Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/231
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.12.02.
Iktatószám:22923/2019
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft.
Teljesítés helye:6000 Kecskemét belterület Kadafalva, Harkály utca II ütem, a dokumentációban jelölt helyrajzi számok alatti területtömb
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Magas és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Ingatlankezelés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16648247
Postai cím: Csányi János Körút 14.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Minda Imre László
Telefon: +36 76487522
E-mail: titkarsag@kikfor.hu
Fax: +36 76487343
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://kikfor.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://kikfor.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Ingatlankezelés
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Építési telkeken víziközmű kiépítése
Hivatkozási szám: EKR001245112019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Vállalkozási szerződés építési telkeken víziközmű kiépítésére”

CPV: 45200000-9 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
Nyertes ajánlattevő feladata a közbeszezrési dokumentumok részét képező tervdokumentáció alapján:
a. A telekalakításra jelölt területen a vízhálózat kiépítése, az építési telkekre csatlakoztatása (55 db) vízóraakna kiépítéssel.
b. A területen a kommunális szennyvíz gerincvezeték kiépítése, a telekhatárra csatlakoztatása (54 db) tisztítószem beépítésével.
c. Szennyvíz átemelő műtárgy építése (1 db) a kiviteli tervben foglaltak szerint, annak gépészetével együtt, a műtárgy területének elkerítésével.
d. Építési napló készítése ETDR-re feltöltése.
e. Folyamatos kapcsolattartás a megrendelővel.
f. A beruházás befejezés előtt a terület síkra rendezése, a munkaterület átadása teljesítés igazolással.

Az építési beruházás pontos műszaki tartalmát és mennyiségét, a közbeszerzési dokumentáció mellékletét műszaki leírás és tervezői nyilatkozat és tételes árazatlan költségvetés határozza meg.
A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 81586882 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „Vállalkozási szerződés építési telkeken víziközmű
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6000 Kecskemét belterület Kadafalva, Harkály utca II ütem, a dokumentációban jelölt helyrajzi számok alatti területtömb
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Vállalkozási szerződés építési telkeken víziközmű kiépítésére”

CPV: 45200000-9 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
Nyertes ajánlattevő feladata a közbeszezrési dokumentumok részét képező tervdokumentáció alapján:
a. A telekalakításra jelölt területen a vízhálózat kiépítése, az építési telkekre csatlakoztatása (55 db) vízóraakna kiépítéssel.
b. A területen a kommunális szennyvíz gerincvezeték kiépítése, a telekhatárra csatlakoztatása (54 db) tisztítószem beépítésével.
c. Szennyvíz átemelő műtárgy építése (1 db) a kiviteli tervben foglaltak szerint, annak gépészetével együtt, a műtárgy területének elkerítésével.
d. Építési napló készítése ETDR-re feltöltése.
e. Folyamatos kapcsolattartás a megrendelővel.
f. A beruházás befejezés előtt a terület síkra rendezése, a munkaterület átadása teljesítés igazolással.

Az építési beruházás pontos műszaki tartalmát és mennyiségét, a közbeszerzési dokumentáció mellékletét műszaki leírás és tervezői nyilatkozat és tételes árazatlan költségvetés határozza meg.
A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. részszempont: 24 hónapon felüli többletjótállás időtartama (min. 0 – max. 12 hónap) 15
2 3. részszempont: hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (min. 0 fő – max. 5 fő) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A teljesítés határideje: 2020. március 31. Ajánlatkérő a felhívás II.2.7. pontjában a "Kezdés dátuma" rovatot csak technikai okokból töltötte ki.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „Vállalkozási szerződés építési telkeken víziközmű
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Magas és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34784046
Postai cím: Szolnoki hegy 118.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: info@m-mkft.hu
Telefon: +36 76415420
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11026572203
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 81586882
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Magas és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34784046
Postai cím: Szolnoki hegy 118.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11026572203

Hivatalos név: Simplex Épker építőipari és kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89337651
Postai cím: Kada Elek Utca 12.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11033592203

Hivatalos név: RIMAI Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36212910
Postai cím: Szivárvány Utca 12
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12748529203

Hivatalos név: JÁSZSZENTLÁSZLÓ Közmű Beruházó Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41680692
Postai cím: Dózsa György Utca 8
Város: Jászszentlászló
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6133
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11372048203

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/09/29 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlatkérő alkalmazta Kbt. 81. § (5) bekezdését, mely alapján az el nem bírált ajánlatok az alábbiak:
JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZMŰ KFT.
Értékelési szempont/súlyszám/ajánlat/
1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) ;70; nettó 99 398 650,- Ft;
2. részszempont: 24 hónapon felüli többletjótállás időtartama (min. 0 – max. 12 hónap); 15; 6;
3. részszempont: hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (min. 0 fő – max. 5 fő); 15; 0;

RIMAI Útépítő Kft.
Értékelési szempont/súlyszám/ajánlat/
1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF); 70; nettó 103 145 900,- Ft;
2. részszempont: 24 hónapon felüli többletjótállás időtartama (min. 0 – max. 12 hónap); 15; 0;
3. részszempont: hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (min. 0 fő – max. 5 fő); 15; 0;

SIMPLEX ÉPKER. Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Értékelési szempont/súlyszám/ajánlat/
1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) ;70; nettó 98 285 300,- Ft;
2. részszempont: 24 hónapon felüli többletjótállás időtartama (min. 0 – max. 12 hónap); 15; 12;
3. részszempont: hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (min. 0 fő – max. 5 fő); 15; 5;
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/25 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges