teljesíthető. M.2) legalább az alábbi szakemberekkel: M.2.1) 1fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet 1. rész 2. pontja szerinti (MV-É) vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal; M.2.2) 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet 2. rész 3. pontja szerinti (MV-ÉG) vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal; M.2.3) 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet 2. rész 5. pontja szerinti (MV-ÉV) vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal. Az értékelési szempontok körében kizárólag olyan szakember mutatható be, akiket Ajánlattevő az alkalmasság körében bemutatott, így kizárólag ugyanazon szakember alkalmassági követelményhez képesti többlettapasztalata értékelhető. Egy szakember több pozícióra is jelölhető. Amennyiben Ajánlattevő egy pozícióra több szakembert jelöl, Ajánlatkérő az értékelés során értékelési szempontonként kizárólag az adott értékelési szempont vonatkozásában megjelölt legmagasabb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember többlettapasztalatát értékeli.
Helyesen:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik M.1) az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben sikeres műszaki átadással lezárt, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített olyan új épület kivitelezésére és/vagy meglévő épület felújítására vonatkozó referenciával, mely tartalmazott steril, légkezelővel ellátott műtőhelyiség kialakítást. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés 2a) pontjában foglaltaknak megfelelően Ajánlatkérő öt év teljesítéseinek igazolását írja elő,így a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. Az M.1.pontban előírt alkalmassági minimumkövetelmény több szerződésből is teljesíthető. M.2) legalább az alábbi szakemberekkel: M.2.1) 1fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet 1. rész 2. pontja szerinti (MV-É) vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal; M.2.2) 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet 2. rész 3. pontja szerinti (MV-ÉG) vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal; M.2.3) 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet 2. rész 5. pontja szerinti (MV-ÉV) vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal. Az értékelési szempontok körében kizárólag olyan szakember mutatható be, akiket Ajánlattevő az alkalmasság körében bemutatott, így kizárólag ugyanazon szakember alkalmassági követelményhez képesti többlettapasztalata értékelhető. Egy szakember több pozícióra is jelölhető. Amennyiben Ajánlattevő egy pozícióra több szakembert jelöl, Ajánlatkérő az értékelés során értékelési szempontonként kizárólag az adott értékelési szempont vonatkozásában megjelölt legmagasabb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember többlettapasztalatát értékeli.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/12/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/12/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
1. AK.2019.11.14napján (csüt.) 14:00 órától bizt. a helyszín megtek.t(PTE ÁOK, 7624 Pécs, Honvéd u. 5. szám előtt.) 2.A kommunikáció a Kbt. 40-41. §-a alapján az EKR-ben történik. 3.Kbt. 41/B. § (2) bek. alapján AK előírja, hogy ATk az ajánlat részét képező dok.-t pdf. form. fájlban kész. el.4.Az aj. részeként benyújt.: -Felolvasólap (Kbt. 66.§(5) bek.szerint, -költségösszesítő, -ajánlati nyil.(így Kbt.135.§(5)), - Kbt. 66.§(6)a)ésb) nyil., nemleges tart. esetén is; - Kbt.66.§(2) bek.szerinti nyil.; - a Kbt.65.§(7)szerinti nyil. az ott jelölt tart.-mal, adott esetben nemleges nyil.; - adott esetben a közösATk közötti megáll. a Kbt.35.§, 41/A. § és a KD előírásai szerint; - a Kbt.44.§ szerint az üzleti titok elkülönítetten, és arról szóló nyil. indoklással az EKR rendelet 11.§(4) bek.szerint; - 321 /2015.(X.30.)Korm.r.13.§-a szerinti dok., illetve nemleges nyil.; - aláíró cégjegyz.-re jogosult szem. aláírási címpld.a ill. ügyvéd, vagy kamarai jogtan. által ellenjegyz. aláírásmintája, -Szakmai ajánlat: a műsz.i leírásban ism. fel. figy.be vét.vel köteles árazott költségvetést kész.ni az aj.ban, azt excel (.xls, .xlsx) form.ban is be kell nyújt. Az árazott költségv.,a 322/2015. (X. 30.) Kr. 24. § (1) bek. szerinti minőséi ért.i szempontok, az opciós tételekre von.műszaki leírás a szakmai ajánlat részét képezik. Amennyiben AT az árazott költségv.t és az opc. tétekekre von. műszaki leírást az ajánlatban nem nyújtja be, az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen. Az opciós tételek von.ban szüks. megadni a megajánlott termék műszaki paramétereit, a gyártó ill. a termék típusának pontos megnev.t.5. Ha valamely nyil.minta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyil.megtét.nek nyelvén rend.re áll, a nyil.t az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az aj. részeként megtenni. 6. AK nem hat. meg a Kbt. 132. § szerinti felt.t. 7. AK a 321/2015(X. 30.)Kr. 30. § (4) bek.re hiv.sal jelzi, hogy a jelen felhív.ban a szerz. telj.re való alk.i felt.t és ig.t a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban hat. meg az aj.i felhívás III.1.3) vmennyi pontja esetében. 8. Közös aj.tét. esetén felhívjuk a figy.t a Kbt. 35. §-ban fogl.ra, részletek a KD-ban 9. Az M.2. pont szerinti alk.i felt. telj.e kapcsán megaj. szakembereknek legkésőbb szerz. megkötéséig (ezt követően a szerz. időtartama alatt) rendelkezniük kell: – a 266/2013.(VII .11.)Kr. 1. melléklet IV. fejezet 1. rész 2. pontja szerinti (MV-É) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal és kamarai nyilvántartásba vétellel; – a 266/2013.(VII.11.)Kr. 1. mell. IV. fejezet 2. rész 3. pontja szerinti (MV-ÉG) vagy azzal egyenértékű joggal. és kamarai nyilv.ba vétellel; – a 266/2013.(VII.11.)Kr. 1. mell. IV. fejezet 2. rész 5. pontja szerinti (MV-ÉV) vagy azzal egyenértékű jog.gal és kamarai nyilv.ba vétellel. A fentiekben rögz. szerinti nyilvántartásba-vétel elmaradása a szerz.kötéstől való visszalépésnek minősül és AK jogosult a Kbt. 131. § (4) bek. alapján eljárni. 11.Kieg táj: Kbt. 56.§(1)-(5)bek.szerint. 12. Hiányp., felvil. kérés és árind. kérés a Kbt.71-72.§-ban foglaltak szerint AK nem rendel el újabb hp-t arra von., ha a hp-sal az AT az ajánlatban korábban nem szereplő GSZt von be az elj.-ba, és e GSZre tek.-tellenne szüks. az újabb hp. 13.AK aj.i kötöttség 2 hónapos időtartama alatt 60 naptári napot ért(Kbt.81.§(11) bek.e alapján foly.ba ép.ell.). 14.AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot. 15. AK nem teszi lehetővé projekttársaság létreh.-t(Kbt.35.§(8)-(9); 16.AK a referenciák tek.ben a telj.napján érvényes árfolyamot veszi figyelembe.17.Az EKR üzem.t és fenntart.t a 27/ 2017. (XI. 6.) MvM rend.alapján a NEKSZT végzi. 18.Az EKR haszn.-val kapcs.útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/ portal/tamogatas; ill. http:// nekszt.hu/tamogatas/ A rendszer műk.-vel, haszn.-val kapcs- AK kieg.táj.-t nem nyújt. 19.FAKSZ:Dr. Csécsei Henrietta(00448) Bíróné Dr.Czeininger Mariann(00051);Dr. Gondos Kitti Katalin(01136);Szabó-Gothard Máté(00952).
Helyesen:
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzési dokumentumok egyes rendelkezései (Szerződéstervezet) módosultak és ezeket Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (4) bekezdésére figyelemmel az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen rendelkezésre bocsátja.
1. AK.2019.11.14napján (csüt.) 14:00 órától bizt. a helyszín megtek.t(PTE ÁOK, 7624 Pécs, Honvéd u. 5. szám előtt.) 2.A kommunikáció a Kbt. 40-41. §-a alapján az EKR-ben történik. 3.Kbt. 41/B. § (2) bek. alapján AK előírja, hogy ATk az ajánlat részét képező dok.-t pdf. form. fájlban kész. el.4.Az aj. részeként benyújt.: -Felolvasólap (Kbt. 66.§(5) bek.szerint, -költségösszesítő, -ajánlati nyil.(így Kbt.135.§(5)), - Kbt. 66.§(6)a)ésb) nyil., nemleges tart. esetén is; - Kbt.66.§(2) bek.szerinti nyil.; - a Kbt.65.§(7)szerinti nyil. az ott jelölt tart.-mal, adott esetben nemleges nyil.; - adott esetben a közösATk közötti megáll. a Kbt.35.§, 41/A. § és a KD előírásai szerint; - a Kbt.44.§ szerint az üzleti titok elkülönítetten, és arról szóló nyil. indoklással az EKR rendelet 11.§(4) bek.szerint; - 321 /2015.(X.30.)Korm.r.13.§-a szerinti dok., illetve nemleges nyil.; - aláíró cégjegyz.-re jogosult szem. aláírási címpld.a ill. ügyvéd, vagy kamarai jogtan. által ellenjegyz. aláírásmintája, -Szakmai ajánlat: a műsz.i leírásban ism. fel. figy.be vét.vel köteles árazott költségvetést kész.ni az aj.ban, azt excel (.xls, .xlsx) form.ban is be kell nyújt. Az árazott költségv.,a 322/2015. (X. 30.) Kr. 24. § (1) bek. szerinti minőséi ért.i szempontok, az opciós tételekre von.műszaki leírás a szakmai ajánlat részét képezik. Amennyiben AT az árazott költségv.t és az opc. tétekekre von. műszaki leírást az ajánlatban nem nyújtja be, az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen. Az opciós tételek von.ban szüks. megadni a megajánlott termék műszaki paramétereit, a gyártó ill. a termék típusának pontos megnev.t.5. Ha valamely nyil.minta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyil.megtét.nek nyelvén rend.re áll, a nyil.t az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az aj. részeként megtenni. 6. AK nem hat. meg a Kbt. 132. § szerinti felt.t. 7. AK a 321/2015(X. 30.)Kr. 30. § (4) bek.re hiv.sal jelzi, hogy a jelen felhív.ban a szerz. telj.re való alk.i felt.t és ig.t a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban hat. meg az aj.i felhívás III.1.3) vmennyi pontja esetében. 8. Közös aj.tét. esetén felhívjuk a figy.t a Kbt. 35. §-ban fogl.ra, részletek a KD-ban 9. Az M.2. pont szerinti alk.i felt. telj.e kapcsán megaj. szakembereknek legkésőbb szerz. megkötéséig (ezt követően a szerz. időtartama alatt) rendelkezniük kell: – a 266/2013.(VII .11.)Kr. 1. melléklet IV. fejezet 1. rész 2. pontja szerinti (MV-É) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal és kamarai nyilvántartásba vétellel; – a 266/2013.(VII.11.)Kr. 1. mell. IV. fejezet 2. rész 3. pontja szerinti (MV-ÉG) vagy azzal egyenértékű joggal. és kamarai nyilv.ba vétellel; – a 266/2013.(VII.11.)Kr. 1. mell. IV. fejezet 2. rész 5. pontja szerinti (MV-ÉV) vagy azzal egyenértékű jog.gal és kamarai nyilv.ba vétellel. A fentiekben rögz. szerinti nyilvántartásba-vétel elmaradása a szerz.kötéstől való visszalépésnek minősül és AK jogosult a Kbt. 131. § (4) bek. alapján eljárni. 11.Kieg táj: Kbt. 56.§(1)-(5)bek.szerint. 12. Hiányp., felvil. kérés és árind. kérés a Kbt.71-72.§-ban foglaltak szerint AK nem rendel el újabb hp-t arra von., ha a hp-sal az AT az ajánlatban korábban nem szereplő GSZt von be az elj.-ba, és e GSZre tek.-tellenne szüks. az újabb hp. 13.AK aj.i kötöttség 2 hónapos időtartama alatt 60 naptári napot ért(Kbt.81.§(11) bek.e alapján foly.ba ép.ell.). 14.AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot. 15. AK nem teszi lehetővé projekttársaság létreh.t(Kbt.35.§(8)-(9);
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 4 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
A Kbt. 148. § rendelkezéseinek megfelelően.
Helyesen:
A Kbt. 148. § rendelkezéseinek megfelelően.
Folyt.VI.3.).16.Az EKR üzem.t és fenntart.t a 27/ 2017. (XI. 6.) MvM rend.alapján a NEKSZT végzi. 17.Az EKR haszn.-val kapcs.útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/ portal/tamogatas; ill. http:// nekszt.hu/tamogatas/ A rendszer műk.-vel, haszn.-val kapcs- AK kieg.táj.-t nem nyújt. 18.FAKSZ:Dr. Csécsei Henrietta(00448) Bíróné Dr.Czeininger Mariann(00051);Dr. Gondos Kitti Katalin(01136);Szabó-Gothard Máté(00952).
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzési dokumentumok egyes rendelkezései (Szerződéstervezet) módosultak és ezeket Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (4) bekezdésére figyelemmel az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen rendelkezésre bocsátja.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ